Projekt HESO – Regióny

Projekt HESO-Regióny: október - december 2006

Dátum: 25.01.2007

Bezplatný prenájom priestorov v Centre voľného času, ktoré poskytlo mesto Trnava pre účely zdokonaľovania počítačových zručností miestnych rómskych detí bol za obdobie október až december 2006 najvyššie oceneným opatrením v rámci projektu hodnotenia samosprávnych opatrení, ktorý pravidelne organizuje Inštitút INEKO. Viac ako dve desiatky hodnotiteľov udelilo najvyšší počet bodov opatreniu, na ktorom ocenili najmä jeho prínos k integrácii rómskeho obyvateľstva do spoločnosti, ale aj fakt, že pomáha zlepšovať počítačové zručnosti a zvyšuje dostupnosť počítačovej technológie sociálne slabším vrstvám obyvateľstva.

S miernym bodovým odstupom komisia pozitívne ocenila opatrenie prijaté v Šarovciach, kde obec zriadila informačné centrum pre nezamestnaných v priestoroch existujúceho komunitného centra. To sa nachádza v predtým nevyužívaných priestoroch a slúži pre potreby znevýhodnených obyvateľov obce. Odborníci vyzdvihli fakt, že opatrenie napomáha nezamestnaným občanom v obci dostať sa z neľahkej sociálnej situácie čiastočne aj vlastnými úsilím, spolu s podporou miestnej samosprávy.


Poradie opatrení od najlepšie k najhoršie hodnoteným:

(pozitívne opatrenia majú plusový rating, negatívne mínusový)

HESO-Regióny Rating
október – december 2006 [+300, -300]
1. Trnava poskytla priestory centra voľného času rómskym deťom 173
2. Nevyužité priestory v Šarovciach slúžia pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva a nezamestnaných 163
3. V Šali môžu občania dať do zberu nebezpečné odpady zdarma 148
4. Žilinský kraj a mesto Prievidza začali poskytovať občanom bezplatnú právnu pomoc 133
5. Mestská polícia vo Svite zdokumentuje každý zásah kamerou 130
6. Polícia radí Krompašanom na internetovej stránke 123
7. Obec Bajany motivuje mladé dvojice, aby ostali žiť v obci 113
8. Petržalka už môže pokutovať aj živnostníkov - prevádzkovateľov obchodov a pohostinstiev 93
9. Liptovský Mikuláš zlepšil identifikáciu ubytovacích zariadení 72
10. Staré Mesto v Bratislave chce riadené maľovanie oplotení okolo stavenísk 68
11. V Snine vydražia mestské byty aj s neplatičmi 60
12. Dubnica nad Váhom sa zadlžila kvôli osvetleniu futbalového štadióna -35

Tretím najhodnotnejším opatrením posledného štvrťroka 2006 sa stalo otvorenie nové zberného miesta pre nebezpečné a ostatné odpady v Šali. Hodnotitelia ocenili zníženie rizika rastu divokých skládok v meste, zvýšenú ochranu životného prostredia a možnosť ďalšieho využitia vytriedených odpadov ako druhotnej suroviny.

Najmenej prínosným opatrením sa stalo zadĺženie Dubnice nad Váhom kvôli vybudovaniu umelého osvetlenia na miestnom futbalovom štadióne. Mesto sa pustilo do investície iba na základe údajného prísľubu dotácie, ktorá však bola napokon omnoho nižšia a mesto sa zadlžilo.

Komentáre hodnotiacej komisie k slovenským opatreniam:


1. Trnava poskytla priestory centra voľného času rómskym deťom

Charakteristika opatrenia

Mesto poskytlo do bezplatného prenájmu nové priestory v miestnom centre voľného času pre účely zdokonaľovania počítačových zručností rómskych detí. Výučbu koordinuje nezisková organizácia Liga aktivistov pre ľudské práva, ktorá realizuje projekt integrácie rómskych detí zo špeciálnych škôl a tried do bežných tried.

Počítačová miestnosť má rómskym deťom pomôcť zdokonaliť svoje zručnosti a v budúcnosti ju majú využívať aj nerómske deti na účely počítačového krúžku. Uvažuje sa tiež o tom, že miestnosť by poskytovali aj rodičom rómskych detí, z ktorých je väčšina nezamestnaná. Aktivisti by ich chceli naučiť základy práce na počítači, čo by im malo pomôcť pri hľadaní práce.

Menšie deti z prvého stupňa sa s počítačmi nielen hrajú, ale asistenti Ligy im aj vysvetľujú etické prvky slušného správania. So staršími deťmi sa v rámci voľnočasových aktivít zameriavajú na zdokonaľovanie ich študijných výsledkov. S dievčatami asistentky rozoberajú otázky materstva a podobne.

Projekt integrácie rómskych detí zo špeciálnych škôl a tried do bežných tried bol spustený v minulom školskom roku. Jeho cieľom je prispieť k tomu, aby miestne rómske deti absolvovali také voľnočasové aktivity, ktoré im pomôžu v osobnom rozvoji a ľahšej integrácii do spoločnosti.

Komentár

Respondenti vysoko ocenili toto opatrenie najmä z dôvodu, že pomáha integrácii rómskeho obyvateľstva do spoločnosti.

Jiří Životský, starosta obce Sokolnice v Českej republike si myslí, že prevencia je lepším prístupom k začleňovaniu sociálne neprispôsobivých občanov do spoločnosti, než ich diskriminácia, prípadne sankcionovanie.

Súhlasné stanovisko k opatreniu zaujal aj Vladimír Benč, analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, ktorý si ale myslí, že je najvyšší čas prestať s delením občanov na Rómov a Nerómov. Vyslovil nádej, že centrum bude slúžiť všetkým deťom bez rozdielu a že náklady na prevádzku budú v takom prípade znášať všetci občania, vrátane Rómov.

2. Nevyužité priestory v Šarovciach slúžia pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva a nezamestnaných

Charakteristika opatrenia

V obci Šarovce, kde žije veľká časť rómskeho obyvateľstva, poskytujú už dlhší čas služby pre občanov v hmotnej núdzi a ďalšie znevýhodnené skupiny v miestnom komunitnom centre. Nevyužívaný obecný objekt, v ktorom boli kedysi stará šopa a kino, sa obec rozhodla zrekonštruovať a vytvoriť tak podmienky pre voľnočasové aktivity. Rekonštrukciou vznikli priestory, v ktorých sú zdarma prístupné počítače s internetom, klubovňa a kancelária pre dve komunitné pracovníčky.

V objekte zostala voľná ešte jedna miestnosť, ktorú sa teraz obec rozhodla využiť na zriadenie informačného centra pre nezamestnaných obyvateľov obce, ktorých je okolo 350. Časť peňazí získala obec z Fondu sociálneho rozvoja, ostatné náklady, vrátane rekonštrukčných prác, hradila z vlastných zdrojov. Informačné centrum bude pomáhať nezamestnaným pri hľadaní práce a na tieto práce bol zriadený post konzultanta. Ten v rámci prípravy absolvoval mesačný kurz, do ktorého okrem iného bola zahrnutá aj komunikácia s klientmi. Ďalej sa vzdelával v oblasti sociálnej a živnostenskej sféry, ale aj systému poistenia. V kontakte bude aj s úradom práce.

Komentár

Hodnotiaci ocenili kombináciu lokálnej iniciatívy s národnými projektmi, ako aj fakt, že pri hľadaní práce občanom pomáha obec a celá problematika tak neleží iba na pleciach štátu. Niektorí hodnotitelia vyslovili názor, že na úplné zhodnotenie užitočnosti opatrenia by boli potrebné údaje o tom, koľko ľudí sa vďaka pomoci informačného centra zamestnalo a či náklady na realizáciu projektu boli, vzhľadom k výsledkom, ktoré dosiahlo, adekvátne.

3. V Šali môžu občania dať do zberu nebezpečné odpady zdarma

Charakteristika opatrenia

V Šali otvorili nové zberné miesto pre nebezpečné a ostatné odpady. Občania mesta sem budú môžu nosiť vyseparované zložky komunálneho odpadu, napríklad zvyšky farieb a ich obaly, opotrebované oleje, batérie, staré agrochemikálie, obaly obsahujúce nebezpečné látky z postrekov a pesticídov, elektronický odpad, ako sú vyradené televízory, počítače či chladničky ako aj staré vozidlá, ktoré chcú vyradiť z evidencie. Táto služba je bezplatná, náklady na jej prevádzku sú už zahrnuté v poplatku, ktorý občania platia zo komunálny odpad. Pre podnikateľské subjekty však tieto služby sú za poplatok.

Mesto vníma otvorenie zberného dvora ako jednu z možností, ktorou sa dá predchádzať znečisťovaniu životného prostredia rôznymi divokými skládkami a podporiť separáciu najmä nebezpečných zložiek v komunálnom odpade. Za ešte dôležitejšie však pokladá to, že zber odpadov sa v budúcnosti stane aj súčasťou kultúry s ich nakladaním.

Komentár

Odborníci zväčša kladne ohodnotili fakt, že opatrenie môže napomôcť zníženiu divokých skládok v meste a okolí.

Ľubica Trubíniová, aktivistka z Bratislavského ochranárskeho regionálneho združenia ocenila aj výchovný moment tejto aktivity, ktorý pokladá za veľmi dôležitý.

Niektorí hodnotitelia však vyslovili pochybnosť, či budú ľudia ochotní nosiť odpad na určené miesto a či by lepším riešením nebolo trvalé alebo aspoň periodické rozmiestňovanie kontajnerov buď na miestach divokých skládok alebo na iných určených miestach.

Eugen Jurzyca, riaditeľ INEKO vyslovil tiež obavu, či firemní producenti nebezpečného odpadu, ktorý ho môžu uskladniť iba za poplatok, nevyužijú nové opatrenie mesta na to, aby uskladnili svoj odpad cez nastrčené fyzické osoby, ktoré to môžu urobiť zdarma.

4. Žilinský kraj a mesto Prievidza začali poskytovať občanom bezplatnú právnu pomoc

Charakteristika opatrenia

V sídle Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) otvorili kanceláriu prvého kontaktu, v ktorej môžu záujemcovia získať bezplatnú právnu pomoc. Kancelária neposkytuje bezplatné právne poradenstvo vo všetkých oblastiach, ako napríklad pri majetkových sporoch, ale je zameraná na tie, ktoré patria do kompetencie ŽSK. Príkladom je sociálna oblasť alebo zdravotná starostlivosť. Kancelária právnej pomoci poskytuje svoje služby dvakrát do mesiaca, v ostatných dňoch funguje ako poradensko-informačné centrum, kde majú občania možnosť získať informácie týkajúce sa činností všetkých organizácií patriacich pod ŽSK, tlačivá, kontakty do zahraničia, informácie na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám a pod.

Kancelária zároveň slúži ako kontaktný bod úradu ombudsmana Slovenskej republiky, kde občania môžu upozorniť na porušovanie svojich ľudských práv, na dodržiavanie ktorých dozerá úrad ombudsmana. Jej prednosťou je, že rovnako ako v Bratislave sa tu občania môžu domáhať dodržiavania svojich práv každodenne, pretože v ostatných regiónoch Slovenska je možnosť stretnutia s pracovníkmi kancelárie verejného ochrancu práv obmedzená len na určené dni (Trenčín, Žarnovica, Poprad, Prešov).

Bezplatné právne poradenstvo začalo občanom poskytovať aj mesto Prievidza. To plánuje v prípade záujmu občanov rozšíriť od januára 2007 túto službu aj o priame poskytovanie právnej pomoci formou zastupovania na súdoch.

Komentár

Viacerí odborníci ocenili snahu samosprávy priblížiť sa bližšie k potrebám občanov. Dôležité však podľa nich bude dodržať oblasti pomoci, teda zúžiť poradenstvo len na právne rady súvisiace s tými problémami občanov, ku ktorým dochádza v styku so samosprávou a pri výkone kompetencií samosprávy.

Eugen Jurzyca uviedol, že ak pôjde najmä o tie, ktoré sú spomínané pri ŽSK, teda sociálne veci a zdravotníctvo, je pravdepodobnosť, že výhody opatrenia prevážia jeho nevýhody vysoká. Rizikom podľa neho by mohlo byť poskytovanie bezplatného právneho poradenstva tak, že pôjde o deformáciu konkurenčného prostredia.

Juraj Nemec, profesor na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, ale aj iní odborníci v komisii sa pozastavili nad faktom, že poradenstvo je poskytované všetkým občanom, teda aj tým z vyšších príjmových vrstiev.

5. Mestská polícia vo Svite zdokumentuje každý zásah kamerou

Charakteristika opatrenia

Poslanci mestského zastupiteľstva vo Svite odsúhlasili nákup kamerovej techniky do automobilov mestskej polície. Kamera umožní snímať a uchovávať každý zásah mestského policajta, pohyb služobného policajného vozidla a najmä obrazovo-zvukové zdokumentovanie priestupkov. Na základe záznamu z kamery bude možné zdokumentovať priestupky, správanie policajtov a každý zásah, ktorý vykoná mestská polícia. Okrem toho môže kamera zachytiť aj také priestupky, ktoré mestský policajt v danom čase nemôže riešiť, pretože sa ponáhľa k urgentnejšiemu prípadu. Napríklad v prípade nasnímaného nesprávneho parkovania bude môcť byť vodič predvolaný aj dodatočne a usvedčený na základe záznamu. Zvukovo-obrazový záznam bude však slúžiť aj na riešenie sťažností občanov, ale aj kontrolu vykonávania služby mestských policajtov ich nadriadenými. V budúcnosti mesto plánuje prepojiť existujúci kamerový systém v meste s tým v aute mestských policajtov.

Komentár

Opatrenie bolo hodnotiacou komisiou vnímané pozitívne najmä pre ľahšiu možnosť kontroly práce mestskej polície a možnosť lepšie zdokumentovať jednotlivé policajné zásahy. Martin Šuster, ekonóm z Národnej banky Slovenska prezentoval názor, že záznamy z kamier môžu pomôcť ako dôkazový materiál, čím prispejú k efektívnejšiemu riešeniu prípadov, ale môžu tiež zabraňovať korupcii (úplatkom) v radoch mestskej polície. Spolu s niektorými ďalšími členmi komisie však vyslovil obavu z možnej manipulácie s kamerami a záznamami.

Bohumil Olach, šéfredaktor Obecných novín vidí možné zneužitie najmä v možnosti vypínať zariadenie podľa uváženia policajtov, ktorí by tak rozhodovali o tom, čo nasnímať a čo nie a tiež, či nebude dochádzať k tomu, že policajti si na riešenie situácií budú vyberať miesta, ktoré sú mimo záberu kamier.

Ľubica Trubíniová vidí pozitívum opatrenia v šanci pomôcť prekonávať vo verejnosti zakorenené negatívne stereotypy vo vnímaní polície, predovšetkým jej represívnej roly, a to aj z hľadiska sebareflexie policajtov samotných.

6. Polícia radí Krompašanom na internetovej stránke

Charakteristika opatrenia

Mestská polícia (MsP) v Krompachoch prišla so zaujímavou novinkou. Krompašanom na oficiálnej internetovej stránke mesta ponúka niekoľko rád, ako sa majú správať v rôznych prípadoch. Ide o akési internetové poradenstvo, ktoré môžu využívať občania s prístupom na internet. Cieľom opatrenia je uľahčiť ľuďom orientovať sa v prípade, že dostanú predvolanie na políciu alebo sú náhodnými svedkami protiprávneho konania.

V súčasnosti sa na stránke nachádza 9 rád z oblastí, ktoré občanov najviac zaujímali. Niektorí občania už vedia, ako sa majú správať a na políciu volajú už v konkrétnom prípade. Ak napr. majú problém s vulgárnym správaním suseda alebo sa im niekto vyhráža ujmou na zdraví, robí rôzne schválnosti, ak na verejnom priestranstve ich pohryzie pes, ak niekto zaparkuje auto pred garážou iného majiteľa a ten sa nemôže dostať s autom von, alebo ak nájdu na schodištiach či v suteréne spať bezdomovcov. Už v najbližšej budúcnosti k zverejnených radám pribudnú ďalšie. Opäť pôjde o tie, ktoré vychádzajú z konkrétnych skúseností mestskej polície.

Komentár

Respondenti na opatrení ocenili najmä snahu polície priblížiť sa k občanom a pomôcť im riešiť často sa vyskytujúce situácie. Pozitívum videli tiež v tom, že opatrenie je finančne nenáročné. Otázkou zostáva jeho efektívnosť, keďže nie je známy počet obyvateľov mesta, ktorí majú pripojenie na internet.

Tomáš Kramár, občiansky aktivista zo združenia Oživení, Česká republika, naopak zverejnené rady kritizoval. Napríklad, samotné predvolanie k podaniu vysvetlenia (rada č. 1), ktoré občanom polícia zasiela domov už obsahuje všetky potrebné informácie uvedené aj na internete. Kritizuje tiež fakt, že bezdomovci sú na internetovej stránke vykreslení ako agresívne a infekčné monštrá, ktoré privolaná polícia vykáže mimo daných priestorov, pričom v skutočnosti však nie je kam, pretože každý bezdomovec, ak bude chcieť, sa aj po „úspešnom“ policajnom zásahu opäť môže vrátiť na pôvodné miesto. Rovnako kritizoval fakt, že niektoré potenciálne dôležité rady sa strácajú medzi ostatnými.

7. Obec Bajany motivuje mladé dvojice, aby ostali žiť v obci

Charakteristika opatrenia

Motivovať mladé dvojice, aby zostali v obci a založili si rodinu, chce aj formou finančných príspevkov samospráva obce Bajany v Michalovskom okrese. Opatrenie má prispieť k tomu, aby sa zastavil trend vyľudňovania dediny, ktorý začal po roku 1989. Najnovšou formou, ako motivovať dvojice, aby v obci zostali a založili si rodiny, je finančný príspevok 2-tisíc korún, ktorý dostane mladá rodina pri svadbe a potom pri narodení dieťaťa.

Samospráva sa snaží motivovať mladých ľudí zostať v obci aj vytváraním ďalších podmienok. Preto dobudovala infraštruktúru, chýba už len kanalizácia, ktorá sa však začne stavať v marci 2007. Za každú cenu sa snažia udržať aj materskú škôlku a základnú školu. Obec investovala aj do opravy kultúrneho domu, kde bola zriadená klubovňu. Tá je vybavená počítačom, televízorom a DVD prehrávačom. Miestnosť tiež sa používajú na stretávanie, menšie diskotéky a podobne. Ďalším krokom bolo zriadenie internetovej kaviarne, kde občania za internet neplatia. Tento rok v obci pribudla aj posilňovňa.

Komentár

Odborníci sa zhodli v názore, že problematika vyľudňovania vidieka je problémom, ktorý je treba riešiť. Viacerí však spochybňujú, či spôsob, ktorý obec zvolila, je správny a či zvolené nástroje pomôžu znížiť odchod mladých ľudí z obce.

Podľa Eugena Jurzycu, z pohľadu individuálnych záujmov obcí môže toto opatrenie pomôcť. Obáva sa však, že súčasný systém delenia niektorých daní medzi obce a štát môže byť takto zneužívaný. Obce totiž v súčasnosti dostávajú tým väčší podiel na daniach, čím viac majú obyvateľov, a preto sa môže stať, že obce nebudú vytvárať prostredie, v ktorom sa oplatí byť ekonomicky aktívny, ale budú preberať obyvateľov z iných obcí – budú si ich „kupovať“.

Vladimír Benč ocenil najmä snahu obce zlepšiť infraštruktúru a spoločenský a kultúrny život v obci. Nemyslí si, že účinným nástrojom na udržanie mladých rodín sú finančné príspevky. Ako jeden z problémov vyľudňovania vidieka vníma neukončenie decentralizácie a predovšetkým nerealizovanú municipalizáciu samosprávy v SR.

Podobný názor prezentoval Dušan Sloboda, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, podľa ktorého tiež nie je finančný príspevok rozhodujúcim motivačným faktorom pre to, či a kde sa rozhodnú ľudia zosobášiť a založiť si rodinu. Pozitívne hodnotí najmä to, že Bajany sa snažia viacero kompetencií spravovať spolu s okolitými obcami v rámci spoločných obecných úradov, čím šetria peniaze svojich daňovníkov. Za účinnejšie opatrenia proti odchodu mladých ľudí z vidieka a pre získanie novousadlíkov považuje skôr tie systémovejšie - zníženie miestnych daní, združovanie malých obcí s ďalšími obcami do väčšieho a silnejšieho celku, či vyčlenenie stavebných parciel vhodných pre výstavbu rodinných domov.

8. Petržalka už môže pokutovať aj živnostníkov - prevádzkovateľov obchodov a pohostinstiev

Charakteristika opatrenia

Bratislavská mestská časť Petržalka schválila VZN, ktoré umožňuje pokutovať už aj živnostníka podnikajúceho v tejto mestskej časti v oblasti obchodu a služieb, ak nedodrží stanovený prevádzkový čas. Predchádzajúce VZN neumožňovalo postihovať všetkých majiteľov obchodov a pohostinstiev rovnako, pretože fyzické osoby, na rozdiel od právnických osôb, podliehali iba priestupkovému konaniu, kde je sankcia oveľa nižšia. Teraz je sankcia za nedodržanie prevádzkového času, ktorý bol stanovený medzi 6. až 21. hodinou, u všetkých rovnaká a môže sa vyšplhať až do výšky 200 tisíc korún. O výnimku zo stanoveného prevádzkového času je potrebné požiadať, schváliť ju musí starosta. Ak sa však preukáže opodstatnenosť sťažností na prevádzku majúcu výnimku, starosta môže opätovne otvárací čas obmedziť. Nové nariadenie, na rozdiel od starého, už rieši aj prevádzkový čas vonkajších sedení v kaviarňach a reštauráciách, ktoré sú častým zdrojom hluku.

Mestská časť schválením nového VZN reagovala na rastúce sťažnosti obyvateľov, ktorých rušil neskorý odchod hostí z pohostinstiev, často nedodržiavajúcich stanovený prevádzkový čas. Často išlo o osoby v podnapitom stave, robiace hluk a budiace obyvateľov zo spánku v neskorých nočných hodinách.

Komentár

Viacerí odborníci vnímali opatrenie pozitívne, pretože podľa ich názoru vytvára v tejto mestskej časti rovnaké podmienky pre podnikanie.

Naopak, Dušan Sloboda si myslí, že opatrenie neodstraňuje nerovné zachádzanie s podnikateľmi poskytujúcimi služby v mestskej časti, keďže existujú i prevádzky (napr. hypermarkety veľkých obchodných reťazcov), ktoré majú možnosť nepretržitého predaja. Preto by bolo podľa jeho názoru správne zrušiť všetky obmedzenia pokiaľ ide o čas predaja i pre ostatných podnikateľov a trestať adresne len tých, ktorí porušujú zákony a tých, vplyvom činnosti ktorých dochádza k obmedzovaniu práv iných (napr. za rušenie nočného pokoja). V systéme výnimiek vidí navyše priestor pre korupciu, ale vníma ho aj ako možný nástroj trestania neželanej konkurencie.

9. Liptovský Mikuláš zlepšil identifikáciu ubytovacích zariadení

Charakteristika opatrenia

Mesto schválilo VZN, ktorým novátorsky upravilo rozsah a spôsob evidencie prechodného ubytovania na svojom území. Ako prvé na Slovensku mesto zaviedlo povinnosť majiteľov ubytovacích zariadení označiť tieto registračnou tabuľkou umiestnenou na ubytovacom zariadení hneď vedľa orientačného a súpisného čísla, resp. na inom, z ulice jasne viditeľnom mieste. Majitelia zariadení sú zároveň povinní viesť prehľadnú evidenciu osôb prechodne ubytovaných v ubytovacom zariadení, tzv. ubytovaciu knihu.

Podstatou opatrenia je lepšia identifikácia takýchto ubytovacích zariadeniach poskytujúcich prechodné ubytovanie, pretože sú viditeľné aj zvonka, ľahšia kontrola poskytnutého prechodného ubytovania a znížená možnosť daňových únikov. Mesto týmto nariadením zapĺňa súčasnú dieru v legislatíve, ktorej dôsledkom je možné nelegálne poskytovanie ubytovacích služieb s veľmi negatívnym dopadom na daňové príjmy mesta.

Komentár

Viacerí odborníci uvítali prijate tohto opatrenia, ktoré podľa ich názoru prispieva k zvýšeniu výberu daní.

Naopak, viacerí hodnotitelia vyjadrili pochybnosť nad efektivitou tejto aktivity.

Dušan Sloboda prezentoval názor, že mesto výrubom dane za ubytovanie a s ňou spojenými nákladmi na vedenie ubytovacích kníh či registráciu ubytovacieho zariadenia tabuľkou zbytočne zaťažuje miestnych podnikateľov. Argumentoval údajmi, podľa ktorých mesto Liptovský Mikuláš získava z dane za ubytovanie iba nepatrné príjmy, ktoré napríklad v roku 2005 tvorili len 0,64% z jeho celkových daňových príjmov. Preto si myslí, že efektívnejšie by bolo daň s takým nízkym výnosom skôr zrušiť.

Aj ďalší hodnotiaci, Marek Lendacký, generálny riaditeľ sekcie stratégie Ministerstva financií SR si myslí, že vedenie „ubytovacej knihy“ je administratívne úplne zbytočné a že informácie tohto typu by mali byť uverejňované na internete, čo umožňuje dostatočnú kontrolu.

Mária Machová, exriaditeľka Daňového riaditeľstva SR v Banskej Bystrici vyjadrila názor, že ide o pretrvávajúci problém, ktorý spôsobuje obciam, v ktorých sú podmienky pre cestovný ruch, veľké problémy. Nejde len o obecné príjmy, ale problémom vidí aj v nekalej konkurencii, najmä cenovej, medzi tými, čo si svoje zákonné povinnosti plnia a tými, čo ich obchádzajú.

Podľa Eduarda Vokála, primátora Lipian, je predmetné VZN dokonca nad rámec pôsobnosti mestského zastupiteľstva. Podľa jeho názoru môže mesto vo VZN totiž ukladať povinnosti občanom len v oblastiach, ktoré mu stanovuje zákon. Myslí si preto, že v prípade napadnutia tohto nariadenia ho mesto bude musieť zrušiť.

10. Staré Mesto v Bratislave chce riadené maľovanie oplotení okolo stavenísk

Charakteristika opatrenia

Mestská časť Staré Mesto v Bratislave poskytla oplotenie okolo staveniska na Župnom námestí žiakom z bratislavskej školy, aby ho pomaľovali. Podmienkou bolo, že pôjde o maľby na stanovený motív. Rovnako chce mestská časť postupovať aj v budúcnosti, ak pôjde o schválené oplotenie z pevného a nepriehľadného materiálu, pričom bude postupovať v dohode s majiteľom aj stavebníkom. Náklady spojené s nákupom farieb na maľovanie bude znášať mestská časť Staré Mesto.

Zástancovia opatrenia argumentujú, že sa tým skultúrni prostredie a predíde sa zároveň nekontrolovanému vylepovaniu plagátov, letákov či nevkusným kresbám na takomto oplotení.

Komentár

Väčšine hodnotiacich bolo prijaté opatrenie sympatické a ohodnotili ho ako inovatívne.

Vladimír Benč však prezentoval názor, že mesto by malo skôr hľadať spôsoby ako zamedziť poškodzovaniu majetku mesta, občanov či firiem rôznymi kresličmi stien a múrov. Niektorým hodnotiteľom sa nepozdávala podmienka stanovenia motívov kresieb.

11. V Snine vydražia mestské byty aj s neplatičmi

Charakteristika opatrenia

Mestské zastupiteľstvo v Snine rozhodlo, že odpredá v dražbe byty spolu s neplatičmi, ktorí sú v nich nájomníkmi. Takýto postup je v súlade so zákonom (zák. 572/2002 Zb.). Ten umožňuje dražiť byt spolu s nájomníkom. Samospráva v Snine sa rozhodla dražiť byty neplatičov po tom, ako sa ukázalo, že vymáhanie dlhov cez súdne žaloby a exekútorov je neefektívne. Neplatiči dlhujú mestu na nájomnom a za energie dovedna viac ako desať miliónov korún a každý mesiac pohľadávky narastajú o ďalších 250-tisíc.

Mesto Snina už vlastní len zopár desiatok bytov, ktoré sa nepodarilo odpredať ich nájomníkom. Spoločenstvám vlastníkov bytov musí uhrádzať platby za neplatičov v mestských bytoch, pretože ak by tak nerobilo, spoločenstvá by sa ako veritelia mohli domáhať vyrovnania dlhov vrátane úrokov na súde, z čoho by samospráve vznikali ďalšie výdavky.

Samospráva dúfa, že dražba bude úspešná, a to napriek tomu, že si je vedomá, že záujem o byty klesá, keď sa nový majiteľ musí vysporiadať s neplatičom. V Snine už skúšali vyriešiť neplatičstvo v mestských bytoch viacerými spôsobmi, ktoré sa však ukázali ako zdĺhavé a neefektívne.

Komentár

Respondenti vnímali toto opatrenie buď neutrálne, ako poslednú z možností, ku ktorej mesto pristúpilo v snahe vyriešiť problém neplatičstva, alebo kriticky.

Eduard Vokál je presvedčený, že samospráva, prípadne správca jej bytov úlohu vysporiadať s daným problémom nezvládol. Podľa jeho názoru pri správnom postupe nemôže dôjsť k nedoplatkom v takejto veľkej výške. Správca má totiž niekoľko možností riešiť tento problém, hlavne ak dlžoby začínajú narastať – od určenia osobitného príjemcu sociálnej dávky, realizovania exekúcií až po deložovanie. Ide síce o zdĺhavejšie postupy, ale reálne a ak k nim dôjde, majú veľký odstrašujúci účinok.

Podobné stanovisko prezentoval aj Tomáš Kramár, podľa ktorého opatrenie svojou tvrdosťou síce môže pôsobiť aj preventívne (odstrašujúcim dojmom), ale problém nevyrieši, iba ho presunie na inú úroveň (bezdomovectvo).

Eugen Jurzyca prezentoval názor, že ak sa spoločnosť rozhodne pomôcť ľuďom v núdzi, má to urobiť efektívne a transparentne. Benevolencia pri vymáhaní nájomného takouto pomocou podľa neho nie je. Umožňuje čerpať výhody ľuďom, ktorí si to podľa spoločnosti nezaslúžia, v miere, ktorá nie je akceptovaná. To potom bráni pomôcť tým, ktorí sú naozaj v núdzi. Prevod mestských bytov na súkromné osoby umožní podľa jeho názoru zvoliť tvrdší, teda aj sociálnejší postup pri vymáhaní pohľadávok.

12. Dubnica nad Váhom sa zadlžila kvôli osvetleniu futbalového štadióna

Charakteristika opatrenia

Mesto schválilo a realizovalo 19-miliónovú investíciu osvetlenia miestneho futbalového štadióna. V čase schvaľovania dostalo údajne sľub, že minimálne 70% nákladov zaplatí štát. V skutočnosti však mesto napokon získalo od vlády iba 10 miliónov korún a 1 milión korún z futbalového zväzu, a to až v čase, keď od investície nemohlo upustiť. Muselo sa preto rozhodnúť, či peniaze vráti a príde o 11-miliónovú dotáciu, alebo začne osvetlenie stavať a rozdiel doplatí z vlastného vrecka. Rozhodlo sa napokon pre druhú možnosť a investorovi dlhuje 8 miliónov korún. Uhradiť ich chce z prostriedkov za predaj akcií z rozdelenej vodárenskej spoločnosti, ktoré má získať do konca roka 2006.

Na účelnosť investície panujú rozdielne názory. Zástancovia investície tvrdia, že ide o dobré rozhodnutie, pretože po namontovaní osvetlenia dvojnásobne stúpla návštevnosť štadióna. Naproti tomu odporcovia investície tvrdia, že osvetlenie štadióna je nepotrebná investícia, pretože na futbal chodí iba niekoľko tisíc ľudí a mesto s 25-tisíc obyvateľmi potrebuje investovať do potrebnejších vecí, akými sú podľa nich napríklad rekonštrukcie ciest a chodníkov. Odporcovia navyše tvrdia, že účelnosť investície sa ďalej znižuje v prípade vypadnutie futbalového klubu z najvyššej futbalovej ligy a z toho vyplývajúcej menšej návštevnosti štadióna.

Komentár

Opatrenie bolo vnímané jednotlivými hodnotiacimi prevažne negatívne. Samospráva sa podľa ich názoru do investície nemala púšťať, ak nemala istotu finančného krytia.

Dušan Sloboda zašiel v kritike opatrenia ešte ďalej. Podľa jeho názoru by obce vôbec nemali finančne podporovať chod športových klubov či výstavbu ich športových zariadení. Nazdáva sa, že podporením jedného futbalového klubu môže byť daný klub zvýhodňovaný oproti inému futbalovému klubu, ktorý, v prípade svojho vzniku, nebude mať rovnaké podmienky pre svoje pôsobenie, ako skôr vzniknutý a mestom subvencovaný klub. Nesúhlasí tiež preto, lebo ak mesto, ktoré hospodári s verejnými zdrojmi a vyrubuje miestne dane, používa svoje príjmy na podporu futbalového klubu, nepriamo tak podporuje športový klub, ktorý sa zúčastňuje súťaže pošpinenej korupčnými škandálmi.

Inšpiratívne opatrenia samospráv z Českej republiky

Mikulov má „elektronický pranier“

Juhomoravské mesto Mikulov sa nezvyčajným spôsobom rozhodlo bojovať s výtržnosťami páchanými v jeho uliciach. Podľa vzoru stredovekého práva zriadilo na svojej internetovej stránke akýsi elektronický „pranier“.

Zverejnilo tam sériu fotografií vyhotovených mestským kamerovým systémom, na ktorých sú zachytení občania páchajúci priestupky či výtržnosti. Napriek faktu, že tváre páchateľov sú začiernené, mesto si od zverejnenia fotografií sľubuje zlepšenie súčasného stavu a tiež väčší tlak verejnosti na dodržiavanie poriadku v meste. Na fotografiách sú zachytené scény ako zlodej okráda turistu, bitka mladíkov priamo na ulici či kúpanie opilcov v mestskej fontáne.

Mesto tiež verí, že zverejnené fotografie prinútia ľudí zamyslieť sa a tí, ktorí sa na nich spoznajú, v budúcnosti od podobného správania upustia.

Pre dopravný podnik v Plzni bude chytať čiernych pasažierov súkromná firma

Dopravný podnik v Plzni, ktorý patrí pod mestský magistrát, už nebude zamestnávať vlastných revízorov. Vedenie podniku sa rozhodlo, že kontrolu pasažierov v tamojšej mestskej hromadnej doprave bude robiť súkromná firma. Vedenie podniku si od nového systému kontroly cestujúcich sľubuje zníženie nákladov na administratívu, ako aj väčší výnos z pokút pri rovnakom rozsahu poskytovanej služby.

S opatrením nesúhlasia zamestnanci podniku ani odborári. Podľa nich to spôsobí, že dnešní revízori, dlhodobí zamestnanci firmy, prídu o prácu. Nesúhlasia ani niektorí politici z magistrátu, ktorí tvrdia, že ide o nebezpečný posun smerom k privatizácii celého dopravného podniku.

V Chanoviciach rozdávajú stavebné pozemky zadarmo

Obec Chanovice ležiaca neďaleko Horažďovic prideľuje záujemcom stavebné pozemky zdarma. Pridelené pozemky majú dokonca zavedené inžinierske siete. Stačí, ak sa záujemca prihlási na Obecnom úrade. K dispozícii je niekoľko parciel od 600 do 1000 m2, obec však už pripravuje aj ďalšie. Jedinou podmienkou pridelenia stavebnej parcely je postaviť dom a mať v ňom trvalé bydlisko. O parcely je veľký záujem, na pozemkoch už postavili 9 nových domov a obec už začala vykupovať ďalšie pozemky, ktoré bude za korunu ponúkať novým záujemcom.

Starosta tvrdí, že sa táto investícia obci po čase vráti, lebo s príchodom nových ľudí ožíva aj život v obci, pribúda detí v miestnej škole a ožíva aj miestna ekonomika. Celá záležitosť však má, zdá sa, háčik. Chanovice síce ležia v prostredí krásnej prírody a je to ideálne miesto na život, ale zároveň obec patrí medzi vytipované lokality na vybudovanie úložiska jadrového odpadu. V tejto veci zatiaľ nebolo rozhodnuté a obec sa bráni všetkými dostupnými prostriedkami, hoci v zozname vhodných lokalít stále figuruje.

Kontakt

INEKO, Milan Kisztner, kisztner@ineko.sk, tel. 02/5341 8739, 02/5341 1020

Komisia hodnotiteľov v tomto štvrťroku:

 • Vladimír Benč, analytik, Spoločnosť pre zahraničnú politiku, Prešov
 • Juraj Fekete, riaditeľ, Peter Dóka, Regionálne poradenské a informačné centrum, Dunajská Streda
 • Juraj Gallo, ekonóm, Mestský úrad, Žiar nad Hronom
 • Michal Horváth, ekonóm, University of St.Andrews, Škótsko
 • Andrej Juris, riaditeľ pre regulačnú a trhovú stratégiu, Západoslovenská energetika, Bratislava
 • Eugen Jurzyca, riaditeľ, inštitút INEKO, Bratislava
 • Tomáš Kramár, občiansky aktivista, Oživení, Praha
 • Marek Lendacký, generálny riaditeľ, sekcia stratégie Ministerstva financií SR, Bratislava
 • Mária Machová, exriaditeľka Daňového riaditeľstva SR, Banská Bystrica
 • Juraj Mesík, Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica (momentálne Svetová Banka, USA)
 • Juraj Nemec, profesor, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 • Bohumil Olach, šéfredaktor, Obecné noviny, Bratislava
 • Vladimír Pirošík, právnik a občiansky aktivista, Banská Bystrica
 • Ivan Rončák, politológ, Banská Bystrica
 • Rastislav Ručinský, ekonóm, Ekonomická univerzita, Košice
 • Dušan Sloboda, analytik, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika, Bratislava
 • Martin Šuster, ekonóm, Národná Banka Slovenska, Bratislava
 • Ľubica Trubíniová, aktivistka, Bratislavské ochranárske regionálne združenie, Bratislava
 • Ľuboš Vagač, riaditeľ, Centrum pre hospodársky rozvoj, Bratislava
 • Eduard Vokál, primátor, Lipany
 • Ivana Vrabcová, úverová analytička, Dexia banka Slovensko, Žilina
 • Daniela Zemanovičová, podpredsedníčka, Protimonopolný úrad, Bratislava
 • Jiří Životský, starosta, Sokolnice, Česká republika

Členovia hodnotiacej komisie sa zúčastňujú hodnotení v rámci projektu HESO - Regióny bez nároku na odmenu. Hodnotenia členov komisie majú charakter osobného postoja a nemusia zodpovedať názorovej línii INEKO a organizácie, v ktorej pôsobia.