Projekt HESO – Regióny

Projekt HESO-Regióny: apríl - jún 2008

Dátum: 24.07.2008

Najvyššie oceneným opatrením za obdobie apríl až jún 2008 sa stalo motivovanie občanov Trebostova miestnou samosprávou, ktorá za separáciu odpadu udeľuje zľavy z poplatkov. Opatrenie malo v obci ohromujúci účinok, keď zo 156 domácností separovalo odpad za minulý rok až 135 rodín.

Poradie opatrení od najlepšie k najhoršie hodnoteným:

(pozitívne opatrenia majú plusový rating, negatívne mínusový)

HESO-Regióny Rating
Poradie apríl – jún 2008 [300, -300]
1. Trebostovčania dostávajú zľavu za separáciu odpadu 165
2. Oznámenie na MsP v Prievidzi môžu podať aj hluchonemé a nepočujúce osoby 133
3. Rožňava predala stavebné pozemky v dražbe 125
4. Rimavská Sobota vyberá dodávateľa stavby prostredníctvom elektronickej aukcie 122
5. Obyvatelia Petržalky môžu prostredníctvom zelenej linky ohlásiť čierne skládky 109
6. Martin odsúhlasil kúpu balíka protikorupčných opatrení 87
7. Namiesto rozhlasu budú v Šali hlásiť obecné správy esemesky 86
8. Lamač radí poslancom ako sa orientovať v stavebnom zákone 80
9. Prešov: Mestskí policajti budú zasahovať spoločne s pracovníkmi z úradu práce 73
10. Bratislavské Staré Mesto koná vo vzťahu k podnikateľom nad rámec svojich právomocí – 49
11. Starosta si uplatňuje mandát aj po vyhlásení volieb za neplatné – 171

Druhým najúspešnejším opatrením sa stalo zavedenie novej služby Mestskou políciou v Prievidzi, ktorá vylepšuje spôsob komunikácie polície s hluchonemými či nepočujúcimi osobami pri prijímaní oznámení o protiprávnom konaní od týchto osôb. Nový spôsob umožňuje získavať od hluchonemých či nepočujúcich osôb hlásenie vo zvukovej podobe s upozornením, že ho poslala nepočujúca osoba. Zároveň je oznámenie zaznamenané a je k nemu uvedený spätný telefonický kontakt.

Tretím najhodnotnejším opatrením druhého štvrťroka 2008 sa stal aukčný predaj stavebných pozemkov v Rožňave. Uplatnením verejnej súťaže mesto efektívne a transparentným spôsobom zhodnotilo obecný majetok, čím zároveň pozitívne prispieva k budovaniu dôvery vo vzťahu občan – miestna samospráva.

Najmenej prínosným opatrením sa stalo konanie starostu v Ložíne, ktorý si uplatňuje mandát aj po tom, čo boli voľby starostu z 2. decembra 2006 vyhlásené Ústavným súdom za neplatné.

Podrobný popis opatrení a vybrané komentáre hodnotiteľov

1. Trebostovčania dostávajú zľavu za separáciu odpadu

Charakteristika opatrenia:

V obci Trebostov obyvatelia svoj odpad separujú už dlhšie obdobie, aby sa však zapojilo čo najviac obyvateľov, obec sa ich rozhodla motivovať zľavami z poplatkov. Na základe VZN obec poskytuje finančné zľavy tým domácnostiam, ktoré vyseparovali viacero vriec. Ak vyseparovali odpad do počtu šesť vriec, dostali zľavu 5 percent z celkového poplatku, nad šesť vriec raz toľko. Opatrenie malo ohromujúci účinok, keď zo 156 domácností separovalo odpad za minulý rok 135 rodín, ktorým obec zdarma poskytuje modré, červené a zelené vrecia, ktoré zapĺňajú odpadom podľa druhu.

Komentár:

Hodnotiaca komisia ocenila zavedenie systému, ktorým obec motivuje občanov k separácii odpadu, a tým aj k ochrane životného prostredia. Hoci podľa názoru viacerých odborníkov udeľovanie zliav za separáciu odpadu nie je nijako prevratným nápadom, v slovenských podmienkach, keď tu zatiaľ nie je vytvorené dostatočné „zelené“ povedomie, zaslúži si krok samosprávy spoločenské ocenenie.

Ľubica Trubíniová, projektová manažérka iniciatívy „Bratislava otvorene“ ocenila maximálny výchovný účinok tohto opatrenia, pretože pozitívne výsledky a skúsenosti sú najspoľahlivejšou motiváciou k pozitívnej zmene správania, následne aj praktických a etických postojov. Skutočné a efektívne riešenie environmentálnych problémov začína v zmene hodnotového systému – teda v hlavách a srdciach ľudí. Spočíva o.i. v uvedomení si existenčnej dôležitosti týchto problémov a v pocite spolupatričnosti, solidarity s inými bytosťami, čo je podľa Ľ. Trubíniovej predpoklad k vyššej citlivosti voči životnému prostrediu.

Aj Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie ocenila krok samosprávy, pričom finančnú motiváciu tu vníma ako jedinú cestu. Podľa jej názoru, odpad (nielen tuhý domový) je jednou z najväčších environmentálnych hrozieb. Množstvo tuhého domového odpadu sa zvyšuje zmenou životného štýlu, ale aj zásadami, ktoré sa uplatňujú vo vzťahu, napr. k obalom a pod. Výsledkom je narastajúca produkcia odpadu v domácnostiach a jedinou cestou je separácia, pre ktorú však málokde existuje dostatočná motivácia.

Ivan Rončák, politológ z Banskej Bystrice si rovnako myslí, že ide o dobré riešenie, ktoré má motivačný prvok. Formuloval však aj výhradu, či je správne viazať veľkosť zľavy na množstvo, pretože cieľom by malo byť produkovať čo najmenej odpadu, nie veľa separovaného.

2. Oznámenie na mestskú políciu v Prievidzi môžu podať aj hluchonemé a nepočujúce osoby

Charakteristika opatrenia:

Mestská polícia (MsP) v Prievidzi zaviedla službu, ktorá umožní komunikovať s políciou pri oznámení protiprávneho konania aj hluchonemým či nepočujúcim osobám. MsP na to zriadila osobitnú telefonickú linku, na ktorej môže príslušník MsP preberať oznámenia od nepočujúcich občanov. Tí ich prostredníctvom služby telefonického operátora, ktorá umožňuje prepis SMS správy, odošlú z mobilného telefónu na pevnú linku, vybavenú záznamovým zariadením. Softvér operátora upraví písanú správu do zvukovej podoby a príslušník MsP prevezme oznam na tiesňovej linke ako bežný oznam s upozornením, že ho poslala nepočujúca osoba. Záznamové zariadenie zároveň slúži na prípadné prehratie oznamu a súčasťou je aj informácia o telefónnom čísle, z ktorého bol oznam zaslaný.

Nová služba tak umožní prístup k podaniu oznámenia aj pre tých obyvateľov mesta, ktorým zdravotné postihnutie nedovoľuje to, čo je pre ostatných občanov bežné a ľahko vykonateľné. Navyše, po rozšírení novej služby bude MsP Prievidza schopná sprostredkovať príchod policajnej hliadky oznamovateľovi aj mimo Prievidze.

Komentár:

Predmetné opatrenie malo v radoch hodnotiacich odborníkov pozitívny ohlas. Respondenti, okrem prínosu služby pre nepočujúce a hluchonemé osoby vyzdvihli najmä fakt, že polícia pre hendikepovaných občanov urobila niečo navyše, čo jej žiadny zákon neprikazuje. Viacerí poukázali na fakt, že pre handikepovaných občanov je toho treba ešte veľa urobiť, a preto každé opatrenie, ktoré im pomáha zapojiť sa do bežného života, je hodné uznania.

Podľa názoru Daniela Klimovského, odborného asistenta na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach, odstraňovanie akejkoľvek formy diskriminácie, o to viac, ak ide o bezpečnosť a kvalitu života niektorej zo znevýhodnených sociálnych skupín, by malo byť ostro sledovanou otázkou tvorby politiky nielen na národnej úrovni, ale aj na úrovni lokálnej. Z tohto hľadiska možno uvedené opatrenie hodnotiť vysoko pozitívne.

Michala Kaliňáka, politológa špecializujúceho sa na samosprávu na danom opatrení zaujal aj fakt, že MsP Prievidza je schopná sprostredkovať príchod policajnej hliadky oznamovateľovi aj mimo Prievidze, čím jasne poukazuje na to, že vie a môže pomáhať aj za hranicami svojho katastra. Samotnú možnosť podávania oznámení občanmi so sluchovým postihom vníma ako pozitívny krok smerom k tým, ktorých sa rovnako týka pocit bezpečia ako ostatných – zdravých ľudí, pričom až toto opatrenie u nich v skutočnosti môže umocniť pocit bezpečia.

3. Rožňava predala stavebné pozemky v dražbe

Charakteristika opatrenia:

Mesto Rožňava prvýkrát v novodobej histórii predávalo stavebné parcely na dražbe, ktorá sa uskutočnila na mestskom úrade. Na predaj bolo trinásť parciel s vyvolávacou cenou 1 100 korún za štvorcový meter. Jeden záujemca mohol získať iba jeden pozemok. O predaji pozemkov formou dražby rozhodlo mestské zastupiteľstvo, ktoré stanovilo aj uvedenú základnú vyvolávaciu cenu, v ktorej už je zohľadnená nutnosť vybudovať v tejto lokalite inžinierske siete, ktoré mesto vybuduje do štrnástich mesiacov od vydania stavebného povolenia.

A hoci sa aukčného predaja stavebných pozemkov napokon zúčastnilo menej účastníkov ako mesto očakávalo, radnica je odhodlaná pokračovať v predaji majetku aj v budúcnosti iba takouto formou, pretože má schválené zásady hospodárenia, ktoré určujú predaj majetku výhradne formou verejných súťaží.

Komentár:

Hodnotiaca komisia ocenila snahu mesta o efektívnosť a transparentnosť pri predaji majetku, ktorý najlepšie zabezpečuje verejná súťaž.

Podľa Eugena Jurzycu, riaditeľa Inštitútu INEKO, netransparentný predaj pozemkov obcami a mestami je momentálne jednou z najväčších príležitostí na tunelovanie. Dražba je cestou, ako rozkrádanie majetku občanov minimalizovať.

Aj Martin Šuster, ekonóm Národnej banky Slovenska označil predmetné opatrenie za veľmi dobré, ktoré zabezpečuje najvyššiu transparentnosť pri predaji majetku mesta a zároveň aj rovnaké podmienky pre všetkých záujemcov. Myslí si, že opatrenie treba vyzdvihnúť aj vo vzťahu k tomu, že zákon (o verejnom obstarávaní) podrobne upravuje ako obec, či mesto (či iný verejný obstarávateľ) môže nakúpiť majetok, tovar či služby, ale žiadny zákon nerieši predaj majetku.

4. Rimavská Sobota vyberá dodávateľa stavby prostredníctvom elektronickej aukcie

Charakteristika opatrenia:

Elektronickú aukciu na výber dodávateľa kanalizácie zrealizoval po prvý raz v histórii Mestský úrad v Rimavskej Sobote. Mesto pristúpilo k tejto forme výberu dodávateľa stavby potom, ako o výstavbu kanalizácie prejavilo záujem množstvo firiem z celého Slovenska.

Elektronická aukcia je verejná súťaž, ktorá nekončí otvorením obálok, ale dodávatelia vstupujú do virtuálnej aukčnej siene a majú možnosť upravovať svoje ponuky smerom nadol a reagovať tak na svoje aktuálne poradie v súťaži a ponuky konkurencie. Predpokladaný rozpočtový náklad na kanalizáciu v Tomašovej je 43 miliónov Sk (1,33 milióna eur) bez DPH a mesto predpokladá, že aukciou sa cena výrazne zníži. Paradoxne, víťaz aukcie zatiaľ nie je známy, pretože komisia posúdila ponuky za nereálne nízke. Vylúčený uchádzač však podal žiadosť o nápravu, preto mesto, ako verejný obstarávateľ bude ďalej postupovať v zmysle zákona. (č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní).

Komentár:

Hodnotiaca komisia ocenila snahu samosprávy využívať moderné spôsoby obstarávania služieb, medzi ktoré patrí aj elektronická aukcia, ktorej výsledkom je nielen lepšia cena pre obstarávateľa, ku ktorej sa dospeje prostredníctvom konkurenčného súboja ponúk medzi dodávateľmi, ale i objektivita a transparentnosť celého procesu.

Podľa Eugena Jurzycu mesto sa evidentne snaží obmedziť korupciu a dosiahnuť pre svojich občanov čo najefektívnejšiu dodávku stavby. Pri aukciách dochádza však niekedy k efektu „prekliatia víťaza“, kedy je najnižšia (najvyššia) ponuka naozaj „nereálna“. Pravidlá súťaže sa dajú upraviť tak, aby bolo toto riziko minimálne.

Aj Juraj Nemec, profesor na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici si myslí, že elektronické aukcie sú jednoznačne budúcnosťou verejného obstarávania. Zároveň ale neodporúča ich masové využitie pri verejných prácach, kde najnižšia cena nie je vhodným kritériom, ale je nutné hľadať ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Použiteľný by podľa neho mohol byť dvojkolový prístup, ale zatiaľ sú skúsenosti s aukciami dosť malé, takže začať by sa malo pri tovaroch.

Podobný názor vyslovil aj Richard Drutarovský, analytik, mediátor z Prešova, podľa ktorého sú elektronické aukcie vhodné na dodávky komoditného charakteru. Elektronické aukcie nepovažuje za príliš vhodné na výber dodávateľa takých prác, kde konečný rozsah dodávky je objektívne vopred neurčiteľný a bude sa riešiť dodatkami, avšak už mimo elektronickej aukcie.

5. Obyvatelia Petržalky môžu prostredníctvom zelenej linky ohlásiť čierne skládky

Charakteristika opatrenia:

Petržalčania, ktorí chcú nahlásiť hromadenie odpadu alebo znečisťovanie okolia kontajnerových stojísk, môžu zavolať na zelenú linku miestneho úradu. Počas pracovných dní môžu, hoci aj anonymne, nahlásiť, že ku stojisku niekto vynáša veľkorozmerný odpad, prípadne informovať aj o výruboch a ochrane životného prostredia. Oznamovateľom sa spätne ozve priamo pracovník oddelenia životného prostredia, ktorý za konkrétnu oblasť zodpovedá. Zriadením linky reaguje samospráva na problémy s dodržiavaním zákazu vykladať objemný odpad. Na jeseň minulého roka miestna samospráva kontajnerové stojiská dočisťovala, avšak odpad sa tam onedlho nahromadil znova.

Komentár:

Väčšina odborníkov pozitívne ocenila opatrenie z Petržalky, ale zároveň niektorí vyjadrili názor, že ide iba o čiastkové pozitívne riešenie. Dôležitejšia podľa nich bude schopnosť mestskej časti efektívne a rýchlo reagovať na podnety.

Je to aj názor Vladimíra Benča, analytika zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, Prešov, podľa ktorého úmysel opatrenia je dobrý. Oveľa dôležitejšia ako zelená linka je však schopnosť úradníkov či mestskej polície vhodne reagovať na oznámenia občanov. Tiež sa obáva, že ak na každú oblasť budú inštitúcie zriaďovať špeciálne linky, tak bude musieť mať občan špeciálne telefónne zoznamy na jednotlivé špeciálne linky, nehovoriac o množstve financií vynaložených na propagáciu zelenej linky, aby občania vôbec vedeli, že existuje. Myslí si, že skôr by samosprávy mali integrovať komunikáciu s občanmi napr. do jedného call centra, kde by kvalifikovaný pracovník prepájal účastníkov na zodpovedné odbory, či rovno poskytoval rady a pod. (viď vzor záchranných služieb 112).

6. Martin odsúhlasil kúpu balíka protikorupčných opatrení

Charakteristika opatrenia:

V snahe minimalizovať nejasnosti pri nakladaní s verejnými financiami a zrušiť postupy podporujúce korupčné správanie rozhodlo vedenie mesta Martin o zakúpení protikorupčného balíka. Kúpu odsúhlasilo aj mestské zastupiteľstvo. Balík opatrení pre mesto vypracuje mimovládna organizácia Transparency International Slovensko za sumu 700-tisíc korún. Primátor tvrdí, že spomínaná suma je zlomok toho, čo mesto ušetrí aplikovaním projektu.

Verejné financie by mali fungovať podľa nového plánu od jesene t.r. a mali by sa tak dostať pod čo najväčšiu kontrolu verejnosti. Projekt rieši všetky rizikové oblasti, ako verejné obstarávanie, uzatváranie zmlúv, prijímanie zamestnancov a podobne. A hoci zákon neprikazuje samosprávam robiť verejnú súťaž pri nízkonákladových položkách, ani ich zverejňovať, Martin plánuje všetky nízkonákladové nákupy zverejňovať na internete, kde jediným kritériom výberu dodávateľa bude cena. Keďže otvorená verejná súťaž je najtransparentnejšia metóda verejného obstarávania, cieľom martinského projektu je, aby samospráva používala čo najviac verejných zdrojov práve týmto spôsobom.

Komentár:

Respondenti ohodnotili predmetné opatrenie rozporuplne. Na jednej strane označili Martin v niektorých aspektoch za progresívne riadené mesto, podľa niektorých si však mohlo mesto podobný projekt vypracovať aj samo.

Antonín Eliáš, šéfredaktor časopisu Obec a finance (ČR) sa domnieva, že uvedený postup môže byť prínosom tak pre efektívnosť hospodárenia, ako aj pre transparentnosť nakladania s verejnými prostriedkami. Každý balík opatrení, nie len v tejto oblasti, však vyžaduje tiež dodržiavanie všetkých prijatých zásad bez výnimiek, v čom vidí problém jeho implementácie, pretože akákoľvek výnimka môže byť označovaná ako korupčná.

Naopak, Richardovi Drutarovskému sa opatrenie vidí ako vyhadzovanie peňazí. Podľa jeho názoru je k dispozícii veľa protikorupčných návodov zadarmo. Protikorupčná stratégia sa podľa neho nekupuje, protikorupčné myslenie má mať politik v sebe, ak to s transparentnosťou a potláčaním korupcie myslí úprimne.

7. Namiesto rozhlasu budú v Šali hlásiť obecné správy esemesky

Charakteristika opatrenia:

Mestský rozhlas v Šali postupne úplne nahradí SMS Centrum, prostredníctvom ktorého mesto už teraz informuje ľudí o rôznych udalostiach. SMS Centrum je podľa magistrátu pri informovaní obyvateľov mesta oveľa lacnejšie a účinnejšie, pretože kým rozhlas je iba v centre, mobilný telefón je dnes v každej rodine, navyše esemeska je oveľa adresnejšia.

Ako informoval viceprimátor Šale, na rozdiel od mestského rozhlasu, zriadenie novej služby nestálo mesto prakticky nič. Ďalšou jeho výhodou je to, že záujemcovia si môžu sami určiť, o aký typ správ majú záujem. Môžu to byť pozvánky a programy kultúrnych podujatí, informácie o meste, o uzávierkach ciest a podobne. Doteraz si túto službu vyžiadalo 217 občanov. Služba nie je určená iba Šaľanom, ale je prístupná pre každého, kto má o dianie v tamojšom meste záujem.

Komentár:

Opatrenie ohodnotili členovia hodnotiacej komisie pozitívne, ako ďalší pozitívny krok samosprávy k e-governmentu. Systém zasielania SMS je podľa nich adresnejší, na druhej strane obecný rozhlas plní aj inú dôležitú funkciu v mimoriadnych situáciách ako varovný systém obyvateľstva.

Podľa Dušana Slobodu, v čase, kedy viaceré samosprávy nákladne (zväčša s podporou eurofondov) rekonštruujú systémy mestských rozhlasov, prichádza Šaľa s elegantným riešením pre 21. storočie. Je sympatické, ak samospráva invenčne využíva rôzne možnosti, ako dostať informácie o svojom konaní či o verejnom živote v meste (obci) vôbec (nielen) k svojim obyvateľom.

Aj Silvia Ručínska, odborná asistentka na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach označila opatrenie za zaujímavé, ktoré dáva priestor priblížiť samosprávu obyvateľom a potenciálnym záujemcom. Otázne podľa nej ale je, čo sa myslí tým, ak viceprimátor Šale tvrdí, že zriadenie sms služby „nestálo mesto prakticky nič“. Aké boli skutočné výdavky z rozpočtu na túto službu? Dá sa porovnať efektívnosť vynakladania prostriedkov na rozhlas a na sms centrum? Majú aj starší občania mobilný telefón a radosť z sms správ?

8. Lamač radí poslancom ako sa orientovať v stavebnom zákone

Charakteristika opatrenia:

Samospráva bratislavskej mestskej časti Lamač pripravila pre svojich poslancov manuál, ktorý by im mal napomôcť lepšie porozumieť stavebnému zákonu, najmä kedy a ako možno pripomienkovať plánovanú výstavbu. Návod by mal poslúžiť aj obyvateľom, pretože so stavebnými zámermi pribúda petičných akcií, ale nie všetci odporcovia výstavby vedia, aké možnosti a povinnosti majú. Potreba mať takýto dokument v Lamači vyplynula zo sporov samosprávy s obyvateľmi lokality, kde sa má stavať cyklistická hala. Podľa niektorých poslancov ľudia reagovali hystericky a o samospráve propagovali lži, mali chaos v kompetenciách napríklad stavebnej komisie. Naopak, účastníci petície zase majú pocit, že samospráva neprihliada na ich názor. Obe strany sa sporia tiež o stavebno-technických otázkach, či na časti pozemku územný plán výstavbu haly povoľuje, alebo nie. Manuál obsahuje postupnosť všetkých krokov, aby sa v procese posudzovania vedeli záujemcovia vyznať.

Komentár:

Opatrenie bolo prijaté odborníkmi z hodnotiacej komisie prevažne pozitívne, ako snahu samosprávy umožniť lepšie porozumieť jej kompetenciám a odstrániť nedorozumenia vyplývajúce z neznalosti zákona.

Antonín Eliáš vyjadril názor, že uvedený manuál pre lepšiu orientáciu v stavebnom zákone je potrebný a môže pomôcť pri vyjasňovaní si najrôznejších otázok. Podľa jeho skúseností totiž rôzne pripomienky a sťažnosti možno rozdeliť v zásade do dvoch typov: prvé vychádzajú z objektívnych faktov a snažia sa hľadať racionálne riešenia. Rozhodujúca väčšina pripomienok, sťažností a petícií však vychádza hlavne zo subjektívnych záujmov, spravidla úzkej skupiny, ktoré títo nekompromisne presadzujú. To neznamená, že sa tieto, spravidla menšinové záujmy, nemajú brať do úvahy. V tom je práve zložitosť rozhodovania príslušných orgánov a manuál môže v tomto smere pomôcť, hoci sťažnosti samotné neodstráni.

9. Prešov: Mestskí policajti budú zasahovať spoločne s pracovníkmi z úradu práce

Charakteristika opatrenia:

Prešovská mestská polícia a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove podpísali zmluvu o spolupráci, cieľom ktorej je koordinovať aktivity, ktoré môžu policajti so štátnymi úradníkmi robiť spoločne. Vzniknú spoločné pracovné tímy, ktoré budú vykonávať preventívno-represívne akcie rôzneho druhu, napr. budú zamerané na odhaľovanie nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, vo vzťahu k deťom a mládeži budú robiť kontroly na miestach, o ktorých sa vie, že sa tam mládež dostane k návykovým látkam a pod. Zamerajú sa tiež na pitie v baroch, na diskotékach a na verejnosti. Tímy budú reagovať na podnety od občanov, ale majú naplánované aj vlastné aktivity.

Od partnerstva obe strany očakávajú spoluprácu pri eliminovaní problémov akými sú záškoláctvo, zanedbávanie starostlivosti o maloleté deti či žobranie detí. Podľa náčelníka mestských policajtov spoločné pracovné tímy budú flexibilné, ich počty a nasadenie bude zodpovedať konkrétnemu zásahu. Výhodu spolupráce vidí hlavne v tom, že sa odbúrajú byrokratické prieťahy a zlepší sa komunikácia pri hľadaní spoločných riešení.

Komentár:

Respondenti vnímali opatrenie nejednoznačne, hoci väčšinovo sa zhodli, že môže byť prínosom pri odhaľovaní nelegálnej činnosti a že môže pomôcť pružnejšie a komplexnejšie riešiť problémy v praxi a odbúrať byrokraciu pri riešení problémov rôzneho druhu.

Podľa Antonína Eliáša, spolupráca mestskej polície a úradu práce je práve pri uvedených otázkach nielen potrebná, ale umožní zvýšenie efektívnosti prípadných zásahov. Ich preventívne i represívne dopady budú mať ešte vyššiu účinnosť, keď nebudú náhodné a jednorazové, ale stanú sa pravidelným spôsobom práce. Myslí si, že efektivita práce mestskej polície by sa zvýšila aj spoluprácou s ďalšími správnymi úradmi – stavebným úradom, živnostenským úradom, orgánmi ochrany životného prostredia a ďalšími.

Naopak, Richard Drutarovský bol jedným z tých, ktorí si myslia, že to svedčí o neschopnosti mestskej polície a úradu práce samostatne riešiť nežiaduce spoločenské javy. Pochybuje, že hliadka zložená z policajta a úradníka dokáže nežiaduci jav vyriešiť efektívnejšie ako doposiaľ. Policajt má mať jasné kompetencie svojho pôsobenia a takisto úradník úradu práce. Ak to tak nie je, nemusí to byť problém polície a úradu, ale takéto spoločné hliadky nie sú riešením. Policajt totiž môže naraziť na nežiaduci spoločenský jav aj bez úradníka a musí ho samostatne spracovať.

10. Bratislavské Staré Mesto koná vo vzťahu k podnikateľom nad rámec svojich právomocí

Charakteristika opatrenia:

Staromestská samospráva podnikateľom diktuje pravidlá a ukladá povinnosti, ktoré nie sú v jej právomoci. Po preštudovaní nariadení Starého Mesta to skonštatovala okresná prokuratúra a sporné paragrafy navrhla zastupiteľstvu zrušiť. Keďže to poslanci odmietli, spor môže skončiť až na súde.

Majitelia kaviarní, reštaurácií a hudobných podnikov v Starom Meste musia podľa prokuratúry dodržiavať nariadenia, ktoré nemajú oporu v zákone. Mestská časť ich takto obmedzuje v podnikaní a dokonca pri porušení svojich nariadení hrozí pokutou vo výške 200-tisíc korún. Miestne zastupiteľstvo môže podľa prokurátorky stanovovať všeobecné pravidlá prevádzkového času, nesmie však pritom od podnikateľov v oblasti pohostinských služieb bezdôvodne žiadať hŕbu dokladov, ako je napríklad oprávnenie na podnikanie, zmluva o nájme nebytových priestorov alebo list vlastníctva, protokol o meraní hluku či súhlas s prevádzkovou dobou a hudobnou produkciou v nočnom čase od vlastníka budovy, od susedov a ďalšie. To všetko totiž podnikatelia musia predkladať pri zakladaní prevádzky či akejkoľvek zmene. Samospráva sa obhajuje, že evidenciu dokladov žiada pre zásobovanie a zabezpečenie verejného poriadku.

Komentár:

Opatrenie vnímala hodnotiaca komisia negatívne. Hoci chápe snahu samosprávy chrániť záujmy občanov, nezákonné obmedzenie podnikania nepovažuje za správne riešenie.

Vladimír Pirošík, advokát, spolupracovník TIS si myslí, že samosprávy sú pod dvojakým tlakom: na jednej strane musia zabezpečovať slobodný výkon vlastníckych práv majiteľov prevádzok, na druhej strane chrániť kvalitný život obyvateľov, vrátane ich zdravého a nehlučného životného prostredia. Dozrel čas, aby sa stret týchto dvoch princípov redefinoval, a to v záujme väčšej ochrany obyvateľov pred hlukom. Ide totiž – najmä vo väčších mestách – o jeden z najvážnejších a najnebezpečnejších stresorov. Reagovať by mal preto zákonodarca a prevádzkárom určiť minimálne povinnosť kontinuálneho merania hluku na ich vlastné náklady.

Jozef Čavojec, redaktor denníka SME sa vyjadril, že hoci rozumie tomu, čo samosprávu vedie k úprave prevádzky kaviarní, reštaurácií a hudobných podnikov, nezákonné obmedzenie podnikanie považuje za veľmi zlú cestu. Táto situácia je však podľa neho len dôsledkom zlých vzájomných vzťahov samosprávy a prevádzkovateľov týchto zariadení, kedy mestská časť už vyčerpala možnosti, ako tieto subjekty primäť k dodržiavaniu verejného poriadku. Predstavuje si, že by to mohlo byť naopak: keby tieto subjekty pristali na dodržiavanie verejného poriadku, samospráva by im mohla vyrubiť nižšie miestne dane.

11. Starosta si uplatňuje mandát aj po vyhlásení volieb za neplatné

Charakteristika opatrenia:

Starosta obce Ložín (okr. Michalovce) Ján Šimko (HZDS, HZD a KDH) sa odmietol vzdať mandátu a naďalej pôsobí vo svojej funkcii napriek tomu, že Ústavný súd na neverejnom zasadnutí pléna 6. februára 2008 vyhlásil voľby starostu obce z 2. decembra 2006 za neplatné.

Podľa zistení Ústavného súdu v deň volieb sa pred volebnou miestnosťou porušilo volebné moratórium. Potvrdili sa aj podozrenia, že členovia volebnej komisie upravili hlasovacie lístky za voličov pri voľbe do prenosnej urny. Podľa Ústavného súdu všetky tieto okolnosti mohli významnou mierou ovplyvniť výsledok volieb, a preto ich vyhlásil za neplatné. Rozhodnutie o neplatnosti volieb sa stalo právoplatným v deň doručenia nálezu účastníkom konania, teda 12. marca tohto roka. Ján Šimko však naďalej pôsobí vo funkcii a dostáva plat vo výške asi 35-tisíc korún.

Šimko hovorí, že rešpektuje zákon a tvrdí, že ani vo volebnom zákone, ani v zákone o obecnom zriadení nie je ustanovenie, ktoré by upravovalo postup po vyhlásení volieb za neplatné. V obci údajne nemajú zástupcu na plný úväzok, ktorý by mohol funkciu vykonávať. Vyhlásenie volieb starostu za neplatné však má riešenie. Buď by mal funkciu vykonávať do najbližších volieb predchádzajúci starosta, alebo zastupiteľstvo by malo poveriť výkonom tejto funkcie zástupcu. Keď nemá zástupcu, zastupiteľstvo by ho malo ustanoviť. Vyhlásenie volieb za neplatné znamená, že starosta nebol zvolený, nemá mandát a nemôže vykonávať funkciu. Neprináleží mu teda ani odmena a obec by mala od neho peniaze vymáhať späť.

Komentár:

Opatrenie bolo vnímané členmi hodnotiacej komisie jednoznačne negatívne, pretože vysiela do spoločnosti negatívny signál, podrýva dôveru občanov v právny štát a samosprávu. Viacerí poukázali na fakt, že je to vhodný námet na vylepšenie zákona o obecnom zriadení a volebného zákona.

Podľa Daniela Klimovského tento prípad vypovedá vo veľkej miere o úrovni politickej kultúry na Slovensku. Politický kandidát zotrváva vo funkcii, na ktorú nemá legitímne právo, nerešpektuje rozhodnutie súdu (v tomto prípade dokonca Ústavného súdu SR) a obhajuje sa vlastným „odborným“ výkladom príslušného právneho predpisu. Obec (obecné zastupiteľstvo) si nevie rady, celoslovenské denníky sa tomuto problému nevenujú a politické centrály strán, ktoré nominovali príslušného kandidáta do volieb, a ktoré by malo zaujímať to, že poškodzuje ich meno, mlčia a radšej sa nevyjadrujú.

Jozef Čavojec si myslí, že na ťahu je jednoznačne obecné zastupiteľstvo. Malo by ustanoviť zástupcu starostu, a tak túto, patovú situáciu vyriešiť. Starosta sa len „vezie“ na neschopnosti poslancov. Jeho počínanie síce považuje za nemorálne, ale vzhľadom na situáciu ho neprekvapuje. Aj táto skutočnosť odhaľuje oveľa väčší problém, a to praktickú nevymožiteľnosť práva voči obci. Tá však pochádza od jej obyvateľov. V prípade nesúhlasu s konaním voleného predstaviteľa obce, v tomto prípade „starostu“, by mali iniciovať miestne referendum o jeho odvolaní.

Poznámka:

Členovia hodnotiacej komisie sa zúčastňujú hodnotení v rámci projektu HESO – Regióny bez nároku na odmenu. Hodnotenia členov komisie majú charakter osobného postoja a nemusia zodpovedať názorovej línii INEKO alebo organizácie, v ktorej pôsobia.

Členovia hodnotiacej komisie, ktorí hodnotili opatrenia monitorované v 2. štvrťroku 2008

 • Vladimír Benč, analytik, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Prešov
 • Ján Buček, vysokoškolský pedagóg, Prírodovedecká fakulta UK, Katedra humánnej geografie a demogeografie
 • Jozef Čavojec, redaktor denníka SME, Bratislava
 • Laura Dittel, riaditeľka, Karpatská nadácia, Košice
 • Richard Drutarovský, analytik, mediátor, Prešov
 • Antonín Eliáš, šéfredaktor časopisu OBEC a finance, Praha, Česká republika
 • Juraj Fekete, riaditeľ, Peter Dóka, Regionálne poradenské a informačné centrum, Dunajská Streda
 • Juraj Gallo, ekonóm, Mestský úrad Žiar nad Hronom
 • Eugen Jurzyca, riaditeľ, Inštitút INEKO, Bratislava
 • Michal Kaliňák, politológ, špecializuje sa na samosprávu, Prešov
 • Daniel Klimovský, odborný asistent, Fakulta verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika, Košice
 • Vojtech Koleják, riaditeľ, Nemocnica s poliklinikou, Trstená
 • Juraj Mesík, Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica (momentálne Svetová Banka, USA)
 • Juraj Nemec, profesor, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 • Vladimír Pirošík, advokát, spolupracovník TIS, poslanec MsZ v Banskej Bystrici
 • Ivan Rončák, politológ, Banská Bystrica
 • Silvia Ručinská, odborná asistentka, Fakulta verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika, Košice
 • Dušan Sloboda, analytik, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Bratislava
 • Martin Šuster, ekonóm, Národná Banka Slovenska, Bratislava
 • Ľubica Trubíniová, projektová manažérka iniciatívy „Bratislava otvorene“
 • Ľuboš Vagač, riaditeľ, Centrum pre hospodársky rozvoj, Bratislava
 • Eduard Vokál, primátor, Lipany
 • Daniela Zemanovičová, podpredsedníčka, Protimonopolný úrad, Bratislava