Projekt HESO – Regióny

Projekt HESO-Regióny: október - december 2008

Dátum: 23.01.2009

Najvyššie oceneným opatrením za obdobie október až december 2008 sa stalo uplatnenie elektronickej aukcie ako spôsobu výberu dodávateľa na odvoz odpadu v Šali. V priebehu niekoľkých minút trvania tohto spôsobu súťaže mesto ušetrilo 80 miliónov korún, čo je rozdiel medzi súčasnou cenou za odvoz odpadu a víťaznou ponukou na obdobie 11 rokov (dĺžka kontraktu). Víťazná firma pritom bude odpad zbierať nie dvakrát, ale až trikrát týždenne a popri doterajšej separácii plastov a skla bude navyše zabezpečovať aj separovanie papiera a kovov.

Poradie opatrení od najlepšie k najhoršie hodnoteným:

(pozitívne opatrenia majú plusový rating, negatívne mínusový)

HESO-Regióny Rating
Poradie október – december 2008 [300, -300]
1. Uplatnením elektronickej aukcie Šaľa ušetrila milióny 191
2. V bratislavskej MHD sa dá platiť už aj cez SMS 146
3. Petržalčania majú prehľad o investičnej výstavbe 143
4. V Šahách ľuďom v núdzi mesto pomáha zadarmo 136
5. Zasadnutia zastupiteľstva v Turčianskych Tepliciach aj na internete 119
6. Bratislavský samosprávny kraj má nové pravidlá pre predaj prebytočného majetku 111
7. Banskobystrickí policajti testujú kamery vo vozidlách 75
8. Trenčín zaviedol daň za rozkopávky na verejných priestranstvách 64
9. Nová parkovacia politika v bratislavskom Starom meste 60
10. Obec Novoť podporuje svojich študentov 49
11. Požiadavka finančnej spoluúčasti obyvateľov ulice na oprave cesty v Starej Ľubovni – 21
12. V Nitre si poslanci pokuty nedávajú – 122
13. Hlohovec delí novinárov na „našich“ a ostatných – 158

Druhým najúspešnejším opatrením sa stalo zavedenie možnosti kúpy lístka na MHD v Bratislave prostredníctvom mobilného telefónu. Lístok je síce drahší ako bežne zakúpený lístok, ale umožňuje zakúpiť si lístok každému cestujúcemu, ktorý vlastní mobilný telefón a vyhnúť sa tak jazde na čierno.

Ako tretie najúspešnejšie opatrenie štvrtého štvrťroka 2008 bolo vyhodnotené opatrenie z bratislavskej mestskej časti Petržalka, ktorá na svojej internetovej stránke zverejňuje prehľad o plánovanej či realizovanej investičnej výstavbe v Petržalke. Jej súčasťou je charakteristika investičného zámeru, jeho základné parametre, údaje o stavbe a informácie o priebehu výstavby.

Najmenej prínosným opatrením sa stala zmena rokovacieho poriadku na zasadnutiach mestského zastupiteľstva v Hlohovci, ktorá prítomných novinárov rozdeľuje na tých, ktorí „na žiadosť mesta Hlohovec zabezpečujú sprostredkovanie informácií pre verejnosť“ a na ostatných, ktorí sa môžu zdržiavať iba na vyhradenom mieste. Vzhľadom na to, že v sále nie je ozvučenie, znemožňuje to novinárom v tomto sektore kvalitné nahrávanie zvuku.

Podrobný popis opatrení a vybrané komentáre hodnotiteľov

1. Uplatnením elektronickej aukcie Šaľa ušetrila milióny

Charakteristika opatrenia:

Mesto Šaľa ušetrilo vďaka elektronickej aukcii za dvadsať minút desiatky miliónov korún. Vypísalo totiž novú súťaž na zvoz odpadu, pričom sa však neuspokojilo s bežnou metódou, kedy ceny uchádzači ponúkajú v obálkach, ale usporiadali aj druhé kolo – formou elektronickej aukcie. Mesto doteraz platilo za nakladanie s komunálnym odpadom takmer 26 miliónov korún. Firmy začali ponuky na 24 miliónoch, v aukcii sa o zákazku pobili a cenu spustili až na 17,1 milióna. A keďže zmluvu mesto uzatvorilo na 11 rokov, vďaka elektronickej aukcii usporia oproti dnešným nákladom okolo 80 miliónov korún.

Víťazná firma, zhodou okolností tá istá, ktorá to za viac peňazí robila doteraz, bude odpad zbierať nie dvakrát, ale až trikrát týždenne. Zabezpečovať bude navyše aj separovanie papiera a kovov.

Komentár:

Hodnotiaca komisia označila predmetné opatrenie za mimoriadne prísnosné, smerujúce k efektívnemu a transparentnému hospodáreniu s majetkom obce. Mesto Šaľa je podľa väčšiny odborníkov v komisii jedným z príkladov, ako sa dá obmedziť plytvanie a korupcia, keď je k tomu dostatočná vôľa.

Podľa názoru Richarda Drutarovského, analytika a mediátora z Prešova, ide v prípade Šale o pozitívny a inšpirujúci príbeh. Upozorňuje, že nie elektronická aukcia sama o sebe je dôvodom na získanie lepšej ceny, ale vôľa vedenia mesta počínať si tak, aby mesto lepšiu cenu získalo. A to vôbec nie je, podľa jeho názoru, v slovenských pomeroch samozrejmé.

Samotný postup obstarávania – aukciu – hodnotí pozitívne aj Martin Šuster, ekonóm z Národnej banky Slovenska, keďže je to jeden z najtransparentnejších a aj najefektívnejších spôsobov nakupovania. Prekvapuje ho však veľmi dlhá lehota kontraktu – 11 rokov. Zber a separovanie odpadu totiž nie je nijako technologicky alebo investične náročná činnosť, takže podľa jeho názoru neexistuje dobrý dôvod, aby sa mesto zaviazalo na takú dlhú dobu – a zviazalo ruky prinajmenšom ďalším dvom garnitúram po budúcich komunálnych voľbách.

2. V bratislavskej MHD sa dá platiť už aj cez SMS

Charakteristika opatrenia:

Dopravný podnik v Bratislave začal v skúšobnej prevádzke s predajom lístkov cez mobil. Po jej ukončení vo februári by systém mohol začať fungovať oficiálne. Systém funguje tak, že cestujúci zašle prázdnu SMS správu na číslo 1100, pričom do dvoch minút by mal dostať od operátora potvrdzujúcu SMS, že lístok má. Kód, ktorý od systému dostane, bude dokladom pre revízora. Cestujúci sa nemusia báť ani v prípade, že by sa im napríklad pri kontrole revízorom vybil mobil alebo by potvrdzujúca SMS z akéhokoľvek dôvodu prišla neskôr. Revízori budú totiž mať pri sebe špeciálne zariadenie, ktorým zistia, kedy presne cestujúci SMS poslal. Preto je zbytočné kupovať si takýto lístok po tom, ako už revízor začne kontrolu. SMS-kové lístky majú veľký úspech, za prvé tri decembrové týždne si ich kúpilo 90–tisíc cestujúcich.

Komentár:

Predmetné opatrenie malo v radoch hodnotiacich odborníkov vysoko pozitívny ohlas, bolo označené ako krok správnym smerom, ktorý predstavuje zjednodušenie pre zákazníka.

Opatrenie kladne hodnotí aj Bohumil Olach, šéfredaktor Obecných novín, podľa ktorého ide o krok, ktorý je absolútne v súlade s duchom doby, a ktoré slušným občanom umožňuje nedostať sa nedopatrením ani pozabudnutím do úlohy čierneho pasažiera. Aj keď je takto zakúpený lístok drahší, opatreniu podľa neho treba zatlieskať, pretože takto sa majú využívať moderné technológie.

Aj podľa Jána Buceka, vysokoškolského pedagóga z Katedry humánnej geografie a demogeografie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave ide o významný počin zvyšujúci komfort a úroveň poskytovania služieb vo verejnej doprave. Myslí si, že MHD v Bratislave nemožno uprieť snahu uplatniť riešenia adekvátne dobe, čo potvrdil aj úspech opatrenia u verejnosti. Treba dúfať, že aj ostatné ekonomické aspekty dovolia jeho oficiálne a dlhodobé nasadenie.

3. Petržalčania majú prehľad o investičnej výstavbe

Charakteristika opatrenia:

Na svojej internetovej stránke spustila bratislavská mestská časť Petržalka linku, ktorá ponúka komplexný prehľad o plánovanej či realizovanej investičnej výstavbe. Jej súčasťou je charakteristika investičného zámeru – projektu, základné parametre, údaje o stavbe a informácie o priebehu výstavby. Nový link – Investičná činnosť – je súčasťou elektronickej úradnej tabule, na ktorej sú zverejňované informácie a rozhodovania na úrovni miestnej samosprávy.

Zverejňovanie informácií o investičnej činnosti má petržalskej samospráve pomôcť pri zapájaní ľudí do posudzovania stavebných zámerov. Je to zároveň aj forma verejnej kontroly pri výstavbe a iných investičných akciách. Občania, ale aj napr. neziskové organizácie môžu týmto spôsobom pripomienkovať investičné zámery v mestskej časti už hneď na začiatku. Otázkou zostáva reálne využitie novej služby, keďže koncom januára 2009 bol posledný záznam starý 2 mesiace (november 2008).

Komentár:

Hodnotiaca komisia posúdila opatrenie petržalskej samosprávy za pozitívny krok, pretože vníma, že akýkoľvek zámer samosprávy rozširovať množstvo informácií a služieb dostupných on-line je v konečnom dôsledku prospešný.

Tomáš Kramár, občiansky aktivista z Prahy (Česká republika) upozorňuje, že tlak investorov na verejné rozhodovacie procesy je veľmi silný, zisky investorov z výstavby vo veľkých mestách sú obrovské, čiže aj objem peňazí, ktorí majú investori k dispozícii na ovplyvnenie rozhodovacích procesov je taký veľký, že mnoho politikov a úradníkov nedokáže ponúkaný vysoký úplatok odmietnuť. Preto sa obvykle úrady snažia prejednávanie investičných zámerov pred občanmi čo najviac ututlať. Oceňuje, že Petržalka vykročila opačným smerom, čo je podľa neho nasledovaniahodné. Jednak tým samospráva chráni svojich predstaviteľov pred neprimeranými tlakmi a za druhé podnecuje občanov k diskusii o zámeroch a k zapojeniu sa do rozhodovacích procesov.

Podľa názoru Ľubice Trubíniovej, projektovej manažérke iniciatívy Bratislava otvorene, v prípade Petržalky je otázka urbanizácie dvojnásobne dôležitá vzhľadom na jej históriu, sociálnu základňu a súčasnú, do veľkej miery sociálne a esteticky nezvládnutú zástavbu. Rovnako vitálne dôležité, z hľadiska demokratickej/občianskej spoločnosti, sú podľa nej aj včasný prístup k podstatným informáciám ovplyvňujúcim kvalitu života ľudí, možnosť aktívne sa zúčastniť na rozhodovaní o okolnostiach podstatne ovplyvňujúcich kvalitu životov ľudí a (tvorivo/aktívne) prispieť k formovaniu svojho vlastného životného prostredia (v zmysle „prostredia pre život“). Takže v súčasnej neradostnej bratislavskej situácii vníma Ľ. Trubíniová opatrenie Petržalky ako krok správnym smerom, tým skôr, že je zároveň konkrétnym príkladom priameho kontaktu a komunikácie medzi samosprávou a občanmi v praxi. Jedinou otázkou, na ktorú odpovie čas a konkrétna prax podľa nej teraz je, do akej miery sa na webe objavia skutočne všetky relevantné informácie o výstavbe (čo býva niekedy naozaj komplikované) a najmä s akým časovým predstihom, teda priestorom pre efektívnu reakciu verejnosti.

4. V Šahách ľuďom v núdzi mesto pomáha zadarmo

Charakteristika opatrenia:

Miestna samospráva v Šahách spoločne s miestnym občianskym združením rozbehla projekt mapovania ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi. Zároveň im dvojica terénnych pracovníkov pomáha riešiť problémy, ktoré ich ťažia. V Šahách s 8 100 obyvateľmi je totiž vyše 1 400 evidovaných nezamestnaných, z toho vyše 900 je v hmotnej núdzi, mnohí z nich sú Rómovia. Oficiálne je tu evidovaných asi 60 bezdomovcov, neoficiálne je to až do 200 osôb.

Cieľom projektu je nielen zmapovať situáciu v Šahách v sociálnej oblasti, ale vytvoriť systém pomoci. Preto nezamestnaných a ľudí v núdzi navštevujú terénni pracovníci s dotazníkmi, v ktorých sa ich pýtajú aj na ich potreby a ťažoby. Jedným z možných riešení problémov by mohla byť napríklad vývarovňa, hygienická stanica či nocľaháreň pre bezdomovcov, ktoré v meste chýbajú.

Ľuďom v núdzi však ponúkajú aj praktickú pomoc, ako napríklad bezplatné právne poradenstvo, napr. pomoc pri vypracovávaní návrhov na súdne pojednávania, pri hroziacich exekúciách, pri tvorbe splátkových kalendárov veriteľom či vybavovaní rôznych žiadostí a podobne. Prostriedky na túto činnosť mesto získalo z Európskeho sociálneho fondu, pričom piatimi percentami ho spolufinancuje.

Komentár:

Pozitívne vnímané opatrenie, aj keď niektorí členovia hodnotiacej komisie poukázali na fakt, že nejde o pomoc „zadarmo“, keďže aktivity sú financované z eurofondov, a teda financujú ich občania a podniky z krajín EÚ.

Opatrenie kladne hodnotí Antonín Eliáš, šéfredaktor časopisu Obec a finance, (Česká republika), aj keď podľa jeho názoru, mapovanie situácie u ľudí, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi je prvým predpokladom k riešeniu daného problému. Zvažované opatrenia v rámci systému pomoci síce riešia okamžitý stav (jedlo, nocľah, hygiena), prípadne prvé nevyhnutné právne kroky k odvrátaniu katastrofy typu exekúcia a podobne. Zásadné sú však podľa neho ďalšie systémové kroky vedúce k opätovnému začleneniu týchto ľudí do spoločnosti, zvlášť otázky zamestnanosti.

Michal Kaliňák, politológ špecializujúci sa na samosprávu sa pozastavuje nad faktom, že Šahy sú vzhľadom k počtu obyvateľov malou komunitou, a preto sa mu zdá čudné robiť prieskum a zisťovať, akú sociálnu pomoc potrebujú nízkopríjmové skupiny. Aj preto by ho zaujímalo, čo zo sociálnej sféry má táto samospráva zadefinované v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja a ako to plní. Sme v čase, kedy samosprávy vstúpili do druhého polčasu vládnutia. Okrem toho už fungujú na programovom rozpočtovaní, preto celkom nerozumie, prečo až teraz idú zisťovať informácie a že vôbec takéto malé mesto robí veľmi špecifický prieskum.

5. Zasadnutia zastupiteľstva v Turčianskych Tepliciach aj na internete

Charakteristika opatrenia:

Poslanci mestského zastupiteľstva v Turčianskych Tepliciach hlasujú na svojich zasadaniach elektronicky, každý poslanec má svoj mikrofón a vlastnú hlasovaciu kartu. Novinka bude prínosom aj pre verejnosť. Na internetovej stránke mesta si totiž obyvatelia Turčianskych Teplíc môžu pozrieť, ako hlasovali jednotliví poslanci na zasadnutí zastupiteľstva. Systém zároveň plní aj funkciu nahrávania. Na internetovej stránke mesta je teda možné vypočuť si priebeh rokovania mestského zastupiteľstva a vyjadrenia poslancov k prerokovaným problémom. Zariadenie je tiež schopné roztriediť rokovanie zastupiteľstva podľa jednotlivých bodov programu, a tak sa občania môžu v zázname lepšie orientovať a vypočuť si len to, čo ich zaujíma. Na decembrovom rokovaní mesto otestovalo aj priamy prenos z rokovania cez internet, existuje veľká pravdepodobnosť, že od r. 2009 mesto zavedie aj túto novinku. Samozrejmosťou by potom mal byť už nielen zvukový, ale aj obrazový záznam.

Komentár:

Väčšina odborníkov označila opatrenie za prospešné, ktoré vedie k zvýšenej informovanosti občanov, a teda aj k väčšej transparentnosti vo verejnom rozhodovaní z zvýšenej verejnej kontrole.

Podľa názoru Zuzany Wienk, riaditeľky Aliancie Fair-play ide na Slovensku o súčasť ambiciózneho projektu digitálnej samosprávy, čím sa Teplice zaraďujú k progresívnejšie mysliacim samosprávam. Súčasťou transparentnosti by však mala byť jednoduchá prístupnosť informácii a zrozumiteľnosť pre občana. Upozorňuje, že nájsť zvukové záznamy na webovej stránke miesta nie je až také jednoduché a že prístup k nim nie je priamočiary a intuitívny. Myslí si, že nedostupnosť informácií značne limituje dosah a význam opatrenia.

Aj podľa Jozefa Čavojca, redaktora denníka SME ide o výborné opatrenie. Je však podľa neho otázne, akú bude mať sledovanosť a tiež hrozí, že záujem ľudí o vecí verejné sa môže obmedziť na niekoľkých aktivistov. Ale to nič nemení na tom, že ide o jednu z ciest k odhaleniu záujmov jednotlivých volených predstaviteľov samosprávy, teda aj korupcie alebo klientelizmu.

6. Bratislavský samosprávny kraj má nové pravidlá pre predaj prebytočného majetku

Charakteristika opatrenia:

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja schválilo na návrh svojho predsedu legislatívny návrh (VZN), ktorý zavádza väčšiu transparentnosť pri predajoch prebytočného majetku kraja. Podľa návrhu bude musieť pri všetkých predajoch prebytočného majetku tento majetok za prebytočný najprv vyhlásiť krajské zastupiteľstvo. Okrem toho bude podľa navrhovaných pravidiel musieť byť ponuka na odpredaj prebytočného majetku zverejnená na internetovej stránke BSK minimálne jeden týždeň pred predajom, pri ktorom rozhodne najvyššia cena. Návrh sa nevzťahuje na majetok, využívaný na sociálne účely, prenajatý majetok, pamiatky, a majetok čerpaný z fondov Európskej únie.

Komentár:

Respondenti ohodnotili predmetné opatrenie kladne, ako prínos k transparentnosti v nakladaní s majetkom kraja. Viacerí však poukázali na nedostatočnú týždňovú lehotu, počas ktorej musí byť ponuka na odpredaj majetku zverejnená.

Jednoznačný súhlas s opatrením vyjadril aj Jiří Životský, starosta obce Sokolnice (Česká republika). Poukázal na fakt, že v Českej republike platí zákon, ktorý prikazuje obciam a krajom, aby zámer predaja zverejňovali na úradnej tabuli aj na internete najmenej po dobu 15 dní predtým, než o predaji (prípadne prenájme) majetku bude rozhodnuté. Nesúhlasí však s podmienkou, že predaj sa musí uskutočniť za najvyššiu cenu. Peniaze sú samozrejme veľmi dôležité, ale súčasne je treba tiež zvážiť budúce využitie majetku, ktorý osoba od kraja či obce zakúpi. Určite je podľa neho lepšie predať nejaký obecný majetok za milión korún s tým, že tam vznikne napr. nejaká služba pre občanov, ako za jeden a pol milióna s tým, že tam vznikne „hašiš doupě“, ktoré bude nočnou morou okolobývajúcich občanov i predstaviteľov mesta.

Aj Zuzana Wienk nepovažuje zverejnenie predaja prebytočného majetku len na stránke kraja a iba týždeň vopred za opatrenie, ktoré výrazne prispeje ku zhodnoteniu majetku. Predpokladom dobrého zhodnotenia je totiž podľa nej informovanosť čo najširšej skupiny záujemcov a dostatočný priestor na ich reakciu. Zámer považuje za principiálne dobrý, ale nepretavený do zmysluplnej podoby a v takomto stave môže byť iba lacným politickým marketingovým ťahom.

7. Banskobystrickí policajti testujú kamery vo vozidlách

Charakteristika opatrenia:

Banskobystrickí mestskí policajti testujú nový kamerový systém inštalovaný v služobnom vozidle. Pomocou dvoch kamier, jednej za predným, druhej za zadným sklom a mikrofónov s dosahom do 100 metrov motorizovaná policajná hliadka monitoruje celý priebeh svojej služby. Záznam sa ukladá na pevný disk, ale je možné zaviesť aj priamy prenos prostredníctvom internetu. Od nového kamerového systému si mestská polícia sľubuje vyššiu bezpečnosť občanov ako aj mestských policajtov. Takýto systém v služobných vozidlách nemá zatiaľ žiadna iná mestská polícia na Slovensku. Kamerový systém má mestská polícia zatiaľ iba zapožičaný, ak sa osvedčí, zakúpi ho. Systém by mal doplniť doterajšie statické kamery v centre mesta.

Komentár:

Opatrenie hodnotia členovia hodnotiacej prevažne pozitívne, ako možný spôsob kontroly práce policajtov a nepriamo aj dobrý prostriedok na vyhodnotenie efektívnosti riadenia a výkonu činnosti mestskej polície. Viacerí tiež poukázali na fakt, že odposluch do vzdialenosti 100 metrov môže byť v rozpore s ochranou súkromia.

Juraj Smatana, aktivista z Klubu Strážov, Považská Bystrica si myslí, že takéto opatrenie sa určite prejaví zvýšením korektnosti postupu policajtov aj kontrolovaných občanov. Očakáva, že Banská Bystrica nezostane len pri nasadení techniky, ale prijme na jej použitie jasné pravidlá – kontrolovaný občan musí byť na vykonávanie záznamu vopred upozornený, atď. Za zvlášť dôležité považuje ochranu prístupu k záznamom, a ich riadenú likvidáciu. Je známe, že na Slovensku existuje čierny trh s telefónnymi odposluchmi, a teda je potrebné zabezpečiť, aby sa záznamy policajných kamier nestali podobným „tovarom“.

Aj podľa názoru Martina Šustera ide o veľmi dobré opatrenie, len tiež mu chýba informácia, či je záznam zabezpečený proti vymazaniu, či pozmeneniu a či je tiež zabezpečené, že ani samotní policajti nemôžu záznam vypnúť. Ak áno, tak takýto systém pomôže policajtom pri analýze zásahov alebo dokazovaní pred súdom, ako aj ochráni občanov pred zneužitím právomocí zo strany polície.

8. Trenčín zaviedol daň za rozkopávky na verejných priestranstvách

Charakteristika opatrenia:

Mesto Trenčín Novú sa rozhodlo zaviesť daň za rozkopávky na verejných priestranstvách (daň za záber verejného priestranstva). Ak firma nedokončí stavebné práce na verejnom priestranstve v riadnom termíne, bude musieť za každý nasledujúci deň platiť daň. Za prvých 15 dní je to 0,24 € za meter štvorcový, za ďalšie dni už 0,48 €.

Nová daň má podľa predstáv mesta urýchliť práce a zamedziť, aby firmy rozkopali cestu, nedodržali stanovené termíny a tým obmedzovali chodcov, či vodičov. Mesto zároveň určilo aj výnimky. Od dane oslobodilo rozkopávky verejného priestranstva, ktoré súvisia s odstránením porúch na elektrických, telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných, iných vedeniach, ktoré by mohli spôsobiť nebezpečenstvo verejného ohrozenia. Keďže je daň mierená hlavne na firmy, prvých 15 dní nedodržania termínu nemusia daň platiť fyzické osoby.

Komentár:

Opatrenie bolo prijaté odborníkmi z hodnotiacej komisie nejednoznačne. Jedna časť si myslí, že takéto opatrenie je užitočné, pretože je častým javom, že opravy, ktoré sa dajú urobiť za pár dní sa neúmerne predlžujú. Iní si naopak myslia, že riešenie neleží v uvalení dane. Väčšinovo sa tiež zhodli na tom, že robiť rozdiely medzi fyzickými a právnickými osobami v tomto prípade nie je namieste, keďže rozkopávka verejného priestranstva realizovaná fyzickou osobou je pre občanov mesta ako užívateľov verejných priestranstiev rovnako obťažujúca ako rozkopávka realizovaná právnickou osobou.

Nesúhlasné stanovisko vyjadril aj Richard Drutarovský, podľa ktorého by sa nemalo stávať, že nežiaduce javy sa dajú „vykúpiť“ zaplatením dane. Zvádza to potom ku chladnej kalkulácii len o tom, koľko bude bezohľadné konanie stáť a ak bude cena „prijateľná“, tak sa jednoducho zahrnie do nákladov. Princíp dane za rozkopávky demoralizuje aj samosprávu, ktorá je nepriamo motivovaná profitovať z rozkopávok a nie zo stavu, keď rozkopávky nie sú. Myslí si, že rozkopávky a ich podmienky podliehajú povoleniu stavebného úradu, nedodržanie podmienok rozhodnutia by malo byť sankcionované konštatovaním previnenia a udelením pokuty, nie daňou. Rozpačito pôsobí aj to, že rozkopávky Trenčín považuje za negatívny jav, ale len ak rozkopávku spôsobí firma. Vyzerá to tak, že mestu nejde ani tak o potlačenie negatívneho javu, ktorý občanom vadí, ale skôr o získanie ďalších príjmov a rozkopávky sú len zámienka.

Aj Ján Podmanický, primátor mesta Partizánske si myslí, že právna úprava pokút a sankčných poplatkov podľa dopravného zákona pri nedodržaní rozhodnutia o rozkopávke je dostatočná a umožňuje mestu postih určiť individuálne podľa závažnosti dôsledkov nedokončenia stavebných prác v určenom termíne. Naviac, tiež si myslí, že nerovnaké podmienky pre fyzické a právnické osoby sú protizákonné.

9. Nová parkovacia politika v bratislavskom Starom meste

Charakteristika opatrenia:

Staromestskí poslanci prijali v decembri 2008 VZN meniace podmienky parkovania v centre Bratislavy. Po novom nebudú dostávať parkovacie karty iba obyvatelia užšej zóny historického centra mesta, ale všetci Staromešťania. Z ulíc centra mesta by mali zmiznúť parkovacie stĺpiky. Obyvateľov by mali čakať aj ďalšie opatrenia zamerané na skvalitnenie parkovania a dopravy. Parkovné sa však zvýši z 33 na 70 centov za hodinu. Najpodstatnejšie však je, že od budúceho roka výšku parkovného bude určovať spolu s prevádzkovateľom parkovacej služby aj mestská časť; doteraz to bolo vo výlučnej právomoci súkromnej spoločnosti vyberajúcej parkovné. Práve svojvoľné zvyšovanie a vyberanie parkovného súkromnou firmou je považované za hlavný kameň úrazu parkovania v Starom meste.

Komentár:

Respondenti vnímali opatrenie väčšinou ako pozitívny posun, ale zároveň poukázali na to, že ďalšie kroky v celkovom formulovaní parkovacej politiky v centre Bratislavy a v hlavnom meste vôbec sú veľmi potrebné.

Dušan Sloboda, analytik Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika, Bratislava uviedol, že hlavným problémom parkovacej politiky v Starom Meste ostáva i naďalej pre samosprávu nevýhodná dlhodobá zmluva so súkromnou spoločnosťou uzatvorená ešte v minulom volebnom období, vďaka ktorej nemá samospráva reálny významný vplyv na uskutočňovanie parkovacej politiky, nevraviac o finančnej nevýhodnosti. Novinkou je zvýhodnená parkovacia karta paušálne pre všetkých Staromešťanov, teda nielen pre obyvateľov užšej zóny, kde je problém s parkovaním najvypuklejší. Toto rozhodnutie samosprávy možno preto hodnotiť i ako populistické nadbiehanie voličom, ktoré nijako špeciálne situáciu s parkovaním v historickom centre nezlepšuje, a nie je „priateľské“ voči ľuďom, ktorí v tejto časti mesta pracujú (obmedzenie parkovania na maximálne dve hodiny platné od februára 2009), či sú jej návštevníkmi. Nedostatok parkovacích miest v Starom Meste či záchytných parkovísk v širšom okolí centra mesta parkovacia politika nijako konkrétne nerieši.

Zo znenia schválenej parkovacej politiky vyplýva, že „úpravu výšky ceny za parkovacie služby schvaľuje miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto po prerokovaní s prevádzkovateľom parkovacieho systému,“ pričom z následne schváleného VZN vyplýva, že za parkovné sa platí úhrada „v súlade so schválenou parkovacou politikou“. Akékoľvek „svojvoľné“ zvyšovanie parkovného prevádzkovateľom bez súhlasu samosprávy sa javí byť v rozpore so schváleným VZN a parkovacou politikou. Jasnejšiemu vymedzeniu pojmov a vzťahov zjavne bráni i novela zákona o miestnych daniach, ktorou bola možnosť vyberať parkovné priamo samosprávou znemožnená.

10. Obec Novoť podporuje svojich študentov

Charakteristika opatrenia:

Zastupiteľstvo obce Novoť rozhodlo, že podporí domácich vysokoškolákov. Tí si môžu z obecného rozpočtu jednorazovo prilepšiť dvoma tisíckami korún. Podmienkou je, aby mal študent žiadajúci o príspevok ukončený 1. stupeň vysokoškolského vzdelania alebo aby pokračoval v štúdiu. Príspevok môžu študenti použiť na študijné pomôcky, ale napríklad aj na nový odev. Obec chce týmto spôsobom aspoň symbolicky podporiť rast vzdelanostnej úrovne svojich obyvateľov. Prvé žiadosti už obec zaevidovala hneď po prijatí opatrenia.

Komentár:

Opatrenie vnímala hodnotiaca komisia nejednoznačne. Podľa jednej skupiny ide o sympatické gesto, podľa iných, ak neboli stanovené merateľné a hodnotiteľné kritéria, ako je napríklad prospech či príjmy rodiny, ide skôr o populizmus.

Podľa Eugena Jurzycu, riaditeľa Inštitútu INEKO pomoc bankovému sektoru v kríze sa ráta na desiatky, stovky miliárd. Pomoc bezdomovcom na stovky, tisíce korún. Pre študentov by mala byť zaujímavá podpora rádovo v desiatkach tisíc. Myslí si, že zdravý študent, ktorý ukončil prvý stupeň vysokoškolského vzdelania by nemal mať problém zarobiť jednorazovo 2000 SK. Takáto suma sa mu zdá vhodnejšia pre starších, chudobných alebo chorých. Ale možno, že takých obec nemá.

Pozitívne vníma opatrenie Daniel Klimovský, odborný asistent z Fakulty verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, podľa ktorého je dobré, že obec podporuje svojich obyvateľov pri vzdelávaní. Zlepšuje si tým nielen vlastný imidž, ale zároveň posilňuje mieru identifikácie jej obyvateľov s obcou samotnou. Prirodzene, na tomto mieste sa ponúka hneď niekoľko „vylepšení“. V prvom rade by obec mohla udeľovať namiesto jednorazového príspevku radšej pravidelné (aj keď iba symbolické) štipendium. Po druhé, obec by mohla vypisovať pre takýchto študentov honorované úlohy, ktoré by pripravili napríklad v rámci vlastných diplomových či bakalárskych prác (napr. študent odboru verejná správa by mohol vypracovať aktualizáciu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce; študent práva by mohol pripraviť návrh potrebného VZN; študent ekonomického odboru by mohol pripraviť analýzu existujúceho daňového zaťaženia obyvateľov obce vrátane návrhov na zmeny v sadzbách miestnych daní; študent architektúry by mohol navrhnúť úpravy interiéru obecného úradu; študent medicíny by mohol preventívne navštevovať starších obyvateľov obce a merať im tlak a prípadne i odporúčať, aby navštívili svojho všeobecného lekára; študent pedagogického odboru by mohol zorganizovať pre školopovinné deti z obce poznávací výlet do okolia; študent odboru regionálneho rozvoja by mohol pre obec napísať rozvojový projekt zameraný na výstavbu voľnočasových zariadení a pod.). A po tretie, obec by sa mala snažiť o zníženie miery „brain-drainu“ aj ďalšími nástrojmi, napr. tým, že sa v spolupráci s podnikmi, školami či inými inštitúciami pôsobiacimi na jej území alebo v okolitých obciach, pokúsi pre vlastných vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov vytvoriť vhodné pracovné príležitosti.

11. Požiadavka finančnej spoluúčasti obyvateľov ulice na oprave cesty v Starej Ľubovni

Charakteristika opatrenia:

Mesto Stará Ľubovňa začalo v októbri s asfaltovaním prístupových ciest ku garážam na Okružnej ulici. Vlastníkom troch stoviek garáží zaslalo list, v ktorom ich žiada, aby na rekonštrukciu prispeli sumou 3000 Sk. Niektorých obyvateľov však pohoršil spôsob komunikácie zo strany mesta, nakoľko v liste neboli popísané dôvody pre takýto postup ani možné alternatívy. Iní občania takúto formu financovania vítajú, pretože cestu, ktorá je v zlom stave, využívajú najmä užívatelia garáží. Cesta pritom patrí mestu. Náklady na opravu boli vyčíslené na dva milióny korún, z ktorého polovica by mala pochádzať z rozpočtu mesta a polovica práve od obyvateľov ulice. Obyvatelia by mali dostať možnosť financovať asfaltovanie cesty aj formou splátok.

Komentár:

Opatrenie bolo vnímané členmi hodnotiacej komisie, až na výnimky, negatívne. Prevládol názor, že keďže majitelia garáží platia mestu daň z nehnuteľností, mesto by z výberu tejto dane malo financovať, okrem iného, aj opravu tejto cesty. Viacerí tiež zapochybovali, či obec má vôbec jasne stanové kritériá, ktoré komunikácie budú „spolufinancované“ a ktoré nie.

Juraj Nemec, profesor na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici uviedol, že teória verejného sektora preferuje využívanie užívateľských poplatkov a spoluúčasti pred čistým verejným financovaním. Je ale otázka, či výstavba a rekonštrukcia ciest je práve oblasťou, kde sú poplatky, spoluúčasť vhodné. Všeobecne si myslí, že nie, keďže poplatky majú celý systém funkcií a v tomto prípade plnia skoro výlučne príjmový efekt. Spoluúčasť teoreticky obmedzuje aj „férovosť“ súťaže verejných projektov o ich financovanie, tento prvok ale v praxi nemá reálne uplatnenie, keďže chýba racionálne rozhodovanie o prioritách financovania. Všeobecne platná odpoveď ale neexistuje – ak sa občania rozhodnú, že si chcú službu zaplatiť, nemá im byť poskytnutá?

Nesúhlasný postoj, naopak, vyjadrila Laura Dittel, ktorá opatrenie považuje za absolútne neakceptovateľné. Úlohou samosprávy je podľa nej poskytovať služby svojím obyvateľom, pričom je pri tomto výkone veľmi ťažké presne rozlišovať, ktorého obyvateľa konkrétne tieto služby uspokoja a ktorého nie. Pri prístupe, ktorý zvolila táto samospráva by bolo potrebné začať veľmi intenzívne uvažovať nad tým, ako vyňať napríklad neprispôsobivého občana a neplatiča z využívania služby verejného osvetlenia, čo je podľa nej aspoň tak absurdné ako samotné opatrenie. Samospráva má s najväčšou pravdepodobnosťou problém s pokrytím tejto investície, v žiadnom prípade však nemôže postaviť vybranú skupinu občanov pred takéto rozhodnutie a navodzovať atmosféru ich osobnej zodpovednosti za túto časť verejnej služby, ktorá je výlučne v réžii samosprávy.

12. V Nitre si poslanci pokuty nedávajú

Charakteristika opatrenia:

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre sa dlhodobo stavajú benevolentne k nesplneným povinnostiam svojich kolegov. Naposledy to ukázal prípad jednej z poslankýň, ktorá nebola potrestaná za to, že nepodala včas oznámenie o funkciách, zamestnaniach, činnostiach a majetkových pomeroch. Priznanie mala podať do 30 dní odo dňa, keď sa ujala verejnej funkcie, ale napokon sa tak stalo s viac ako dvojmesačným oneskorením.

Už v návrhu uznesenia sa počítalo zo sankciou 0 korún. Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu nulovú výšku pokuty odôvodnil tým, že poslankyňa nepodala oznámenie nedopatrením a chybu napravila, aj keď s oneskorením. Poslanci napokon neodhlasovali ani pokutu 0 korún. Väčšina z nich sa hlasovania zdržala, čím sa konanie voči poslankyni zastavilo.

Podľa bývalého nitrianskeho primátora pokuty za neskoro odovzdané oznámenia či majetkové priznanie nedostali v minulosti ani iní mestskí poslanci a zastupiteľstvo takýmto konaním vysiela obyvateľom mesta negatívne signály.

Komentár:

Opatrenie bolo respondentmi vnímané takmer jednoznačne negatívne. Označili za nevhodné, ak poslanci akejkoľvek úrovne nedodržujú zákony a ostatné nariadenia upravujúce ich pôsobenie. Považujú zároveň za neadekvátne, ak za to nenesú plnú zodpovednosť, vrátane súvisiacich postihov.

Ivan Rončák, politológ z Banskej Bystrice vyjadril obavu, že podobné veci sa nedejú iba Nitre. Považuje to za obchádzanie zákona o konflikte záujmov a vytváranie kultúry beztrestnosti za porušenie zákona pre istú skupinu verejných činiteľov.

Jozef Čavojec opatrenie charakterizoval takto: Aký zákon, také pokuty. Takzvaný zákon o konflikte záujmov je bezzubý, a tak sa ani nemožno čudovať, že ešte nik nedoplatil na porušenie niektorej zo zákonných povinností. Je to predovšetkým chybou parlamentu, ktorý takýto zákon prijal. Ale aj samospráva by mohla byť tvrdšia. Žiaľ, ruka ruku myje. Pre spoločnosť to má závažný (negatívny) význam. Bežní ľudia nevidia v poslancoch elity, ale iba spriatelených mocipánov, ktorým všetko prejde, a tak sa nemusia správať inak.

13. Hlohovec delí novinárov na „našich“ a ostatných

Charakteristika opatrenia:

Zmenu vo svojom rokovacom poriadku obmedzujúcu činnosť novinárov na zasadnutiach MsZ schválili poslanci mestského zastupiteľstva v Hlohovci. Nový rokovací poriadok, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2009 novinárov rozdeľuje na tých, ktorí „na žiadosť mesta Hlohovec zabezpečujú sprostredkovanie informácií pre verejnosť“ a na ostatných, ktorí sa môžu zdržiavať iba na vyhradenom mieste. Vzhľadom na to, že v sále nie je ozvučenie, znemožňuje to novinárom v tomto sektore kvalitné nahrávanie zvuku.

Komentár:

Odborníci ohodnotili toto opatrenia jednoznačne negatívne a označili ho za akt, ktorý je normálnej demokratickej spoločnosti absolútne neprijateľný. Sú presvedčení, že ide o neústavný postup, ktorý by mal vyvolať zásadne odmietavú reakciu miestnej komunity.

Bohumil Olach vyjadril názor, že ide z princípu o nepochopiteľné opatrenie, pretože na zasadania hlohovského zastupiteľstva určite nechodia desiatky novinárov, a tých pár, čo tam chodí, by sa určite zmestilo aj tam, kde má „svojich“ novinárov mesto. Vytlačiť novinárov, ktorí potrebujú mať nahraný zvuk na neozvučené miesto znamená, že mesto Hlohovec nechce, aby verejnosť dostala autentické a technicky kvalitné informácie.

Rovnako aj Ľubica Trubíniová si myslí, že komplexné a objektívne informácie sú základným prvkom demokracie, otvorenej občianskej spoločnosti, osobitne informácie smerom od orgánov moci k občanom. Dvojnásobne v kombinácii so slobodou prejavu uplatňovanou v praxi, kam určite patrí o.i. práca médií. Brzdenie, až škrtenie ich voľného toku okrem spreneverenia sa základnému poslaniu verejnej správy (slúžiť občanom a na prospech občanov a obce) vytvára taktiež negatívnu atmosféru vo výkone verejnej správy, minimálne nedôveru a nesympatie občanov voči nej; nedôveru zrejme oprávnenú, lebo otvorenosti/transparentnosti sa najviac bojí ten, kto má čo skrývať. Ani nehovoriac o mútnych netransparentných vodách, v ktorých sa najlepšie loví jednotlivcom a skupinám zneužívajúcim pravidlá (či už formálne – právne alebo neformálne – etické).

Poznámka:

Členovia hodnotiacej komisie sa zúčastňujú hodnotení v rámci projektu HESO – Regióny bez nároku na odmenu. Hodnotenia členov komisie majú charakter osobného postoja a nemusia zodpovedať názorovej línii INEKO alebo organizácie, v ktorej pôsobia.

Členovia hodnotiacej komisie, ktorí hodnotili opatrenia monitorované v 4. štvrťroku 2008

 • Vladimír Benč, analytik, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Prešov
 • Ján Bucek, vysokoškolský pedagóg, Prírodovedecká fakulta UK, Katedra humánnej geografie a demogeografie
 • Jozef Čavojec, redaktor denníka SME, Bratislava
 • Laura Dittel, riaditeľka, Karpatská nadácia, Košice
 • Richard Drutarovský, analytik, mediátor, Prešov
 • Antonín Eliáš, šéfredaktor časopisu OBEC a finance, Praha, Česká republika
 • Juraj Fekete, riaditeľ, Peter Dóka, Regionálne poradenské a informačné centrum, Dunajská Streda
 • Juraj Gallo, ekonóm, Mestský úrad Žiar nad Hronom
 • Andrej Juris, riaditeľ pre regulačnú a trhovú stratégiu, Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava
 • Eugen Jurzyca, riaditeľ, Inštitút INEKO, Bratislava
 • Michal Kaliňák, politológ, špecializuje sa na samosprávu, Prešov
 • Daniel Klimovský, odborný asistent, Fakulta verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika, Košice
 • Vojtech Koleják, lekár, Nemocnica s poliklinikou, Trstená
 • Tomáš Kramár, občiansky aktivista, Oživení, Praha
 • Juraj Mesík, Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica (momentálne Svetová Banka, USA)
 • Juraj Nemec, profesor, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 • Bohumil Olach, šéfredaktor, Obecné noviny, Bratislava
 • Vladimír Pirošík, advokát, spolupracovník TIS, poslanec MsZ v Banskej Bystrici
 • Ján Podmanický, primátor, Partizánske
 • Ivan Rončák, politológ, Banská Bystrica
 • Marek Rybář, politológ, Filozofická fakulta UK, Bratislava
 • Dušan Sloboda, analytik, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Bratislava
 • Juraj Smatana, aktivista, Klub Strážov, Považská Bystrica
 • Martin Šuster, ekonóm, Národná Banka Slovenska, Bratislava
 • Ľubica Trubíniová, projektová manažérka iniciatívy „Bratislava otvorene“
 • Ľuboš Vagač, riaditeľ, Centrum pre hospodársky rozvoj, Bratislava
 • Eduard Vokál, primátor, Lipany
 • Zuzana Wienk, riaditeľka, Aliancia Fair-play, Bratislava
 • Daniela Zemanovičová, podpredsedníčka, Protimonopolný úrad, Bratislava
 • Jiří Životský, starosta, Sokolnice, Česká republika