Projekt HESO – Regióny

Projekt HESO-Regióny – Výsledky za 2. štvrťrok 2004

Dátum: 01.07.2004

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) spolu s Junior Achievement Slovensko (JA SR) prináša výsledky projektu Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení v regiónoch SR (HESO-Regióny), ktorý je modifikáciou projektu HESO hodnotiaceho opatrenia na národnej úrovni. Najnovším hodnoteným obdobím HESO-Regióny je druhý štvrťrok 2004. V rámci projektu HESO-Regióny sa štvrťročne vyjadrujú ekonomickí analytici, podnikatelia, primátori a starostovia, zástupcovia akademickej obce, stavovských a mimovládnych organizácií (zoznam v prílohe) k navrhovaným a realizovaným opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov. Projekt HESO-Regióny tak prináša názor odbornej verejnosti na dôležité lokálne opatrenia ekonomicko-sociálneho charakteru ovplyvňujúcich kvalitu života občanov.

Poradie opatrení od najlepšie k najhoršie hodnoteným:

HESO-Regióny Rating
apríl-jún 2004 [+300, -300]
1. Výmena PET odpadu za obnovené lavičky v Prievidzi 221
2. Zavedenie skúšobného množstvového zberu odpadov v Dubnici nad Váhom 140
3. Náramkový komunikačný systém pre starých a chorých v Trsticiach 134
4. Zakúpenie školského žltého autobusu pre školopovinné deti v Poprade 132
5. Využívanie vlastného doručovateľa pošty občanom na mestskom úrade v Nitre 132
6. Vytvorenie parkovacích miest zavedením jednosmerných ciest v Petržalke 98
7. Zníženie počtu mestských poslancov v budúcom volebnom období v Poprade 96
8. Odmeňovanie informátorov o narušení verejného poriadku v Prievidzi 57
9. Vysťahovanie neplatičov bytov v Šali do ubytovne v Nitre 50
10. Označenie prechodov pre chodcov v Poprade červenou farbou 34
11. Limitovanie počtu chovaných zvierat v Podunajských Biskupiciach -6
12. Proces predaja pozemku pre Aupark v Košiciach -105
13. Pôsobenie obvinených samosprávnych činiteľov v úrade -128

V druhom štvrťroku 2004 komisia ocenila najvyšším hodnotením projekt výmeny PET odpadu za obnovené lavičky v Prievidzi. Hodnotitelia vysoko ocenili inovatívny spôsob motivácie občanov k ochrane životného prostredia a zároveň k skrášleniu svojho okolia. V projekte občania bytov za odovzdaný PET odpad dostanú od mesta vynovené lavičky z recyklovaného odpadu vo svojom okolí. Zavedenie skúšobného množstvového zberu odpadov v Dubnici nad Váhom v časti Prejta sa stalo druhým najlepším samosprávnym opatrením monitorovaného obdobia vďaka jeho potenciálu pre adresnejšie platenie za odpad. Komisia privítala aj testovacie obdobie pre opatrenie, keďže systém môže priniesť aj nečakane vysoké administratívne náklady či čierne skládky. K vysoko hodnoteným opatreniam patrilo tiež zavedenie náramkového komunikačného systému pre starých a chorých v Trsticiach, zakúpenie školského žltého autobusu pre školopovinné deti v Poprade ako aj využívanie vlastného doručovateľa pošty občanom mestským úradom v Nitre.

Naopak najkritizovanejším opatrením štvrťroka bolo pôsobenie obvinených samosprávnych činiteľov (M. Mráz, P. Bielik) v úrade, ktoré znižuje dôveru občanov v bezúhonnosť samosprávnych činiteľov. Podľa komisie by takéto prípady mali byť jasne riešené v etických kódexoch samospráv či v pracovných zmluvách. K veľmi negatívne hodnoteným udalostiam patril aj proces predaja pozemku pre Aupark v Košiciach, ktorý komisia hodnotila ako nedostatočne prehľadný aj vzhľadom na dôležitosť stavby a centrálnosť lokality.

Komentáre hodnotiacej komisie k ratingom:

1. Výmena PET odpadu za obnovené lavičky v Prievidzi

Charakteristika opatrenia

V máji mesto Prievidza spolu so Strediskom pre separovaný zber a Informačným centrom mladých vyhlásilo akciu pre domové samosprávy na sídliskách: každý vchod v bytovom dome za odovzdanie 40kg stlačených PET fliaš dostane od mesta obnovenú lavičku pri dome, a to výmenou starých drevených dosiek za trvácnejšie plastové profily vyrobené práve zo zozbieraného PET odpadu. V rámci projektu je mesto schopné vymeniť celkovo 160 lavičiek. Cieľom projektu je skrášliť životné prostredie a zároveň zvýšiť ekologické povedomie občanov.

Komentár

Hodnotitelia vysoko ocenili inovatívny spôsob motivácie občanov k ochrane životného prostredia a zároveň k skrášleniu svojho okolia. Na rozdiel od mnohých recyklačných plánov majú ľudia možnosť priamo vidieť výsledky svojej práce. Niektorí členovia komisie pripomenuli, že myšlienka výmeny je len doplnkom k systémovému riešeniu odpadov. Navyše, projekt vedie k recyklácii, nie však k minimalizácii odpadov.

2. Zavedenie skúšobného množstvového zberu odpadov v Dubnici nad Váhom

Charakteristika opatrenia

V júni mestskí poslanci schválili zavedenie vrecového množstvového zberu odpadov od 1.1.2005 v Dubnici nad Váhom v mestskej časti Prejta ako prví na Slovensku. Pri množstvovom zbere platia občania podľa objemu vyprodukovaného odpadu, čo by malo viesť k efektívnejšiemu a spravodlivejšiemu systému oproti tradičnému paušálnemu systému (paušál podľa počtu ľudí v domácnosti). Ekologickí aktivisti kritizujú váhavé zavedenie množstvového zberu kvôli nereprezentatívnosti testovanej mestskej časti či porušenie pôvodných sľubov poslancov občanom. Vedenie mesta naopak tvrdí, že pri takom unikátnom experimente sa oplatí najprv nový zber otestovať, vrátane vplyvov na počet neplatičov a technickú stránku zberu.

Komentár

Komisia ako celok víta testovanie množstvového zberu odpadov pred prípadným zavedením v celom meste. Podľa hodnotiteľov sú síce motivácia k minimalizácii vlastného odpadu a spravodlivosť silnými stránkami systému, problémom však ostáva jeho vyššia administratívna náročnosť. Viacerí hodnotitelia poukazujú na riziko výskytu čiernych skládok pri zavedení takéhoto systému. Preto je podľa väčšiny opatrný prístup mesta správnym krokom.

3. Náramkový komunikačný systém pre starých a chorých v Trsticiach

Charakteristika opatrenia

Vďaka iniciatíve starostu obce Trstice (okres Galanta) Františka Juhosa zaviedli pre starých a chorých občanov náramkový komunikačný systém. Ten umožňuje rýchlu komunikáciu s miestnym zdravotným strediskom a hospicom. Na druhej strane tak umožňuje starším a chorým občanom pobyt doma. Centrála navyše disponuje informáciami o zdravotnom stave pacienta či o adresách jeho/jej príbuzných. Nový systém je financovaný vládou Maďarskej republiky (dodávka 50 náramkov).

Komentár

Starosť o starších v mieste ich bydliska priamo v ich domovoch je podľa komisie veľmi vítanou aktivitou, navyše zavedená inovatívnym spôsobom. Komisia ocenila aj šikovnosť starostu v zaobstaraní grantu, respektíve jeho nasmerovaní na pomoc starším. Otáznou zostáva dlhodobá udržateľnosť projektu.

4. Zakúpenie školského žltého autobusu pre školopovinné deti v Poprade

Charakteristika opatrenia

Na návrh primátora mesta A. Danka mesto zakúpilo "školský žltý autobus" pre dopravu žiakov a študentov na a z vyučovania po osobitnej trase. Podobne ako podobné autobusy v zahraničí, by ten popradský mal zlepšiť kvalitu a bezpečnosť cestovania mládeže do a zo škôl. Pre pasažierov žiackeho autobusu platí to isté cestovné a zľavy ako na ostatných linkách mestskej hromadnej dopravy. Počas prázdnin bude autobus odstavený. Pre účely detskej dopravy bol popradským podnikom SAD vybraný na túto linku osobitný šofér, ktorý má skúsenosti s komunikáciou s mládežou a deťmi. V septembri, by mal byť do Popradu zakúpený ďalší autobus. Náklady na jeden autobus tvoria 4,6 mil.Sk, prevažnú väčšinu z toho pokrylo samotné mesto.

Komentár

Hodnotitelia dali vysoké známky projektu vyššej bezpečnosti cestovania detí do školy, s ktorým sú dobré skúsenosti vo svete. Hlavné pripomienky sa týkajú nákupu autobusu mestom - nestačí si službu kúpiť u súkromného dopravcu za vopred stanovených podmienok v tendri? Podľa niektorých členov komisie by takýto autobus bol väčším prínosom na vidieku ako v meste s pravidelnou MHD.

5. Využívanie vlastného doručovateľa pošty občanom na mestskom úrade v Nitre

Charakteristika opatrenia

Mestský úrad v Nitre využíva vlastnú doručovateľskú službu. Namiesto služieb klasickej pošty prijal na základe výberového konania jedného pracovníka. Pri mesačnom plate 10 tis. Sk (plus 5 tisíc cestovné náhrady) úrad ušetrí mesačne okolo 75 tis. Sk. Pošta sa roznáša firmám i fyzickým osobám.

Komentár

Šetrenie nákladov pri zachovaní kvality pri akejkoľvek aktivite mesta je podľa komisie cenné. Vlastného poštára možno tiež využiť pri osobnom doručovaní "problematických" zásielok, čo šetrí čas, ako aj využiť na ankety o práci mesta.

6. Vytvorenie parkovacích miest zavedením jednosmerných ciest v Petržalke

Charakteristika opatrenia

Od konca júna sa začalo s zavádzaním jednosmernej prevádzky vybraných ulíc v mestskej časti Bratislava - Petržalka, a má pokračovať aj na budúci rok. Cieľom je nájsť priestor pre nové parkovacie miesta, respektíve zlegalizovať tie, ktoré vodiči už teraz často využívajú. Opatrenie má taktiež prispieť k bezpečnejšej premávke. Zmena dopravného značenia na tento rok bude mestskú časť stáť približne 200 tis. Sk.

Komentár

Podľa komisie je opatrenie dobrým kompromisom, hoci nie dlhodobo udržateľným riešením. Kladom je zvýšenie bezpečnosti i nájdenie parkovacích miest bez zásahu do zelene mestskej časti, negatívom je sťaženie dopravnej mobility, nehovoriac o orientácii návštevníkov už v aj tak dosť neprehľadnej štvrti. Miestni predstavitelia by už teraz mali hľadať trvalé miesta pre parkovanie áut.

7. Zníženie počtu mestských poslancov v budúcom volebnom období v Poprade

Charakteristika opatrenia

Mestskí poslanci v Poprade schválili v apríli návrh primátora A. Danka znížiť počet volených poslancov v nasledujúcom volebnom období 2006-2010 na 23 zo súčasných 31. Cieľom je vyššia efektívnosť zastupiteľstva a šetrenie nákladov. V súčasnosti si mestá a obce určujú počet poslancov sami v rámci limitov určených zákonom. Veľká väčšina sa rozhodla pre maximálny počet zastupiteľov (čo je v súčasnosti aj prípad Popradu - pre mesto jeho veľkosti je limit 19-31 poslancov).

Komentár

Mnohí hodnotitelia zníženie počtu poslancov privítali, nielen ako spôsob šetrenia nákladov ale hlavne ako dôraz na vyššiu kvalitu a vážnosť jednotlivých poslancov. Viacerí členovia komisie na druhej strane zdôrazňovali zníženú reprezentatívnosť zastupiteľstva, a zníženú schopnosť boja proti korupcii. S výčitkou sa stretla aj radikálnosť kroku - postupné znižovanie by mohlo pomôcť nájsť vhodný kompromis medzi efektívnosťou a reprezentatívnosťou.

8. Odmeňovanie informátorov o narušení verejného poriadku v Prievidzi

Charakteristika opatrenia

Mestskí poslanci v Prievidzi koncom júna odsúhlasili opatrenie, ktoré umožňuje mestskej polícii vyplatiť odmenu 2 tis.Sk občanovi - informátorovi za upozornenie na rušenie verejného poriadku a pomoc pri usvedčení páchateľa. Cieľom opatrenia je zvýšenou spoluprácou občanov čeliť narastajúcemu počtu prípadov vandalizmu v meste, ako napr. poškodzovanie verejného osvetlenia, lavičiek, odpadkových košov, zastávok MHD či dopravného značenia, a teda znížiť výdavky mesta na opravy. Poslanci vyčlenili do konca roka 50 tis.Sk pre odmeny.

Komentár

Komisia bola v názore na toto opatrenie výrazne rozdelená. Jedna skupina projekt chválila ako vhodnú motiváciu občanov pre starostlivosť o verejné statky a lacnejšiu formu kontroly ako je kamerový systém či posilnenie policajných hliadok. Druhá skupina kritizovala možnosť zneužitia pri osobných sporoch a problematickosť dokazovania činov.

9. Vysťahovanie neplatičov bytov v Šali do ubytovne v Nitre

Charakteristika opatrenia

Od marca mesto Šaľa využíva ponuku súkromnej ubytovne v Nitre na presťahovanie vlastných neplatičov. Ubytovňa uzavrela zmluvu so Šaľou vzhľadom na voľné kapacity. Proti "exportu" neplatičov Nitra protestuje poukazovaním na prínos možných sociálnych problémov. Šaľa bude totiž príspevok na nájomné za vysťahovaných neplatičov žijúcich v Nitre postupne znižovať. Nitrianski poslanci sa dokonca rozhodli neumiestňovať ani vlastných neplatičov do danej ubytovne na protest proti jej postupu. Mestá sa dlhodobo boria s problémom neplatičov. Vysťahovaním do jednoduchých ubytovní získavajú možnosť predať či opäť prenajímať vlastné byty solventnejším záujemcom.

Komentár

Hodnotitelia väčšinou aktívny prístup Šale v riešení neplatičov privítali ako štandardný, tiež sa však pozastavili nad možnými negatívnymi dopadmi na iné mesto. Riešením by mohla byť kompenzácia prípadných dodatočných nákladov Nitry, alebo akákoľvek vzájomná dohoda miest pri vysťahovávaní neplatičov. Ak má jedno mesto viac kapacít či možností pre umiestňovanie neplatičov, nič mu nebráni dohodnúť sa s inými mestami a za dohodnutú odplatu prijímať ich občanov.

10. Označenie prechodov pre chodcov v Poprade červenou farbou

Charakteristika opatrenia

Vyše 150 prechodov pre chodcov, nachádzajúcich sa v katastri mesta Poprad, bolo v máji premaľovaných červenou farbou. Podľa autora návrhu primátora Antona Danka i časti poslancov sú prechody pre chodcov na červenom podklade oveľa výraznejšie, čo prispieva k vyššej bezpečnosti na mestských komunikáciách. Kompletné obnovenie vodorovného dopravného značenia na území mesta Poprad vyšlo na 1 mil. Sk. Náklady na klasické "biele" prechody predstavovali pred tým okolo. 400 tis. Sk.

Komentár

Kým mnohí hodnotitelia zvýraznenie označenia privítali ako účinný prostriedok zvýšenia bezpečnosti chodcov pri narastajúcej doprave, pre druhú časť členov bol prínos investície otázny. Navrhovali sa zamerať skôr na zopár kľúčových prechodov s najväčšou nehodovosťou, či skôr pretierať biele pruhy častejšie.

11. Limitovanie počtu chovaných zvierat v Podunajských Biskupiciach

Charakteristika opatrenia

Poslanci miestneho zastupiteľstva v Bratislave - časť Podunajské Biskupice schválili v júni obmedzenia pre chovanie zvierat v domácnostiach. Pre byty platí obmedzenie jedného dospelého psa či mačky, dvojnásobok pre rodinné domy (šteňatá z jedného vrhu môžu ich vlastníci držať do 16 týždňov, mačatá do 8 týždňov). Chovatelia sú tiež obmedzení na maximálne dve hospodárske zvieratá (kone, kravy, ošípané atď.). Podľa predkladateľa návrhu prednostu miestneho úradu Andreja Bubeníka limity pomôžu riešiť sťažnosti obyvateľov na susedov s väčším počtom zvierat, väčšinou psov, v relatívne husto zastavanej štvrti.

Komentár

Kým väčšina komisie súhlasí s potrebou riešiť externé náklady chovu zvierat (či podmienky pre život samotných zvierat), nesúhlasí s formou plošného limitu. Podľa mnohých je to neadekvátny zákaz do súkromného vlastníctva (podľa niektorých protizákonný). Limitovanie podľa nich nedostatočne reflektuje individuálnosť podmienok v domoch či bytoch. Alternatívnym riešením sú inšpekcie, dohľad nad hygienickými podmienkami, ako aj spoplatnenie držania zvierat ako formu náhrady za externé vplyvy na spoluobčanov.

12. Proces predaja pozemku pre Aupark v Košiciach

Charakteristika opatrenia

Investor HB Reavis by mal podľa rozhodnutia komisie pre predaj majetku i primátora v Košiciach kúpiť pozemok v centre mesta pre výstavbu obchodno-spoločenského centra Aupark za 3.300 Sk za pozemok plus 10 tis. Sk investícií na meter štvorcový. Mestskí poslanci však cenu kritizujú ako nízku - v minulosti mesto predalo banke pozemok v blízkosti za takmer 10 tis. Sk na m2, a okrem toho by sa výška investície podľa nich nemala rátať do výslednej sumy. Kritika sa opiera aj o proces schvaľovania. Cenu predaného majetku tradične schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Poslanci o návrhu rokovali v apríli, no podľa mnohých nie o cene, hoci tá v uznesení figuruje, aj keď netradične ako minimálna (min. 3 tis. Sk na m2). V novom júnovom uznesení zastupiteľstvo požaduje schváliť finálnu cenu opäť. Primátor mesta Zdenko Trebuľa v kritike vidí politiku a unesenie odmietol podpísať, lebo by to podľa neho mohlo mať pre mesto právne následky - zmluva s investorom je už podpísaná.

Komentár

Mnohí hodnotitelia považujú kauzu za neprehľadnú, v zásade však nesúhlasia s nedostatkom transparentnosti v predaji. Ide o predaj v centre mesta, a výstavba ovplyvní život občanov na dlhé roky, takže predstavitelia mesta by mali mať záujem na dôkladnej diskusii o výstavbe. Predajnú cenu by malo jednoznačne schvaľovať zastupiteľstvo.

13. Pôsobenie obvinených samosprávnych činiteľov v úrade

Charakteristika opatrenia

júni sa Milan Mráz, riaditeľ úradu Banskobystrického samosprávneho kraja vrátil po mesiacoch väzby do práce. Jeden z poslancov, Zoltán Boros, ho vyzval na prehodnotenie tohto postoja, vzhľadom na závažné obvinenie z prijímania úplatku. V úrade naďalej pôsobí aj starosta mestskej časti Bratislava - Rača Pavol Bielik, hoci koncom apríla ho polícia obvinila z úplatkárstva. V prípade Mráza sa už začal súd, Bielik je stíhaný na slobode. Obaja argumentujú prezumpciou neviny.

Komentár

Hodnotitelia odsudzujú zotrvávanie oboch pánov vo funkciách, lebo to znižuje kredit samosprávy u občanov. Ako riešenie navrhujú pozastavenie výkonu funkcie či neplatenú dovolenku. Takéto situácie by mali byť štandardne zahrnuté v etických kódexoch pracovníkov samospráv, či priamo v pracovných zmluvách.

Návrhy opatrení môžu ich autori či oponenti (starostovia, poslanci, mimovládne organizácie apod.) zasielať priamo koordinátorovi projektu (kontakt nižšie). Vyhodnotenie opatrení za obdobie júl-september 2004 bude publikované začiatkom novembra 2004.

Členovia hodnotiacej komisie

 • Peter Beňuška, riaditeľ, Dom Európy, Bratislava
 • Antonín Eliáš, šéfredaktor časopisu OBEC a finance, Praha, Česká republika
 • Juraj Fekete, riaditeľ, Regionálne poradenské a informačné centrum, Dunajská Streda
 • Michal Horváth, ekonóm, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava
 • Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou, predseda Svazu měst a obcí Jihočeského kraja, Česká republika
 • Vojtech Koleják, riaditeľ, Nemocnica s poliklinikou, Trstená
 • Milan Kňažko, analytik, CRA rating agency, Bratislava
 • Juraj Mesík, konzultant, Svetová Banka (momentálne v USA)
 • Juraj Nemec, profesor, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 • Ivan Pezlár, riaditeľ, Business Innovation Center, Košice
 • Vladimír Pirošík, právnik a občiansky aktivista, Banská Bystrica
 • Ján Podmanický, primátor, Partizánske
 • Ivan Rončák, politológ, Banská Bystrica
 • Rastislav Ručinský, ekonóm, Ekonomická univerzita, Košice
 • Ľubica Trubíniová, aktivistka, Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Bratislava
 • Ľuboš Vagač, riaditeľ, Centrum pre hospodársky rozvoj, Bratislava
 • Eduard Vokál, primátor, Lipany
 • Ivana Vrabcová, úverová analytička, Prvá komunálna banka, Žilina
 • Jiří Životský, starosta, Sokolnice, Česká republika

Členovia komisie nepoberajú za svoju činnosť žiadnu odmenu – svoj čas a energiu venujú bezplatne zlepšovaniu kvality práce samospráv. Ak do prípravy či oponentúry hodnotenia určitého opatrenia bol priamo zainteresovaný aj člen komisie, jeho či jej hlas sa do výsledku daného opatrenia nezapočítaval.

Kontakt

INEKO, Gabriel Šípoš, sipos@ineko.sk, tel. 02/5341 1331