Projekt HESO – Regióny

Projekt HESO-Regióny: január - marec 2007

Dátum: 25.04.2007

Najvyššie oceneným opatrením v rámci projektu hodnotenia samosprávnych opatrení, ktorý pravidelne organizuje Inštitút INEKO sa za obdobie január až marec 2007 stalo zverejňovanie zmlúv mestom Žilina na internete. Magistrát po nástupe nového vedenia rozhodol, že závažné dokumenty a zmluvy, o ktoré je najväčší záujem zo strany verejnosti a médií bude priebežne zverejňovať na svojej internetovej stránke.

S miernym bodovým odstupom komisia ocenila opatrenie prijaté mestskou časťou Bratislava – Petržalka, kde primátor pravidelne predkladá podrobnú informáciu o zásadách hospodárenia s obecnými bytmi, spolu s informáciami o jednotlivých žiadateľoch a bytoch.

Tretím najhodnotnejším opatrením prvého štvrťroka 2007 sa stalo zriadenie internetového portálu košických základných škôl magistrátom. Občania Košíc tak majú možnosť dozvedieť sa informácie o každej základnej škole v meste a navzájom ich porovnať.

Najmenej prínosným opatrením sa stalo konanie mestskej polície v Levoči, ktorá za dopravné priestupky udeľuje vyššie pokuty cudzincom než domácim a opatrenie z Nitry, kde na návrh primátora odsúhlasilo zastupiteľstvo smernicu, ktorou bude mesto podporovať rodičov pri narodení dieťaťa, no iba ak majú platne uzatvorené manželstvo a obaja trvalý pobyt v Nitre.

Poradie opatrení od najlepšie k najhoršie hodnoteným:

(pozitívne opatrenia majú plusový rating, negatívne mínusový)

Poradie HESO-Regióny (január – marec 2007) Rating [+300, -300]
1. Žilina zverejňuje na internete zmluvy 180
2. Petržalka zvýši kontrolu prideľovania obecných bytov 178
3. Košický magistrát zriadil internetový portál košických škôl 170
4. Košická samospráva chce oživiť opustené areály firiem 155
5. Polícia vo Zvolene používa systém GPS 141
6. Päť obcí z Púchovskej doliny buduje spoločné pripojenie na internet 136
7. V Žiline využijú služby odsúdených 119
8. Seniorom v Nitre pomáhajú v tiesni náramky 118
9. Samospráva Spišského Hrhova otvorila sociálny podnik s názvom Rómsky inkubátor 107
10. Spišská Nová Ves prispeje na stravovanie dôchodcov 95
11. Trnavská radnica pripravuje pre občanov takzvanú trnavskú kartu 84
12. Za opravené fasády odpustia dane 69
13. Bratislava – Staré Mesto chce odstraňovať čierne stavby na vlastné náklady 68
14. Škola v Liptovskom Hrádku dohliada na poriadok prostredníctvom kamier 64
15. V Martine majú občania voľný prístup na internet 33
16. ŽSK bude obyvateľom iných krajov účtovať plnú úhradu za pobyt vo svojich sociálnych zariadeniach 5
17. Poslanci znížili plat primátora Trebišova a zvýšili svoje odmeny - 16
18.-19. Nitra podporí iba deti narodené v manželstve - 85
18.-19. Cudzinci dostávajú v Levoči vyššie pokuty ako domáci – 85

Podrobný popis opatrení a vybrané komentáre hodnotiteľov


1. Žilina zverejňuje na internete zmluvy

Charakteristika opatrenia:
Mesto Žilina začalo zverejňovať na svojej internetovej stránke uzatvorené zmluvy. Ako prvá sa na internete objavila zmluva medzi mestom a Žilinskou parkovacou spoločnosťou a kúpno-predajná a nájomná zmluva o predaji Športovej haly na Bôriku. Mesto začalo zverejňovať dokumenty na základe dopytu občanov.
Primátor mesta uviedol, že zverejňovať sa budú tie zmluvy, o ktoré budú žiadať občania prostredníctvom zákona o prístupe k informáciám a o ktoré bude záujem zo strany médií. Uviedol, že mesto chce v budúcnosti uverejňovať všetky zmluvy, momentálne to však nie je schopné urobiť z technických a kapacitných dôvodov.

Komentár:
Členovia hodnotiacej komisie privítali toto opatrenie nového vedenia mesta a označili ho za krok dobrým smerom. Silvia Ručinská z Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uviedla, že považuje za správne pravidlo – čo je obecné je aj verejné, a preto by, podľa jej názoru, mala byť verejnosť automaticky informovaná o zmluvách, ktoré samosprávy uzatvárajú. Bohumil Olach, šéfredaktor Obecných novín vyslovil názor, že by bolo vhodné prijať zákon, podľa ktorého by zverejňovanie zmlúv a ďalších finančných transakcií samospráv bolo povinné. Podľa Eugena Jurzycu, riaditeľa Inštitútu INEKO by však mesto malo kritériá na zverejňovanie zmlúv spresniť, inak hrozí uplatnenie „selektívnej transparentnosti“.

2. Petržalka zvýši kontrolu prideľovania obecných bytov

Charakteristika opatrenia:
Väčšiu transparentnosť v hospodárení s bytmi má priniesť opatrenie petržalskej samosprávy. Na januárovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva dostali prvý raz poslanci Petržalky i verejnosť informáciu, kto a za akých podmienok získal do nájmu obecný byt. Starosta Milan Ftáčnik bude podrobnú informáciu o zásadách hospodárenia s obecnými bytmi predkladať zastupiteľstvu každý štvrťrok.
Súčasťou verejnej informácie budú základné údaje o obecnom byte (napr. adresa, metráž, počet izieb) a poslanci tiež získajú základnú informáciu o žiadateľovi, ktorému bol byt pridelený (napr. meno, počet členov domácnosti atď.). Poradovník pre pridelenie obecných bytov sa pripravuje po odbornom posúdení v príslušnej komisii pri miestnom zastupiteľstve (sociálna a bytová komisia) a odporúčania komisie sú pre rozhodovanie starostu smerodajné. Pri zaraďovaní jednotlivých žiadateľov do užšieho poradovníka sa zohľadňujú viaceré kritéria, ktoré sú presne zadefinované v zásadách hospodárenia s bytmi v tejto mestskej časti (napr. dĺžka žiadosti, sociálne pomery žiadateľa a pod.).

Komentár:
Respondenti ocenili snahu bratislavskej mestskej časti o vyššiu transparentnosť v procese prideľovania obecných bytov. Niektorí, ako napríklad Antonín Eliáš, šéfredaktor časopisu OBEC a finance (ČR) si však myslí, že pri zverejňovaní informácií o pridelení bytu by sa mali zverejňovať nielen údaje o novom nájomcovi, ale aj dôvody, prečo dostal prednosť pred inými žiadateľmi. Vladimír Benč, analytik Spoločnosti pre zahraničnú politiku vyslovil názor, že prideľovanie obecných bytov formou verejnej lotérie je lepší a hlavne transparentnejší spôsob, pretože opatrenie z Petržalky ešte stále umožňuje určitú mieru netransparentnosti.

3. Košický magistrát zriadil internetový portál košických škôl

Charakteristika opatrenia:
Oddelenie školstva magistrátu mesta Košice zriadilo nový internetový portál (www.skolakosice.sk), na ktorom sa môžu občania dozvedieť informácie o každej základnej škole v meste, navzájom ich porovnať a v prípade prvákov, vybrať pre dieťa tú najvhodnejšiu z nich. Ide o novinku, Košice sú jedným z prvých miest na Slovensku, ktoré niečo také verejnosti ponúkajú.
Na každej škole boli zaškolení administrátori, ktorí za jednotlivé školy doplňujú na portáli potrebné informácie. Občania mesta sa tak majú možnosť jediným kliknutím dozvedieť maximum informácií o vybranej škole.
Portál umožní neskôr aj e-learningové učenie, učitelia budú môcť jeho prostredníctvom zadávať domáce úlohy, prípadne tam uložiť aj celý výklad učiva. Učiť sa tak budú môcť aj choré deti, ktoré sa môžu pripravovať doma a zmierniť tak následky výpadku zo školského procesu. Magistrát časom plánuje na portáli umiestniť aj elektronickú žiacku knižku, prostredníctvom ktorej získajú rodičia žiakov prehľad o všetkých známkach svojich detí. Údaje budú chránené, rodičia sa k informáciám o hodnotení žiakov dostanú prostredníctvom hesla.

Komentár:
Komisia hodnotiteľov uvítala progresívnosť tohto opatrenia. Podľa Zuzany Wienk, riaditeľky Aliancie Fair-play vytvorenie webového priestoru a poskytnutie možnosti porovnať školy je veľmi prospešné: vytvára priestor pre konkurenciu, posilňovanie kvality a súťaže medzi jednotlivými subjektami, využíva moderné technológie a vytvára základný predpoklad pre rozvoj komunikačných a výučbových metód, ktoré budú čím ďalej tým rozšírenejšie. Za dôležité pokladá, aby projekt nebol poňatý formálne, aby sa pravidelne vyhodnocovala jeho kvalita, dostupnosť, užívateľská prijateľnosť, zrozumiteľnosť a čitateľnosť obsahu.

4. Košická samospráva chce oživiť opustené areály firiem

Charakteristika opatrenia:
Košický samosprávny kraj sa zapojil do medzinárodného projektu Mister, podporovaného Európskou úniou, ktorého cieľom je vytvoriť a otestovať know-how na využitie často zdevastovaných lokalít a nehnuteľností. Má ísť o protiváhu extenzívneho urbanistického rozvoja miest a obcí. Na Slovensku zatiaľ nejestvuje model revitalizácie tzv. brownfields, teda zón, ktoré sa nedajú efektívne využívať bez ich celkovej alebo čiastočnej obnovy. Zástancovia opatrenia si myslia, že doznieva obdobie výstavby priemyselných parkov na zelenej lúke a rastie potreba intenzívnejšieho využívania opustených lokalít a budov, ktoré často predstavujú aj ekologickú záťaž. Výsledkom medzinárodnej spolupráce bude okrem iného štúdia, ktorá by definovala legislatívne, administratívne a finančné podmienky riešenia problému. Samosprávny kraj má aj ambíciu nielen poskytovať metodickú pomoc, ale aj finančne participovať na oživovaní „hnedých zón“.

Komentár:
Respondenti kladne ocenili prístup kraja k uvedenej problematike. Podľa Vladimíra Benča je škoda, že VÚC neiniciovalo projekt už dávnejšie, pretože každé prírodné územie je unikátne a jeho zabratie pre ekonomickú (priemyselnú) činnosť človeka je z 99% nezvratné. Preto by samospráva i štátna správa mala podľa neho uprednostňovať investície, či lokalizáciu nových investorov do už raz využívaných priestorov (brownfields) pred vytváraním investícií na zelenej lúke (greenfields). Podobný názor má aj Ľubica Trubíniová, aktivistka z Bratislavského ochranárskeho regionálneho združenia, podľa ktorej rozvoj a kvalita mestského prostredia je jedným z určujúcich prvkov socializácie ľudí v ňom žijúcich, rovnako ako zaobchádzanie s prírodným a životným prostredím je jedným z určujúcich prvkov vzťahu človeka k svojmu svetu (a teda aj k sebe samému) vôbec. Myslí si, že je veľkou chybou, že slovenská spoločnosť výrazne zaostáva v šetrných, trvaloudržateľných prístupoch k svojmu prostrediu v porovnaní s mnohými inými európskymi krajinami. Podľa Bohumila Olacha je zámer VÚC tvrdým orieškom, pretože množstvo finančných prostriedkov, ktoré treba vynaložiť na rekonštrukciu či zbúranie a znovupostavenie objektu je zvyčajne vyššie, ako stavba na zelenej lúke.

5. Polícia vo Zvolene používa systém GPS

Charakteristika opatrenia:
Mestská polícia vo Zvolene začala, ako jedna z prvých na Slovensku, používať unikátny monitorovací systém GPS. Pomocou neho bude pozorovať pohyb vlastných policajtov, ale aj motorizovaných hliadok. Má to zlepšiť nielen ich ochranu, ale aj rýchlosť pri zásahu proti páchateľom.
Tri prístroje sú inštalované v policajných automobiloch, zvyšných 9 nosia priamo mestskí policajti (prístroj má veľkosť mobilného telefónu). Prístroj má aj tzv. núdzové tlačidlo určené na to, aby si ním mohol policajt v núdzi privolať pomoc. Systém umožňuje efektívnejšie vysielanie policajných hliadok na kritické miesta, pretože tam môže byť vyslaná hliadka, ktorá je k nemu najbližšie, čo predtým nebývalo pravidlom. Mesto plánuje v budúcnosti využívať GPS systém aj na aktivačné práce, konkrétne na lokalizáciu aktivačných koordinátorov, teda kontrolu, či sa nachádzajú na svojich miestach.

Komentár:
Členovia hodnotiacej komisie uvítali používanie novej technológie v práci mestskej polície. Myslia si, že nový systém prispeje k lepšej koordinácii jednotlivých zložiek mestskej polície a väčšiemu prehľadu a kontrole ich každodennej činnosti. Výsledkom by mohla byť vyššia efektivita pri zabezpečovaní bezpečnosti v meste v prospech občanov, vrátane vyššej efektivity vynakladania výdavkov mesta v danej oblasti. Antonín Eliáš zastáva názor, že systém by nemal byť využívaný prioritne na kontrolu pohybu hliadok, ale hlavne pre ich aktívne nasadenie pri riešení vzniknutých problémových situácií na území mesta. Podľa názoru Juraja Smatanu, aktivistu Klub Strážov monitorovanie pohybu pracovníkov platených z verejných zdrojov (policajti, aktivačné práce) je rozumným využitím dostupných technológií, kladie si však otázku, či by komunálni politici boli schopní prijať rovnaké rozhodnutie aj v prípade, ak by išlo o zavedenie monitoringu pohybu služobných vozidiel magistrátu?

6. Päť obcí z Púchovskej doliny buduje spoločné pripojenie na internet

Charakteristika opatrenia:
Päť obcí z Púchovskej doliny sa spojilo a budujú spoločný prístup na internet. Pripojiť by chceli všetky verejné inštitúcie v regióne – obecné úrady, kultúrne domy, knižnice, základné a materské školy. Projekt spolufinancuje Európska únia, časť nákladov hradia obce.
Na vybudovanie prístupu na internet využijú Dohňany, Mestečko, Záriečie, Lúky a Lysá pod Makytou spoločný televízny káblový rozvod, čo je jediná kvalitná a dostupná infraštruktúra v regióne, ktorá sa dá využiť na vytvorenie regionálnej siete s pripojením na internet.
Ďalším cieľom projektu je pripojenie verejných prístupových bodov k internetu pre obyvateľov, vrátane znevýhodnených skupín občanov. Výsledkom by malo byť zvýšenie štandardu poskytovaných služieb verejnými inštitúciami, vyšší štandard vzdelávania sa zamestnancov týchto inštitúcií, občanov a skvalitnenie digitálnej gramotnosti obyvateľstva. Obce si od projektu sľubujú aj zvýšenie atraktívnosti regiónu pre návštevníkov a investorov.

Komentár:
Respondenti ocenili hlavne fakt, že projekt rešpektuje zachovanie trhového prostredia v oblasti prístupu k internetu. Podľa Bohumila Olacha ide o príkladnú medziobecnú spoluprácu viacerých obcí v oblasti internetizácie, ktorá je stále v praxi na komunálnej úrovni ešte hrubo podceňovaná, hoci slovne jej význam nikto nepopiera. Aj Dušan Sloboda, analytik Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika hodnotí opatrenie kladne, aj keď vyslovil názor, že je škoda, že tieto obce využili spoluprácu iba v prípade, keď mohli získať 17 miliónovú nenávratnú subvenciu z eurofondov, ale v prípadoch, kedy by mohli šetriť svoje neveľké rozpočty spoločnou správou kompetencií v rámci spoločného obecného úradu tak nečinia.

7. V Žiline využijú služby odsúdených

Charakteristika opatrenia:
V Žiline si môžu odsúdení odpracovať alternatívny trest. Dohodli sa na tom magistrát mesta a okresný súd. Uzavreli dohodu o zabezpečení povinnej práce, ktorá umožní, aby si niektorí odsúdení na alternatívny trest mohli trest odpracovať, napríklad formou upratovania a údržby verejných priestranstiev. Dohľad nad odsúdenými bude mať na starosti zodpovedný pracovník mestského úradu a výkon trestu bude kontrolovať probačný a mediačný úradník. Magistrát v budúcnosti počíta aj s inými prácami pre odsúdených na povinné práce, napríklad so sťahovaním, s údržbou športovísk, starostlivosťou o verejnú zeleň alebo s prácou v sociálnom zariadení. Odsúdených s vysokoškolským vzdelaním by mohol úrad využívať neskôr aj na sofistikovanejšie práce.
Výkon trestu povinnej práce sa na Slovensku zaviedol do praxe začiatkom minulého roku. Zákon umožňujúci alternatívne tresty platí len pre prečiny s hornou hranicou sadzby päť rokov.

Komentár:
Opatrenie sa medzi odborníkmi stretlo prevažne s kladnou odozvou. Podľa Laury Dittel, prezidentky Karpatskej nadácie v SR ide o pozitívny krok a aj v zahraničí je táto forma trestu dosť využívaná pre jej výchovný a prevýchovný charakter. Podľa nej by bolo zaujímavé po čase zistiť, ako a či sa mení názor miestnej verejnosti na odsúdených pri sledovaní napĺňania tohto opatrenia. Dušan Sloboda uviedol, že využívanie povinnej práce odsúdených verejným sektorom, ktorý financuje výkon ich trestu je dobrý spôsob ako znížiť stratu, ktorú trestným činom i samotným výkonom trestu spoločnosti odsúdení spôsobili. Opatrenie zároveň vníma ako dobrý spôsob, ako umožniť ľuďom vo výkone trestu, aby sa cítili užitoční a nestratili či získali pracovné návyky, čím sa uľahčí ich návrat do spoločnosti. Podobne by podľa jeho názoru malo byť prácou podmienené akékoľvek poskytovanie sociálnej podpory zo strany štátu.

8. Seniorom v Nitre pomáhajú v tiesni náramky

Charakteristika opatrenia:
Štrnásť seniorov využíva Asistenčné centrum tiesňových volaní, ktoré zriadilo mesto Nitra. Na rukách nosia špeciálny vodotesný náramok. V prípade, že náhle potrebujú pomoc, stlačením tiesňového tlačidla sa prostredníctvom rádiová stanica automaticky spoja s pracovníčkou asistenčného centra, ktoré poskytuje nepretržité služby.
Technické zariadenie je možné si zakúpiť alebo prenajať. „Senior linka“ je určená najmä osamelým ľuďom alebo ľuďom vyžadujúcim si zvláštny dohľad. Podmienkou je, aby mali doma pevnú telefónnu linku.

Komentár:
Odborníci sa zhodli v názore, že opatrenie prispieva k zlepšeniu kvality života starších ľudí v meste. Podľa Vladimíra Benča, poskytované verejné služby dôchodcom sú na Slovensku na nízkej úrovni, a preto je každá podobná iniciatíva vítaná, a to aj napriek tomu, že je zameraná len na úzky okruh ľudí. Zuzana Wienk opatrenie hodnotí ako inovatívny nápad, ktorý naznačuje zvyšovanie spoločenskej zodpovednosti a precizovanie kultúry a úrovne spoločenského života. Tento problém podľa jej názoru nepatrí medzi bazálne problémy, na ktorých riešenie sa krajina v minulosti sústredila.

9. Samospráva Spišského Hrhova otvorila sociálny podnik s názvom Rómsky inkubátor

Charakteristika opatrenia:
Samospráva obce Spišský Hrhov v okrese Levoča otvorila začiatkom januára 2007 sociálny podnik s názvom Rómsky inkubátor. V rámci projektu bude zamestnaných v trvalom pracovnom pomere celkovo 7 Rómov, ktorí budú vyrábať predovšetkým drevené škatule na balenie vína. V súčasnosti už majú podpísanú dohodu s niekoľkými vinárskymi podnikmi z Moravy, ktoré prejavili záujem o ich výrobky. Odmeňovanie zamestnancov zatiaľ nie je plne kryté z predaja výrobkov podniku, preto časť financií zabezpečí obec z vlastných zdrojov. Na realizáciu projektu Rómsky inkubátor získala samospráva obce dotáciu zo zdrojov Fondu sociálneho rozvoja.

Komentár:
Podľa väčšiny respondentov sú podobné opatrenia dobrým riešením vysokej nezamestnanosti dlhodobo nezamestnaných osôb, medzi nimi aj Rómov. Podľa Vladimíra Benča, obce a mestá by mali vytvárať verejno-súkromné podniky, kde by dlhodobo nezamestnaní nielen získali prácu, ale kde by sa mali rozvíjať ich pracovné i vzdelávacie návyky. Vyjadril presvedčenie, že dlhodobo nezamestnaní nebudú v podniku iba v pozícii robotníkov, ale že časom snáď získajú znalosti i odvahu robiť aj v iných pracovných funkciách s určitou zodpovednosťou. Podľa jeho názoru je škoda, že koncepcia verejno-súkromných partnerstiev je na Slovensku na tak nízkej úrovni, pretože práve takéto príklady by mohli byť vzorom pre riešenie problémov v obciach a mestách s vysokou koncentráciou dlhodobo nezamestnaných. Podľa Laury Dittel, 7 pracovných miest pre Rómov nie je až taký vysoký počet, ale vysoká je pilotná hodnota projektu a jeho pozitívny vplyv na podobné komunity s podobnými problémami, ako je Spišský Hrhov. Samospráva by podľa jej názoru mala tento projekt dostatočne komunikovať smerom k širokej verejnosti a tiež informovať o jeho postupných úspechoch, ale aj neúspechoch, z ktorých je možné sa pri podobných iniciatívach poučiť.

10. Spišská Nová Ves prispeje na stravovanie dôchodcov

Charakteristika opatrenia:
Vedenie mesta Spišská Nová Ves uzavrelo dohodu so Spišskou katolíckou charitou, na základe ktorej bude v meste zabezpečené stravovanie pre nevládnych dôchodcov a obyvateľov s ťažkým zdravotným postihnutím. Mesto bude na stravovanie približne 70-ich obyvateľov denne prispievať finančne a Spišská katolícka charita zabezpečí organizáciu stravovania.
Nárok na jedno teplé jedlo denne bude mať určená skupina obyvateľov mesta buď priamo v charite alebo prostredníctvom priameho rozvozu do domovov. Aby občania mohli spomínanú službu využívať, potrebujú potvrdenie mesta o splnení kritérií. Mesto takto poskytne na stravovanie občanov s nepriaznivým zdravotným stavom ročne 360-tisíc korún

Komentár:
Opatrenie sa stretlo s prevažne kladnou odozvou medzi členmi hodnotiacej komisie. Ľubica Trubíniová vníma dôležitosť starostlivosti spoločnosti o seniorov predovšetkým v morálno-etickej a sociálnej rovine, ktorá zároveň naznačuje stav celkovej vyspelosti spoločnosti. Antonín Eliáš uviedol, že až prax ukáže, nakoľko sa opatrenie osvedčí a či nemôže byť v niektorých prípadoch aj zneužité.

11. Trnavská radnica pripravuje pre občanov takzvanú trnavskú kartu

Charakteristika opatrenia:
Občan s trvalým bydliskom v Trnave dostane na karte ročný kredit, ktorý mu umožní zadarmo využívať niektoré služby. Bude si môcť vybrať z predplatenia parkovného, vstupu na kultúrne a športové podujatia, na plaváreň či cestovanie mestskou hromadnou dopravou. Mesto uvažuje, že sociálne slabší budú mať vyšší kredit.
Trnavská karta by mala fungovať od budúceho roka, keď Trnava oslávi 770. výročie založenia mesta. Bude to dar mesta občanom, ktoré má 68-tisíc obyvateľov. V zahraničí sú takéto karty bežné, úspešne ich vyskúšali aj v Česku. Okrem iného môžu podnietiť tých občanov, ktorí v meste žijú a nemajú na úrade zapísaný trvalý pobyt, aby tak urobili.

Komentár:
Respondenti označili opatrenie za zaujímavý spôsob, ako podporiť vzťah občanov k svojmu mestu. Eugen Jurzyca vyjadril názor, že ide o dobrý spôsob dotovania verejných statkov, pretože v tomto prípade podporu získajú priamo občania a nie dodávatelia. Jiří Životský, starosta obce Sokolnice (ČR) vyjadril výhradu k opatreniu v tom zmysle, že kredit dostanú všetci obyvatelia s trvalým bydliskom v meste bez ohľadu na ich sociálny status.

12. Za opravené fasády odpustia dane

Charakteristika opatrenia:
Ten, kto si v Tisovci v najbližšom možnom termíne opraví fasádu svojho rodinného alebo bytového domu, nebude musieť mestu zaplatiť počas troch rokov daň z nehnuteľnosti. Poslanci tento návrh schválili na svojom zasadnutí začiatkom januára tohto roku. Rozhodli sa tak aj pre kritiku samotných obyvateľov mesta, ktorým sa nepáči to, ako Tisovec vyzerá.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady bolo rozšírené o klauzulu, ktorá hovorí o odpustení dane z nehnuteľnosti pre toho, kto si zrekonštruuje fasádu bytu, či rodinného domu.

Komentár:
Opatrenie bolo vnímané komisiou ako netradičná motivácia k zlepšeniu stavu nehnuteľností v obci. Podľa Antonína Eliáša sú opravené fasády rodinných a bytových domov znakom starostlivosti o bytový fond a aj o vzhľad obce. Podľa jeho názoru by bolo zaujímavé zistiť, či radnica ide príkladom a opravuje tiež fasády objektov vo vlastníctve obce. Podľa Rastislava Ručinského, ekonóma z Ekonomickej univerzity Košice otázkou je, či má Tisovec dostatočné množstvo peňazí v rozpočte, aby si mohlo dovoliť výpadok príjmov. Zároveň je otázkou, či sú určené presné parametre, čo je opravená fasáda. Myslí si tiež, že toto opatrenie znevýhodňuje občanov, ktorí si zrekonštruovali dom/fasádu už predtým. Dušan Sloboda si myslí, že spravodlivejším a ústretovejším gestom samosprávy voči svojim občanom, v snahe motivovať ich k investíciám do ich majetku, by bolo plošné zníženie či zrušenie dane z nehnuteľností. Podľa neho selektívne úľavy vo forme odpustenia či oslobodenia od platenia dane, okrem iného, zvyšujú pre samosprávu nároky na kontrolu plnenia podmienok, za ktorých úľavy poskytuje, vrátane rizika subjektívneho posudzovania ich spĺňania.

13. Bratislava – Staré Mesto chce odstraňovať čierne stavby na vlastné náklady

Charakteristika opatrenia:
Samospráva bratislavskej mestskej časti Staré Mesto chce razantnejšie riešiť problematiku odstraňovania čiernych stavieb, a preto ich plánuje odstraňovať na vlastné náklady. Staré Mesto po vydaní právoplatného rozhodnutia o odstránení čiernej stavby by tieto malo odstraňovať za svoje peniaze, ktoré bude následne od investora vymáhať súdnou cestou. Peniaze na odstraňovanie nepovolených stavieb už sú v tohtoročnom kapitálovom rozpočte mestskej časti vyčlenené, definitívne ho však zastupiteľstvo schváli pravdepodobne až na májovom zasadnutí.

Komentár:
Odborníci konštatovali, že napriek snahe mestskej časti by táto problematika mala byť riešená komplexne, najlepšie novou zákonnou normou. Vladimír Benč vyslovil názor, že opatrenie je správnym krokom vzhľadom k arogancii investorov a stavebníkov. Ako kľúčové však vidí absolútne zakázanie dodatočnej legalizácie stavieb a dúfa, že niektorý z poslancov NR SR vyjde s týmto návrhom. Myslí si, že by to byť tak, že pokiaľ nebude mať záujemca o stavbu všetky potrebné povolenia, tak by nemal začať stavať. Ak tak urobí, tak by nielen mal všetko vrátiť do pôvodného stavu, ale zaplatiť aj vysokú pokutu. Podľa názoru Eugena Jurzycu by sa mali odstrániť právne bariéry, ktoré neumožňujú zásah proti čiernym stavbám. Myslí si, že nie je rozhodujúce, či sú alebo nie sú k dispozícii peniaze, ale to, že kto postaví čiernu stavbu, musí na to doplatiť, rovnako ako každý, kto poruší zákon. Andrej Juris, riaditeľ pre regulačnú a trhovú stratégiu ZSE si však kladie otázku, ako bude mestská časť postupovať v prípade obmedzeného rozpočtu – ktoré čierne stavby sa rozhodne odstrániť a ktoré nie?

14. Škola v Liptovskom Hrádku dohliada na poriadok prostredníctvom kamier

Charakteristika opatrenia:
Základná škola s materskou školou na Hradnej ulici v Liptovskom Hrádku zaviedla vo svojich priestoroch monitorovací kamerový systém. Prostredníctvom šestnástich kamier inštalovaných na chodbách a v odborných triedach monitoruje priestor, kde je najväčší pohyb žiakov a návštevníkov. Záznam z kamier zároveň archivuje. Dôvodom inštalácie kamerového systému bola najmä snaha zamedziť prípadom ublíženia na zdraví, ničenia školského zariadenia a nábytku žiakmi, ale aj kontrola pohybu cudzích osôb v priestoroch školy. Rodičia boli projektu naklonení. Zaviesť kamerový systém aj v ostatných školách mesto zatiaľ neplánuje.

Komentár:
Medzi respondentmi prevažoval skôr pozitívny pohľad na toto opatrenie. Myslia si, že napriek určitému obmedzeniu osobnej slobody žiakov a návštevníkov školy je zavedenie kamier užitočným krokom. Naopak, Juraj Fekete a Peter Dóka z Regionálneho poradenského a informačného centra v Dunajskej Strede si myslia, že poriadok a disciplína v školách sa má udržiavať kvalitnou pedagogickou a výchovnou prácou a nie používaním technických zariadení. Podobný názor má aj Bohumil Olach, podľa ktorého je to zo strany vedenia školy a učiteľského zboru alibistické opatrenie, pretože im umožní ukryť sa do svojich kabinetov, pričom by mali byť v čo najužšom osobnom kontakte so žiakmi.

15. V Martine majú občania voľný prístup na internet

Charakteristika opatrenia:
V Martine už časť obyvateľov využíva bezplatný prístup na internet. Ide o prvý takýto projekt na Slovensku. Magistrát si od projektu, okrem iného, sľubuje zvýšenie informovanosti a podporu sociálne slabších obyvateľov mesta. Aby sa však Martinčania mohli dostať na internet, musia jednorazovo zaplatiť za zariadenie, ktoré im to umožní. Väčšina obyvateľov mesta bude pripojená cez optickú sieť. Tam, kde to nie je možné, použijú bezdrôtovú technológiu. V oboch prípadoch bude rýchlosť nastavená na 128 kbp/s, čo je viac ako napríklad ponúka vytáčaná telefónna linka. V rámci tejto služby pridelia užívateľom aj telefónne číslo, vďaka čomu budú môcť v rámci mesta telefonovať zadarmo.
Odporcovia tohto opatrenia namietajú, že ide o deformovanie trhu a vytváranie miestneho monopolu.

Komentár:
Respondenti prijali toto opatrenie nejednoznačne. Podľa názoru niektorých, napriek faktu, že ide o určitý zásah do podnikania v internetových službách v danom regióne, klady opatrenia prevyšujú jeho zápory. Naopak, Silvia Ručinská sa nazdáva, že opatrenie rozhodne nie je v súlade so zásadami voľnej súťaže a samospráva by nemala poskytovať čisto súkromný statok, ktorým internet podľa jej názoru je. Ďalší problémom, ktorý vníma je aj fakt, že poskytnutie tohto statku je selektívne, keďže mesto umožní prístup k internetu len tým občanom, ktorí majú príslušnú „infraštruktúru“ (počítač, notebook). Aj podľa Dušana Slobodu by samospráva nemala z daní občanov prispievať na zabezpečovanie takých služieb, ktoré nepatria do jej základných kompetencií a bežne ich poskytuje súkromný sektor, a to ešte zväčša aj efektívnejšie.

16. ŽSK bude obyvateľom iných krajov účtovať plnú úhradu za pobyt vo svojich sociálnych zariadeniach

Charakteristika opatrenia:
Ľudia, ktorí získajú pobyt v sociálnych zariadeniach v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), ale majú trvalý pobyt mimo tohto kraja, budú zaň platiť plnú úhradu. Rozhodli o tom poslanci zastupiteľstva ŽSK formou schválenia dodatku k VZN.
Kraj pristúpil k tomuto opatreniu údajne preto, aby „zrovnoprávnil postavenie obyvateľov s trvalým pobytom na území ŽSK s občanmi z iných krajov.“ Niektoré z nich už totiž začali vo svojich sociálnych zariadeniach uplatňovať rovnaké pravidlo skôr, napríklad Prešovský samosprávny kraj, čím znevýhodnili obyvateľov s trvalým pobytom na území iných krajov, medzi nimi aj ŽSK.

Komentár:
Odborníci ohodnotili opatrenie v prevažnej miere ako správne, vychádzajúce zo zásady územnej pôsobnosti. Aj podľa Eugena Jurzycu ide o správne opatrenie, avšak s populistickým zdôvodnením. Podľa neho, ak sa o sociálne zariadenia stará VÚC (teda jeho občania), nemali by z nich profitovať občania iných regiónov za výhodnejších podmienok, než komerčných. Podľa názoru Vladimíra Benča, hoci je reakcia VÚC pochopiteľná, takéto riešenia môžu spôsobiť aj problémy, napr. ako bude posudzovaný dôchodca, ktorý sa narodil v Košiciach, 10 rokov pracoval v Írsku, potom ďalších 20 rokov v Bratislave a posledných 15 rokov žije v Trenčíne? Hoci svojou prácou a daňami prispieval na rozvoj všetkých týchto území, bude môcť dožiť v domove dôchodcov či v nejakom zariadení opatrovateľskej služby iba v Trenčíne?

17. Poslanci znížili plat primátora Trebišova a zvýšili svoje odmeny

Charakteristika opatrenia:
Poslanecký zbor mesta Trebišov rozhodol o znížení platu primátora napriek tomu, že návrh, ktorý do mestského zastupiteľstva predložila mestská rada nepočítal s jeho navýšením, ale bol v rovnakej výške, ako plat predošlého primátora (popri koeficiente 3,21-násobku mzdy v národnom hospodárstve, ktorý súvisí s veľkosťou mesta, ho tvoril ešte 1,4-násobok tejto sumy a odmeny vo výške 50 % mzdy). Novému primátorovi však poslanci odsúhlasili, okrem koeficientu, iba 1,2 – násobok mzdy a odmeny do výšky 50 %, ktoré však budú schvaľované iba dvakrát ročne. Primátor tak mesačne dostane menej ako mal predošlý primátor. Menej tiež dostane aj viceprimátor, pre ktorého poslanci schválili odmenu vo výške 80 % platu primátora. Z nej si musí platiť odvody a nemá právo na žiadne zamestnanecké výhody. Naproti tomu, bezproblémovo prešlo schválenie odmien poslancov, ktorí mesačne dostanú o 500 korún viac ako predošlí (predtým 1 500 SKK), ďalších tisíc dostanú za členstvo v mestskej rade (predtým 700), 400 za predsedanie komisii a 200 za jedno zasadnutie komisie. Odmenu nedostanú v prípade neospravedlnenej účasti.

Komentár:
Členovia hodnotiacej komisie vnímali opatrenie vo väčšine ako negatívne. Niektorí, ako napríklad Bohumil Olach ho nepovažuje za také, ktoré by sa mohlo odraziť na konkrétnom zlepšení či zhoršení podmienok života v meste. Nazdáva sa, že niet dôvodu na to, aby nový primátor alebo starosta i poslanci začínali so zvýšenými príjmami od prvých mesiacov pôsobenia v samospráve. Podľa Dušana Slobodu trebišovský prípad poukazuje na všeobecný problém stanovovania platov a odmeňovania komunálnych politikov v samospráve. Napriek tomu, že platové pomery starostov obcí a primátorov miest na Slovensku jasne určuje zákon (výška platu závisí od počtu obyvateľov danej obce či mesta), obecné resp. mestské zastupiteľstvo ma zároveň podľa zákona možnosť starostovi resp. primátorovi schváliť okrem platu i poskytnutie „odmeny s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie až do 50 % súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje“. Túto možnosť vníma D. Sloboda ako možný nástroj na „potrestanie“ starostu či primátora, s ktorým si poslanci z akéhokoľvek dôvodu „nesadli,“ prostredníctvom zníženia či neschválenia odmeny, a to bez ohľadu na kvalitu výkonu jeho funkcie. Na strane druhej, odmeňovanie komunálnych poslancov neupravuje žiadny zákon, a to ani len rámcovo. Zásady odmeňovania si tak určujú a schvaľujú jednotlivo zastupiteľstvá – zväčša na základe tzv. odmeňovacích poriadkov, v ktorých je stanovená odmena poslanca fixne na základe počtu zasadnutí zastupiteľstva (či účastí na nich podľa prezenčnej listiny), alebo mesačne. Častým javom je i udeľovanie štvrťročných, polročných či koncoročných (tzv. vianočných) alebo „mimoriadnych“ odmien poslancom. Výška odmien závisí len a len od možností obecného rozpočtu a rozhodnutia poslancov, ktorí si ich – sami sebe – i schvaľujú.

18.-19. Cudzinci dostávajú v Levoči vyššie pokuty ako domáci

Charakteristika opatrenia:
Mestskí policajti v Levoči majú dvojaký meter. Cudzincom dávajú za dopravné priestupky vyššie pokuty ako domácim. Vlani levočskí mestskí policajti udelili 280 blokových pokút v sume 108–tisíc korún. Tretiny priestupkov sa dopustili cudzinci. Táto tretina zaplatila približne 57-tisíc korún, čo je viac ako polovica z celkovej sumy. Domáci vodiči, ktorí porušili predpisy na pokutách, zaplatili iba 51-tisíc korún, pričom ich bolo 183.
Náčelník mestskej polície v Levoči tvrdí, že takto to funguje vo väčšine slovenských miest. Podľa jeho slov, cudzincom udeľuje mestská polícia pokuty vo výške od 500 do 800 korún, domácim od 100 do 300 korún. Odôvodňuje to tým, že pre cudzincov majú pokuty pod 200 korún malú hodnotu. Žiadny zákon nekonkretizuje presnú výšku pokuty pri priestupkoch. Vymedzuje len jej hornú a dolnú hranicu.

Komentár:
Opatrenie bolo hodnotiacou komisiou vnímané jednoznačne negatívne, pretože dodržiavanie princípu rovnosti pred zákonom by malo byť na Slovensku, ako vyspelej krajiny, ktorá je členom Európskej únie už samozrejmosťou. Podľa komisie priestupok voči zákonu nie je možné hodnotiť ako väčší či menší podľa toho, či sa ho dopustil domáci či cudzinec. Luboš Vagač, riaditeľ Centra pre hospodársky rozvoj si kladie otázku, či v duchu uvedenej logiky by napríklad občania Ukrajiny alebo Sudánu mali v Levoči platiť iba zlomok bežnej pokuty, keďže ide o chudobnejšie krajiny?

18 – 19. Nitra podporí iba deti narodené v manželstve

Charakteristika opatrenia:
Mesto Nitra chce podporovať rodičov pri narodení dieťaťa, no iba ak majú platne uzatvorené manželstvo a obaja trvalý pobyt v Nitre. Takýto návrh smernice o poskytovaní jednorazového príspevku manželom za narodenie dieťaťa vo výške 2500 korún predložil poslancom primátor Nitry. Zastupiteľstvo smernicu schválilo. Rovnakú sumu budú zároveň dostávať aj dôchodcovia po priznaní nároku na starobný dôchodok. Predpokladané náklady na dávky sú štyri milióny korún.
Primátor odôvodňuje opatrenie snahou podporiť mladé rodiny a dôchodcov. Oponenti opatrenia namietajú, že ide o populizmus a zároveň diskrimináciu detí, ktoré sa narodia nezosobášeným rodičom alebo ktorým zomrie otec ešte pred ich narodením, pretože v takom prípade matka nárok na príspevok takisto nemá. Príspevok zatiaľ nemôže získať ani slobodná matka.

Komentár:
Hodnotiaca komisia vníma opatrenie ako negatívne a populistické. Laura Dittel súhlasí s oponentmi tohto opatrenia a myslí si, že je diskriminačné voči iným formám spolužitia ako je manželstvo a voči deťom narodeným v týchto zväzkoch. Aj Bohumil Olach vyslovil názor, že rozhodnutie zastupiteľov Nitry podporiť iba deti narodené v úradne alebo cirkevne uzatvorených manželstvách je diskriminačné a obáva sa, že aj protiprávne, pretože ide o verejné prostriedky a nie súkromné peniaze pána primátora či poslancov Nitry.

Inšpiratívne opatrenia samospráv z Českej republiky


Kamery dohliadajú na poriadok na problémovom sídlisku v Českých Budějoviciach

České Budějovice spustili 1. februára rozsiahly kamerový monitorovací systém. Na rozdiel od iných miest však najväčšia koncentrácia kamier nebude v centre, ale na jednom z miestnych problémových sídlisk. Magistrát si od tohto kroku sľubuje zmiernenie napätia medzi miestnymi Rómmi a ostatnými obyvateľmi. Tí sa sťažujú na neporiadok, bitky a vykrádanie áut zo strany Rómov.
Časti Rómov sa nepretržité sledovanie ulíc sídliska nepáči. Namietajú, že moderné pohyblivé kamery medzi panelovými domami by teoreticky mohli sledovať cez okná aj dianie v bytoch. Mestská polícia to však vylučuje, tvrdí, že vďaka nastaveniu súradníc otáčania kamier to nie je možné. Štátna aj mestská polícia v Českých Budějoviciach počíta s tým, že na problémovom sídlisku nebude vďaka nainštalovaným kamerám potrebné mať tak veľké počty hliadok ako tomu bolo predtým.

Elektronické objednávanie k lekárovi – novinka nemocnice v Ústí nad Labem

Pacienti Masarykovej nemocnice v Ústí nad Labem sa môžu objednávať k lekárovi cez internet. Vyberú si tak dátum, ako aj hodinu návštevy. Príchod však musia v deň návštevy potvrdiť na nemocničnom termináli. Nemocnica verí, že nový systém uľahčí život ako pacientom, tak i lekárom a sestrám. Očakáva sa vyššia kvalita služieb, lebo pacient má istotu, že v určitú hodinu bude skutočne ošetrený a tiež, že nemusí stáť v dlhých radách spolu s ďalšími nervóznymi ľuďmi, ktorí by chceli naviac ešte aj predbiehať. Systém má aj ekonomické efekty, lebo uberie lekárom časť činností, ktoré za nich môže prevziať iný personál, lacnejší a menej kvalifikovaný.
Systém nediskriminuje ani tých, ktorí nemajú počítač alebo prístup na internet. Za nich vloží objednávku do systému pracovník nemocnice. Stačí prísť alebo zatelefonovať. Nový systém už využíva dvadsaťpäť ambulantných pracovísk, postupne by naň mala prejsť väčšina ostatných. Obava, že nový systém bude iba pre vyvolených, sa podľa vedenia nemocnice zatiaľ nepotvrdila. Podľa slov pracovníkov nemocnice, prihlásiť sa dokázali aj dôchodcovia, ktorí sa, mimochodom, v poradovníkoch objavujú na prvých miestach.

Webové kamery namiesto poradovníka zaviedla radnica vo Vysokom Mýte

Radnica v meste Vysoké Mýto upustila od používania číselného, poradovníkového systému vybavovania stránok a namiesto toho nechala na chodbách mestského úradu inštalovať webové kamery. Tie sprostredkúvajú dianie pri prepážkach priamo na internete a ľudia tak majú možnosť zistiť si ich návštevnosť a vyhnúť sa zdĺhavému čakaniu v radoch. Kamery sledujú dianie zatiaľ pri okienkach, kde sa vybavujú najfrekventovanejšie žiadosti, ako sú nové pasy, občianske alebo vodičské preukazy. Radnica však plánuje v budúcnosti inštalovať webové kamery aj na živnostenskom a stavebnom odbore, ktoré sú tiež veľmi navštevované. Zástupcovia mesta si však myslia, že kamery sú výhodné viac-menej iba pre mestá ich veľkosti, kam to ľudia nemajú na úrad veľmi ďaleko. Nemôže sa im totiž stať, že ak si pozrú na internete momentálny stav návštevnosti úradu a potom sa tam vyberú, rady sa medzitým neúmerne rozrastú.

Bezpečnostná kľúčenka pomáha osamelým seniorom

V Blansku ponúka radnica seniorom špeciálnu kľúčenku, pomocou ktorej si v prípade núdze privolajú na pomoc mestskú políciu. Medzi miestnymi seniormi je o službu veľký záujem, na prístroje sú poradovníky.
Celý systém funguje pomerne jednoducho. Senior u seba nosí prívesok, na krku alebo na kľúčoch. Keď stlačí gombík, vyšle cez svoju pevnú telefónnu linku signál priamo do služobne mestskej polície. Tam sa z telefónu ozve nahraná správa s menom a adresou toho, kto o pomoc volá. Strážnik zo služobne tak hneď môže kontaktovať najbližšiu hliadku a tú k seniorovi pošle. Záujem o kľúčenku je veľký, v súčasnosti je na systém napojených asi 21 liniek, ďalší čakajú v poradovníku. Základnou podmienkou je, aby senior žil sám, ďalšími kritériami sú vek a zdravotný stav.

Na ostravskom magistráte sa nepočujúci dorozumejú

Časť úradníkov na ostravskom magistráte prešla kurzom znakovej reči. Preškolení úradníci tak môžu handicapovaným občanom aspoň uľahčiť prvý kontakt a komunikáciu. Úradníci sa zatiaľ naučili iba základy posunkovej reči, pri rozhovore s nepočujúcimi im zatiaľ pomáha tlmočník, s ktorým sa môžu spojiť priamo z kancelárie cez počítač. Školenie hradil Európsky sociálny fond. Radnica plánuje poslať do kurzu znakovej reči ďalších úradníkov, neskôr zvažuje zorganizovať aj kurz pre pokročilých.

Chlumecká radnica si poradila s neprispôsobivými občanmi

Zámer Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR dávať niektorým ľuďom namiesto sociálnych dávok poukážky na potraviny alebo oblečenie sa v praxi osvedčil v Chlumci nad Cidlinou. Veľký počet obyvateľov mesta sa polepšilo natoľko, že systém poukážok radnica nakoniec úplne zrušila.
Partia podnapitých občanov, príjemcov sociálnych dávok sa predtým pravidelne v centre mesta opíjala, prespávala na lavičkách a znečisťovala námestie. Dohováranie nepomáhalo, a tak radnica týmto ľuďom v lete 2005 začala časť dávok vyplácať prostredníctvom stravných lístkov. Do systému poukážok mesto zaradilo päť ľudí. Vo vybraných obchodoch si za kupóny mohli kupovať výhradne potraviny. Žiadny alkohol ani cigarety. V hotovosti dostávali iba určitú časť na oblečenie. Ukázalo sa, že systém zafungoval pomerne dobre, minimálne ako odstrašujúci príklad pre ostatných. Chlumecká radnica pri zavádzaní kupónového systému sľúbila, že ak sa ľudia polepšia, sociálne dávky im vráti. To sa aj stalo, stravné lístky už v súčasnosti nedostáva nikto.

Členovia hodnotiacej komisie, ktorí hodnotili opatrenia monitorované v 1. štvrťroku 2007:


 • Vladimír Benč, analytik, Spoločnosť pre zahraničnú politiku, Prešov
 • Laura Dittel, prezidentka, Karpatská nadácia v SR, Košice
 • Antonín Eliáš, šéfredaktor časopisu OBEC a finance, Praha, Česká republika
 • Juraj Fekete, riaditeľ, Peter Dóka, Regionálne poradenské a informačné centrum, Dunajská Streda
 • Andrej Juris, riaditeľ pre regulačnú a trhovú stratégiu, Západoslovenská energetika, Bratislava
 • Eugen Jurzyca, riaditeľ, inštitút INEKO, Bratislava
 • Vojtech Koleják, riaditeľ, Nemocnica s poliklinikou, Trstená
 • Juraj Mesík, Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica (momentálne Svetová Banka, USA)
 • Milan Muška, Združenie miest a obcí, podpredseda
 • Juraj Nemec, profesor, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 • Bohumil Olach, šéfredaktor, Obecné noviny, Bratislava
 • Vladimír Pirošík, právnik a občiansky aktivista, Banská Bystrica
 • Rastislav Ručinský, ekonóm, Ekonomická univerzita, Košice
 • Silvia Ručinská, odborná asistentka, Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice
 • Marek Rybář, politológ, Filozofická fakulta UK, Bratislava
 • Dušan Sloboda, analytik, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika, Bratislava
 • Juraj Smatana, aktivista, Klub Strážov, Považská Bystrica
 • Martin Šuster, ekonóm, Národná Banka Slovenska, Bratislava
 • Ľubica Trubíniová, projektová manažérka BROZ, Bratislavské ochranárske regionálne združenie, Bratislava
 • Ľuboš Vagač, riaditeľ, Centrum pre hospodársky rozvoj, Bratislava
 • Zuzana Wienk, riaditeľka, Aliancia Fair-play, Bratislava
 • Daniela Zemanovičová, podpredsedníčka, Protimonopolný úrad, Bratislava
 • Jiří Životský, starosta, Sokolnice, Česká republika

Členovia hodnotiacej komisie sa zúčastňujú hodnotení v rámci projektu HESO – Regióny bez nároku na odmenu. Hodnotenia členov komisie majú charakter osobného postoja a nemusia zodpovedať názorovej línii INEKO a organizácie, v ktorej pôsobia.