Projekt HESO – Regióny

Projekt HESO-Regióny – Výsledky za 4. štvrťrok 2004

Dátum: 31.12.2004

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) prináša výsledky projektu Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení v regiónoch SR (HESO-Regióny), ktorý je modifikáciou projektu HESO hodnotiaceho opatrenia na národnej úrovni. Najnovším hodnoteným obdobím HESO-Regióny je štvrtý štvrťrok 2004. V rámci projektu HESO-Regióny sa štvrťročne vyjadrujú ekonomickí analytici, podnikatelia, primátori a starostovia, zástupcovia akademickej obce, stavovských a mimovládnych organizácií (zoznam v prílohe) k navrhovaným a realizovaným opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov. Projekt HESO-Regióny tak prináša názor odbornej verejnosti na dôležité lokálne opatrenia ekonomicko-sociálneho charakteru ovplyvňujúce kvalitu života občanov.

Poradie opatrení od najlepšie k najhoršie hodnoteným:

HESO-Regióny Rating
október - december 2004 [+300, -300]
1. Daňová podpora separovanému zberu v Námestove 187
2. Ochranné značenie na zníženie rýchlosti áut v Strážskom 161
3. Projekt budovania informačného systému o stredných školách v Banskobystrickom kraji 141
4. Distribúcia informačného bulletinu o samospráve domácnostiam v Prievidzi 138
5. Zriadenie verejnej sprchárne v obci Rakúsy pre Rómov z blízkej rómskej osady 137
6. Oslobodenie internetových kaviarní v Košiciach, Poprade a Piešťanoch od dane 109
7. Prevencia pre bezpečnosť vchodov obytných domov v Kremnici 106
8. Bezplatné očkovanie proti chrípke v rámci predvianočných osláv v Malackách 68
9. Preplácanie nákladov pri zmene označenia ulíc v Martine 57
10. Draženie parkovacích miest v Trebišove 41
11. Zákaz predávania a požívania tvrdého alkoholu na verejnosti v Leviciach 41
12. Plat primátora Popradu pôjde do fondu pre talentované deti a mládež 28
13. Zámer spoplatniť parkovanie v celom meste vrátane sídlisk v Trenčíne -12
14. Zatvorenie reštaurácií a zábavných podnikov o 22.00 v Stropkove -35
15. Bezplatné parkovanie pre mestských poslancov v Leviciach -52
16. Utajenie rokovania o odmene pre starostu a poslancov zastupiteľstva Bratislava-Rača -134

Vo štvrtom štvrťroku 2004 komisia ocenila najvyšším hodnotením daňovú podporu separovanému zberu v Námestove, teda využitie finančnej, no dobrovoľnej motivácie k správaniu, ktoré berie do úvahy aj náklady na ochranu životného prostredia. Za výborné opatrenie vedúce k nižšej dopravnej nehodovosti označila komisia ochranné cestné značenie na zníženie rýchlosti áut v Strážskom. Ide o sériu bielych priečnych pásov pred prechodmi pre chodcov v skracujúcich sa intervaloch, čo vodičov opticky núti spomaľovať. K vysoko hodnoteným opatreniam štvrťroka patril aj projekt budovania informačného portálu o stredných školách v Banskobystrickom kraji, a to kvôli jeho podpore kvalifikovaného výberu strednej školy či hodnoteniu jeho absolventov. Navyše môže projekt prispieť k vyššej konkurencii a tým aj kvalite stredných škôl v kraji. Medzi výrazne pozitívne hodnotené projekty patrili aj distribúcia informačného bulletinu o samospráve domácnostiam v Prievidzi, zriadenie verejnej sprchárne v obci Rakúsy pre Rómov z blízkej rómskej osady, nezavedenie dane na internetové kaviarne v Košiciach, Poprade a Piešťanoch, ako aj preventívna akcia mestských policajtov pre bezpečnosť obytných domov v Kremnici.

Naopak najkritizovanejším opatrením štvrťroka bolo utajenie rokovania o odmene pre starostu a poslancov zastupiteľstva Bratislava-Rača, konanie v rozpore s princípom otvorenosti verejných činiteľov k svojim voličom a daňovým poplatníkom. S rozhodne negatívnou reakciou sa stretlo aj schválenie bezplatného parkovania pre mestských poslancov v Leviciach, vyhodnotené ako neadresné a zneužiteľné.

Komentáre hodnotiacej komisie k ratingom:

1. Daňová podpora separovanému zberu v Námestove

Charakteristika opatrenia

Poslanci v Námestove odsúhlasili vo všeobecne-záväznom nariadení rôzne zdaňovanie komunálneho odpadu pre fyzické osoby. Na separovaný zber je výhodnejší poplatok 390 Sk na rok, pre občanov nezapojených je to 500 Sk. Cieľom je motivovať obyvateľov k ekologickejšiemu separovanému zberu. Občania musia zapojenie sa do separovaného zberu nahlásiť na mestský úrad čestným prehlásením a v prípade občanov v rodinných domoch si prevziať farebné igelitové vrecia. Kontrolovať zber si vyhradzuje samospráva.

Komentár

Komisia vysoko ocenila opatrenie berúce do úvahy rozdielne náklady separovaného a neseparovaného zberu pre občanov a mesto. Najvhodnejším sa javí uplatnenie finančnej motivácie, ktorá zachováva dobrovoľnosť výberu občanov. Viacerí hodnotitelia sa pozastavili nad schopnosťou efektívnej kontroly, ďalším sa zdá rozdiel medzi druhmi zberu primalý (naozaj odráža rozdielne prínosy a náklady oboch typov?).

2. Ochranné značenie na zníženie rýchlosti áut v Strážskom

Charakteristika opatrenia

Vďaka iniciatíve samosprávy v Strážskom nainštalovali na hlavných cestách prvej triedy do Michaloviec a Vranova nad Topľou, ktoré sa v Strážskom križujú, 75 priečnych bielych pásov pred a za šiestimi prechodmi pre chodcov. 9 až 12 pásov pred jedným prechodom je umiestnených v postupne sa zmenšujúcich rozostupoch, čo opticky núti vodičov spomaľovať. Pásy sú dobre viditeľné aj za dažďa a pri prechode autom upozorňujú vodičov aj zvukovým efektom. Vyznačenie nižšej povinnej rýchlosti na cestách (ako 60 km/h) totiž dopravný inšpektorát mestu nepovolil, hoci v meste dochádzalo k častým nehodám áut s chodcami. Cieľom mesta je znížiť nehodovosť na minimum.

Komentár

Komisia jednoznačne privítala na naše pomery veľmi inovatívne, preventívne riešenie dopravných nehôd. Nie je však celkom jasné jeho využitie v zimnom období, ako aj jeho efektívnosť po dlhšom čase, keď si miestni vodiči na pásy navyknú.

3. Projekt budovania informačného systému o stredných školách v Banskobystrickom kraji

Charakteristika opatrenia

Banskobystrický samosprávny kraj oznámil v novembri vybudovanie internetového portálu o možnostiach stredoškolského štúdia v kraji v rámci projektu, s ktorým uspel pri získaní 1,8 mil. Sk grantu od Európskeho sociálneho fondu. Portál má od septembra 2005 ambíciu uľahčiť absolventom základných škôl a ich rodičom výber ich budúceho vzdelania a kariéry. Priestor má tiež poskytnúť podnikateľom pre formovanie dopytu po budúcich zamestnancoch. Banskobystrický VÚC je zriaďovateľom 85 stredných škôl, do ktorých ročne prichádza okolo 7 tisíc absolventov základných škôl. Grant je určený na 15 mesiacov, a kraj predpokladá, že pokračovanie fungovania portálu bude financované z podnikateľských príspevkov.

Komentár

Podľa hodnotiteľov ide o výbornú myšlienku, projekt priamo podporuje výber škôl žiakmi, rodičmi či podnikateľmi prostredníctvom internetu. Portál by mohol napomôcť aj zlepšovaniu samotného školstva podporou súťaživosti medzi nimi. Vhodnými informáciami na stránke by boli napríklad úspešnosť žiakov škôl v celoštátnych univerzálnych testoch, úspešnosť absolventov či profily učiteľov.

4. Distribúcia informačného bulletinu o samospráve domácnostiam v Prievidzi

Charakteristika opatrenia

Po vykonaní auditu a reorganizovaní práce samosprávy v Prievidzi vydal a distribuoval v decembri mestský úrad do každej domácnosti (v náklade 20.000 kusov) 50-stranovú brožúru – sprievodcu o organizácii, činnostiach, funkciách, poplatkoch a kontaktoch samosprávy. Projekt stál 350 tisíc korún, z čoho tretinu pokryla firemná reklama v bulletine. Mestský úrad plánuje tento rok vydať menšiu brožúrku opisujúcu prijaté všeobecne-záväzné nariadenia. Cieľom týchto aktivít je zjednodušiť život občanom v kontakte so samosprávou a zároveň ich zaktivizovať pri tvorbe kvalitnejšej samosprávy.

Komentár

Otvorenosť a transparentnosť samosprávy voči občanom je veľmi vítaná, komisia tiež ocenila vytvorenie priestoru pre spolufinancovanie bulletinu reklamou. Za zváženie by stálo doplniť informácie o predajoch či prenájmoch mestského majetku či o rozpočte mesta (ako to napríklad robia v Lipanoch ku koncu volebného obdobia). Ďalší hodnotitelia však prízvukujú, že distribúcia informácií cielenejšie sa dá robiť kanceláriou prvého kontaktu, či mestskými médiami.

5. Zriadenie verejnej sprchárne v obci Rakúsy pre Rómov z blízkej rómskej osady

Charakteristika opatrenia

Samospráva obce Rakúsy (okres Kežmarok) prišla s návrhom rekonštrukcie jedného z neobývaných domov v obci na verejnú sprcháreň a mali by tam byť inštalované aj ďalšie sociálne zariadenia pre Rómov z blízkej osady. Obec získala grant Ministerstva práce na 1,3 milióna korún, z toho zakúpila dom v cene 400-tisíc Sk a za zvyšných 900-tisíc korún bolo zrekonštruované zariadenie. V Rakúsoch žije približne 2000 obyvateľov, z ktorých 85% tvoria Rómovia obývajúci blízku osadu za obcou. V osade nie sú inštalované základné inžinierske siete. Rómovia žijúci v tejto osade nemajú prístup k vodovodu, čím existuje riziko vzniku chorôb. Ministerstvo práce realizuje podobné projekty vo viacerých lokalitách.

Komentár

Z hľadiska prevencie a životnej úrovne Rómov je to užitočné opatrenie, hoci čiastkové oproti výstavbe kompletnej kanalizácie, napríklad. Otázky ostávajú ohľadom kultúrnych zvykov Rómov z osád: budú sprchy využívané a ostanú nezdevastované? Podpore dlhodobejšiemu efektu by pomohlo, ak by sa na výstavbe aj prevádzke zariadenia podieľali priamo dotknutí Rómovia, čím by získali pocit spoluvlastníctva, ale aj isté zručnosti.

6. Oslobodenie internetových kaviarní v Košiciach, Poprade a Piešťanoch od dane

Charakteristika opatrenia

Pri zmenách legislatívy o miestnych poplatkoch sa na rozdiel od väčšiny slovenských miest mestskí poslanci v Košiciach, Poprade a Piešťanoch rozhodli nezaviesť dane za nevýherné hracie prístroje na počítače v internetových kaviarňach. Na počítačoch s internetom sú totiž často buď priamo nainštalované hry, alebo sa dajú jednoducho stiahnuť z internetu. Primátor Košíc Zdenko Trebuľa opatrenie obhajoval poukázaním na dôležitosť dostupnosti k internetu pre ľudí hľadajúcich zamestnanie, štúdium, komunikáciu so štátnou správou či so svetom.

Komentár

Nezavedenie dane komisia privítala ako krok k podpore internetu a jeho užitočnosti v živote občanov, najmä mladých. Podľa viacerých hodnotiteľov by bol výnos dane pre mestá relatívne nízky a navyše samotný výber dane málo efektívny.

7. Prevencia pre bezpečnosť vchodov obytných domov v Kremnici

Charakteristika opatrenia

V priebehu desiatich dní v decembri vykonali nočné hliadky mestskej polície v Kremnici kontrolu uzamknutia vchodových dverí na všetkých bytovkách na návrh Romana Brlíka, náčelníka mestskej polície. Tam, kde hliadka MsP našla vchodové dvere otvorené a bolo možné vojsť bez prekážok do spoločných priestorov, nalepila červený plagát s upozornením na možné následky. Naopak, uzamknuté vchody boli označené žltými plagátmi s poďakovaním. Cieľom opatrenia bolo upozorniť obyvateľov domov, ako aj bytové spoločenstvá na základnú formu ochrany svojej bezpečnosti a majetku. Taktiež pochváliť a utvrdiť v správnosti konania tých, ktorí o svoju ochranu dbajú. Dôvodom pre vznik tejto akcie bol zvýšený počet krádeží rôznych vecí z vchodov obytných domov, vykrádanie pivníc a iných spoločných priestorov, množstvo sťažností na prespávanie neprispôsobivých občanov, bezdomovcov vo vchodoch, pričom obyvatelia týchto domov mali obavu o vlastnú bezpečnosť a priestory ostávali znečistené a devastované.

Komentár

Kreatívna a zrozumiteľná komunikácia s občanmi s minimálnymi nákladmi je prínosom k prevencii kriminality v bytovkách. Niektorí hodnotitelia sa pozastavili nad tým, či vylepenie plagátov na vchodové dvere nie je zároveň aj lákadlom pre zlodejov či bezdomovcov. Nebolo by lepšie ich vylepiť vnútri, či vhodiť do schránok obyvateľov?

8. Bezplatné očkovanie proti chrípke v rámci predvianočných osláv v Malackách

Charakteristika opatrenia

V rámci predvianočných osláv samospráva v Malackách pripravila jeden decembrový deň akciu bezplatného zaočkovania proti chrípke pre 500 občanov mesta. Cieľom bolo okrem tradičnej ponuky sezónneho občerstvenia a zábavy upozorniť občanov aj na starosť o svoje zdravie v začínajúcej zimnej sezóne.

Komentár

Prínosom je dôraz na ochranu zdravia občanov a prevenciu pred šírením epidémie, vhodným je aj zvolený propagačno-osvetový nástroj v období Vianoc. Pre viacerých členov komisie je však funkcia mesta v ochrane zdravia obmedzená, patrí to zdravotným poisťovniam vrátane financovania. Ak už, je vhodné získať poisťovňu ako sponzora akcie.

9. Preplácanie nákladov pri zmene označenia ulíc v Martine

Charakteristika opatrenia

V decembri prišlo k premenovaniu 10 ulíc v Martine odsúhlasenému poslancami ešte v júli 2004 (väčšinou zo socialistických názvov na mená spojené s miestnymi dejateľmi). Opatrenie sa priamo dotkne viac ako 4.200 občanov daných ulíc, ako aj viacero podnikateľov. Všetkým sa mesto zaviazalo preplatiť náklady na zmenu dokladov. Nárok na preplatenie si možno uplatniť rok a pol, pričom mesto na pokrytie nákladov vyhradilo v rozpočte 100.000Sk.

Komentár

Nasledovaniahodný príklad, keď mesto vynahradí dotknutým občanom ich súkromné náklady. Otázne ostáva, či je v priemere 24 korún vyhradených na krytie nákladov jednému obyvateľovi (bez podnikateľov) dostatočná suma, nešlo len o gesto?

10. Draženie parkovacích miest v Trebišove

Charakteristika opatrenia

Zrekonštruované podzemné garáže v Trebišove sa rozhodli na svojom októbrovom zasadnutí mestskí poslanci vydražiť na verejnej dražbe na mestskom úrade. Stodesať miest rozdelili na miesta pre firmy (vyvolávacia cena 11 680 Sk na rok), fyzické osoby (9 125 Sk) a pre postihnutých vodičov (3 650 Sk). Garáže má na starosti mestský podnik Technické služby. Alternatívou pre financovanie a vyťaženosť parkovísk voči dlhodobému prenájmu by bolo kontinuálna krátkodobá služba spoplatnená na hodinu/deň.

Komentár

Transparentnosť konania je vítaná, podobne dražba je často efektívnym ekonomickým spôsobom predaja. V prípade parkovacích miestach je však väčšinou vhodnejšia kombinácia krátkodobého a dlhodobého prenájmu podľa trhového záujmu. Nebol by výhodnejší prenájom celého parkoviska parkovacej firme, ktorá by si sama stanovila metódu prenájmu jednotlivých miest pre maximalizáciu vyťaženosti? Otázne je tiež rozhodnutie rozličných cien pre súkromné osoby a firmy, môže totiž dôjsť k jednoduchej špekulácii s prepisovaním nájmu.

11. Zákaz predávania a požívania tvrdého alkoholu na verejnosti v Leviciach

Charakteristika opatrenia

V októbri prijali mestskí poslanci v Leviciach všeobecne-záväzné nariadenie zakazujúce predaj, podávania a požívanie tvrdého alkoholu na verejne prístupných miestach (stánky na uliciach, námestiach). Výnimku zo zákazu majú letné terasy schválené mestom ako aj verejné podujatia organizované so súhlasom mesta. Zámerom opatrenia je chrániť zdravie, životné a pracovné prostredie občanov. V prípade porušenia nariadenia môžu občania dostať pokutu do tisíc korún, firmy do 200 tisíc Sk.

Komentár

Väčšina komisie súhlasí s argumentmi na ochranu prostredia a čistoty v meste, no má rôzne výhrady pri takomto zákaze. Nakoľko ide o ochranu zdravia ak pitie alkoholu je legálne vnútri? Nakoľko sa dá zákaz pitia účinne kontrolovať? Ak ide o negatívne vplyvy na spoluobčanov, vrátane detí, nebolo by lepším kandidátom na zákaz fajčenie?

12. Plat primátora Popradu pôjde do fondu pre talentované deti a mládež

Charakteristika opatrenia

Primátor Popradu Anton Danko sa v decembri rozhodol venovať takmer celý svoj mesačný primátorský plat (152 tisíc Sk), ktorí mu odsúhlasili mestskí poslanci, na fond pre talentované deti a mládež do 18 rokov. Primátor sa tak rozhodol po tom, čo ako poslanec Národnej rady už môže legálne poberať popri poslaneckom aj svoj primátorský plat. Z fondu bude možné financovať podporu vzdelávania, mimoškolskej a záujmovej činnosti detí a mládeže. O tom, kto peniaze dostane, rozhoduje výhradne primátor.

Komentár

Hodnotitelia krok primátora privítali, no druhým dychom ho vnímajú skôr ako politické gesto ako snahu systémovo riešiť podporu detí. Mnohí namietajú, prečo nedať fondu úplnú kontrolu nad peniazmi, takto bude ich účinnosť naďalej limitovaná politickými kalkuláciami.

13. Zámer spoplatniť parkovanie v celom meste vrátane sídlisk v Trenčíne

Charakteristika opatrenia

Vedenie samosprávy v Trenčíne uvažuje nad kompletným spoplatnením parkovania v meste. To zahŕňa spoplatnenie niekoľkých doteraz nespoplatňovaných parkovísk v centre mesta, ako aj zavedenie parkovného na sídliskách, zatiaľ len symbolického. Dôvodom je nedostatočná kapacita súčasných parkovísk a potreba financovania stavby nových. Ďalším motívom je zníženie počtu áut v centre.

Komentár

Komisia bola pri hodnotení silne rozdelená: mnohí oponujú spoplatneniu parkovania na sídliskách, lebo parkoviská mimo centier považujú za základné vybavenie financované zo všeobecných daní. Iní opatrenie ale vidia ako vhodné, adresné vyberanie poplatkov za zaberanie verejného miesta, ktoré má odzrkadľovať dopady na životné prostredie.

14. Zatvorenie reštaurácií a zábavných podnikov o 22.00 v Stropkove

Charakteristika opatrenia

Niekoľko dní po vražde 17-ročnej študentky v blízkosti diskotéky v Stropkove prijalo mestské zastupiteľstvo obmedzenie pre reštauračné prevádzky, bary a diskotéky: cez týždeň by mohli byť otvorené do 22.00 a cez víkend do 02.00 na skúšobnú dobu troch mesiacov. Malo to viesť k menšiemu riziku ohrozenia zdravia a majetku občanov mesta, keďže mesto na viac vlastných policajtov nemá financie. Po proteste podnikateľov, podľa ktorých obmedzenie len prenáša problém alkoholu na iné, verejné a často menej kontrolované miesta, prípadne do susedných miest, a zároveň bráni legitímnej zábave väčšiny návštevníkov, mestská rada svoje rozhodnutie prehodnotila a zrušila. V decembri zastupiteľstvo prijalo nové všeobecne-záväzné nariadenie, ktoré zavádza všeobecnú uzávierku všetkých prevádzok o 22,00 každý deň, pričom akékoľvek výnimky udeľuje primátor mesta na základe písomnej žiadosti a po predchádzajúcom súhlase v dvoch komisiách zastupiteľstva a v mestskej rade.

Komentár

Rozhodnutie je prílišným obmedzením podnikania a zábavy v meste, ktoré navyše sotva zabráni podobným tragédiám. Možno dokonca zvýši ich riziko (jazda zo vzdialenejšej zábavy s alkoholom, zábavné prevádzky na čierno). Systém udeľovania výnimiek tiež zvyšuje možnosť klientelizmu. Otázne je aj vymáhanie nových pravidiel, keďže mesto údajne na ďalších policajtov nemá. Kompromisom by mohli byť zvýšené dane za podnikanie po 22 hod., a ich výnos by bol použitý na dodatočné hliadky.

15. Bezplatné parkovanie pre mestských poslancov v Leviciach

Charakteristika opatrenia

V rámci nariadenia o miestnych poplatkoch a daniach si poslanci v Leviciach schválili voľnú parkovaciu kartu pre dočasné parkovanie v širšom centre. Podľa nich parkovanie často súvisí s ich prácou či zúčastňovaním sa na spoločenských akciách mesta. Kritici poukazovali na adekvátnejšie formy náhrady nákladov ako presné preplácanie konkrétnych nákladov, nie paušálu. Obyvatelia mesta platia za parkovanie desať korún na hodinu.

Komentár

Adresnejšie a pre občanov zrozumiteľnejšie by bolo preplácanie konkrétnych nákladov, takto paušálne vyvstáva problém zneužitia kariet na súkromné účely. Alternatívou, berúc do úvahy administratívnu náročnosť, by mohlo byť zahrnutie určitých paušálnych nákladov na parkovné do odmien.

16. Utajenie rokovania o odmene pre starostu a poslancov zastupiteľstva Bratislava-Rača

Charakteristika opatrenia

V decembri miestni poslanci bratislavskej časti Rača odmietli rokovať o odmenách k platom starostu, poslancov a kontrolóra v prítomnosti novinárov. Argumentovali ochranou osobných údajov (a stanoviskom Úradu na ochranu osobných údajov) a keďže novinári odmietli z rokovania odísť, privolali policajnú hliadku, ktorá však nezakročila. Následne poslanci rokovanie prerušili. Novinári poukazovali na právo verejnosti na informácie o použití daňových prostriedkov a slobodným prístupom k informáciám všeobecne. Mestská časť Rača chce na novinárov dať podnet polícii za páchanie trestnej činnosti.

Komentár

Komisia odsúdila tento krok brániaci transparentnosti, otvorenosti samosprávy občanom. Napriek právnickým argumentom o legálnosti podľa hodnotiteľov by verejní činitelia mali požívať nižšiu ochranu súkromia a sami by mali byť ochotní poskytnúť informácie o svojich platoch a odmenách občanom, ktorí na ne prispievajú zo svojich daní.

Vyhodnotenia opatrení za obdobie január-marec 2005 bude publikované v polovici mája 2005. Návrhy opatrení môžu ich autori či oponenti (starostovia, poslanci, mimovládne organizácie apod.) zasielať priamo koordinátorovi projektu.

Kontakt

INEKO, Gabriel Šípoš, sipos@ineko.sk, tel. 02/5341 1331

Členovia hodnotiacej komisie

 • Eva Balážová, prezidentka, Asociácia komunálnych ekonómov SR, Lučenec
 • Vladimír Benč, analytik, Spoločnosť pre zahraničnú politiku, Prešov
 • Laura Dittel, prezidentka, Karpatská nadácia, Košice
 • Zuzana Dlugošová, právnička, Občan a demokracia, Bratislava
 • Antonín Eliáš, šéfredaktor časopisu OBEC a finance, Praha, Česká republika
 • Juraj Fekete, riaditeľ, Regionálne poradenské a informačné centrum, Dunajská Streda
 • Michal Horváth, ekonóm, University of St.Andrews, Škótsko
 • Tomáš Jirsa, senátor, tiež starosta Hluboké nad Vltavou, predseda Svazu měst a obcí Jihočeského kraja, Česká republika
 • Milan Kňažko, analytik, CRA rating agency, Bratislava
 • Rudolf Lukačka, manažér, Elas, Prievidza
 • Juraj Mesík, Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica (momentálne Svetová Banka, USA)
 • Juraj Nemec, profesor, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 • Bohumil Olach, šéfredaktor, Obecné noviny, Bratislava
 • Ivan Pezlár, riaditeľ, Business Innovation Center, Košice
 • Vladimír Pirošík, právnik a občiansky aktivista, Banská Bystrica
 • Ivan Rončák, politológ, Banská Bystrica
 • Martin Šuster, ekonóm, Národná Banka Slovenska, Bratislava
 • Ľubica Trubíniová, aktivistka, Bratislavské ochranárske regionálne združenie, Bratislava
 • Ľuboš Vagač, riaditeľ, Centrum pre hospodársky rozvoj, Bratislava
 • Eduard Vokál, primátor, Lipany
 • Ivana Vrabcová, úverová analytička, Prvá komunálna banka, Žilina
 • Jiří Životský, starosta, Sokolnice, Česká republika

Členovia komisie nepoberajú za svoju činnosť žiadnu odmenu – svoj čas a energiu venujú bezplatne zlepšovaniu kvality práce samospráv. Ak do prípravy či oponentúry hodnotenia určitého opatrenia bol priamo zainteresovaný aj člen komisie, jeho či jej hlas sa do výsledku daného opatrenia nezapočítaval.