Projekt HESO – Regióny

Projekt HESO-Regióny – Výsledky za 3. štvrťrok 2002

Dátum: 01.10.2002

Stredoeurópsky inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) prináša po prvý krát výsledky projektu Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení v regiónoch SR (HESO-Regióny), ktorý je modifikáciou projektu HESO hodnotiaci opatrenia len na národnej úrovni. Prvým hodnoteným obdobím HSEO-Regióny je tretí štvrťrok 2002. V rámci projektu HESO-Regióny sa štvrťročne budú vyjadrovať ekonomickí analytici, podnikatelia, primátori a starostovia, zástupcovia akademickej obce, stavovských a mimovládnych organizácií k navrhovaným a realizovaným opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov. Projekt HESO tak prináša názor odbornej verejnosti na dôležité opatrenia ekonomicko-sociálneho charakteru ovplyvňujúcich kvalitu života občanov.

Poradie opatrení od najlepšie k najhoršie hodnoteným:

HESO-Regióny Rating
júl - september 2002 [+300, -300]
1. Otvorenie podnikateľského inkubátora v Banskej Bystrici 196
2. Založenie chráneného bývania pre postihnutých ľudí 187
3. Zavedenie otvoreného zberného dvora s pojazdným ekoskladom 179
4. Poskytnutie humanitárnej pomoci pre deti postihnuté povodňami z Českej republiky 178
5. Návrh na odstránenie kontaminácie vôd rieky Laborec, Zemplínskej šíravy a odpadového kanála Chemka polychlórovanými bifenylmi (PCB) a návrhy na jej odstránenie 177
6. Návrh na vytvorenie Spoločného obecného úradu pre región horných Kysúc v meste Turzovka 171
7. Prijatie etického kódexu voleného predstaviteľa samosprávy a zamestnanca mesta Kremnica 161
8. Vydanie metodickej pomôcky pre zvládnutie prechodu kompetencií v oblasti školstva 151
9. Zriadenie Priemyselného parku Poprad - Matejovce 147
10. Schválenie transformácie zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti košického VÚC 144
11. Zriadenie rómskych občianskych hliadok v Moldave nad Bodvou 124
12. Zaradenie Nemocnice s poliklinikou v Poprade medzi nemocnice III. typu 106
13. Návrh na zaradenie Nemocnice s poliklinikou Š. Kukuru v Michalovciach do zoznamu nemocníc III. typu 86
14. Protest proti výstavbe čerpacej stanice Spectrum na sídlisku Solinky v Žiline 58
15. Návrh na zrušenie výstavby areálu hypermarketu Tesco Považská Bystrica 50
16. Rozhodnutie komisie v tendri na výstavbu piateho dunajského mostu v Bratislave -25
17. Zámer vedenia Banskobystrického samosprávneho kraja odkúpiť budovu SLSP za svoje sídlo -45
18. Schválenie výstavby čerpacej stanice OMV v centre mesta Poprad -49

Komentáre hodnotiacej komisie k ratingom:

1. Otvorenie podnikateľského inkubátora v Banskej Bystrici

Charakteristika opatrenia

V septembri 2002 otvorili na najľudnatejšom banskobystrickom sídlisku Sásová podnikateľský inkubátor. Budovu podnikateľského centra zrekonštruovali počas šiestich mesiacov za finančnej podpory Európskej únie vo výške takmer 24 miliónov korún. Podnikateľský inkubátor a technologické centrum má podporovať malé a stredné podnikanie na Slovensku a vytvárať začínajúcim firmám vhodnejšie podmienky. Do banskobystrického vložilo mesto nedokončenú budovu a spoločnosť BIC financovala z fondu Phare stavebné práce a vybavenie centra, v ktorom môže pracovať 12 až 15 firiem. Záujem podnikateľov kapacitu inkubátora štvornásobne prevyšuje. Jedna z prvých firiem, ktorej inkubátor poskytuje "starostlivosť", vyrába kotúčové diamanty. Tie sa doposiaľ na Slovensko len dovážali. Aj preto pri výbere uspela. Lehota pre začínajúce firmy je tri roky, za ktoré sa musia podnikatelia pripraviť na vstup do konkurenčného prostredia.

Komentár

Podpora kultúry podnikania si zasluhuje veľkú pozornosť na Slovensku. Cení sa aj spolupráca podnikateľov s mestom a využitie fondov EÚ. Takáto podpora podnikania by mohla byť ešte prospešnejšia v regiónoch s vyššou nezamestnanosťou, respektíve v oblastiach s nízkou mierou vzniku nových podnikov. Dôležitá bude kontrola a transparentnosť udeľovania miest v inkubátore. Kritériom by mala byť trhová úspešnosť firemného plánu, nie skutočnosť, či sa niečo podobné dováža alebo nie.

2. Založenie chráneného bývania pre postihnutých ľudí

Charakteristika opatrenia

Vo viacpodlažnom dome v centre Žiliny vzniká od júla 2002 na návrh Nadácie Krajina harmónie (pracuje s postihnutými občanmi) samostatné bývanie pre šiestich postihnutých ľudí, kde každý bude mať svoju izbu a spoločne budú užívať ďalšie priestory. V budúcnosti by tu mala sídliť aj Agentúra podporných služieb pre postihnutých. Cieľom projektu je snaha, aby sa postihnutí mladí ľudia naučili byť samostatní a lepšie sa dokázali integrovať do spoločnosti. Myšlienka vzišla zo záujmu samotných postihnutých, chcú sa osamostatniť a vedieť sa orientovať v bežnom živote. Náklady na kúpu a rekonštrukciu domu zatiaľ tvorili 1,5 milióna korún, nadácia sa snaží aj o podporu od samosprávy.

Komentár

Snaha umožniť postihnutým šancu na samostatný život a ich integrácia do spoločnosti je nasledovaniahodným krokom, hoci stojí za to zvážiť ich úplné začlenenie bez segregovaného bývania. Príkladným je aj získanie prostriedkov cez nadáciu a snaha o ich doplnenie zo samosprávnych fondov, čo je oveľa lepším postojom ako priama žiadosť o pomoc bez akejkoľvek vlastnej iniciatívy. Pri rozhodovaní o pomoci by mesto malo zvážiť jej efektívnosť voči alternatívnym projektom solidarity. Výhodou podpory by mohla byť menšia finančná náročnosť špeciálnych samosprávnych zariadení pre postihnutých.

3. Zavedenie otvoreného zberného dvora s pojazdným ekoskladom

Charakteristika opatrenia

Vďaka dohode Mestského úradu mesta Zvolen a firmy spravujúcej komunálny odpad Marius Petersen z augusta 2002 plánujú vo Zvolene otvoriť tzv. zberný dvor v priestoroch firmy (denne 7.00-15.00), kam môžu občania odniesť okrem bežných odpadov aj železný šrot, pneumatiky alebo oleje (množstvo je limitované na jedného občana na rok). Zároveň bude raz štvrťročne občanom k dispozícii aj mobilný ekosklad, navštevujúci obytné štvrte vo vopred určených dňoch. Ten je určený pre zber olovených akumulátorov, žiariviek, starých liekov či obalov od farieb. Tieto služby sú určené fyzickým, nie právnickým osobám, a sú pokryté poplatkami za odpad. Prínosom opatrenia má byť zníženie počtu čiernych skládok.

Komentár

Veľmi dobré technické riešenie povinnosti samospráv postarať sa o odpad problematických materiálov. Jeho rozšírenie do mnohých miest a hlavne obcí (kde čierne skládky vznikajú oveľa častejšie) by bolo vítané. Dôležitá bude informovať občanov o tejto možnosti samosprávou.

4. Poskytnutie humanitárnej pomoci pre deti postihnuté povodňami z Českej republiky

Charakteristika opatrenia

Na základe návrhu svojho odboru školstva Košický samosprávny kraj (KSK) zabezpečil v septembri 2002 45 deťom s doprovodom zo základnej školy v Prahe 10-dňový rekreačný pobyt vo vlastných zariadeniach ako reakciu na výzvu českého ministerstva školstva o pomoc. Dopravu vlakom poskytla bezplatne ŽSR, stravu hradili košické súkromné potravinárske spoločnosti.

Komentár

Veľmi pekné gesto a príklad pre iné samosprávy. Cení aj to, že išlo o solidaritu k ľuďom mimo Slovenska. Zapojenie súkromných a štátnych firiem do pomoci je taktiež mimoriadne cenné.

5. Návrh na odstránenie kontaminácie vôd rieky Laborec, Zemplínskej šíravy a odpadového kanála Chemka polychlórovanými bifenylmi (PCB) a návrhy na jej odstránenie

Charakteristika opatrenia

Greenpeace spolu s ďalšími ekologickými organizáciami poukázali v júli 2002 na mimoriadne vysokú kontamináciu vôd v odpadovom kanále, Laborci a Zemplínskej šírave mimoriadne nebezpečnými PCB látkami, čo môže mať za následok ohrozenie zdravia obyvateľstva. Vedeniu Chemka ako pôvodcovi kontaminácie a štátu (v zastúpení ministerstvom životného prostredia), navrhujú definitívnu elimináciu PCB látok, uskladnených v Chemku tzv. alternatívnou deštrukciou. Náklady sa odhadujú na 200 miliónov korún.

Komentár

Zlepšenie životného prostredia by bolo prínosom nie len pre bezprostredný život ľudí, ale aj pre podnikateľov v oblasti turistiky na Zemplíne. V princípe by znečistenie mal hradiť jeho pôvodca, preto je dôležitá analýza zodpovednosti za súčasný stav, posúdenie vplyvov na zdravie a možnosti najefektívnejšieho odstránenia znečistenia.

6. Návrh na vytvorenie Spoločného obecného úradu pre región horných Kysúc v meste Turzovka

Charakteristika opatrenia

Rozhodnutie vytvoriť Spoločný obecný úrad z augusta 2002 by malo priniesť zjednodušenie a skvalitnenie výkonu kompetencií samosprávami v zmysle preneseného výkonu štátnej správy /zák. 416/2001 Z.z./ od 1.1.2003. Dôvodom je fakt, že samosprávy v meste Turzovka a ôsmich obciach regiónu horných Kysúc /Staškov, Podvysoká, Olešná, Korňa, Klokočov, Makov, Vysoká nad Kysucou, Dlhá nad Kysucou/ nedokážu zabezpečiť efektívne výkon delimitovaných kompetencií, pretože tieto sú síce prenesené v celej zodpovednosti, ale len zlomkami úväzkov bývalých pracovníkov štátnej správy

Autor: primátor mesta Turzovka Miroslav Rejda

Komentár

Spolupráca obcí za účelom znížiť celkové náklady, no zároveň zabezpečiť kvalitný výkon kompetencií je veľmi vítaným krokom. Zlučovanie by malo priniesť väčšiu špecializáciu pracovníkov na určité činnosti, čo prospeje ich kvalite. Na druhej strane sa pre viacerých občanov úrady vzdialia od ich bydliska, preto bude nutné v obciach bez úradu lepšie koordinovať spoluprácu občanov so starostom. Dobrým krokom pre prijatie spoločného úradu by bol súhlas občanov v miestnom referende.

7. Prijatie etického kódexu voleného predstaviteľa samosprávy a zamestnanca mesta Kremnica

Charakteristika opatrenia

Mestské zastupiteľstvo Kremnice prijalo 15.7.2002 etické kódexy voleného predstaviteľa samosprávy ako aj zamestnanca mesta na základe skúseností kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy v rámci boja proti korupcii a klientelizmu. Zastupiteľstvo už predtým usporiadalo v meste anketu z ktorej vyplynulo, že viac ako polovica opýtaných považuje korupciu za závažný problém rozvoja mesta. Kódex voleného predstaviteľa napríklad zaväzuje primátora registrovať všetky dary a finančné prostriedky v osobitnom registri a používať ich ako verejné zdroje. Majetok mesta nesmie používať zvolený predstaviteľ na vlastnú volebnú kampaň. Podobne zamestnanci mesta sa majú vyhýbať straníckej či verejnej angažovanosti, ktorá narúša dôveru v ich nestranný výkon povinností. Kódexy upravujú aj vzťahy k médiám, konflikt záujmov, či prijímanie darov. Nachádzajú sa aj na internetovej stránke mesta .

Komentár

Veľmi dobrá iniciatíva sa môže stať základom budovania dôvery občanov a podnikov k samospráve a mohla by byť príkladom pre iné mestá a obce či VÚC. Buduje občiansku spoločnosť a upevňuje transparentnosť. Otáznou je vymáhateľnosť takéhoto kódexu a kontrola činnosti samosprávy. Pomôcť by mohlo vytvorenie hodnotiacej komisie s právom udelenia sankcií i zverejňovania porušení kódexu.

8. Vydanie metodickej pomôcky pre zvládnutie prechodu kompetencií v oblasti školstva

Charakteristika opatrenia

Primátor Nových Zámkov Ondrej Csanda vypracoval v júli 2002 metodickú pomôcku, ktorá pomáha pri orientovaní sa v legislatíve po prechode kompetencií pracovníkom školstva v okrese Nových Zámkov. Pomôcka bola vydaná vo forme CD a je prístupná aj na internetovej stránke. Ide o súbor právnych predpisov, smerníc a tlačív, ktorých publikovanie na jednom mieste by malo zjednodušiť pracovníkom školstva orientáciu v legislatíve. Grant 12.000Sk na opatrenie poskytol Kanadský urbanistický inštitút.

Komentár

Výborný nápad zvyšujúci informovanosť a transparentnosť v dôležitej oblasti vzdelávania pri prechode viacerých kompetencií školstva na samosprávu, navyše financovaný získaným grantom. Kritika smeruje na ministerstvo školstva a štátnu správu, ktorých nečinnosť musí samospráva nahrádzať.

9. Zriadenie Priemyselného parku Poprad - Matejovce

Charakteristika opatrenia

Zriadenie priemyselného parku je plánované na tzv. plochách širšieho záberu spoločností Tatramat a Whirlpool v mestskej časti Poprad Matejovce. Whirlpool mieni v najbližších piatich rokoch zvýšiť výrobu práčok zo súčasného ročného objemu milión kusov, na dva milióny kusov ročne. V súvislosti s tým je nutné rozšíriť výrobné kapacity spoločnosti, ale i výrobné kapacity firmy Tatramat, ktorých výrobné programy spolu výraznejšie kooperujú. V rámci zámeru rozširovania bolo navrhnuté prizvať k nemu aj iné firmy a vypracovať ucelený projekt priemyselného parku. V súlade s ním, môžu hlavní investori žiadať o štátnu pomoc v rámci zákona 193/2001 o podpore štátu na infraštruktúru priemyselného parku.

Náklady: 150 miliónov korún na základnú infraštruktúru (mesto sa podieľa 30% z pôžičky). Ďalšie náklady približne 450 miliónov korún.

Dátum zavedenia: Zakladajúce valné zhromaždenie a. s. Priemyselný park Poprad – Matejovce: júl 2002, finálna dostavba I. etapy parku: predpoklad – jeseň 2003

Autori: Združenie priemyselných podnikateľov Slovenska, Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub reg. pobočka Poprad – Tatry, Tatramat a.s. Poprad, IPEC – Projekt s.r.o., Mesto Poprad

Komentár

Vytvorenie priemyselného parku ako nástroja boja s nezamestnanosťou na východe Slovenska je dobrým krokom, cení sa aj súhra viacerých organizácií pri vytváraní parku. Otáznou je však nutnosť štátnej pomoci, keďže ide o silnú nadnárodnú spoločnosť. Podobne je nutné nezanedbať dopady na životné prostredie ako aj vzťahy s miestnymi podnikateľmi.

10. Schválenie transformácie zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti košického VÚC

Charakteristika opatrenia

Zastupiteľstvo košického samosprávneho kraja (KSK) odsúhlasilo 3.septembra 2002 ako prvé VÚC na Slovensku koncepčný zámer zmeny financovania zariadení sociálnych služieb na viaczdrojový a ich postupný prevod na neziskové/súkromné organizácie. Zámerom je zlepšiť kvalitu sociálnych služieb prilákaním neštátnych zdrojov. Prvými dvom zariadeniami, s ktorých transformáciou už zastupiteľstvo vyslovilo súhlas sú domovy sociálnych služieb v Košiciach-Barci a v Jasove a Kráľovciach. Zároveň zastupiteľstvo schválilo kritériá pre financovanie 90-100% nákladov zariadení sociálnych služieb.

Autori: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Nadácia SOCIA (mimovládne organizácie), sociálny odbor KSK

Komentár

Pozitívnym krokom je snaha získať neštátne a nesamosprávne zdroje na fungovanie sociálnych zariadení, zainteresovanie samotných klientov a mimovládnych organizácií na službách, ako aj zavedenie transparentných kritérií na získanie dotácií od VÚC. Kľúčové je zavedenie motivácii v súboji o klientov i samosprávne dotácie. Ide však len o prvý, hoci nevyhnutný krok, ktorý nemusí priniesť výrazné zmeny v blízkej budúcnosti. Nemal by ani znamenať úplné zbavenie sa zodpovednosti samosprávy za poskytovanie sociálnych služieb.

11. Zriadenie rómskych občianskych hliadok v Moldave nad Bodvou

Charakteristika opatrenia

V rámci boja s kriminalitou mestské zastupiteľstvo Moldavy nad Bodvou schválilo 15.augusta finančný príspevok vo výške 15.500Sk pre projekt „My to zvládneme“ občianskeho združenia Amare Roma, predbežne schválený na tri mesiace. Zriadená 5-členná rómska občianska hliadka má za úlohu sledovať vytváranie čiernych skládok, výrub lesov a všeobecne udržiavať poriadok v meste. Príspevok bol určený na ošatenie hliadky, ich mzdy sú pokrývané v rámci verejnoprospešných prác. Podobné hliadky vznikli aj v susedných obciach Drienovec, Turňa nad Bodvou, Jasov a Čečejovce.

Komentár

Veľmi dobrým, hoci malým krokom je zaangažovanie samotných Rómov do boja s kriminalitou, nezamestnanosťou a znečisťovaním životného prostredia. Otázny je však celkový efekt opatrenia a možnosti jeho zneužívania. Stojí za úvahu, či nie je lepšie vytváranie zmiešaných rómskych hliadok efektívnejším nástrojom k tolerancii a eliminácii rasizmu a boja s kriminalitou.

12. Zaradenie Nemocnice s poliklinikou v Poprade medzi nemocnice III. typu

Charakteristika opatrenia

Na základe kladného stanoviska poslancov prešovského VÚC a rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR bola Nemocnica s poliklinikou v Poprade zaradená medzi nemocnice III. typu. V dôsledku prekategorizácie bude spomínané zdravotnícke zariadenie priamo napojené na štátny rozpočet a bude jediným svojho druhu v prešovskom samosprávnom kraji. V dôsledku prekategorizácie dôjde od 1.1.2003 k navýšeniu finančného vykrytia úkonom nemocnice zo strany zdravotných poisťovní o 15 až 20 percent.

Dôvod: Nemocnica s poliklinikou v Poprade podľa Ministerstva zdravotníctva SR spĺňa svojou štruktúrou, počtom oddelení a odbornosťou personálu predpoklady na zaradenie do spomínanej kategórie. V súčasnosti disponuje 660 lôžkami na 14 oddeleniach. Ročne hospitalizuje cca. 19 500 pacientov a ambulantne vyšetrí približne 270 000 prípadov. Ministerstvo rovnako prihliadalo na zámer vybudovať v každom VÚC jednu špičkovú nemocnicu.

Komentár

Vo svetle príchodu novej koncepcie reformy zdravotníctva nie je celkom jasný dopad tohto kroku na kvalitu zdravotníckych služieb. Zavedenie trhových motivačných prvkov do zdravotníctva by bolo lepším krokom k efektivite a zodpovednosti nemocnice ako snaha napojiť sa na štátny rozpočet. Ak by bol systém jednej nemocnice III.stupňa v kraji zachovaný, poloha Popradu nie je pre všetkých obyvateľov Prešovského VÚC optimálna, hoci na druhej strane blízkosť k turistickému centru je tiež dôležitá.

13. Návrh na zaradenie Nemocnice s poliklinikou Š. Kukuru v Michalovciach do zoznamu nemocníc III. typu

Charakteristika opatrenia

Vedenie nemocnice v spolupráci s mestom Michalovce sa od júla 2002 snaží zabezpečiť preradenie michalovskej nemocnice do skupiny nemocníc III. typu, tzv. veľkých regionálnych nemocníc, ktoré zabezpečujú komplexnú lekársku starostlivosť, nie len vo vybraných špecializáciách. Nemocnica má ambíciu i predpoklady stať sa najvýznamnejším zdravotníckym pracoviskom v Zemplíne. Preradenie by stálo niekoľko miliónov korún.

Komentár

Podobne ako v prípade popradskej nemocnice, kvôli príchodu novej koncepcie reformy zdravotníctva nie je celkom jasný dopad tohto kroku na kvalitu zdravotníckych služieb. Zavedenie trhových motivačných prvkov do zdravotníctva by bolo lepším krokom k efektivite a zodpovednosti nemocnice ako snaha napojiť sa na štátny rozpočet.

14. Protest proti výstavbe čerpacej stanice Spectrum na sídlisku Solinky v Žiline

Charakteristika opatrenia

Napriek protestom obyvateľov sídliska Solinky v Žiline (združenie Občania v akcii – Občianska iniciatívy Solinky) pokračuje stavba čerpacej stanice pohonných hmôt firmy Spectrum. Najviac sa ňou cítia byť ohrozené rodiny v paneláku, pod oknami ktorého bude stáť. Okrem exhalátov, hluku a zníženia kvality bývania sa ľudia obávajú aj možných tragédií, znižuje sa podľa ich názoru aj hodnota bytov. Verejné zhromaždenia, petície aj výzvy vedeniu skončili bez úspechu, pumpa bude onedlho sprevádzkovaná. Firma Spectrum však sľúbila splniť v rámci „odškodného“ niektoré požiadavky, ktoré vyplynú v diskusii so zástupcami poškodených obyvateľov, ale až po spustení prevádzky.

Komentár

Starosť o životné prostredie vo svojom okolí ako aj schopnosť sa združiť a aktívne vyjadriť svoj názor sú hodnotené pozitívne. Otázny je však celkový dopad výstavby čerpacej stanice, vrátane ekonomické prínos pre mesto. Zodpovednosť za zladenie všetkých záujmov a hľadanie najlepšej lokality pre výstavbu nesú na pleciach mestskí poslanci.

15. Návrh na zrušenie výstavby areálu hypermarketu Tesco Považská Bystrica

Charakteristika opatrenia

Mestské zastupiteľstvo Považská Bystrica 30. mája 2002 odsúhlasilo predaj pozemku - viac ako 5 ha - na výstavbu areálu hypermaketu Tesco v Považskej Bystrici s čerpacou stanicou a parkoviskom pre 500 áut. Pozemok je v intraviláne mesta medzi sídliskami Lány a SNP, hraničiaci s Liečebňou dlhodobo chorých a areálom športovej haly. Iniciátori návrhu zrušenia výstavby (Združenie pre regionálny rozvoj v Považskej Bystrici, Združenie podnikateľov Slovenska, okresná organizácia Považská Bystrica, Občianske združenie Diaľnica príroda) od júla 2002 žiadajú verejné posudzovanie vplyvov výstavby hypermarketu na životné prostredie, keďže podľa nich verejnosť nemala dostatočnú šancu oboznámiť sa so zámerom. Podľa nich zámer neurčito vyhodnocuje vplyv na infraštruktúru obchodu a zamestnanosť, stred mesta možno využiť na spoločensky prospešnejšie účely a rozsiahle projekty v meste možno realizovať až po územnom rozhodnutí o diaľnici.

Komentár

Verejné posudzovanie veľkých investičných aktivít je vždy prínosom a umožňuje kvalitné posúdenie kladných i záporných stránok investície. Napriek tomu je dôležité, aby mestskí poslanci pri samotnom rozhodovaní starostlivo zvažovali dopady hypermarketu a nepodliehali tlaku vybraných záujmových skupín, napríklad miestnych obchodníkov, ale brali do úvahy aj vplyvy na spotrebiteľov.

16. Rozhodnutie komisie v tendri na výstavbu piateho dunajského mostu v Bratislave

Charakteristika opatrenia

Mestom Bratislava vlastnená investorská spoločnosť Metro, a.s., vypísala na začiatku roka tender na výstavbu nového mosta „Košická“ cez Dunaj v Bratislave, financovaného aj úverom Európskej investičnej banky (EIB). Komisia najprv v apríli určila za víťaza konzorcium vedené Doprastavom, neskôr po úpravách pravidiel skupinu okolo ZIPP, a.s., hoci nešlo o cenovo najvýhodnejšiu ponuku. Po protestoch EIB komisia 10.8.2002 predsa len za víťaza vyhlásila Doprastav. ZIPP podal sťažnosť na súd, a zmluva mesta s Doprastavom stále nie je podpísaná. Náklady na výstavbu mosta presiahnu dve miliardy korún.

Komentár

Tender je zmätočný, čo je kvôli veľkej sume investície a prítomnosti zahraničného partnera obzvlášť negatívne. Naviac sú prítomné vážne podozrenia z korupcie. Poškodený je tak nielen imidž hlavného mesta, ale aj krajiny. V samotnom projekte mosta sa mala vážnejšie posudzovať možnosť financovať stavbu aj zo súkromných zdrojov ako aj dopad stavby na životné prostredie. Samotné rozhodnutie budovania mosta by malo byť súčasťou strategického plánu riešenia dopravy mesta, no skôr sa javí byť živelnou reakciou vynútenou zhoršujúcou sa dopravnou situáciou v Bratislave.

17. Zámer vedenia Banskobystrického samosprávneho kraja odkúpiť budovu SLSP za svoje sídlo

Charakteristika opatrenia

V júli 2002 sa Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) presťahoval do nových, zatiaľ prenajatých luxusných priestorov bývalej centrály Slovenskej sporiteľne na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Ambíciou vedenia úradu je však tieto priestory dostať do svojho majetku. Nechcú o prostriedky na odkúpenie žiadať len štát, ale použiť aj peniaze získané vlastnými aktivitami. Účtovná hodnota budovy je takmer 260 miliónov korún. Dôvodom na presťahovanie Úradu BBSK bol kapacitne nepostačujúci objekt Krajského úradu, patriaci štátu. Kapacitne však nebude postačovať ani luxusná budova. Podľa oponenta tohto zámeru krajského poslanca a známeho predstaviteľa tretieho sektora Juraja Mesíka, bez ohľadu na to, či sa avizovaná kúpa nového sídla pre úradníkov uskutoční, štát už teraz prichádza o peniaze. Kým donedávna platil samosprávny kraj za meter štvorcový prenájmu 1.335 Sk, po presťahovaní do nového platí raz toľko. Kým donedávna platil za prenájom štátu, teraz končia v súkromnej banke. Do konca roka takto podľa Mesíkových prepočtov príde štát o prvých 6 miliónov korún.

Komentár

Rozhodnutia BBSK sa zdá byť unáhleným krokom bez posúdenia dopadov kúpy na kvalitu a objem služieb pre občanov. O to viac, že kúpa pravdepodobne ani nerieši nedostatok priestorov. Nie je ani dôvod apriori uprednostňovať kúpe pre prenájmom. Na druhej strane by však pri rozhodovaní nemal byť dôležitý argument, či je prenajímateľom štát alebo súkromná osoba –nájomca má posudzovať len vlastné potreby.

18. Schválenie výstavby čerpacej stanice OMV v centre mesta Poprad

Charakteristika opatrenia

Výstavba čerpacej stanice OMV v centre (intraviláne) mesta Poprad a v blízkosti Strednej priemyselnej školy strojníckej bola schválená mestským zastupiteľstvom v auguste 2002. Stalo sa tak aj napriek pôvodnému nesúhlasu popradského primátora Kubíka a petícii 184 obyvateľov, žijúcich v jej blízkosti v obytnom bloku Váh. Nájomníčkou stanice sa stala dcéra primátora.

Komentár

Stavba čerpacích staníc / ale i akýchkoľvek stavieb priamo ohrozujúcich životné prostredie / v intravilánoch miest a obcí musí okrem ekonomického hľadiska rešpektovať určite aj názor občanov. Navyše v tomto prípade vzniká aj podozrenie z klientelizmu. Riešením mohlo byť zladenie ekonomických a neekonomických nákladov a prínosov projektu napríklad nájdením vhodnejšej lokality.

Vyhodnotenia opatrení za obdobie október-december 2002 bude publikované začiatkom februára 2003. Návrhy opatrení môžu ich autori či oponenti zaslať priamo koordinátorovi projektu.

Členovia hodnotiacej komisie

 • Peter Beňuška, riaditeľ, Dom Európy, Bratislava
 • Anton Buben, prezident, Slovenský živnostenský zväz, Bratislava
 • Laura Dittel, prezidentka, Karpatská nadácia v SR, Košice
 • Ján Dubovský, občiansky aktivista, Častá
 • Juraj Fekete, riaditeľ, Regionálne poradenské a informačné centrum, Dunajská Streda
 • Michal Horváth, ekonomický analytik, ING Bank, Bratislava
 • Emil Jamrich, riaditeľ, Odbor programov regionálneho rozvoja, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, Bratislava
 • František Kardoš, primátor, Rožňava
 • Vojtech Koleják, riaditeľ, Nemocnica s poliklinikou, Trstená
 • Vlasta Kőrnerová, riaditeľka, Vidiecky parlament, Liptovský Hrádok
 • Martina Kubánová, programová riaditeľka, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Bratislava
 • Rudolf Lukačka, manažér, Elas, Prievidza
 • Július Medvedi, primátor, Liptovský Hrádok
 • Juraj Mesík, Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica
 • Juraj Nemec, profesor, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 • Vladimír Pirošík, právnik a občiansky aktivista, Banská Bytrica
 • Ján Podmanický, primátor, Partizánske
 • Vladimír Repáš, riaditeľ, Štátny Pedagogický Ústav, Bratislava
 • Rastislav Ručinský, ekonóm, Ekonmická univerzita, Košice
 • Marek Rybář, politológ, Filozofická fakulta UK, Bratislava
 • Martin Sirák, regionalista, Centrum pre hospodársky rozvoj, Bratislava
 • Ľubica Trubíniová, prezidentka, Greenpeace, Bratislava
 • Luboš Vagač, riaditeľ, Centrum pre hospodársky rozvoj, Bratislava
 • Juraj Vantuch, učiteľ, Pedagogická fakulta UK, Bratislava
 • Milan Vojvoda, zástupca riaditeľa, ZŠ Vančurova, Trnava
 • Eduard Vokál, primátor, Lipany
 • Ivana Vrabcová, úverová analytička, Prvá komunálna banka, Žilina
 • Juraj Zamkovský, Centrum pre podporu miestneho aktivizmu, Poníky

Členovia komisie nepoberajú za svoju činnosť žiadnu odmenu – svoj čas a energiu venujú bezplatne zlepšovaniu kvality práce samospráv. Ak do prípravy či oponentúry hodnotenia určitého opatrenia bol priamo zainteresovaný aj člen komisie, jeho či jej hlas sa do výsledku daného opatrenia nezapočítaval.

Kontakt

INEKO, Gabriel Šípoš, sipos@ineko.sk, tel. 02/5341 1331