Projekt HESO – Regióny

Projekt HESO-Regióny – Výsledky za 2. štvrťrok 2003

Dátum: 01.07.2003

Stredoeurópsky inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) spolu s Junior Achievement Slovensko (JA SR) prináša výsledky projektu Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení v regiónoch SR (HESO-Regióny), ktorý je modifikáciou projektu HESO hodnotiaceho opatrenia na národnej úrovni. Najnovším hodnoteným obdobím HESO-Regióny je druhý štvrťrok 2003. V rámci projektu HESO-Regióny sa štvrťročne vyjadrujú ekonomickí analytici, podnikatelia, primátori a starostovia, zástupcovia akademickej obce, stavovských a mimovládnych organizácií (zoznam v prílohe) k navrhovaným a realizovaným opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov. Projekt HESO-Regióny tak prináša názor odbornej verejnosti na dôležité lokálne opatrenia ekonomicko-sociálneho charakteru ovplyvňujúcich kvalitu života občanov.

Poradie opatrení od najlepšie k najhoršie hodnoteným:

HESO-Regióny Rating
apríl - jún 2003 [+300, -300]
1. Projekt pre dlhodobo nezamestnané ženy z okresov Stropkov a Svidník 205
2. Anketa o priorite investícií v Martine 172
3. Využitie nezamestnaných na zber liečivých rastlín v Snežnici 172
4. Podnikanie Obecných služieb vo Vrbovciach 140
5. Záznam rokovania mestského zastupiteľstva Lučenca na internete 136
6. Neplatiči nájmu v Spišskom Štiavniku si musia dlžoby odpracovať 125
7. Regulácia držania psov v Bratislave-Starom Meste 125
8. Zvýšenie nájomného v meste Svit 100
9. Investičné zámery košického VÚC 87
10. Plán zrušenia miestnych poplatkov v Trenčíne 71
11. Vloženie lesov Brezna do spoločného podniku výmenou za úver 59
12. Nové maximálne prevádzkové doby pre obchody v Bratislave-Staré Mesto 45
13. Podmienené odmeny pri používaní mobilov v Žiline 24
14. Podpora pôrodnosti v meste Svit 8
15. Pravidlá obliekania sa úradníkov Mestského úradu v Poprade 0
16. Prideľovanie parkovacích miest pracovníkom Mestského úradu v Poprade na základe kvality ich práce -6

V druhom štvrťroku 2003 komisia ocenila najvyšším hodnotením projekt Prešovského samosprávneho kraja preškolenia dlhodobo nezamestnaných žien z okresov Stropkov a Svidník v spolupráci s miestnym textilným podnikom a odborným učilišťom. Komisia hodnotiteľov vyzdvihla zameranie sa projektu na nezamestnanosť (vrátane Rómov), spoluprácu so súkromným sektorom pri rekvalifikácii ako aj využitie fondov Európske únie. Medzi ďalšie vysoko hodnotené opatrenia samospráv patrí anketa vedenia mesta Martin medzi občanmi o priorite investícií mesta, hlavne z hľadiska zapojenia občanov do spolurozhodovania. Podobne ku kladne hodnoteným nápadom patrí využitie nezamestnaných na zber liečivých rastlín v kysuckej obci Snežnica v rámci verejnoprospešných prác.

Naopak najkritizovanejšími opatreniami štvrťroka boli dva projekty mestského úradu v Poprade: prideľovanie parkovacích miest pracovníkom úradu na základe kvality ich práce a zavedenie pravidiel obliekania sa úradníkov. V prvom prípade komisia kritizovala neefektívnosť, selektívnosť a nejasnosť opatrenia, v druhom prípade jeho zbytočnú prísnosť a nevymáhateľnosť.

Komentáre hodnotiacej komisie k ratingom:

1. Projekt pre dlhodobo nezamestnané ženy z okresov Stropkov a Svidník

Charakteristika opatrenia

Prešovský samosprávny kraj spracoval projekt Zlepšenie zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných žien z okresov Stropkov a Svidník. Zo zdrojov EÚ v rámci Grantovej schémy pre Rozvoj ľudských zdrojov získal na neho grant vo výške 46.075 euro (takmer 2 mil. Sk). Cieľom projektu je začleniť do pracovného procesu 75 dlhodobo nezamestnaných žien, z toho 50 percent žien rómskeho pôvodu, a to rekvalifikáciou na profesiu šička odevov. Profesia šička je na miestnom trhu žiadaná, aj preto je predpoklad, že by absolventky mohli získať prácu v textilných či odevných fabrikách. V tejto veci samosprávny kraj už úspešne rokoval so akciovou spoločnosťou SVIK Svidník. Kurz prebieha v spolupráci so Stredným odborným učilišťom odevným vo Svidníku, Okresnými úradmi práce vo Svidníku a Stropkove a s podnikateľskými subjektami. Termín ukončenia projektu je október 2003.

Komentár

Komisia hodnotiteľov vysoko ocenila projekt znižovania štrukturálnej nezamestnanosti, hlavne o rómskych občanov, práve v oblasti s vysokou nezamestnanosťou a vysokým podielom Rómov bez práce. Pozitívne videnou je spolupráca so súkromným sektorom, ktorý je v konečnom dôsledkom tvoriteľom pracovných miest. Podobne cenené je využitie fondov EÚ spracovaním vlastného projektu. Otáznym zostáva, nakoľko je opatrenie dlhodobým, systémovým riešením (rómskej) nezamestnanosti.

2. Anketa o priorite investícií v Martine

Charakteristika opatrenia

Začiatkom júna vyhodnotili na martinskej radnici anketu o investičných akciách mesta. Z vyše 21 tisíc anketových lístkov, ktoré doručoval úrad jednotlivým domácnostiam, sa vrátilo 1018 vyplnených. Občania v ankete mali možnosť vybrať z viac ako dvadsiatky investičných akcií tie, ktoré chcú preferovať ako najpotrebnejšie. Zvíťazilo vybudovanie liečebne pre dlhodobo chorých, potom modernizácia materských a základných škôl, budovanie nájomných štartovacích bytov a vybudovanie chodníkov pre cyklistov v meste. Okrem toho občania v ankete poskytli úradu množstvo nových investičných typov. Analýzu ankety dostanú na rokovanie poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí budú mať aj posledné slovo vo výbere investičných akcií.

Komentár

Komunikovanie s občanmi formou ankety hodnotila komisia ako výborný doplnok k rozhodovaniu poslancov a predstaviteľov mesta. Ankety posilňujú dôveru k vedeniu mesta a kontrolu ich konania. Na druhej strane však takéto ankety nemôžu slúžiť ako hlavný podklad rozhodovania kvôli otáznej informovanosti občanov o nákladoch a prínosoch jednotlivých investičných alternatív, ako aj nízkej reprezentatívnosti (vhodné je zozbierať s odpoveďami aj základné demografické údaje a porovnať s reprezentatívnosťou obyvateľov). Jeden z hodnotiteľov navrhol zvážiť aj iné formy ankiet - cez internet (v domácnosti či na radnici), bezplatnú telefónnu linku či SMS.

3. Využitie nezamestnaných na zber liečivých rastlín v Snežnici

Charakteristika opatrenia

V rámci verejnoprospešných prác starosta kysuckej obce Snežnica Ján Pokrivka využíva nezamestnaných (ktorých podľa zákona obec môže využiť na pomocné práce) na zber liečivých rastlín (repík, ľubovník, baza čierna). Vozíky na zber zakúpila obec, na sušenia sa využívajú priestory v podkroví kultúrneho domu. Niekoľko desať tisíc korún ročne výnosov sa delí medzi potreby obce a charitu (tento rok poskytli dar 18.000Sk nemocnici v Čadci).

Komentár

Hodnotitelia privítali pritiahnutie nezamestnaných do práce pre obec, čím starosta využíva možnosť danú zo zákona. Cenené je kreatívne riešenie vyplývajúce z miestnych podmienok a zdrojov obce. Nie je však jasné, či ide o najefektívnejšie použitie nezamestnaných v prospech obce. Podobne stojí za zváženie dopad na biodiverzitu pri masovom zbere.

4. Podnikanie Obecných služieb vo Vrbovciach

Charakteristika opatrenia

Vzhľadom na miestny dostatok palivového dreva sa v apríli rozhodlo obecné zastupiteľstvo vo Vrbovciach, okres Senica, zakúpiť za 60.000Sk a svojpomocne vyrobiť potrebné technologické zariadenia na spracovanie dreva pre palivové účely. Pri súčasných podmienkach na trhu s touto komoditou sa nebudú musieť obecný podnik Obecné služby dotovať z rozpočtu obce, pretože môžu spracovávať palivové drevo a takýmto spôsobom na seba zarobiť. Obecné služby poskytujú občanom služby v oblasti údržby miestnych komunikácií, cintorína, zberu a separácie komunálneho odpadu, prevádzky verejného vodovodu, poľnohospodárske práce a podobne. Keďže sa jedná o neziskovú činnosť, Obecné služby boli dotované z rozpočtu obce približne sumou 250.000Sk ročne a nie v každom období boli pracovníci Obecných služieb využívaní naplno. Starosta obce chce tiež zabrániť prepúšťaniu zamestnancov v podniku.

Komentár

Komisia ocenila iniciatívu mesta či obecného podniku v hospodárení s vlastným majetkom a snahou o znižovanie svojich nákladov. Mnohí hodnotitelia sú však proti podnikaniu obcí, podľa nich patrí súkromnému sektoru ohľadom na motiváciu a efektívnosť. Obci skôr prináleží tvorba pravidiel, ako samotné riadenie ziskových aktivít. Ak už obec podniká, je nutný prísny dohľad nad rozpočtovým hospodárením podniku a oddelenie rozpočtov ziskových aktivít a tých prevádzkovaných vo verejnom záujme.

5. Záznam rokovania mestského zastupiteľstva Lučenca na internete

Charakteristika opatrenia

V apríli dostali občania mesta Lučenec ako prví na Slovensku možnosť prístupu k videozáznamu rokovania mestského zastupiteľstva na internete. Z iniciatívy mestského poslanca Milana Drobného sa uskutočnila pilotná prevádzka v rámci projektu občianskeho združenie eDemocracy, ktorého je Drobný prezidentom. Niektorí poslanci kritizovali uverejňovanie záznamov, lebo môže podľa nich viesť z väčšiemu populizmu kolegov. Podľa Drobného mesto neprejavilo záujem o pokračovanie v projekte, takže ďalšie zasadnutia už boli bez kamier.

Komentár

Vítaný je krok k vyššej transparentnosti práce poslancov, a teda vyššej verejnej kontrole. Navyše o relatívne lacný a inovatívny kanál informácii. Otázny je však dopad na občanov, ktorí stále vo väčšine prístup na internet nemajú. Alternatívou by mohli byť prepisy rokovaní spolu s uvedením podkladových materiálov z rokovania.

6. Neplatiči nájmu v Spišskom Štiavniku si musia dlžoby odpracovať

Charakteristika opatrenia

Rodiny, ktoré obývajú obecné byty a dlžia na nájomnom si dlžnú sumu musia odpracovať na verejno-prospešných prácach od apríla tohto roka. Dlh neplatičov voči obci dosiahol k začiatku roka 2003 až 180.000Sk, pričom mnohí neplatiči ani po znížení výšky nájomného nejavili záujem o jeho vyrovnanie. Ešte bývalé vedenie obce preto prišlo s týmto návrhom, ktoré zrealizovala súčasná starostka Mária Kleinová. Neplatiči pracujú v prospech obce, pričom nedostávajú peniaze, ale z ich zárobku obec umoruje vytvorený dlh. Neplatiči upravujú ulice, zametajú chodníky a v zime budú odhŕňať sneh. Denne odpracujú zhruba štyri hodiny. Náklady na organizáciu práce tvoria 100.000 Sk na celý rok, pričom väčšina z nich je pokrytá zo zdrojov Národného úradu práce.

Komentár

Veľmi dobrý nápad ako alternatíva k súdnemu vymáhaniu nezaplateného nájomného, respektíve priamo k vysťahovaniu neplatičov. Navyše ak ide o nezamestnaných, môžu takýmto spôsobom získať pracovné návyky. Viacerí hodnotitelia majú však pochybnosti, či ide aj o dlhodobo udržateľné riešenie problému. V krajnom prípade totiž môže viesť aj k vyššiemu počtu neplatičov, ktorí si dlhy môžu ľahko odrobiť (hrozba vysťahovania by preto mala byť vždy reálna).

7. Regulácia držania psov v Bratislave-Starom Meste

Charakteristika opatrenia

Miestni poslanci Bratislava-Staré Mesto prijali v júni všeobecne záväzné opatrenie regulujúce držanie psov s účinnosťou od 1.9.2003. Okrem vyhradených priestorov musí byť každý pes vždy na vodidle. Na obojku každého psa musí byť evidenčná známka o totožnosti psa vydaná miestnym úradom. Nariadenie definuje aj tzv. nebezpečného psa, t.j. psa, ktorý "pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi." Nebezpečný pes bude špeciálne označený na evidenčnej známke. Podľa nariadenia je držiteľ psa zodpovedný za odstránenie psích výkalov - ako aj všetky prejavy psa voči spoluobčanom, zvieratám a životnému prostrediu.

Komentár

Komisia označila na krok poslancov Bratislava-Staré Mesto za štandardný postup v prístupe k chovaniu psov v mestskej časti. Ide v podstate o úpravu vychádzajúcu zo zákona o podmienkach držaní psov. Nejasnou je pre viacerých hodnotiteľov praktickosť úpravy nebezpečných psov - mali by vôbec mať povolený vstup do husto navštevovanej časti mesta ako je centrum Bratislavy?

8. Zvýšenie nájomného v meste Svit

Charakteristika opatrenia

Koncom mája mestskí poslanci Svitu odsúhlasili radikálne zvýšenie nájomného v priestoroch a budovách patriacich mestu za účelom zreálnenia rozdielov medzi doterajšími a trhovými cenami. Doteraz platili firmy sídliace v tých priestoroch ročne za meter štvorcový od 40 do 250 Sk. Vôbec sa pritom nezohľadňovala inflácia a trhové faktory. Teraz bude o výške nájomného rozhodovať mesto podľa presne stanovených kritérií. Najviac zaplatia banky, až 2000 Sk za meter štvorcový. Pohostinstvá zaplatia 1300 Sk, reštauračné a stravovacie služby 800 Sk. Najnižšiu taxu zaplatia podnikatelia v oblasti tzv. preferovaných služieb ako sú krajčíri či kaderníčky. Každý z nich ešte môže dostať osobitnú zľavu. Tú najväčšiu, 70%-nú, dostanú obuvníci.

Komentár

Zvýšenie nájomného na trhové ceny je podľa komisie správny krok - trestuhodným bolo hlavne jeho doterajšie nezvyšovanie (bola vyvodená zodpovednosť?). Lepším ako skokovým nárastom by bolo rýchle, ale postupné zvyšovanie cien, keď už došlo k chybe pri nezvyšovaní. Viacerí hodnotitelia majú veľké výhrady k systému rozdielnych cien pre rôzne prevádzky. Ak je cieľom mesta zachovať určité služby aj v atraktívnych lokalitách, najlepším spôsobom je v tom prípade vyhlásiť aukcie na nehnuteľnosť s určitými povinnými službami - a nájomné bude tak stanovené podľa najvyššej ponuky.

9. Investičné zámery košického VÚC

Charakteristika opatrenia

Úrad Košického samosprávneho kraja vypracoval tzv. Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja Košického kraja a predložil poslancom v júni 2003. Ide o zámer projektov, ktoré by mali byť financované z prostriedkov Európskej únie ako aj zo štátneho rozpočtu, a v najmenšej miere aj z vlastných zdrojov. Väčšinou ide o priemyselné a vedecké parky, rozvoj turistiky a cezhraničnej spolupráce. Kritici označili viaceré projekty za nerealistické, ako napríklad umožnenie lodnej prevádzky po rieke Bodrog až k Čiernemu moru (celkové náklady viac ako 1mld Sk), budovanie biofariem prepojených cyklotrasami (550mil. Sk) či využitie geotermálnej energie a rozvoj kúpeľníctva (cez 6 mld Sk). Podľa autorov projektu ide len o návrhy, z ktorých len tie najlepšie budú aj zrealizované.

Komentár

Vypracovať stratégiu rozvoja kraja je podľa hodnotiteľov nutná a zásadná vec, a preto jej prvú verziu hodnotia ako prínos. Reálnosť niektorých projektov je síce otázna, kritici by však podľa viacerých hodnotiteľov mali poskytnúť alternatívu. Okrem toho ambiciózne projekty môžu byť naplnené v dlhodobom horizonte - na to je vlastne vízia robená.

10. Plán zrušenia miestnych poplatkov v Trenčíne

Charakteristika opatrenia

Finančná komisia mesta Trenčín navrhuje zrušiť šesť druhov miestnych poplatkov. Ide o poplatok za psa, za ubytovaciu kapacitu, za kúpeľný a rekreačný pobyt, za zábavné nevýherné automaty, poplatky z reklamy a z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov. V súčasnosti tieto poplatky predstavujú výnos 7 mil. Sk, pričom celkové príjmy mesta na rok 2003 sú plánované na 567 mil. Sk. Zadlženie mesta postupne klesá, ku koncu roka 2002 predstavovalo 128 mil. Sk. CRA Rating Agency považuje Trenčín za jedno z najbonitnejších slovenských miest, ktoré doteraz hodnotila. Podľa navrhovateľov sú poplatky administratívne náročné na vyberanie, ťažko kontrolovateľné ako aj nespravodlivé. Naopak, ich zrušenie by malo podporiť podnikanie a cestovný ruch.

Komentár

Podľa komisie je znižovanie daňového zaťaženia obyvateľov dobrým krokom, podobne ako uvedomenie si administratívnej zložky regulácií. V obmedzenej miere to môže viesť ku konkurencii samospráv v poskytovaní služieb pre nové firmy i návštevníkov. Na druhej strane ale poplatky nemajú len fiškálnu funkciu (príjem do rozpočtu), ale aj regulačnú zložku. Užívatelia alkoholu či tabaku, ak aj napríklad držitelia psov predstavujú extra náklady pre obce kvôli negatívnym dopadom na čistotu verejných priestorov alebo kriminalitu, a preto by práve odstránenie poplatkov mohlo viesť k väčšej nespravodlivosti, nie naopak. Podobne turisti využívajú verejnú dopravu či parky, ktoré sú dotované z peňazí miestnych občanov.

11. Vloženie lesov Brezna do spoločného podniku výmenou za úver

Charakteristika opatrenia

Vedenie mesta Brezno koncom júna navrhlo založiť s investičnou skupinou Slavia Capital spoločný podnik na ťažbu a predaj dreva. Vklady partnerov by boli v pomere 50/50: mesto by vložilo lesy, Slavia Capital sumu 100 miliónov Sk. Cieľom mesta je získať pôžičku 100mil. Sk za účelom splatenia starých dlhov vo výške 58mil. Sk a naplnenia vlastných investičných plánov v sume okolo 40 mil.Sk (zakrytie zimného štadióna, nájomné byty, sprevádzkovanie plavárne, výstavba novej autobusovej stanice). Spoločný podnik má byť alternatívou k predaju mestského majetku a navyše má podľa vedenia mesta zefektívniť hospodárenie v mestských lesoch.

Komentár

Väčšina komisie hodnotí opatrenie mierne pozitívne, hlavne v porovnaní s kompletným odpredajom lesov. Hospodárenie v partnerstve so súkromnou firmou dokonca má potenciál zlepšiť hospodárenie s mestským majetkom. V každom prípade by mali byť jasné pravidlá a zodpovednosť v spoločnom podniku, aby bol zachovaný aj verejný záujem mesta. Inou otázkou je samotná návratnosť či ambicióznosť investičných plánov vedenia mesta.

12. Nové maximálne prevádzkové doby pre obchody v Bratislave-Staré Mesto

Charakteristika opatrenia

Koncom júna miestne zastupiteľstvo Bratislava - Staré Mesto prijalo všeobecne záväzné nariadenie o prevádzkovej dobe v obchodoch a službách platnom od 15.7.2003. Vo väčšine prípadov nariadenie rozširuje maximálnu predajnú dobu, hlavne večer a cez víkendy (napríklad menšie potraviny a darčekové predajne na celý týždeň od 6-21h namiesto 6-19h v pracovných dňoch a 6-15h v soboty). O mierne predĺženie došlo aj pri predajniach tlače, tabaku a kvetín, a zrušené bolo rozlíšenie predajných dôb na letný a zimný čas. Osobitné časy sú vyhradené aj pre cestovné kancelárie, lekárne a benzínové čerpadlá. Zároveň boli stanovené predajné časy aj pre nové prevádzky a služby typu internetových služieb či fitnesscentier (8-22h celý týždeň), či prevádzky s vonkajším posedením (8-24h, v piatok a sobotu do 01h). Výnimky poskytuje starosta až po súhlase vlastníka či správcu budovy.

Komentár

Hodnotitelia prijali opatrenie s rozpakmi. Rozšírenie predajných časov dáva šancu zlepšiť ponuku služieb v meste. Nejasným je však zásah mesta do otváracích hodín prevádzok viacerých služieb, kde nie je žiadny predpoklad významných negatívnych dopadov na spoluobčanov (hluk, znečistenie). Komisia by privítala nižšiu no presnejšie cielenú mieru regulácie.

13. Podmienené odmeny pri používaní mobilov v Žiline

Charakteristika opatrenia

Poslanci žilinského mestského zastupiteľstva si odsúhlasili zvýšenie mesačných platov z 3.000Sk o 300Sk viac na pokrytie nákladov na hovory mobilnými telefónmi. Podmienkou je ale uverejnenie svojich telefónnych čísel v regionálnom týždenníku. Vzápätí tak urobili všetci poslanci.

Komentár

Zverejnenie čísel služobných mobilov, respektíve mobilov, z ktorých sú hovory sú platené verejnými prostriedkami má byť štandardným krokom. Otázne je naväzovanie odmien práve na telefónny účet. Komunikovať s voličmi sa dá mnohými prostriedkami a je na poslancovi, ktorý spôsob je pre jeho voličov najvýhodnejší. Dostane poslanec na dobre udržiavanú webovú stránku extra odmenu?

14. Podpora pôrodnosti v meste Svit

Charakteristika opatrenia

Mestskí poslanci odsúhlasili začiatkom júna jednorazový finančný príspevok 500 Sk na každé narodené dieťa, ktorého rodičia majú trvalý pobyt na území mesta Svit. Nariadenie sa snaží riešiť otázku pôrodnosti mesta, v ktorom takmer polovicu obyvateľstva tvoria dôchodcovia. V súčasnosti sa v meste ročne narodí 50-60 detí, teda náklady by mali predstavovať aspoň 30.000Sk z rozpočtu mesta.

Komentár

Hodnotitelia vo veľkej väčšine pochybujú, že taký malý príspevok môže akokoľvek ovplyvniť pôrodnosť. Systémovejším opatrením pre zlepšenie demografie mesta je zatraktívnenie podnikateľských podmienok a bytovej otázky.

15. Pravidlá obliekania sa úradníkov Mestského úradu v Poprade

Charakteristika opatrenia

Vedenie mesta Poprad vypracovalo dodatok k Etickému kódexu zamestnanca mestského úradu v Poprade. Ten hovorí o tom, ako sa majú zamestnanci obliekať, správať ku klientom a hlásiť do telefónu. Dôvodom je snaha o určitý štandard pri reprezentovaní úradu. Dodatok stanovuje, že predpísaným odevom mužov budú dlhé nohavice, košeľa, kravata, prípadne sako. Obúvať sa môžu iba topánky so zatvorenou pätou a špičkou. Ženy musia mať oblečenú sukňu primeranej dĺžky a blúzku, prípustný je aj nohavicový kostým. Povinné sú pančuchy. Ženy nesmú byť oblečené v tričkách, priesvitných odevoch, úzkych nohaviciach, nesmú nosiť športovú obuv, či obuv s hrubou podrážkou. Na tele nesmú nosiť vyzývavú bižutériu. U zamestnancov úradu je zakázaná aj pastelová farba vlasov. Voľnejšie sa môžu zamestnanci MÚ v Poprade obliecť iba v piatok. Na to, aby oblečenie zamestnancov odpovedalo predstavám vedenia mesta dostanú príplatok 300 Sk mesačne, čo ročne predstavuje približne 450.000Sk. Dodatok ku kódexu po prijatí mestským zastupiteľstvom začiatkom júna súdne napadol Slovenský odborový zväz zamestnancov verejnej správy, pretože podľa nich návrh diskriminuje ženy a naviac vraj nebol konzultovaný s miestnou odborovou organizáciou (čo však vedenie mesta popiera).

Komentár

Komisia súhlasí so snahou o skvalitnenie prístupu úradníkov k občanom, regulácia oblečenia je však podľa mnohých hodnotiteľov zbytočne prísna a navyše ťažko vymáhateľná (aká je definícia primeranej dĺžky sukne?). Pre splnenie prísnych podmienok obliekania v lete by mal úrad zabezpečiť funkčnosť klimatizácie. Navyše rôzne štandardy by mali platiť podľa typu práce, niektorí pracovníci sa predsa stretávajú s občanmi stále, iní asi vôbec. Ak ide o prístup ku klientom, prečo je potom piatok určitou výnimkou? Niektorí členovia komisie navrhujú investovať skôr do vzdelania a schopnosti úradníkov poskytovať informácie či zvýšiť efektivitu práce a až neskôr sa sústrediť na obliekanie.

16. Prideľovanie parkovacích miest pracovníkom Mestského úradu v Poprade na základe kvality ich práce

Charakteristika opatrenia

Vedenie Mestského úradu v Poprade obmedzilo parkovanie svojich zamestnancov pred budovou úradu. Pre zamestnancov vyhradilo špeciálne parkovisko za budovou. Jeho kapacita je však len 22 miest, takže nemôže uspokojiť potreby všetkých pracovníkov (spolu je ich na úrade 122). Parkovacie miesto teda dostanú len tí úradníci, ktorí si to najviac zaslúžia v závislosti na výkone práce. Primátor, dvaja viceprimátori a prednosta majú parkovacie miesta vyhradené automaticky. Miesta sa budú prideľovať raz za polrok. K tomuto termínu sa bude parkovací poriadok aj prehodnocovať.

Komentár

Zvýšiť súťaživosť medzi pracovníkmi je dobrý nápad, ale v tomto prípade má podľa hodnotiteľov zlú formu. Najlepšou formou odmeny je diferenciácia vo výplate v peniazoch. Pracovníci bez áut sú zo súťaže o parkovacie miesta vylúčení. Nejasné sú aj kritériá porovnávania výkonov v celkom rozličných pracovných zadaniach. Ak je parkovacích miest nedostatok, niektorí hodnotitelia navrhujú buď zaviesť parkovné, alebo miesta vydražiť v aukcii na určitú dobu prenájmu.

Vyhodnotenia opatrení za obdobie júl-september 2003 bude publikované začiatkom novembra 2003. Návrhy opatrení môžu ich autori či oponenti (starostovia, poslanci, mimovládne organizácie apod.) zasielať priamo koordinátorovi projektu.

Členovia hodnotiacej komisie

 • Anton Buben, prezident, Slovenský živnostenský zväz, Bratislava
 • Laura Dittel, prezidentka, Karpatská nadácia v SR, Košice
 • Antonín Eliáš, šéfredaktor časopisu OBEC a finance, Praha, Česká republika
 • Juraj Fekete, riaditeľ, Regionálne poradenské a informačné centrum, Dunajská Streda
 • Michal Horváth, ekonomický analytik, ING Bank, Bratislava (momentálne University of York, UK)
 • Emil Jamrich, riaditeľ, Odbor programov regionálneho rozvoja, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, Bratislava
 • Tomáš Jirsa, starosta Hluboká nad Vltavou, predseda Svazu měst a obcí Jihočeského kraja, Česká republika
 • Vojtech Koleják, riaditeľ, Nemocnica s poliklinikou, Trstená
 • Miroslav Kňažko, analytik, CRA rating agency, Bratislava
 • Martina Kubánová, programová riaditeľka, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Bratislava
 • Rudolf Lukačka, manažér, Elas, Prievidza
 • Juraj Mesík, Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica (momentálne Svetová Banka, USA)
 • Juraj Nemec, profesor, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 • Vladimír Pirošík, právnik a občiansky aktivista, Banská Bystrica
 • Ján Podmanický, primátor, Partizánske
 • Vladimír Repáš, riaditeľ, Štátny Pedagogický Ústav, Bratislava
 • Ivan Rončák, politológ, Banská Bystrica
 • Rastislav Ručinský, ekonóm, Ekonomická univerzita, Košice
 • Marek Rybář, politológ, Filozofická fakulta UK, Bratislava
 • Ľubica Trubíniová, prezidentka, Greenpeace, Bratislava
 • Ľuboš Vagač, riaditeľ, Centrum pre hospodársky rozvoj, Bratislava
 • Juraj Vantuch, učiteľ, Pedagogická fakulta UK, Bratislava
 • Eduard Vokál, primátor, Lipany
 • Ivana Vrabcová, úverová analytička, Prvá komunálna banka, Žilina
 • Jiří Životský, starosta, Sokolnice, Česká republika

Členovia komisie nepoberajú za svoju činnosť žiadnu odmenu – svoj čas a energiu venujú bezplatne zlepšovaniu kvality práce samospráv. Ak do prípravy či oponentúry hodnotenia určitého opatrenia bol priamo zainteresovaný aj člen komisie, jeho či jej hlas sa do výsledku daného opatrenia nezapočítaval.

Kontakt

INEKO, Gabriel Šípoš, sipos@ineko.sk, tel. 02/5341 1331