Projekt HESO – Regióny

Projekt HESO-Regióny – Výsledky za 3. štvrťrok 2004

Dátum: 01.10.2004

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) spolu s Junior Achievement Slovensko (JA SR) prináša výsledky projektu Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení v regiónoch SR (HESO-Regióny), ktorý je modifikáciou projektu HESO hodnotiaceho opatrenia na národnej úrovni. Najnovším hodnoteným obdobím HESO-Regióny je tretí štvrťrok 2004. V rámci projektu HESO-Regióny sa štvrťročne vyjadrujú ekonomickí analytici, podnikatelia, primátori a starostovia, zástupcovia akademickej obce, stavovských a mimovládnych organizácií (zoznam v prílohe) k navrhovaným a realizovaným opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov. Projekt HESO-Regióny tak prináša názor odbornej verejnosti na dôležité lokálne opatrenia ekonomicko-sociálneho charakteru ovplyvňujúcich kvalitu života občanov.

Poradie opatrení od najlepšie k najhoršie hodnoteným:

HESO-Regióny Rating
júl-september 2004 [+300, -300]
1. Menovité hlasovanie o majetku v Petržalke 163
2. Vyvolanie mien zlodejov zemiakov obecným rozhlasom v Predmieri 134
3. Ponuka lacných mimosezónnych pobytov vo Vysokých Tatrách partnerom 122
4. Návrh registrovať bicykle občanov mestskou políciou v Nových Zámkoch 88
5. Premena zrušenej školy na technologický park vo Veľkom Krtíši 83
6. Boj Bratislavy s asociálnymi občanmi v uliciach 46
7. Staré mesto-Bratislava poskytuje dotácie na jasle podľa príjmu rodičov 31
8. Odpustenie dlhov nájomníkom a bezplatný odpredaj bytov v Stropkove -77
9. Ponechanie šéfa polície v Banskej Bystrici vo funkcii primátorom -133
10. Postup primátora Žiliny pri rokovaní s majiteľmi pozemkov pre Kia -136

V treťom štvrťroku 2004 komisia ocenila najvyšším hodnotením menovité hlasovanie o majetku poslancami v Petržalke, keďže doteraz sa pri neexistencii hlasovacieho zariadenia evidovali len celkové počty hlasov. Tento postup by mal viesť k vyššej transparentnosti rozhodnutí a lepšej kontrole poslancov občanmi. Za jednoduché no efektívne riešenie rozšíreného problému kradnutia zemiakov ohodnotila komisia vyvolávanie mien zlodejov zemiakov obecným rozhlasom v Predmieri. Členovia komisie ocenili riešenie na úrovni komunity bez snahy zavádzať represívne, doteraz neúčinné opatrenia. K vysoko hodnoteným opatreniam štvrťroka patrila aj ponuka lacných mimosezónnych pobytov samosprávou vo Vysokých Tatrách partnerom v zahraničí, a to kvôli vzorovej vlastnej iniciatíve podporiť podnikateľov bez náročných finančných dotácií.

Naopak najkritizovanejším opatrením štvrťroka bol postup primátora Žiliny pri rokovaní s majiteľmi pozemkov pre Kia, ktorý komisia vyhodnotila nielenže ako neúctivý k občanom, ale pre hľadanie dohody nekonštruktívny. S vysoko negatívnou odozvou komisie sa stretlo aj neodvolanie náčelníka polície v Banskej Bystrici vo funkcii primátorom napriek protizákonnému postupu náčelníka a jeho nevhodnému správaniu na verejnosti. Podľa komisie tým trpí dôvera občanov v políciu i samotnú samosprávu.

Komentáre hodnotiacej komisie k ratingom:

1. Menovité hlasovanie o majetku v Petržalke

Charakteristika opatrenia

Už v predstihu v septembri hlasovali poslanci miestneho zastupiteľstva v Bratislave – Petržalke menovite pri rokovaní o dlhodobom prenájme pozemkov. Rozhodli sa tak napriek tomu, že to od nich podľa mestského úradu novoupravený zákon vyžadoval až od 1.10 tohto roka: pri rokovaniach o kúpe či predaji majetku mestskej časti sa už vyžaduje menovité hlasovanie s cieľom predísť stretom medzi verejným a osobnými záujmami (na túto povinnosť sú však rozdielne názory, podľa hovorkyne ZMOS si to zákon nevyžaduje). Doteraz v Petržalke evidovali len celkové počty hlasov aj pri predajoch majetkov.

Komentár

Komisia vysoko ocenila pozitívny signál poslancov voči verejnosti. Opatrenie smeruje k vyššej transparentnosti hlasovania a tým lepšej kontrole a osobnej zodpovednosti poslancov, čo je pri rozhodovaní o majetku obzvlášť dôležité. Viacerí hodnotitelia navrhujú rozšíriť menovité hlasovania, prípadne podľa možností zvážiť kúpu hlasovacieho zariadenia.

2. Vyvolanie mien zlodejov zemiakov obecným rozhlasom v Predmieri

Charakteristika opatrenia

V Predmieri (okrem Bytča) dalo poškodené poľnohospodárske družstvo v spolupráci s obcou vyhlásiť políciou prichytených zlodejov zemiakov obecných rozhlasom. Podľa predstaviteľov družstva to bolo veľmi účinné opatrenie, a viac ku krádežiam neprišlo. Podľa družstva krádeže zemiakov sú vďaka ich nízkej cene považované len za priestupky, čo potenciálnych zlodejov veľmi neodrádza. Vyhlásenie rozhlasom sa ukázalo oveľa účinnejšie.

Komentár

Hodnotiteľom sa veľmi pozdáva riešenie pretrvávajúceho problému krádeží zemiakov cez tlak vnútri komunity. Snaha všetky problémy riešiť represívnymi zákonmi totiž často zlyháva. Pre niektorých členov komisie ale ostáva otázna legálnosť takéhoto opatrenia. Okrem toho efektívnosť v iných regiónoch môže byť limitovaná podľa zváženia, nakoľko sú krádeže voľbou a nakoľko nevyhnutnosťou.

3. Ponuka lacných mimosezónnych pobytov v meste Vysoké Tatry českým partnerom

Charakteristika opatrenia

Samospráva mesta Vysoké Tatry sa rozhodla osloviť družobné samosprávy z Českej republiky. Plánuje ich presvedčiť, aby ich obyvatelia svoju dovolenku strávili v slovenských veľhorách. Svoju iniciatívu chcú prezentovať pred českými primátormi miest, riaditeľmi priemyselných podnikov, základných a stredných škôl. Spoločne so Združením cestovného ruchu Vysoké Tatry a podnikateľmi v cestovnom ruchu im chce mesto ponúknuť dva balíky pobytov. Jeden balík rekondičných pobytov mimo hlavnej turistickej sezóny a druhý balík bude ponuka školám na lyžiarske výcviky a pobyty v rámci výletov na konci školského roka. Samospráva tak chce spolupracovať s miestnymi podnikateľmi pri obsadzovaní ubytovacích kapacít mimo sezóny. Podnikatelia sú ochotní prispieť zľavami a akciovými cenami, samospráva kontaktmi v susedných Čechách. Očakávaným výsledkom by mali byť vyššie príjmy podnikateľov aj samosprávy.

Komentár

Vlastná iniciatíva mesta využiť existujúce kontakty v zahraničí je vítaná, rovnako ako spolupráca so súkromným sektorom. Spoliehanie sa na vlastné sily je efektívnejšie ako čakanie na štátne aktivity, podobne forma kontaktov vhodnejšia ako napríklad priame dotácie vybraným firmám.

4. Návrh registrovať bicykle občanov mestskou políciou v Nových Zámkoch

Charakteristika opatrenia

Mestská polícia v Nových Zámkoch navrhla koncom júna zaviesť občanom službu registrácie vlastníctva bicyklov. Cieľom je znížiť rastúci počet krádeží bicyklov v meste a okolí. Záujemcovi – vlastníkovi bicykla by polícia vyrazila na skelete registračné číslo po predložení dokladov o zakúpení bicykla a vyhotovila by za formálny poplatok registračný doklad. Registrácia by okrem prevencie mala pomôcť vlastníkom vymáhať si škodu aj v poisťovni. Polícia chcela najprv zisťovať záujem anketou medzi občanmi.

Komentár

Väčšina komisie privítala prístup mestskej polície – aktívny, no dobrovoľný prístup, testovanie opatrenia cez anketu. Niektorí hodnotitelia si myslia, že opatrenie účinné nebude (možnosť predaja mimo mesta, množstvo bicyklov bez adekvátnych papierov), iní im oponujú (bicykle sa na rozdiel od áut nebudú kradnúť na rozobratie na súčiastky). Komisia rozšírenie podmienok pre bicyklovú dopravu v meste víta. K bezpečnosti by mohol prispieť aj väčší počet verejných stojanov, prípadne kamerový systém.

5. Premena zrušenej školy na technologický park vo Veľkom Krtíši

Charakteristika opatrenia

V septembri vedenie mesta navrhlo premenu zrušenej základnej školy vo Veľkom Krtíši na technologický park so zameraním na drevospracujúci a drevársky priemysel. Podľa autorov z mestského úradu by v parku mohlo vzniknúť 56 pracovných miest, ak projekt uspeje v súťaži o podporu z EÚ fondov. Viacerí obyvatelia žijúci v blízkosti bývalej školy však proti vzniku parku protestujú kvôli hluku, dopadom na životné prostredie i následne na cenu ich pozemkov/domov. O zmene nakoniec rozhodnú mestskí poslanci.

Komentár

Aktivitu mesta využiť voľnú budovu na podporu podnikateľských možností a tvorbu pracovných príležitosti v regióne s vysokou nezamestnanosťou komisia víta. Zdôrazňuje však dôsledne analyzovať návratnosť takejto investície – je nedostatok podobných parkov v meste a regióne len otázkou nedostatku kapitálu? Otázka negatívne dotknutých občanov (a akýchkoľvek iných subjektov) sa dá podľa viacerých hodnotiteľov riešiť kompenzáciami z celkových prínosov parku. Zároveň by sa malo brať do úvahy, že využitie už existujúcej budovy má aj pozitíva oproti budovaniu celkom novej budovy na zelenej lúke, napríklad.

6. Boj Bratislavy s asociálnymi občanmi v uliciach

Charakteristika opatrenia

Vedenia mesta Bratislava vyhlásilo koncom júla aktívny boj s asociálnymi občanmi, väčšinou bezdomovcami, ktorí v uliciach mesta nadmerne pijú, obťažujú občanov i turistov a znečisťujú priestory a lavičky. Mestská polícia vyčlenila osobitnú skupinu 12 policajtov pre častú kontrolu miest, kde sa bezdomovci najčastejšie vyskytujú. Mesto hrozilo aj vykázaním takýchto občanov mimo mesta, keďže podľa polície až polovica nepochádza z Bratislavy. Po protestoch niektorých právnikov, ktorí kritizovali zámer násilného vykazovania z mesta ako porušovanie ľudských práv, mestská polícia od tejto myšlienky upustila. Podľa zistení denníka Pravda vďaka častým predvolaniam počet asociálov v Starom meste rapídne poklesol, mnohí z nich sa však premiestnili do iným mestských častí. Polícia odhaduje počet bezdomovcov v Bratislave na 600 osôb.

Komentár

Komisia pri hodnotení zdôrazňovala čiastkový charakter opatrenia: represíva (v medziach zákona), hoci nutná, by mala byť prepojená s dôrazom na charitatívnu činnosť, vlastnú či podporou aktivít tretieho a súkromného sektora.

7. Staré mesto-Bratislava poskytuje dotácie na jasle podľa príjmu rodičov

Charakteristika opatrenia

V júni rozhodli poslanci mestskej časti Staré mesto v Bratislave, že dotácie pre rodičov s deťmi so záujmom o jasle budú poskytovať podľa príjmu rodičov. Cieľom je zlepšiť finančnú udržateľnosť jaslí, keďže doteraz poplatky kryli ani nie tretinu celkových nákladov. V novom systéme by rodičia dokopy (alebo osamelý rodič) s čistým priemerným platom 3,5krát vyšším ako je životné minimum (4.580 Sk pre dospelú osobu) platili reálne náklady 8.300Sk mesačne, kým rodičia s príjmom do úrovne životného minima by platili 1.370Sk mesačne. Ostatní by odstupňovane platili sumy medzi minimom a maximom. Pri podpise zmluvy predkladajú rodičia čestné vyhlásenie o svojich príjmoch. Podľa predsedu Úradu pre ochranu osobných údajov je vyžadovanie takýchto údajov od rodičov nezákonné, pokiaľ nie je dobrovoľné. Predstavitelia mestskej časti práve argumentujú, že dotácie na jasle poskytujú dobrovoľne a nad rámec zákona.

Komentár

Hodnotitelia boli pri tomto postupe samosprávy rozdelení. Jedna časť opatrenie vítala ako adresné poskytovanie služieb občanom, pričom ochrana osobných údajov je druhoradá vzhľadom na prínosnú metodiku podpory. Otáznou pre nich je skôr maximálna výška podpory – je vedenie jaslí naozaj také drahé, nedala by sa zvýšiť efektívnosť? Druhá skupina naopak platby podľa príjmu odmieta, argumentujúc, že bohatší platia aj viac daní v absolútnom vyjadrení, a tak by služby už mali byť prístupné všetkým za rovnaké podmienky.

8. Odpustenie dlhov skupine nájomníkov a bezplatný odpredaj bytov v Stropkove

Charakteristika opatrenia

Poslanci mestského zastupiteľstva v Stropkove odsúhlasili v septembri odpustenie dlhu spolu vo výške 1,8 milióna korún 35 rómskym nájomcom mestských bytov v troch obytných domoch, a zároveň predaj bytov týmto nájomcom za symbolickú korunu. Cieľom návrhu je zastaviť narastanie nedoplatkov mesta a zmeniť správanie doterajších dlžníkov vzhľadom na nemožnosť vysťahovania do iných priestorov. Poslanci argumentovali aj pozitívnou diskrimináciou, keďže dlhy sa odpúšťali len tejto skupine nájomcov. Kritici poukazovali na precedens, ktorý môže zhoršiť platobnú disciplínu nájomcov v celom meste, a tiež poukazovali na nerovnosť prístupu ku všetkým občanom.

Komentár

Väčšina členov komisie kritizuje krátkodobý charakter riešenia – dopad na rozpočet mesta. V dlhodobom horizonte môže nielen zhoršiť motiváciu platiť, no aj rozdeliť mesto a zhoršiť etnické vzťahy kvôli rôznemu prístupu k neplatičom. Na druhej strane sa mesto pokúsilo situáciu riešiť – zlepšením jeho riešenia by bolo naviazať odpustenie dlhov na povinnú prácu na verejných projektoch.

9. Ponechanie šéfa polície v Banskej Bystrici vo funkcii primátorom

Charakteristika opatrenia

Primátor Banskej Bystrice Ján Králik odmieta odvolať šéfa mestskej polície Františka Vaškoviča z funkcie, ako ho na to vyzývajú poslanci mestského zastupiteľstva. Tí reagovali na dve letné kauzy šéfa polície. V prvom prípade Vaškovič podľa svedkov v podnapitom stave spadol a spôsobil si zranenia, ktoré neskôr vysvetľoval prepadom neznámymi ľuďmi (stalo sa to mimo služby). V druhom prípade Vaškovič vydal v rozpore so všeobecným záväzným opatrením bezplatné parkovacie karty pôvodne pre súkromné autá svojich zamestnancov, ktoré sa neskôr zneužívali. Vaškovič sa ich preto rozhodol stiahnuť. Primátor Králik poslal Vaškovičovi písomné napomenutie, odvolať ho odmietol s tým, že nešlo o závažné porušenia pracovnej disciplíny. Sľúbil ho však vyzvať, aby sám odstúpil.

Komentár

Komisia nesúhlasí s postojom primátora, ktorý podľa nej nekonal v duchu zákona a hlavne v prospech mesta. Náčelník mestskej polície by mal byť vzorom v správaní a dodržiavaní zákonov, ktoré sám vymáha. Akú dôveru môžu v takomto prípade vložiť obyvatelia mesta v políciu so šéfom s takýmto konaním?

10. Postup primátora Žiliny pri rokovaní s majiteľmi pozemkov pre Kia

Charakteristika opatrenia

Primátor Žiliny Ján Slota sa často v priebehu posledného pol roka hrubo vyjadril na adresu majiteľov pozemkov pod plánovanou fabrikou automobilky Kia, ktorí nechceli svoje pozemky predať za štátom ponúkané ceny. Slota to označil za sabotáž a odbojných majiteľov za nepriateľov štátu. Kritici postupu mesta Žilina tiež poukazovali na jeho neriešený konflikt záujmov. Mesto Žilina totiž vlastní investorské firmy nakupujúce pozemky pre Kia, no zároveň stavebný úrad mesta Žilina vydal stavebné povolenie.

Postupom však mesto i štát splnili záväzok Kia začať výstavbu závodu 15. októbra tohto roku. Kia by mala priamo zamestnať do tritisíc ľudí a investovať viac ako miliardu dolárov.

Komentár

Komisia vyhodnotila postup primátora ako neúctivý k občanom, a zároveň nekonštruktívny v riešení problému. Vytvára odstrašujúci príklad pre obdobné konanie pri výkupe pozemkov v iných regiónoch. Navyše v konflikte záujmov pri rozhodovaní samosprávnych orgánov ďalej znižuje dôveru v spravodlivé konanie voči občanovi. Na druhej strane k situácii došlo celkovou nepripravenosťou na investíciu automobilky, za čo nesú zodpovednosť aj predstavitelia štátu.

Vyhodnotenia opatrení za obdobie október-december 2004 bude publikované začiatkom februára 2005. Návrhy opatrení môžu ich autori či oponenti (starostovia, poslanci, mimovládne organizácie apod.) zasielať priamo koordinátorovi projektu.

Členovia hodnotiacej komisie

 • Eva Balážová, prezidentka, Asociácia komunálnych ekonómov SR, Lučenec
 • Eva Balážová, prezidentka, Asociácia komunálnych ekonómov SR, Lučenec
 • Vladimír Benč, analytik, Spoločnosť pre zahraničnú politiku, Prešov
 • Laura Dittel, prezidentka, Karpatská nadácia v SR, Košice
 • Juraj Fekete, riaditeľ, Regionálne poradenské a informačné centrum, Dunajská Streda
 • Dušan Hanula, manažér, Goset, Modra
 • Michal Horváth, ekonóm, University of St.Andrews, Škótsko
 • Silvia Kapášová, analytička, Slovenská ratingová agentúra, Bratislava
 • Milan Kňažko, analytik, CRA rating agency, Bratislava
 • Vojtech Koleják, riaditeľ, Nemocnica s poliklinikou, Trstená
 • Martina Kubánová, programová riaditeľka, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Bratislava
 • Juraj Mesík, Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica (momentálne Svetová Banka, USA)
 • Juraj Nemec, profesor, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 • Ivan Rončák, politológ, Banská Bystrica
 • Rastislav Ručinský, ekonóm, Ekonomická univerzita, Košice
 • Marek Rybář, politológ, Filozofická fakulta UK, Bratislava
 • Martin Sirák, riaditeľ, CARPAT - Centrum pre aktívnu regionálnu politiku, analýzu a tréning, Piešťany
 • Ľubica Trubíniová, aktivistka, Bratislavské ochranárske regionálne združenie, Bratislava
 • Luboš Vagač, riaditeľ, Centrum pre hospodársky rozvoj, Bratislava
 • Juraj Vantuch, učiteľ, Pedagogická fakulta UK, Bratislava
 • Vratislav Výborný, člen zastupiteľstva, Rady mesta Jihlava, Česká republika
 • Jiří Životský, starosta, Sokolnice, Česká republika

Členovia komisie nepoberajú za svoju činnosť žiadnu odmenu – svoj čas a energiu venujú bezplatne zlepšovaniu kvality práce samospráv. Ak do prípravy či oponentúry hodnotenia určitého opatrenia bol priamo zainteresovaný aj člen komisie, jeho či jej hlas sa do výsledku daného opatrenia nezapočítaval.

Kontakt

INEKO, Gabriel Šípoš, sipos@ineko.sk, tel. 02/5341 1331