Projekt HESO – Regióny

Projekt HESO-Regióny – Výsledky za 1. štvrťrok 2005

Dátum: 01.04.2005

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) prináša výsledky projektu Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení v regiónoch SR (HESO-Regióny), ktorý je modifikáciou projektu HESO hodnotiaceho opatrenia na národnej úrovni. Najnovším hodnoteným obdobím HESO-Regióny je prvý štvrťrok 2005. V rámci projektu HESO-Regióny sa štvrťročne vyjadrujú ekonomickí analytici, podnikatelia, primátori a starostovia, zástupcovia akademickej obce, stavovských a mimovládnych organizácií (zoznam v prílohe) k navrhovaným a realizovaným opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov. Projekt HESO-Regióny tak prináša názor odbornej verejnosti na dôležité lokálne opatrenia ekonomicko-sociálneho charakteru ovplyvňujúce kvalitu života občanov.

Poradie opatrení od najlepšie k najhoršie hodnoteným:

HESO-Regióny Rating
január-marec 2005 [+300, -300]
1. Motivovanie žetónmi k separovanému zberu odpadu v Smižanoch 196
2. Zriadenie internetového terminálu pre občanov v Handlovej 153
3. Zriadenie dobrovoľných nočných rodičovských hliadok v Starej Turej 128
4. Informačná kampaň za slušnejšie šoférovanie v Bratislave 92
5. Nový grantový systém pre kultúru v Trenčíne 71
6. Predaj voľných bytov za trhové ceny obálkovou metódou v Spišskej Novej Vsi 69
7. Návrh poslancov v Košiciach limitovať administratívu mesta, nie počet mestských častí 68
8. Zredukovanie výnimiek z plných platieb na komunálny odpad v Lučenci 67
9. Presklenie časti dverí úradníkov na Mestskom úrade v Krompachoch 62
10. Zavedenie osobitného príspevku na bývanie sociálne odkázaných v Košiciach 61
11. Úľava na dani za letné terasy pri zjednotenom štýle v centre Popradu 48
12. Zákaz umiestňovať reklamné stojany na hlavnom námestí v Poprade 39
13. Zavedenie dane za zabratie verejného priestranstva pre autá v Dudinciach -2
14. Návrh platieb za letné terasy v Bratislave - Starom meste len pri dobrom počasí -28

V prvom štvrťroku 2005 komisia ocenila najvyšším hodnotením motivovanie k separovanému zberu odpadu v Smižanoch žetónmi, teda využitie finančnej, no dobrovoľnej motivácie k správaniu, ktoré berie do úvahy aj náklady na ochranu životného prostredia. Pri separácii istého množstva odpadu totiž občan dostane žetóny, ktoré môže použiť na platbu za neseparovaný odpad. Priaznivú odozvu u hodnotiteľov našlo aj zriadenie internetového terminálu pre občanov v Handlovej, umožňujúce bezplatný prístup na vyhradené stránky týkajúce sa samosprávy, hľadania práce či podnikateľských registrov (za poplatok je prístup možný na celý internet). Komisia vyzdvihla zefektívnenie získavania informácií pre občanov a zníženie zaťaženosti miestnych úradníkov. Prínosom je podľa nej aj motivácia občanov k vlastnej aktivite a podpora počítačovej gramotnosti. K najlepším opatrením samospráv štvrťroka patrí aj zriadenie dobrovoľných nočných rodičovských hliadok v Starej Turej. Tri až päťčlenné hliadky na základe škandinávskeho vzoru hliadkujú po uliciach a zábavných podnikoch, kde sa bavia mladí. V prípade problémov však sami nezasahujú, ale kontaktujú mestskú políciu. Podľa hodnotiteľov ide o výbornú myšlienku, hlavne z dôvodu budovania komunitnej dobrovoľnej spolupráce a dôvery k miestnym orgánom. Zvýšená aktivita občanov starať sa o bezpečnosť vo svojom okolí navyše umožní polícii venovať sa iným formám kriminality či preklenúť rozpočtové obmedzenia.

Naopak najkritizovanejším opatrením štvrťroka bol návrh platieb za letné terasy v Bratislave - Starom meste len pri dobrom počasí majiteľmi kaviarní a reštaurácií. Podľa komisie podnikateľské riziko patrí podnikateľom, mesto by nemalo byť poisťovňou. Navyše terasy zaberajú priestor v každom počasí. Opatrenie by bolo aj administratívne náročné a ťažko vykonateľné (ako definovať „dobré počasie“?). S negatívnou reakciou sa stretlo aj zavedenie dane za zabratie verejného priestranstva pre autá v Dudinciach. Dôvodom zavedenia dane je podľa starostu obce zrovnoprávnenie s majiteľmi áut, ktorí si postavili garáže či kúpili pozemky na parkovanie a platia z nich daň z nehnuteľností. Väčšina hodnotiteľov považuje opatrenie i vysvetlenie za samoúčelné a neriešiace problém parkovania v obci, ktorý je sústredený v centre. Časť komisie však v princípe so zdanením súhlasí ako s formou rozdelenia vzácneho statku, verejného priestranstva.

Komentáre hodnotiacej komisie k ratingom:

1. Motivovanie žetónmi k separovanému zberu odpadu v Smižanoch

Charakteristika opatrenia

Od začiatku roka sa v Smižanoch (8.200 obyvateľov, okres Spišská Nová Ves) rozhodli motivovať občanov k separovanému zberu odpadu. Za určité množstvo neseparovaného odpadu občania platia žetónmi, ktoré od mesta dostávajú na začiatku roka po zaplatení poplatku za odpad. Ak však odpad aj separujú (papier, sklo, železo, plasty), po určitom množstve získajú extra žetón, ktorý potom môžu použiť na platbu za dodatočný neseparovaný odpad (inak by si ho kupovali). Týmto systémom sa obci podarilo stabilizovať množstvo odpadu, a nezvýšiť tento rok poplatok občanom. Separovaný zber tvorí zhruba 9% celkového odpadu. Separácia funguje spoločne s 15 ďalšími obcami v rámci Združenia pre separovaný zber.

Komentár

Hodnotitelia vysoko vyzdvihli opatrenie ako ekologické a ekonomické zároveň. Využitie ekonomického, jednoduchého, administratívne nenáročného a pre občanov zrozumiteľného nástroja (motivácia žetónmi) je podľa komisie správnou metódou k ekologickejšiemu zberu, keďže zapojenie obyvateľov býva najväčším problémom separácie odpadu. Istým rizikom je možnosť zneužitia, „pašovania“ odpadu z iných obcí.

2. Zriadenie internetového terminálu pre občanov v Handlovej

Charakteristika opatrenia

Vo februári umiestnili v Handlovej v miestnom Dome kultúry internetový terminál. Prístup k nemu je bezplatný pre vyhradené stránky ako napríklad domovské stránky Handlovej a okolitých miest, stránok ministerstiev, portálov s ponukami práce, podnikateľských registrov či telefónneho zoznamu a cestovných poriadkov. Pri zakúpení kupónu (15 Sk na 30 minút) dostane záujemca prístup k celému internetu. Cieľom projektu je odľahčiť miestne úrady a zefektívniť hľadanie informácii občanmi. Terminál stál 150.000 korún, jeho mesačná údržba vyjde mesto na 2.400 Sk.

Komentár

Komisia ocenila zefektívnenie získavania informácií pre občanov, zníženie zaťaženosti miestnych úradníkov. Prínosom je aj motivácia občanov k vlastnej aktivite a podpora počítačovej gramotnosti. Otáznou je nutnosť zavedenia plateného prístupu k celému internetu – nevytláča mesto v tomto smere podnikanie internetových kaviarní?

3. Zriadenie dobrovoľných nočných rodičovských hliadok v Starej Turej

Charakteristika opatrenia

Mestská polícia v Starej Turej (mesto s 10 tisíc obyvateľmi, okres Nové Mesto nad Váhom) v spolupráci s magistrátom zaviedla od apríla systém dobrovoľných nočných rodičovských hliadok „Noční havrani.“ Tri až päťčlenné hliadky na základe škandinávskeho vzoru hliadkujú v piatok až nedeľu večer po uliciach a zábavných podnikoch, kde sa bavia mladí. V prípade problémov však sami nezasahujú, ale kontaktujú mestskú políciu. Majú oblečené výstražné vesty a pri sebe aj zdravotný balíček. Hliadky sa stále obmieňajú, a sú nimi väčšinou rodičia s dospievajúcimi deťmi. Cieľom opatrenia je zvýšiť bezpečnosť zábavy mladých a zapojiť samotných obyvateľov do spolupráce s políciou.

Komentár

Podľa hodnotiteľov ide o výbornú myšlienku, hlavne z dôvodu budovania komunitnej dobrovoľnej spolupráce a dôvery k miestnym orgánom. Zvýšená aktivita občanov starať sa o bezpečnosť vo svojom okolí navyše umožní polícii venovať sa iným formám kriminality či preklenúť rozpočtové obmedzenia.

4. Informačná kampaň za slušnejšie šoférovanie v Bratislave

Charakteristika opatrenia

Magistrát mesta v spolupráci s reklamnou agentúrou Euro RSCG New Europe usporiadal v marci kreatívnu informačnú kampaň snažiacu sa o zvýšenie bezpečnosti dopravy v meste. Hlavným motívom bola sebaironizácia. Na križovatkách predovšetkým v Starom Meste bolo rozmiestnených 100 plastových tabuliek imitujúcich tie v zoo s názvami pripomínajúcimi zvieratá (napr. Arogant cestný), vsugerujúc myšlienku cestnej „džungle“. Tabuľky obsahovali aj latinské názvy, či pokyny ako sa k nim správať („Nedráždiť“). Zároveň bola kampaň šírená 60 citylightami s mapkami výskytu takýchto šoférov. Mesto vyšla kampaň na 50 tisíc korún, kryjúc náklady na výrobu plagátov a tabuliek.

Komentár

Hodnotitelia považujú arogantnú jazdu vodičov v Bratislave i na celom Slovensku za veľký problém, navyše políciou väčšinou nepostihovaným, preto iniciatívu mesta Bratislavu veľmi vítajú. Väčšina tiež privítala kreatívnosť kampane, hoci účinnosť na cieľovú skupinu vodičov je nejasná. Limitovanie nákladov mesta cez spoluprácu s komerčnými subjektami je plusom projektu.

5. Nový grantový systém pre kultúru v Trenčíne

Charakteristika opatrenia

Poslanci v Trenčíne zmenili systém grantového financovania kultúry v dvoch bodoch. Z celkovej sumy 5,65 milióna korún pôjde na menšie granty 3 mil. Sk, a suma 2,65 mil. Sk je určená na tzv. imidžotvorné kultúrne akcie, vybrané primátorom za pomoci kultúrnej komisie zastupiteľstva. Na tento rok medzi tieto tradičné akcie mesta patria hlavne hudobný festival Pohoda a filmový festival ARTFILM, oslavy dňa Európy na 1.mája, Mikuláša, Vianoc, Silvestra ako aj podpora festivalu slovenských filmov vo Francúzsku. Druhou zmenou je, že ostatné granty nebude vyberať kultúrna komisia poslancov (zložená z poslancov a odborníkov, no podľa kritikov často prepojená na organizátorov viacerých podujatí), ale primátorom Trenčína menovaná 9-členná grantová komisia umelcov a kultúrnych činiteľov, ktorí nebudú môcť žiadať o granty sami ani byť v spojení s agentúrami, ktoré o granty žiadajú. Za činnosť komisie preberá zodpovednosť priamo primátor, ktorý aj o pridelení dotácie v konečnom dôsledku rozhodne. Maximálna výška poskytnutého grantu je 200 tisíc Sk, pričom nemôže pokrývať viac ako 70% celkových nákladov na podujatie.

Komentár

Opatrenie ocenené hlavne pre svoju transparentnosť a jasne určené pravidlá vrátane primátorovej zodpovednosti (na rozdiel od často používanej anonymity kolektívu). Podľa viacerých hodnotiteľov totiž problémom rozdeľovania peňazí na kultúru (či šport a pod.) býva príliš veľká kontrola peňazí záujmovými skupinami posúvaním zodpovednosti na rôzne komisie: v novom systéme majú voliči možnosť oceniť výber vo voľbách, pričom podmienkou je dostatočné informovanie verejnosti o rozhodnutiach. Niektorí hodnotitelia by prisúdili grantovej komisii konečné slovo, nie primátorovi, keďže on ju aj tak vopred menuje. Tiež je vhodné zvážiť granty na viac rokov v rámci prechodu na dlhodobejšie, programové financovanie aktivít samospráv.

6. Predaj voľných bytov za trhové ceny obálkovou metódou v Spišskej Novej Vsi

Charakteristika opatrenia

Po neustálych problémoch a podozreniach z korupcie pri predaji voľných bytov bytovou komisiou v Spišskej Novej Vsi sa mesto rozhodlo predávať priamo za trhové ceny verejnou súťažou. Vyvolávacia cena totožná so znaleckým posudkom každého bytu je uverejňovaná v inzeráte, na základe ktorého občania zasielajú svoje ponuky v obálkach. Tie sa v ich prítomnosti otvárajú a vyberie najvyššia cena. Predajné ceny doteraz vždy prevyšovali vyvolávacie ceny. Sociálna situácia žiadateľa nie je braná do úvahy. V mnohých iných mestách sa prideľujú byty na prenájom podľa sociálnych kritérií cez komisiu, v posledných rokoch sa uchytilo aj žrebovanie.

Komentár

Väčšina hodnotiteľov vníma predaj za trhové ceny za najlepší spôsob boja s klientelizmom, pri bytoch častý problém s potenciálne veľkými sumami. Snáď verejná dražba môže byť ešte transparentnejšia ako obálková metóda. Viacerí členovia komisie však považujú prideľovanie bytov občanov v núdzi za dôležitú funkciu mesta, ktorá sa trhovým predajom vôbec nerieši. Alternatívou by mohol byť trhový predaj bytov spolu s adresnými príspevkami na bývanie pre sociálne prípady.

7. Návrh poslancov v Košiciach limitovať administratívu mesta, nie počet mestských častí

Charakteristika opatrenia

Mestskí poslanci za KDH v Košiciach v marci navrhli zlepšiť efektívnosť samosprávy mesta zredukovaním počtu poslancov mestských i miestnych zastupiteľstiev takmer na polovicu oproti súčasnému stavu (z 80 na 41 v meste, zo 414 na 216 spolu v mestských častiach). Návrh by určil aj hornú hranicu nákladov na administratívu na jednu tretinu celkových rozpočtov. Kým súčasné vedenie mesta ako aj SDKÚ podporujú v rámci zvýšenia efektivity zredukovanie počtu mestských častí v Košiciach z 22 na 10 či menej (v Bratislave s takmer dvojnásobným počtom obyvateľov ich je 17), návrh KDH počet častí necháva na súčasnej úrovni s tým, že o nich by mali rozhodnúť obyvatelia referendami. KDH by tiež limitovalo súčet všetkých odmien na poslanca vo výške maximálne 10% platu primátora či starostu.

Komentár

Mnohí hodnotitelia by najradšej spojili oba hlavné návrhy, teda zníženie počtu mestských častí (zefektívnenie práce pri sústredení expertov, najmä na financie) spolu so znížením počtu poslancov (väčšia zodpovednosť individuálnych poslancov a lepšia orientácia voličov). Presné limity na administratívu nemusia odrážať situáciu každej mestskej časti a môžu viesť k zhoršeniu poskytovania služieb, preto je vhodnejšie sa zamerať na transparentnosť práce, napr. zavedením on-line služieb a informácií, oznámenie dôvodov pre individuálne poslanecké odmeny, a podobne.

8. Zredukovanie výnimiek z plných platieb na komunálny odpad v Lučenci

Charakteristika opatrenia

Lučeneckými mestskými poslancami schválené nariadenie o miestnom poplatku za komunálny odpad platiace od začiatku roka už nezahŕňa 50%-tnú zľavu pre zdravotne ťažko postihnutých či zľavu pre dôchodcov ako dovtedy. Ostala len výnimka pre dlhodobo neprítomných občanov. Mesto argumentuje, že príliš veľký počet výnimiek redukuje výnos z poplatku a vyššie zaťaženie ostatných by spôsobilo problémy s výberom. Mnohé mestá na Slovensku poskytujú na poplatky za odpad rôzne výnimky a zľavy v rôznorodej štruktúre, najmä pre ľudí v hmotnej núdzi, dôchodcov či starších podľa veku, zdravotne postihnutých, ale aj pre mnohopočetné rodiny, niektoré však od výnimiek podobne ako v Lučenci upustili.

Komentár

Hodnotitelia sú za zachovanie sociálnej pomoci vybraným občanom v meste, no väčšinou súhlasia s krokom poslancov v Lučenci. Zrušenie výnimiek robí výber poplatkov jednoduchší, prehľadnejší a ľahšie vymáhateľný. Eliminuje možnosť zneužívania, napríklad pri spoločnom bývaní zvýhodnených a nezvýhodnených. Navyše ani zvýhodnené kategórie nemusia byť adresné, niektorí dôchodcovia majú vyššie príjmy ako mladší občania. Preto sa väčšina komisie prikláňa pre sociálnu pomoc v priamych, adresných dávkach, nie úľavámi v rôznych poplatkoch. Jedinou odporúčanou možnosťou pre úľavu je zvýhodniť separovaný zber odpadu, teda aktivitu priamo súvisiacu s charakterom a zmyslom poplatku.

9. Presklenie časti dverí úradníkov na Mestskom úrade v Krompachoch

Charakteristika opatrenia

Vedenie Mestského úradu v Krompachoch sa rozhodlo časť dverí svojich úradníkov preskliť. Cieľom opatrenia je zefektívniť prácu úradníkov, ale aj odbúrať stres vznikajúci, keď občania klopú na dvere so zámerom zistiť, či je pred nimi stránka. Presklenie len časti dverí má byť kompromisom medzi kontrolou práce úradníkov a zároveň ochranou ich súkromia.

Komentár

Hodnotitelia opatrenie skôr podporujú na základe jeho šance zefektívniť prácu úradníkov, zvýšiť transparentnosť ich konania a spríjemniť vybavovanie vecí občanmi pri malých nákladoch. Lepším, efektívnejším i transparentnejším prístupom by však bolo zriadenie kancelárie prvého styku, čím by sa zminimalizoval prístup občanov k samotným úradníkom. V každom prípade presklenie dverí nemôže nahradiť úlohu vedenia v organizácii práce úradu.

10. Zavedenie osobitného príspevku na bývanie sociálne odkázaných v Košiciach

Charakteristika opatrenia

Mesto Košice v snahe zabrániť ďalšiemu nárastu dlhov sociálne odkázaných občanov bývajúcich v mestských sociálnych bytoch a motivovať ich k podpísaniu riadnych nájomných zmlúv či uznaniu splátkového kalendára zaviedlo od začiatku roka príspevok na bývanie vo výške 250 Sk na osobu (či 500 Sk na rodinu/spolu bývajúce osoby). Podmienkou je, že má ísť o osoby v hmotnej núdzi, musia byť nájomcami v mestských sociálnych bytoch, nesmie mať dlhy za bývanie, respektíve dlhy musia byť uznané aj so splátkovým kalendárom. Žiadatelia tiež musia poberať už príspevok na bývanie od štátneho Ústredia práce, čo ich má motivovať využiť ostatné dostupné možnosti podpory. Príspevky budú prevedené priamo na účty správcov bytov. Na príspevky mesto v rozpočte vyčlenilo 3 milióny korún, a ide o dobrovoľnú aktivitu mesta nad rámec povinností zákona.

Komentár

Komisia víta snahu mesta adresnou a motivačnou formou riešiť situáciu neplatičov, hoci nie je jasné, či poskytovaná suma bude viesť pri veľkých dlhoch k zmene správania. Vhodnou zmenou poskytovania dávky by mohlo byť predĺženie nároku na ňu aj po prechode z hmotnej núdze na určitý čas, čo by zvýšilo motiváciu neplatičov k práci (zvýšilo rozdiel medzi príjmom so zamestnaním a bez neho). Je otázne, či by dávka nemala platiť aj pre občanov, ktorí majú dlhy, no nebývajú v mestských nájomných bytoch.

11. Úľava na dani za letné terasy pri zjednotenom štýle v centre Popradu

Charakteristika opatrenia

V marci sa vedenie mesta Poprad dohodlo s podnikateľmi na jednotnom štýle posedenia na letných terasách. Cieľom je estetické pôsobenia centra mesta pre návštevníkov. Za akceptovanie požiadavky mesta na výhradne ratanové (prútené) stoly a stoličky, čo môže majiteľov stáť aj niekoľko desiatok tisíc, dostali podnikatelia ponuku na nájomné zmluvy na 5 rokov a zároveň odpustenie dane za zabratie verejného priestranstva v tomto roku (inak sa platí 10 Sk na deň a meter štvorcový). 5-ročné zmluvy majú majiteľom zaručiť stabilitu a návratnosť ich investícií.

Komentár

Komisia ocenila dobrú komunikáciu i spoluprácu mesta s podnikateľmi, podobne ako aj finančne motivačnú dohodu. Estetika mesta totiž často býva zanedbávaná samosprávami. Niektorí hodnotitelia však práve namietali, nakoľko vlastne má mesto zasahovať do podnikania: čo ak sú rôzne prevádzky rôzne výnosné, slúžiace špecifickej klientele, prečo by mali mať rovnaké sedenie? Nakoľko bude cieľ mesta naplnený, ak pár podnikateľov na dohodu nepristúpi?

12. Zákaz umiestňovať reklamné stojany na hlavnom námestí v Poprade

Charakteristika opatrenia

Mesto Poprad vydalo nariadenie platné k 1. februáru, podľa ktorého už nebude možné umiestňovať reklamné stojany na hlavnom námestí. Podľa stanoviska magistrátu stojany sťažovali pohyb ľudí po námestí, najmä nevidiacim. Takzvané "áčka" boli podľa magistrátu neestetické, bolo ich príliš veľa a podnikatelia nedodržiavali dohodu, že majú byť v jednej rovine. Podnikatelia, ktorí za záber verejného priestranstva už zaplatili, dostali od mesta peniaze späť (zhruba 28 tisíc Sk). Celkovo mesto príde asi o 250 tisíc Sk ročne na poplatkoch za záber verejného priestranstva. Ak niektorí z podnikateľov toto nariadenie neuposlúchne, jeho reklamný stojan bude odstránený a dostane pokutu do výšky tisíc korún v blokovom konaní, alebo až tri tisíc korún v správnom konaní.

Komentár

Hodnotitelia opäť skôr podporujú myšlienku venovať sa aj estetike hlavného námestia. Je však otázne, či porušovanie dohôd jednotlivcami sa má riešiť celoplošným zákazom, a nie trestami pre jednotlivcov. Tiež je dobré poskytnúť podnikateľom alternatívu, lebo neriadené odstránenie jednej formy prezentácie môže nasmerovať firmy na pre mesto ešte nevýhodnejšie formy propagácie.

13. Zavedenie dane za zabratie verejného priestranstva pre autá v Dudinciach

Charakteristika opatrenia

Poslanci v Dudinciach (okres Krupina) odsúhlasili od marca zavedenie dane za zabratie verejného priestranstva aj pre autá – teda v podstate parkovné po celej obci vo výške 300 Sk na rok. Daň sa platí za každé auto, ktoré nie je odstavené v garáži či na vlastnom pozemku – v Dudinciach to zasiahne približne 20% áut. Do marca sa parkovné v obci neplatilo, a to ani pre turistov, pre nich sa chystá zavedenie parkovného v centre vo výške 10 korún na hodinu. Dôvodom zavedenia dane je podľa starostu obce zrovnoprávnenie s majiteľmi áut, ktorí si postavili garáže či kúpili pozemky na parkovanie a platia z nich daň z nehnuteľností.

Komentár

Komisia bola v názore na toto opatrenia rozdelená. Jedna časť s opatrením súhlasí v princípe: za zaberanie verejného priestranstva, hlavne ak je problémom jeho nedostatok na parkovanie, je vhodné zaviesť poplatok a tak docieliť jeho racionálne používanie. Naopak druhá, väčšia skupina hodnotiteľov považuje krok obce za neopodstatnený a preferuje spoplatnenie len v centre.

14. Návrh platieb za letné terasy v Bratislave - Starom meste len pri dobrom počasí

Charakteristika opatrenia

Po zvýšení poplatku za letné posedenie (užívanie verejného priestranstva) poslancami centrálnej mestskej časti Bratislava Staré Mesto z 10 na 30 Sk na meter štvorcový na deň podali dotknutí kaviarnici protinávrh, aby sa pri akceptovaní vyššej sumy aspoň prešlo na platenie len za sedenia pri peknom počasí, pri ktorom podnikatelia vedia terasy prevádzkovať. Podľa argumentov kaviarnikov napríklad v lete pred rokom bola kvôli počasiu prevádzka vonkajšieho sedenia možná ani nie pri polovici sezóny. Poslanci protinávrh neakceptovali. Podľa samosprávy je aj za nových podmienok záujem o prevádzkovanie letných terás veľký.

Komentár

Komisia nesúhlasí s návrhom kaviarnikov. Podľa nej podnikateľské riziko patrí podnikateľom, mesto by nemalo byť poisťovňou. Navyše terasy zaberajú priestor v každom počasí. Opatrenie by bolo aj administratívne náročné a ťažko vykonateľné (ako definovať „dobré počasie“?)

Vyhodnotenie opatrení za obdobie apríl-jún 2005 bude publikované v polovici augusta 2005. Návrhy opatrení môžu ich autori či oponenti (starostovia, poslanci, mimovládne organizácie apod.) zasielať priamo koordinátorovi projektu.

Kontakt

INEKO, Gabriel Šípoš, sipos@ineko.sk, tel. 02/5341 1331

Členovia hodnotiacej komisie

 • Vladimír Benč, analytik, Spoločnosť pre zahraničnú politiku, Prešov
 • Antonín Eliáš, šéfredaktor časopisu OBEC a finance, Praha, Česká republika
 • Juraj Fekete, riaditeľ, Regionálne poradenské a informačné centrum, Dunajská Streda
 • Michal Horváth, ekonóm, University of St.Andrews, Škótsko
 • Tomáš Jirsa, senátor, tiež starosta Hluboké nad Vltavou, predseda Svazu měst a obcí Jihočeského kraja, Česká republika
 • Andrej Juris, riaditeľ pre regulačnú a trhovú stratégiu, Západoslovenská energetika, Bratislava
 • Eugen Jurzyca, riaditeľ, inštitút INEKO, Bratislava
 • Silvia Kapášová, hlavná analytička, Slovenská ratingová agentúra, Bratislava
 • Miroslav Kňažko, hlavný analytik pre SR, CRA rating agency, Bratislava
 • Marek Lendacký, generálny riaditeľ, sekcia sociálneho poistenia Ministerstva práce, Bratislava
 • Juraj Nemec, profesor, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 • Bohumil Olach, šéfredaktor, Obecné noviny, Bratislava
 • Peter Pažitný, ekonóm, Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku, Bratislava
 • Vladimír Pirošík, právnik a občiansky aktivista, Banská Bystrica
 • Ján Podmanický, primátor, Partizánske
 • Ivan Rončák, politológ, Banská Bystrica
 • Marek Rybář, politológ, Filozofická fakulta UK, Bratislava
 • Martin Šuster, ekonóm, Národná Banka Slovenska, Bratislava
 • Ľubica Trubíniová, aktivistka, Bratislavské ochranárske regionálne združenie, Bratislava
 • Ľuboš Vagač, riaditeľ, Centrum pre hospodársky rozvoj, Bratislava
 • Stanislav Vasiľko, Predaj a Marketing, Gratex International, Bratislava
 • Eduard Vokál, primátor, Lipany
 • Ivana Vrabcová, úverová analytička, Dexia banka Slovensko, Žilina
 • Zuzana Wienk, riaditeľka, Aliancia Fair-play, Bratislava
 • Daniela Zemanovičová, podpredsedníčka, Protimonopolný úrad, Bratislava
 • Jiří Životský, starosta, Sokolnice, Česká republika

Členovia komisie nepoberajú za svoju činnosť žiadnu odmenu – svoj čas a energiu venujú bezplatne zlepšovaniu kvality práce samospráv. Ak do prípravy či oponentúry hodnotenia určitého opatrenia bol priamo zainteresovaný aj člen komisie, jeho či jej hlas sa do výsledku daného opatrenia nezapočítaval.