Projekt HESO – Regióny

Projekt HESO-Regióny – Výsledky za 3. štvrťrok 2003

Dátum: 01.10.2003

Stredoeurópsky inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) spolu s Junior Achievement Slovensko (JA SR) prináša výsledky projektu Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení v regiónoch SR (HESO-Regióny), ktorý je modifikáciou projektu HESO hodnotiaceho opatrenia na národnej úrovni. Najnovším hodnoteným obdobím HESO-Regióny je tretí štvrťrok 2003. V rámci projektu HESO-Regióny sa štvrťročne vyjadrujú ekonomickí analytici, podnikatelia, primátori a starostovia, zástupcovia akademickej obce, stavovských a mimovládnych organizácií (zoznam v prílohe) k navrhovaným a realizovaným opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov. Projekt HESO-Regióny tak prináša názor odbornej verejnosti na dôležité lokálne opatrenia ekonomicko-sociálneho charakteru ovplyvňujúcich kvalitu života občanov.

Poradie opatrení od najlepšie k najhoršie hodnoteným:

HESO-Regióny Rating
júl-september 2003 [+300, -300]
1. Otvorenie verejného stránkového miesta na magistráte v Bratislave 194
2. Zriadenie Agentúry na podporu regionálneho rozvoja v košickom kraji 183
3. Spolupráca mesta Vysoké Tatry s univerzitami pri rozvoji cestovného ruchu 181
4. Zakúpenie školského autobusu v Mužle 123
5. Snaha obce Mlynica o prilákanie trvalých obyvateľov 114
6. Predaj práv na emisie mestami Šaľa a Nové Zámky 103
7. Návrh na zhrnutie pravidiel odmeňovania poslancov do nariadenia v BBSK 102
8. Zavedenie pokút za pitie alkoholu na nevyhradených verejných miestach vo Fiľakove 78
9. Projekt „Mestskí policajti na bicykloch“ v Poprade 77
10. Odkúpenie futbalového štadióna mestom Senica 61
11. Staré mesto v Bratislave zrušilo poplatky za podujatia so živou hudbou 60
12. Zavedenie parkovného v širšom centre Žiliny pre samotných obyvateľov -18
13 Informovanie o dohode vedenia mesta Trenčín so železnicami -72
14. Neuzavretie zmluvy so zvoleným hlavným kontrolórom v Martine -110

V treťom štvrťroku 2003 komisia ocenila najvyšším hodnotením otvorenie verejného stránkového miesta na magistráte v Bratislave, ktoré má do veľkej miery nahradiť doterajší spôsob osobného vybavovania v úradníckych kanceláriách. Hodnotitelia vyzdvihli prínos opatrenia k vyššej transparentnosti a menšiemu priestoru pre korupciu. K ďalším vysoko hodnoteným projektom patrí zriadenie Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košickým samosprávnym krajom, ktorá by mala zvýšiť aj pripravenosť kraja využiť fondy Európskej únie. Podobne ocenenou je aj spolupráca mesta Vysoké Tatry s univerzitami pri formovaní koncepcie cestovného ruchu.

Naopak najkritizovanejším opatrením štvrťroka bolo neuzavretie zmluvy so zvoleným hlavným kontrolórom v Martine jeho primátorom účelovou argumentáciou, čoho následkom bolo mesto viac ako pol roka bez základnej kontroly hospodárenia. S negatívnou odozvou komisie sa stretla aj nedostatočná komunikácia s verejnosťou vedenia mesta Trenčín pri informovaní o dohode so železnicami, čo následne vyvoláva otázky ohľadom prínosnosti samotnej dohody.

Komentáre hodnotiacej komisie k ratingom:

1. Otvorenie verejného stránkového miesta na magistráte v Bratislave

Charakteristika opatrenia

V septembri sprístupnil magistrát mesta Bratislava verejné stránkové pracovisko pre obyvateľov i návštevníkov mesta. Pracovisko poskytuje informácie i služby spojené s administratívnym vybavovaním v 15 rôznych odboroch, medzi inými aj územné plánovanie, životné prostredie, dane či sociálna agenda. Ľudia tu okrem informácií získajú tlačivá, môžu absolvovať rokovania a konzultácie, vybaviť si osvedčenie podpisu, podať sťažnosti či zaplatiť správne poplatky. Podľa primátora mesta Andreja Ďurkovského hlavnými princípmi novej služby je otvorenosť a bezbariérovosť. Cezpultový formát poskytovania informácií má do veľkej miery nahradiť pátranie po informáciách v uzavretých kanceláriách magistrátu. Autori si sľubujú aj antikorupčný efekt. Bezproblémový prístup na pracovisko majú aj vozíčkári. Otvorenie strediska služieb stálo desať miliónov korún.

Komentár

Komisia hodnotiteľov vysoko ocenila krok magistrátu mesta k otvorenosti a transparentnosti poskytovania služieb občanom. Pre väčšie mestá by takého pracoviská mali byť samozrejmosťou. Viacerí členovia komisie navrhujú ako ďalší krok služby priblížiť občanom prostredníctvom internetu, čím by sa ešte viac znížila nutnosť osobného kontaktu s úradníkmi.

2. Zriadenie Agentúry na podporu regionálneho rozvoja v košickom kraji

Charakteristika opatrenia

V septembri zriadili poslanci košického samosprávneho kraja Agentúru na podporu regionálneho rozvoja. Cieľom projektu je pomáhať mestám a obciam kraja pri príprave analýz a projektov, s ktorými sa budú môcť uchádzať o pomoc z EÚ fondov. Agentúra má zároveň slúžiť aj organizáciám tretieho a komerčného sektora. Do konca roka je agentúra financovaná z rozpočtu košického kraja, od nového roka bude závislá od príspevkov ministerstiev a z príjmov za manažovanie vlastných projektov.

Komentár

Komisia privítala iniciatívu košického VÚC pripraviť sa na príjem fondov EÚ vybudovaním kapacít v agentúre. Otázne ostáva, či by na financovanie nestačili celkom samotné projekty EÚ, čo by zvýšilo motiváciu agentúry presadzovať kvalitné návrhy. Niektorí hodnotitelia by uprednostnili pred budovaním novej agentúry doterajšie kapacity štátnej správy (regionálne rozvojové agentúry) alebo tretieho sektora vyhlásením tendra o poskytnutie servisu v náplni práce pre úspešné prijatie EÚ fondov.

3. Spolupráca mesta Vysoké Tatry s univerzitami pri rozvoji cestovného ruchu

Charakteristika opatrenia

V snahe zlepšiť podmienky pre rozvoj cestovného ruchu sa mesto Vysoké Tatry rozhodlo rozvinúť spoluprácu a kontakty s vysokými školami, ktoré sa zaoberajú problematikou cestovného ruchu. Cieľom je získať odborné analýzy i návrhy riešiť neuspokojivú situáciu v poskytovaní služieb. Mesto rozbehlo spoluprácu s prešovskou Univerzitou P. J. Šafárika. Jej študentom z Inštitútu cestovného ruchu vybralo 12 tém, ktoré by mohli spracovať v rámci diplomových prác. Spolupráca sa rozbehla aj s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, a to katedrou cestovného ruchu a stravovania. Mesto si od katedry vyžiadalo diplomové práce študentov za posledné tri roky. Chce v nich nájsť inšpiráciu. Spolu so študentmi a pedagógmi katedry by chcelo postupne pracovať aj na komplexnej štúdii rozvoja cestovného ruchu.

Komentár

Iniciatíva mesta využiť potenciál univerzít je výborná, môže tak nielen nájsť inšpirácia k zlepšeniu podmienok cestovného ruchu v regióne, ale aj prilákať ľudský kapitál do tohto sektora. Naopak pre študentov je to možnosť získať oponentúru a poznatky z praxe.

4. Zakúpenie školského autobusu v Mužle

Charakteristika opatrenia

Na návrh starostu obce Mužla (okres Nové Zámky) Károlyho Drapáka zakúpila obec 20-miestny autobus, ktorý má bezplatne nosiť deti z okolitých obcí do základnej školy v Mužle. Starostovi ide o zvýšenie počtu detí v miestnej škole. Zavedením platieb na žiaka by sa tak škola mala stať udržateľná pri väčšom počte detí, čím by odpadli doterajšie dotácie z rozpočtu obce. Do autobusu obec investovala 2,2milióna korún, a okrem školákov má byť prenajímaný aj na súkromné účely.

Komentár

Aktivita starostu v konkurenčnom boji o žíakov pre svoju školu je chvályhodná, s predpokladom, že mu predchádzala ekonomická analýza tohto kroku (pre malú obec ide predsa len o znáčnú investíciu). Niektorí hodnotitelia navrhujú konzultáciu so susednými obcami a prípadnú finančnú dohodu, ktorá by viedla k najefektívnejšiemu riešeniu dochádzky žiakov pre celú spádovú oblasť.

5. Snaha obce Mlynica o prilákanie trvalých obyvateľov

Charakteristika opatrenia

Obec Mlynica (okres Poprad) má ambície zvýšiť počet svojich obyvateľov z terajších 400 na viac ako 500. Vďaka atraktívnej polohe (neďaleko Vysokých Tatier) navštevuje obec mnoho turistov, avšak hlavne na víkendové pobyty. Obec má však záujem, aby sa do obce prisťahovali takí, ktorí v nej budú mať aj trvalý pobyt, čím by obecný rozpočet získal viac peňazí, najmä z poplatkov na nehnuteľnostiach (tie v súčasnosti tvoria jednu šestinu príjmov rozpočtu). Mlynica preto v júli vyčlenila pozemky, kde je možné začať s individuálnou bytovou výstavbou, pre asi. 40 domov. Na parcelách sú k dispozícii všetky inžinierske siete. Mlynica vyčlenila osobitné pozemky aj podnikateľom, na celkovej ploche približne 15 hektárov. Mali by na nich vyrásť penzióny a relaxačný park s tenisovými kurtmi a parkom.

Komentár

Vytváranie podmienok pre obyvateľov či podnikateľov patrí medzi štandardné úlohy každej obce. Snaha prilákať nových obyvateľov by však mala byť vyvážená snahou zlepšovať podmienky pre súčasných obyvateľov, ktorí by mali mať podľa komisie rovnaké možnosti uchádzať sa o nové pozemky ako ostatní.

6. Predaj práv na emisie mestami Šaľa a Nové Zámky

Charakteristika opatrenia

Šaľa a Nové Zámky ako prvé mestá na Slovensku uskutočnili predaj svojich práv na emisie oxidu uhličitého. Vďaka premene vlastnej vykurovacej kotolne z uhoľnej na plynnú dokázali znížiť objem emisií, a časť zvyšných práv na emisie do stanoveného limitu predali, podľa denníka SME za "niekoľko stotisíc dolárov". Kupcom bola cez brokerov japonská spoločnosť Sumimoto. Obchodovanie je možné vďaka globálnym limitom na znečisťovanie podľa tzv.Kjótskeho protokolu, ktoré vedú k čo najefektívnejšiemu znižovaniu emisií.

Komentár

Hoci viacerí hodnotitelia sa nestotožnili so samotným mechanizmom stanoveným Kjótskym protokolom, vačšina posudzovala samotnú aktivitu miest využiť ponúkané možnosti pozitívne. Ak mestá vedia znížiť svoje emisie lacnejšie ako inde vo svete, predaj nadbytočných emisií im viac ako vynahradí investície do ekologických tepelných prevádzok a tak prispeje k menšiemu globálnemu znečisťovaniu.

7. Návrh na zhrnutie pravidiel odmeňovania poslancov do nariadenia v BBSK

Charakteristika opatrenia

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Milan Marčok navrhol vypracovanie jasných pravidiel pre odmeňovanie krajských poslancov a ich zahrnutie napríklad do všeobecne záväzného nariadenia. Podobne prednosta Okresného úradu v Banskej Bystrici Martin Baník navrhol, aby bolo odmeňovanie závislé od makroekonomických údajov, ako napríklad inflácie, vydávaných Štatistickým úradom. Návrhy na vypracovanie jasných pravidiel prišli po tom, čo si krajskí poslanci na júlovom zasadnutí zvýšili základné mesačné odmeny o 80%, z päťtisíc na deväťtisíc korún. Marčok uznesenie poslancov však nepodpísal. Podľa neho má na to právo, ak je uznesenie v rozpore so záujmami kraja. Zvýšenie odmien by nabúralo vyrovnané hospodárenie kraja.

Komentár

Vítaná je snaha transparentne popísať kritériá odmeňovania, čo by malo posilniť dôveru občanov vo svojich zástupcov. Podľa niektorých členov komisie by však snaha naviazať odmeny na nezávislé premenné (makroekonomické čísla) bola nemotivačná, keďže nereprezentuje skutočný výkon poslancov. Kompromisom môže byť naviazanie celkového balíku odmien napríklad na pomernú časť rozpočtu, čo by zabránilo vytváraniu neplánovaných dlhov, no rozdeľovanie individuálnych odmien na základe vopred stanovených, subjektívnych i objektívnych (účasť na hlasovaniach) kritérií.

8. Zavedenie pokút za pitie alkoholu na nevyhradených verejných miestach vo Fiľakove

Charakteristika opatrenia

Za účelom skultúrnenia života v meste a zníženia počtu prípadov narušenia verejného poriadku miestni poslanci vo Fiľakove schválili doplnok ku všeobecne-záväznému nariadeniu o dodržiavaní verejného poriadku, podľa ktorého za konzumáciu alkoholu na verejnosti mimo na to vyhradených prevádzok budú policajti vyberať pokuty do výšky 500Sk. Podobné pokuty hrozia aj znečisťovateľom životného prostredia. Opatrenie platí od začiatku októbra.

Komentár

Na jednej strane viacerí hodnotitelia súhlasili s nutnosťou prijať represívne opatrenie na obmedzenie narušení verejného poriadku. Mnohí však vidia nadmernú spotrebu alkoholu ako výsledok vysokej nezamestnanosti a nedostatku príležitostí v meste, a preto by skôr navrhovali sústrediť sa na kroky k zlepšeniu podnikateľských možností v meste. Otáznou ostáva aj kontrola a vymáhateľnosť takéhoto opatrenia. Podľa jedného hodnotiteľa by sa mali pokuty zameriavať na samotné narušenie verejného poriadku a nie na miesto konzumácie alkoholu, pretože to automaticky nevedie k výtržnosti.

9. Projekt "Mestskí policajti na bicykloch" v Poprade

Charakteristika opatrenia

Vedenie mesta Poprad v júli navrhlo projekt "Policajti na bicykloch". Mestskí policajti sa tak majú pohybovať viac v teréne a vytvoriť si bližší vzťah s občanmi ako pri motorizovaných hliadkach. Bicyklom a oblečením v lete vybavilo prvých štyroch policajtov. Tí budú v menšej miere používať na hliadkovanie motorové vozidlá, čím chce mesto ušetriť. Mesto chcelo pre policajtov pôvodne nakúpiť kone, nakoniec sa však z ekonomických dôvodov rozhodlo pre bicykle. Prvotná investícia z mestského rozpočtu predstavuje približne 100 tisíc Sk, a to predovšetkým na nákup bicyklov.

Komentár

Časť komisie považuje opatrenie za prínosné, vzhľadom na vyššiu pohotovosť i ekologickosť a nižšiu nákladnosť cyklistických hliadok, vrátane lepšieho vzťahu k občanom. Druhá časť naopak tento krok kritizuje kvôli obmedzenej použiteľnosti hliadok, zníženej vážnosti a sezónnom limite opatrenia (pri nepriaznivom počasí).

10. Odkúpenie futbalového štadióna mestom Senica

Charakteristika opatrenia

Poslanci mestského zastupiteľstva v Senici schválili odkúpenie futbalového areálu ako ucelenej nehnuteľnosti do majetku mesta Senica od Futbalového klubu Slovenského hodvábu a.s. Senica za 1Sk. Prevádzkové náklady vychádzajú na jeden milión korún ročne. Týmto krokom chcú poslanci vytvoriť podmienky pre zachovanie podmienok na šport pre mládež i verejnosť na amatérskej úrovni.

Komentár

Hoci väčšina hodnotiteľov súhlasila so snahou mesta prispieť na športové podmienky verejnosti, mnohí kritizovali krok odkúpenia štadióna kvôli vysokým nákladom. Alternatívnou možnosťou by bolo vytvorenie grantovej schémy na šport ako celok a poskytovanie grantov na vybrané najhodnotnejšie aktivity podľa ich prínosu pre verejnosť, a to nie len pre aktivity uskutočňované na štadióne.

11. Staré mesto v Bratislave zrušilo poplatky za podujatia so živou hudbou

Charakteristika opatrenia

Poslanci Starého mesta v Bratislave prijali všeobecne-záväzné opatrenie, podľa ktorého sa ruší poplatok vo výške 20% zo vstupného pri akciách so živou hudbou (na rozdiel od reprodukovanej hudby). Predkladateľ poslanec a známy hudobník a organizátor podujatí Peter Lipa argumentoval, že takýto krok podporí organizovanie takýchto vystúpení v meste a tak aj kultúrnej atraktívnosti stredu mesta. Návrh oslobodiť aj všetky ostatné kultúrne akcie bez rozdielu od dvoch iných poslancov však poslanci neschválili. V roku 2002 vybrala mestská časť na poplatku zo vstupného 280.000Sk. Opatrenie platí od 1.októbra tohto roku.

Komentár

Podpora kultúry v meste zrušením poplatku, ktorý oproti nákladom na výber prinášal len zanedbateľné príjmy je podľa mnohých hodnotiteľov vítané. Na druhej strane viacerí kritizovali zámer zvýhodniť zrušením poplatku len živú hudbu, čo podľa nich znamená neodôvodnenú diskrimináciu ostatných kultúrnych podujatí v meste.

12. Zavedenie parkovného v širšom centre Žiliny pre samotných obyvateľov

Charakteristika opatrenia

Na návrh vedenia mesta Žilina poslanci schválili zavedenia parkovného v širšom centre mesta v troch zónach: historické centrum, ulice priľahlé centru a vzdialenejšie vyhradené ulice. Na rozdiel od doterajšej praxe sa výnimka z parkovného už nebude týkať osôb s trvalým pobytom v platenej zóne. Pre nich budú platiť ročné poplatky od tisíc do päť tisíc korún ročne za parkovacie miesta, u nerezidentov to bude 10-30 tisíc korún ročne. Polovica z celkového vybraného parkovného má slúžiť na vybudovanie parkovného domu.

Komentár

Členovia komisie boli pri tomto opatrení značne rozdelení. Jedna časť nevidí dôvod na zavádzanie novej dane pre obyvateľov mesta, lebo mesto by malo poskytovať parkovné miesta rezidentom bezplatne a financovať ich zo všeobecných daní. Naopak druhá skupina hodnotiteľov opatrenie víta, lebo môže vyriešiť nedostatok parkovania v centre, parkovné budú platiť len užívatelia a nie všetci, vrátane nemajiteľov áut, a navyše bude regulovať ekologické dopady motorizácie v koncentrovanej časti mesta. Spoplatnenie aj pre rezidentov je tak otázkou času aj pre iné mestá. Jeden z hodnotiteľov doporučuje konzultáciu s vedením mesta Český Krumlov, kde podobné opatrenie tiež nedávno prijali.

13. Informovanie o dohode vedenia mesta Trenčín so železnicami

Charakteristika opatrenia

Projekt modernizácie železničnej trate v Trenčíne odsúhlasilo vedenie mesta na čele s jej bývalým primátorom Jurajom Liškom v júli, no občania sa o rozhodnutí mohli dozvedieť len z vývesky, nie z miestnych médií. Aj viacerí poslanci mestského zastupiteľstva ostali neinformovaní. Ako šéf Spoločného obecného úradu Liška podpísal aj územné rozhodnutie pre modernizáciu koncom septembra. Rozhodnutie bolo podmienené viacerými podmienkami pre minimalizáciu dopadu prestavby, tie však železnice dosiaľ neakceptovali. Mestské rada v Trenčíne podporuje aj tak zrušenie doterajších rozhodnutí a volá po ustanovení nezávislej komisie. Petíciu proti modernizácii železničnej trate vedúcej cez mesto podpísalo asi desaťtisíc občanov Trenčína (z celkového počtu obyvateľov 60,000).

Komentár

Komisia kritizovala nedostatočnú otvorenosť a snahu o komunikáciu rozhodnutí vedenia mesta. To si síce splnilo zákonnú povinnosť, ale postupovalo skôr formálne ako v duchu zákona - informovať verejnosť o závažných rozhodnutiach širokého verejného záujmu. Niektorí hodnotitelia podotkli, že neriadenie sa výsledkom petície neznamená nevyhnutne negatívny prístup - inak by sa napríklad nikde nepostavili väznice či azylové domy. Kritika sa teda sústreďuje na nízku úroveň komunikácie, nie samotné rozhodnutie.

14. Neuzavretie zmluvy so zvoleným hlavným kontrolórom v Martine

Charakteristika opatrenia

Od začiatku apríla tohto roku nemá mesto Martin pracujúceho hlavného kontrolóra. Kandidáta Petra Kašubu síce mestské zastupiteľstvo zvolilo, no primátor mesta Stanislav Bernát odmieta s ním podpísať pracovnú zmluvu. Právoplatnosť voľby Kašubu potvrdila aj martinská prokuratúra. Primátor argumentuje, že samotná voľba neznamená automaticky pracovnoprávny vzťah, a teda primátora k ničomu nezaväzuje. Personálne záležitosti sú podľa neho výhradne v kompetencii vedenia mesta.

Komentár

Podľa hodnotiteľov je kontrola hospodárenia na obecnej úrovne veľkým problémom na Slovensku vo všeobecnosti, nehovoriac o situáciách bez funkčného hlavného kontrolóra. Komisia považuje primátorove argumenty za účelové v protiklade s verejným záujmom obyvateľov mesta.

Vyhodnotenia opatrení za obdobie október-december 2003 bude publikované začiatkom februára 2004. Návrhy opatrení môžu ich autori či oponenti (starostovia, poslanci, mimovládne organizácie apod.) zasielať priamo koordinátorovi projektu.

Členovia hodnotiacej komisie

 • Vladimír Benč, analytik, Spoločnosť pre zahraničnú politiku, Prešov
 • Anton Buben, prezident, Slovenský živnostenský zväz, Bratislava
 • Laura Dittel, prezidentka, Karpatská nadácia v SR, Košice
 • Zuzana Dlugošová, právnička, Občan a demokracia, Bratislava
 • Antonín Eliáš, šéfredaktor časopisu OBEC a finance, Praha, Česká republika
 • Juraj Fekete, riaditeľ, Regionálne poradenské a informačné centrum, Dunajská Streda
 • Dušan Hanula, manažér, Goset, Modra
 • Emil Jamrich, riaditeľ, Odbor programov regionálneho rozvoja, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, Bratislava
 • Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou, predseda Svazu měst a obcí Jihočeského kraja, Česká republika
 • František Kardoš, primátor, Rožňava
 • Miroslav Kňažko, hlavný analytik pre SR, CRA rating agency, Bratislava
 • Martina Kubánová, programová riaditeľka, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Bratislava
 • Rudolf Lukačka, manažér, Elas, Prievidza
 • Juraj Mesík, Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica (momentálne Svetová Banka, USA)
 • Juraj Nemec, profesor, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 • Vladimír Pirošík, právnik a občiansky aktivista, Banská Bystrica
 • Ivan Rončák, politológ, Banská Bystrica
 • Rastislav Ručinský, ekonóm, Ekonomická univerzita, Košice
 • Marek Rybář, politológ, Filozofická fakulta UK, Bratislava
 • Jozef Sauer, primátor, Veľký Krtíš
 • Martin Sirák, regionalista, Centrum pre hospodársky rozvoj, Bratislava
 • Ľubica Trubíniová, aktivistka, Bratislavské ochranárske regionálne združenie, Bratislava
 • Ľuboš Vagač, riaditeľ, Centrum pre hospodársky rozvoj, Bratislava
 • Juraj Vantuch, učiteľ, Pedagogická fakulta UK, Bratislava
 • Milan Vojvoda, zástupca riaditeľa, ZŠ Vančurova, Trnava
 • Eduard Vokál, primátor, Lipany
 • Ivana Vrabcová, úverová analytička, Prvá komunálna banka, Žilina
 • Jiří Životský, starosta, Sokolnice, Česká republika

Členovia komisie nepoberajú za svoju činnosť žiadnu odmenu – svoj čas a energiu venujú bezplatne zlepšovaniu kvality práce samospráv. Ak do prípravy či oponentúry hodnotenia určitého opatrenia bol priamo zainteresovaný aj člen komisie, jeho či jej hlas sa do výsledku daného opatrenia nezapočítaval.

Kontakt

INEKO, Gabriel Šípoš, sipos@ineko.sk, tel. 02/5341 1331