Projekt HESO – Regióny

Projekt HESO-Regióny: január - marec 2008

Dátum: 22.04.2008

Najvyššie oceneným opatrením za obdobie január až marec 2008 sa stalo rozmiestnenie separačných nádob na zber odpadu na trnavských základných školách. Radnica chce opatrením prehĺbiť vzťah detí a žiakov miestnych škôl k ekologickému mysleniu a vytvárať predpoklady na to, aby si mohli preniesť získané návyky z takejto činnosti aj do domácností, čo je vzhľadom na nízke environmentálne povedomie Slovákov, ale aj multiplikačný efekt smerom k dospelým členom rodiny a k ďalším generáciám pozitívum.

Poradie opatrení od najlepšie k najhoršie hodnoteným:

(pozitívne opatrenia majú plusový rating, negatívne mínusový)

HESO-Regióny Rating
Poradie január – marec 2008 [300, -300]
1. Trnava rozbehla na školách separovaný zber odpadu 175
2. Trnavská župa bude poskytovať vlastné štipendiá 148
3. Poslanec miestneho zastupiteľstva v Petržalke zverejnil priebežný odpočet svojej práce 146
4. V Trnave zriadili spoločné pracovisko mesta a polície v problémovej lokalite 144
5. Občania v Starom Meste môžu kontrolovať čistenie ulíc 134
6. Prievidza vytvorila na internetovej stránke osobitnú časť iba pre problematiku zavádzaniu eura v meste 99
7. Poslanci Petržalky významne obmedzili pohyb psov 57
8. Elektronický systém kontroly dochádzky zamestnancov v Martine 25
9. Primátor Čadce zarába viac ako premiér vlády – 80
10. Michalovce odpustili penále, zoznam dlžníkov ani sumu však mesto nezverejnilo – 88
11. Bratislavský magistrát zverejnil odlišný čistopis územného plánu než schválilo mestské zastupiteľstvo – 185

Na druhom mieste skončilo tiež opatrenie z trnavského kraja, kde Trnavský samosprávny kraj rozhodol, že bude študentom stredných škôl poskytovať štipendiá, ktoré môžu dostať žiaci v sociálnej núdzi, talentovaní športovci a úspešní riešitelia vedomostných súťaží, čím sa uľahčí prístup k vzdelaniu aj tým študentom stredných škôl, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Tretím najhodnotnejším opatrením prvého štvrťroka 2008 sa stalo zverejnenie odpočtu poslancom miestneho zastupiteľstva v Petržalke Michalom Novotom za prvý rok svojho pôsobenia. Poslanec zverejnil priebežný odpočet svojej práce na internete a zároveň vyzval občanov Petržalky, aby mu tlmočili svoje sťažnosti, požiadavky a námety týkajúce sa správy vecí verejných.

Najmenej prínosným opatrením sa stalo konanie magistrátu v Bratislave, keď zverejnilo čistopis nového územného plánu mesta Bratislava, ktorý však nebol totožný s dokumentom, ktorý predtým schválili poslanci mestského zastupiteľstva.

Podrobný popis opatrení a vybrané komentáre hodnotiteľov

1. Trnava rozbehla na školách separovaný zber odpadu

Charakteristika opatrenia:

Na trnavských základných školách nechala radnica rozmiestniť separačné nádoby na zber odpadu. Postupne budú umiestnené v 240 triedach, čím sa do projektu zapojí okolo päťtisíc žiakov. Na projekt separovaného zberu prispela súkromná spoločnosť a mesto Trnava. Týmto opatrením chce trnavská radnica prehĺbiť vzťah detí a žiakov škôl k ekologickému mysleniu a povedomiu, ale tiež vytvárať predpoklady na to, aby si mohli preniesť získané návyky z takejto činnosti aj do domácností. Súčasný projekt separovaného zberu odpadu je zameraný na papier, plasty, plechovky a tetrapaky, postupne sa však do budúcnosti uvažuje aj o ďalších odpadoch.

Komentár:

Predmetné opatrenie malo v radoch hodnotiacich odborníkov pozitívny ohlas, aj keď poukázali na fakt, že opatrenie nie je ničím novým. Avšak vzhľadom na fakt, že environmentálne povedomie Slovákov je veľmi nízke, považujú akúkoľvek aktivitu zameranú týmto smerom za pozitívnu. Ocenili, že opatrenie je zamerané na deti, pretože návyky získané v detstve sú obvykle najtrvalejšie, navyše je tu aj multiplikačný efekt smerom k dospelým členom rodiny a k ďalším generáciám.

Podľa Silvie Kapášovej, hlavnej analytičky Slovenskej ratingovej agentúry mesto Trnava už dlhoročne patrí medzi lídrov v presadzovaní rôznych pokrokových projektov do praxe. Tvorcovia projektu podľa nej správne identifikovali, kto môže byť nositeľom iného myslenia, keď stredná a staršia generácia takmer nepozná pojem ekologickej výchovy a separácia odpadov často mnohým narúša vlastné pohodlie. Spôsob myslenia je možné zmeniť aj cez prístup mladých, ktorí budú považovať za štandard niečo iné. S. Kapášová poukazuje aj na ekonomický dopad triedenia odpadu, ktorý si uvedomuje len málo občanov. V prípade triedenia odpadov mesto má možnosť získať určité finančné zdroje od recyklačného fondu a vlastné prostriedky pôvodne určené na likvidáciu a zber odpadu môže tak použiť napr. na investície a rozvoj danej samosprávy. Zároveň sa separáciou odpadu znižujú aj náklady na likvidáciu odpadu.

Michal Kaliňák, politológ špecializujúci sa na samosprávu poukázal aj na ďalšie aspekty tejto problematiky. Separácia si podľa neho vyžaduje výraznú informačnú a vzdelávaciu kampaň a Trnava má možnosť vzdelávať tých, na ktorých má dosah cez mestské školstvo a iné školy pôsobiace na jej území. To, čo však ešte potrebuje je druhá forma kampane, a teda informačná. Týka sa ostatných, na ktorých nemá dosah cez školy, ale odpady v meste produkujú. Výrazný nárast free riderov, ľudí, ktorí Trnavu navštevujú kvôli práci, obchodom a službám, ktoré krajská metropola ponúka, si vyžadujú zvládnutie informačnej kampane. Jedna z dvoch etáp nie je podľa M. Kaliňáka všeliekom.

2. Trnavská župa bude poskytovať vlastné štipendiá

Charakteristika opatrenia:

Trnavský samosprávny kraj bude študentom stredných škôl poskytovať štipendiá, ktoré môžu dostať žiaci v sociálnej núdzi, talentovaní športovci a úspešní riešitelia vedomostných súťaží. Vyplýva to z návrhu VZN o štipendiách, ktoré schválili krajskí poslanci. Jedným z cieľov zavedenia župných štipendií je uľahčiť prístup k vzdelaniu tým študentom stredných škôl, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Študenti môžu dostávať mesačne až tisíc korún, pričom výška štipendia sa bude odvíjať od ich prospechu. V mimoriadnych prípadoch môžu študenti dostať jednorazovú podporu až do výšky 20-tisíc korún. Sociálne štipendium môžu použiť na cestovné, stravovanie alebo na kúpu učebných pomôcok. Talentovaní športovci môžu dostať najviac 10-tisíc korún za vynikajúce výsledky v celoslovenských alebo medzinárodných súťažiach. S rovnakou sumou môžu rátať aj úspešní riešitelia vedomostných súťaží a olympiád. Župné štipendiá sú určené len žiakom stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.

Komentár:

Výrazná väčšina odborníkov pozitívne ocenila opatrenie samosprávneho kraja, pretože podľa nich je motivačné a zároveň môže pomôcť študovať aj sociálne znevýhodneným ľuďom. Ako pozitívum ocenili aj fakt, že samosprávny kraj sa chopil príležitosti realizovať vlastnú verejnú politiku a zavedenie štipendií pomáha prehlbovať autonómiu samosprávneho kraja v jeho vlastnom školskom systéme.

Podľa Bohumila Olacha, šéfredaktora Obecných novín ide o zaujímavé opatrenie, ktoré svedčí o tom, že župy sa udomácňujú vo svojej funkcii a ovplyvňujú stále viac oblastí života. Udelenie štipendia nemá len praktický finančný význam, ale je aj psychologickým dopingom pre študentov. Verí, že možno raz vyspejeme tak, že napríklad aj župa (ale určite i mestá a obce) budú dávať štipendia alebo hradiť štúdium talentovaným mladým ľuďom (hlavne sociálne slabším), s ktorými rátajú pri svojom rozvoji.

Aj podľa Ľubice Trubíniovej, projektovej manažérky Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia ide o pozitívny príklad sociálno-vzdelanostnej politiky samosprávy. Hoci je bezprostredný výsledný efekt v praxi pre župu neistý (značná migrácia vzdelaných mladých ľudí do zahraničia), aspoň čiastočne môže tento prístup pozitívne ovplyvniť formovanie vzťahu mladých (budúcej inteligencie) k svojmu regiónu a neskôr tak nepriamo priniesť nielen duchovné či emocionálne, ale aj materiálne a sociálne pozitíva do života regiónu.

3. Poslanec miestneho zastupiteľstva v Petržalke zverejnil priebežný odpočet svojej práce

Charakteristika opatrenia:

Poslanec miestneho zastupiteľstva v Bratislave-Petržalke Michal Novota sa rozhodol v januári 2008 urobiť odpočet prvého roka svojho pôsobenia na poste poslanca a zverejnil ho na svojom blogu i na svojej webstránke. Zároveň vyzval občanov Petržalky, aby mu tlmočili svoje sťažnosti, požiadavky a námety týkajúce sa správy vecí verejných.

Ide o netypický spôsob komunikácie poslanca so svojimi voličmi, keďže väčšinou je možné stretnúť sa s odpočtom starostov, primátorov či poslancov až pred voľbami, ako súčasť volebnej kampane.

Komentár:

Respondenti sa zhodli, že ide o pozitívny spôsob komunikácie poslanca so svojimi voličmi, ktorý si zaslúži verejnú podporu. Mnohí ocenili snahu poslanca, že vzhľadom na celkovú skepsu občanov a malý záujem verejnosti o veci verejné sa pokúša tieto pocity zvrátiť a zapojiť občanov vo väčšej miere do verejného života.

Dušan Sloboda, analytik Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika je presvedčený, že je sympatické, ak ktorýkoľvek z funkcionárov pôsobiacich na verejnom a volenom poste prejavuje snahu komunikovať otvorene s občanmi a voličmi počas výkonu svojho mandátu. Myslí si, že priebežný odpočet práce poslanca, hoc by mal byť samozrejmosťou, je skôr raritou a že zatiaľ, ak sme mali vôbec možnosť sledovať odpočty starostov, primátorov či výnimočne i poslancov zastupiteľstiev, zväčša šlo o odpočty na konci volebného obdobia prezentované v rámci ich volebnej kampane pripravované so zámerom byť znovu zvolený do funkcie. Podľa neho, priebežnú komunikáciu poslanca s občanmi, navyše ak sa deje mimo priestoru „radničných“ periodík vydávaných vďaka dotáciám zo samosprávnej kasy, treba len a len uvítať.

4. V Trnave zriadili spoločné pracovisko mesta a polície v problémovej lokalite

Charakteristika opatrenia:

Na Coburgovej ulici v Trnave bolo zriadené spoločné pracovisko komunitného centra, štátnej a mestskej polície. Má ísť o prvé pracovisko na Slovensku s takýmto obsadením, ktoré pracuje priamo v teréne. Uvedená lokalita je známa väčším počtom rómskych obyvateľov, ktorí postupom rokov byty a bytové domy zdevastovali, a to dokonca aj po opakovanej rekonštrukcii niektorých z nich.

Na otvorení centra sa podieľali mesto Trnava spolu s políciou. Cieľom projektu je preventívne pôsobiť priamo v centre rómskej komunity a tiež promptne riešiť prípadné vzniknuté problémy. Na pracovisku pôsobia špecialisti na rómsku komunitu zo štátnej polície a rómski sociálni pracovníci. Sú vyškolení pre prácu s Rómmi, vedia viac o ich kultúre a mentalite, čiastočne ovládajú aj rómsky jazyk.

Komentár:

Hodnotiaca komisia ocenila opatrenie najmä pre vzájomne sa dopĺňajúcu kombináciu represie, prevencie a sociálnej práce, čo sa môže ukázať ako vhodný prístup pre riešenie problémov ťažko zvládnuteľných komunít. Niektorí hodnotiaci boli však v hodnotení opatrenia skeptickejší.

Podľa názoru Antonína Eliáša, šéfredaktora časopisu OBEC a finance (ČR) spoločné pracovisko polície a komunitného centra s preškolenými a znalými pracovníkmi je výborným počinom. Práca s problémovými skupinami obyvateľov sú podľa neho vždy dlhodobou záležitosťou a vyžadujú trpezlivý a ucelený systém. Mnoho dobrých návrhov sa nepodarilo realizovať, pretože neboli posudzované pri zavádzaní komplexne, vo všetkých súvislostiach.

Opačný názor vyjadril Richard Drutarovský, analytik a mediátor, ktorý je skeptický, že umiestnenie pracoviska polície na takto „problémové“ miesto zmierni alebo odstráni devastáciu bytov a zlepší pocit bezpečia u obyvateľov. Efektívna polícia má mať podľa neho policajtov preventívne v uliciach, policajti v teréne majú informovať centrálu a policajný dispečer ich má operatívne presúvať tam, kde vedia najefektívnejšie pôsobiť. Myslí si, že policajt nemá sedieť v kancelárii.

5. Občania v Starom Meste môžu kontrolovať čistenie ulíc

Charakteristika opatrenia:

Miestny úrad Bratislava – Staré Mesto prišiel s novinkou v podobe umožnenia verejnej kontroly čistenia ulíc občanmi. Reálne môžu občania kontrolovať kvalitu čistenia ulíc na základe rozpisu, ktorý zverejnila samospráva na svojom internetovom portáli. Ide o chodníky a cesty, ktoré sú v správe mestskej časti. Spravidla ide o komunikácie III. a IV. triedy. Zverejnených je deväť územných obvodov s celkovým počtom 361 ulíc. Pri každom územnom obvode je zverejnené aj meno asistenta verejného poriadku a jeho mobilný kontakt. Občania môžu svoje námety, pripomienky z lokality, kde bývajú, oznámiť aj telefonicky, počas pracovného týždňa a vymedzených hodín, dispečerskej službe podniku verejnoprospešných služieb. Obrátiť sa môžu aj na miestny úrad, konkrétne na referát verejného poriadku a čistoty, kde je k dispozícii aj odkazovač.

Komentár:

Odborníci ocenili prínosnosť tohto opatrenia, ktoré tkvie v možnosti efektívnej kontroly verejnej služby zo strany občanov, ako aj v ich možnom väčšom zapojení sa do vecí verejných.

Podľa názoru Michala Kaliňáka, čistota verejných priestranstiev je vizitkou obcí a miest. Kontrola čistenia ulíc by preto mala byť časťou všeobecne záväzného nariadenia, ktoré zastrešuje čistotu a poriadok v meste. Bez ohľadu na jeho názov je na strane samospráv mnoho povinností. Preto kontrola čistenia ulíc si vyžaduje prehľad o tom, ako Staré mesto pristupuje k tým, ktorý priestranstva znečisťujú. Kto zo znečisťovateľov je riešený formou dohovoru a kto finančnou pokutou. V mnohých prípadoch sú znečistené priestranstvá v iných rukách ako samosprávy. Preto sú na ťahu tí, ktorých majetkové vzťahy zaväzujú k udržiavaniu čistoty. Ďalšou informáciu dôležitou pre verejnosť sú verejné zdroje vynakladané na zabezpečovanie čistoty. Občania občas ani nevedia, kto a za aké peniaze čisti ich ulice ako samospráva znižuje náklady na túto činnosť. Záujem občanov a verejná kontrola je fajn. Na to, aby mohli zaujať objektívne stanovisko potrebujú veľa informácií, ktoré sa k nim v mnohých prípadoch ani len nedostanú.

6. Prievidza vytvorila na internetovej stránke osobitnú časť iba pre problematiku zavádzaniu eura v meste

Charakteristika opatrenia:

Mesto Prievidza zriadilo na svojej internetovej stránke špeciálnu podstránku, na ktorej poskytuje občanom a podnikateľom informácie o procese zavádzania eura a dopadoch na chod mesta. Na podstránke sa verejnosť má možnosť dozvedieť, ako napríklad bude proces zavedenia novej meny prebiehať na Mestskom úrade, ako sa budú robiť prepočty daní a poplatkov vo vzťahu k daňovým poplatníkom. V samostatnej sekcii občania môžu klásť otázky, na ktoré im priebežne budú odpovedať zodpovední zamestnanci mesta, resp. odborníci zo štátnej správy a poradenských firiem. Podstránka bude v prevádzke po celé obdobie zavádzania novej meny, ako aj počas zavedenia duálneho systému, teda po celý rok 2008 a minimálne do konca januára 2009.“

Komentár:

Väčšina členov hodnotiacej komisie ocenila moderný prístup samosprávy pri komunikácii s občanmi a fakt, že samospráva sa iniciatívne chopila tejto problematiky na komunálnej úrovni. Viacerí hodnotiaci však poukázali na fakt, že predmetnú stránku zatiaľ občania využívajú nedostatočne, otázna je teda efektívnosť opatrenia.

Podľa názoru Antonína Eliáša ide jednoznačne o pozitívny krok predstaviteľov mesta, ktorý bude prínosom pre bežného občana, podnikateľov a každého návštevníka mesta. Oceňuje, že okrem centrálne riadenej propagačnej a informačnej kampane bude o špecifikách zavádzania eura informovať aj mesto.

Podľa Dušana Slobodu je informovanie občanov a podnikateľov Prievidze o zavádzaní eura v súlade s jednostrannou, propagandistickou informačnou kampaňou vlády, v ktorej absentuje základné vysvetlenie, prečo je pre občanov a podnikateľov SR výhodné zaviesť euro práve od roku 2009, ako i pohľad na to, aké sú očakávané výhody, ale i nevýhody a riziká plynúce z toho kroku smerom k jednotlivcovi (občanovi, podnikateľovi). Ťažko však vyčítať samospráve mesta, že si nedala vyššie ambície, než vláda krajiny.

7. Poslanci Petržalky významne obmedzili pohyb psov

Charakteristika opatrenia:

Poslanci bratislavskej mestskej časti Petržalka prijali uznesenie, podľa ktorého majitelia psov nebudú môcť so svojimi štvornohými zverencami vstúpiť do priestorov detských ihrísk a pieskovísk, do areálov škôl, predškolských zariadení no ani na plochy verejnej zelene. Členovia miestneho zastupiteľstva tým okrem iného reagovali aj na rastúci počet trávnatých plôch silne znečistených psími exkrementmi. Psy budú mať výnimku len na siedmich vyznačených priestranstvách, ktoré mestské zastupiteľstvo určilo pre ich voľný výbeh. Starosta Petržalky za účelom zrýchliť vymáhanie pokút vybavil mestskú políciu dvoma osobnými počítačmi, ktoré umožnia policajtom vykonávať kontrolu priamo v teréne, dokážu identifikovať psa a zistia, či si majiteľ plní daňovú povinnosť.

Nie všetci petržalskí poslanci však súhlasia s takýmto zmenami, niektorí majú vážne pochybnosti, či takto formulované uznesenie prinesie zmeny k lepšiemu. Naopak, prívrženci opatrenia si myslia, schválené uznesenie zlepší situáciu so psími výkalmi, v ktorých vidia veľké zdravotné riziko, lebo sa rozptyľujú do vzduchu v podobe prachu.

Komentár:

Opatrenie bolo prijaté odborníkmi z hodnotiacej komisie rozporuplne, pretože podľa viacerých nerieši uspokojivo problematiku pohybu psov. Myslia si, že problém je treba riešiť, ale cesta zákazov, ktorá je síce zdanlivo jednoduchá, problém spravidla nevyrieši.

Súhlasný postoj k opatreniu vyjadril napríklad Jiří Životský, starosta obce Sokolnice (ČR), ktorý si myslí, že parky, ihriská a pod. plochy musia slúžiť ľuďom a hlavne deťom. Je preto podľa neho správne vymedziť priestor pre pohyb psov a inde im vstup zakázať.

Naopak, podľa Bohumila Olacha ide o nekultúrne a často aj nerealizovateľné opatrenia. Súhlasí síce s názorom, že psy sa nemajú voľne pohybovať na detských ihriskách, prípadne školských areáloch, ale na druhej strane pes je živý tvor, preto mu nemožno vymedzovať 7 miest, kde môže mať výbeh. Myslí si, že namiesto nedisciplinovaných majiteľov psov, ktorí nevedia alebo nechcú po psíkoch odpratávať ich exkrementy, nemožno trestať psov tým, že sa im zakáže pohyb po verejných priestranstvách. Takisto, podľa neho nemožno neschopnosť poriadkovej služby (mestskej polície, inšpektorov čistoty a pod.) postihovať nedisciplinovaných chovateľov nahrádzať opatreniami proti zvieratám a slušným chovateľom, ktorí dodržiavajú všetky prepisy.

8. Elektronický systém kontroly dochádzky zamestnancov v Martine

Charakteristika opatrenia:

Dochádzka do práce zamestnancov magistrátu v Martine sa monitoruje prostredníctvom digitálnej snímky dlane. Systém ponúka detailnejší a presnejší prehľad informácií o pohybe pracovníkov a zvyšuje disciplínu pracovného času. Pomáha aj návštevníkom úradu, ktorí ak žiadajú komunikovať s konkrétnym odborným referentom, hneď priamo na vrátnici, respektíve v klientskom centre na základe kliknutia do počítača vie pracovník zistiť, či sa ten ktorý konkrétny referent nachádza v budove mestského úradu, alebo či je niekde služobne vzdialený. Elektronická kontrola stála Martin päťstoosemdesiat tisíc korún. Podľa slov hovorcu magistrátu sa prostredníctvom nového systému podarilo identifikovať, a samozrejme následne aj ošetriť niektoré neštandardné návyky zamestnancov úradu.

Komentár:

Opatrenie ohodnotili členovia hodnotiacej komisie prevažne pozitívne, aj keď viacerí spochybnili efektívnosť vynaložených nákladov. Poukázali na fakt, že merať pracovný výkon množstvom odsedenej práce na magistráte je prekonané, dôležitý je skutočný prínos zamestnanca pre organizáciu.

Upozornil na to aj Vladimír Benč, analytik Spoločnosti pre zahraničnú politiku z Prešova, ktorý nie je presvedčený, že opatrenie je až tak prínosné. Podľa neho poukazuje skôr na nedostatky personálneho manažmentu mestského úradu. Činnosť úradníkov by mala byť meraná kvalitou, kvantitou i flexibilitou práce, ktorá by mala byť predovšetkým zameraná na výsledky. A mnohí zamestnanci mestských či obecných úradov by mali nie sedieť na úrade, ale robiť v teréne (sociálni pracovníci), či kdekoľvek inde napr. aj doma (projektoví manažéri a i.). To, že bude úradník sedieť v kancelárii, neznamená, že aj bude lepšie robiť.

Čiastočne súhlasné stanovisko vyjadril Juraj Gallo, ekonóm Mestského úradu v Žiari nad Hronom, podľa ktorého mesto využilo štandardný nástroj evidencie, hoci vo verejnej správe dosť neobvyklý. Tiež však poukázal na fakt, že prítomnosť zamestnanca na pracovisku ešte neznamená, že aj efektívne pracuje.

9. Primátor Čadce zarába viac ako premiér vlády

Charakteristika opatrenia:

Mestskí poslanci si cenia prácu svojho primátora Jozefa Vražela (HZDS) natoľko, že mu pridelili najvyšší plat, aký kedy dostal prvý muž mesta nielen v samotnej Čadci, ale aj na Slovensku. Jeho plat je teraz 180-tisíc korún mesačne, čo je maximum toho, čo umožňuje zákon. Ten odvodzuje odmenu štatutára od priemernej mzdy v národnom hospodárstve za minulý rok a veľkosti mesta. Základný plat môžu poslanci zvýšiť na maximálne dvojnásobok, primátorovi môžu udeliť aj odmenu do výšky 50 percent zo súčtu platov, za ktoré sa odmena poskytuje. Poslanci Čadce rozhodli, že primátor bude dostávať odmenu automaticky každý mesiac.

Zástancovia zvýšenia primátorovho platu tento krok odôvodňujú tým, že primátor pre mesto zachránil oveľa väčšie hodnoty, ako sú mu vyplácané. Naopak, odporcovia tvrdia, že odôvodňovať bežné plnenie povinností ako niečo výnimočné, za čo si primátor zaslúži výnimočný plat, je v rozpore s akýmikoľvek etickými zásadami.

Vďaka štedrosti poslancov primátor Čadce zarába viac ako všetci krajskí primátori a župani, a keďže mu poslanci schválili automatické vyplácanie odmien, tromfne v mesačnom zárobku aj najvyšších verejných činiteľov vrátane premiéra a ministrov vlády. Viac ako čadčiansky primátor zarába vo verejnej správe iba slovenský prezident.

Komentár:

Respondenti vyjadrili v prevažnej miere nesúhlas s rozhodnutím čadčianskych poslancov, ktoré podľa nich zvýšilo plat primátora mesta neúmerne. Iní členovia hodnotiacej komisie, naopak, považujú pridelený plat za primeraný zodpovednosti primátora. Respondenti sa však viac-menej zhodli na tom, že dôležité bude, ako to posúdia miestni voliči.

Podľa Dušana Slobodu, prípad primátora 26-tisícovej Čadce, ktorému poslanci odklepli maximálny možný plat spolu s maximálne možnou odmenou, súhrnne vo výške 180 tisíc korún mesačne je len ďalším príkladom bezbrehého plytvania vo verejnej správe, prejavom tupej arogancie moci a výsmechom občanom-daňovníkom, ktorí celý tento špás platia. Podľa jeho názoru, ak sa vezme do úvahy, že mesto ročne vynaloží zo svojho rozpočtu na správu vecí verejných priemerne 15 tisíc korún na obyvateľa, tak na primátora mesta samotného je to až takmer 150 krát viac, keďže na jeho plat a odmeny ročne z mestského rozpočtu poputuje vyše 2 miliónov korún. Vhodné by bolo i porovnanie, koľko miliónov ročne spolu platia do kasy mesta občania v podobe miestnych daní a aké percento z tohto balíka „zhltne“ položka „plat a odmena primátora“. Samospráva Čadce však na svojej internetovej stránke nezverejňuje svoj rozpočet dostatočne otvorene a podrobne na to, aby to bolo možné vypočítať.

Je otázka pre obyvateľov Čadce, či sú spokojní s takýmto nakladaním vedenia mesta s peniazmi, ktoré samospráva vyberá z ich vreciek, či už nepriamo formou podielových alebo priamo prostredníctvom miestnych daní. Je to tiež otázka pre poslancov NR SR, či sú spokojní s takto formulovanými zákonmi, ktoré umožňujú takéto legálne plytvanie s peniazmi daňovníkov v samospráve. A je to otázka aj pre premiéra Fica, ktorý sa prednedávnom verejne pohoršoval nad výškou odmien manažérov súkromných (!) DSS, či by nestálo za to všimnúť si skôr ľudí vo vlastných radoch, navyše vo funkciách vo verejnej správe platenej z daní ľudí tejto krajiny, počnúc primátorom Čadce, ktorý do funkcie kandidoval s podporou ĽS-HZDS, Smer-SD, SNS a HZD.

Ľubica Trubíniová si takisto myslí, že ide o jasný prípad absolútne ne(seba)kritického prístupu činiteľov samosprávy – poslancov aj starostu – k svojej funkcii a k vlastnej zodpovednosti voči voličom i ostatným spoluobčanom aj celej obci (v doslovnom aj prenesenom význame). Myslí si, že v súčasnej spoločenskej situácii na Slovensku tým tvrdo devalvujú rebríček hodnôt v spoločnosti v danom regióne a demoralizujú ju. Zároveň je to však aj doklad deformovaného vnímania etických, morálnych i materiálnych noriem a hodnôt v slovenskej spoločnosti vôbec – keď sa takýto krok samosprávnych politikov zjavne berie ako normálny, teda nevymykajúci sa nejako extrémne z bežne akceptovaných spoločenských noriem.

Podľa názoru Eugena Jurzycu, riaditeľa Inštitútu INEKO, primátor, ale aj premiér môžu spoločnosť síce poškodiť, ale môžu jej aj pomôcť, a to v oveľa väčšom rozsahu než manažéri väčšiny podnikov. V platoch to ale zohľadnené väčšinou nemajú. Preto sa u nás vytvára atmosféra, v ktorej majú šikovní ľudia tendenciu buď do politiky nevstúpiť, alebo vstúpiť a zarábať v nej neslušným spôsobom. Platy špičkových politikov by preto nemali byť odvodené od priemerných miezd, ale od miezd na manažérskych pozíciách.

Podľa Juraja Galla, ak primátor mesta berie funkciu ako poslanie, tak je v 24- hodinovej službe každý deň a musí zvládať manažment pestrej skladby kompetencií územnej samosprávy. Uviedol, že síce prácu primátora Čadce nevie posúdiť, ale v prípade, ak svoju funkciu vykonáva na 100%, tak si myslí, že mu uvedený plat prislúcha. Nepovažuje ho v privátnej sfére pri vrcholových pozíciách za výnimočný a myslí si, že pozícia primátora je porovnateľná.

10. Michalovce odpustili penále, zoznam dlžníkov ani sumu však mesto nezverejnilo

Charakteristika opatrenia:

Michalovskí poslanci odpustili penále podnikateľom, ktorí dlhujú mestu na nájomnom. Mesto im odpustí poplatky a úroky z omeškania, ak do 30. júna 2008 zaplatia istinu. Vedenie samosprávy zoznam dlžníkov neprezradilo, tvrdí, že nevedie ich presnú evidenciu. Nezverejnilo ani sumu, ktorú podnikateľom odpustí. Vedenie magistrátu postup zdôvodnilo tým, že pri vymáhaní pohľadávok využívajú zákonné možnosti, kde jednou z nich je aj upustenie od vymáhania príslušenstva k istine pohľadávky. Ku koncu decembra 2007 evidovalo mesto nedaňové pohľadávky za viac ako 50 miliónov korún, akú čiastku pri tejto sume predstavuje penále však mesto nezverejnilo.

Postoj mesta kritizujú niektorí opoziční poslanci, mimovládne organizácie, ale aj platiaci podnikatelia. Tvrdia, že rozhodnutie mesta môže demotivovať tých, ktorí si svoje povinnosti korektne plnia a tiež, že mesto tým, že nezverejnilo zoznam podnikateľov, postupuje v rozpore so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Myslia si, že ak poslanci nepoznali zoznam dlžníkov, ani sumu, ktorú mesto chce odpustiť, a napriek tomu to schválili, svedčí to o ich nedbalosti a nezáujme o prosperitu mesta a zveľaďovanie mestského majetku.

Komentár:

Opatrenie vníma hodnotiaca komisia negatívne. Drvivá väčšina jej členov sa nazdáva, že uvedený krok je nie len nesystémový, ale aj narúšajúci základné pravidlá hry. Niektorí respondenti si myslia, že je aj v rozpore so zákonom.

Vladimír Benč vyjadril názor, že je jednoznačne proti takýmto „generálny pardónom“, ktorý bol v tomto prípade udelený za značne netransparentne realizovaných podmienok. Takéto jednorazové iniciatívy popierajú dlhodobo fungujúce a platné mantinely a spôsobujú to, že verejná správa (aj napr. príklad Sociálnej poisťovne) vytvára podmienky pre nepoctivcov a špekulantov. Myslí si, že ak nedokážu splácať svoje záväzky, tak nech zbankrotujú. Pochopil by, ak by im tie penále a úroky mesto vymenilo napríklad za verejné práce, keď každý majiteľ dlžnej firmy by si dlh odpracoval na verejných prácach…

Jozef Čavojec, redaktor denníka SME si myslí, že odpustenie penále alebo akéhokoľvek iného finančného plnenia môže podrývať platobnú disciplínu neplatičov i tých, ktorí si povinnosti plnia, takže jeho dosah na spoločnosť hodnotí ako negatívny. Výnimkou môžu byť sociálne prípady, ale aj tie musia byť úzko vymedzené. Že mesto nezverejnilo zoznam dlžníkov ani sumu, ktorú by im odpustilo, nepovažuje za správne, ale chápe, že to neurobilo samo od seba. Poukázal však na to, že ak tieto informácie mesto neposkytlo na základe žiadosti podľa tzv. infozákona, tak môže ísť o porušenie práva na prístup k informáciám, keďže ide o nakladanie s verejnými prostriedkami.

Opatrenie negatívne hodnotí aj Michal Kaliňák, podľa ktorého ak samospráva tají svojim občanom ako spravuje dane, a to aj cez odpustenie penále, svedčí to o dvoch skutočnostiach. Vytvára podozrenie z nerovnosti jednotlivých daňových subjektov vo vzťahu k mestu ako správcovi daní a spochybňuje koncept rozpočtu, ktorý musel v príjmovej aj výdajovej časti počítať s peniazmi, ktoré týmto rozhodnutím neprídu.

11. Bratislavský magistrát zverejnil odlišný čistopis územného plánu než schválilo mestské zastupiteľstvo

Charakteristika opatrenia:

Čistopis nového územného plánu mesta Bratislava, ktorý magistrát zverejnil ako všeobecne záväzné nariadenie, nie je totožný s dokumentom, ktorý schválili poslanci mestského zastupiteľstva v máji minulého roka. Upozornil na to Krajský prokurátor v Bratislave. Rozdiely, ktoré sú medzi poslancami upraveným návrhom územného plánu pre Bratislavu a jeho zverejneným znením presahujú možnosť veriť, že ide len o omyly pri precizovaní textu, pretože nepresnosti sa rátajú na stovky. Nové znenia sa do územného plánu dostali vo fáze prepisu poslancami upraveného návrhu do čistopisu určeného na zverejnenie, pri takzvanom precizovaní, ktoré v tomto prípade vykonávali zamestnanci sekcie územných programov mesta. Precizovanie nepripúšťa „zlepšovanie“ textu pridávaním či uberaním celých viet, len zapracovanie pripomienok prijatých v hlasovaní do textu návrhu či prípadné odstránenie drobných gramatických chýb.

Mesto už medzičasom zosúladilo čistopis s dokumentom, ktorý schválili svojho času poslanci a zaslalo ho Krajskej prokuratúre v Bratislave, ktorá ho v súčasnosti študuje.

Komentár:

Opatrenie bolo vnímané členmi hodnotiacej komisie jednoznačne negatívne. Vyjadrili názor, že v tomto prípade je vylúčená zhoda náhod a že je možné predpokladať, že takáto prax úradníkov nie je ojedinelá ani mimo hlavného mesta. Tento prípad je podľa viacerých svedectvom o tom, kam až siaha moc byrokracie, aké sú jej motivácie a tiež o tom, že územné plánovanie u nás je až natoľko detailne preregulované, že sa stráca transparentnosť a schopnosť občanov orientovať sa v rozhodnutiach samosprávy.

Richard Drutarovský vyjadril názor, že bratislavský primátor by sa mal vzdať funkcie, keďže je jeho povinnosťou zodpovedať za uvedenie predpisov do života tak, ako ich schválili demokraticky zvolení zástupcovia občanov.

Aj podľa Silvie Kapášovej sa dá len ťažko uveriť vyjadreniu magistrátu, že pri spracovávaní čistopisu územného plánu došlo len k pochybeniu. Zarážajúci je už len samotný charakter pochybení – zmena zón určených na zeleň, oddychové zóny sa zmenili na územia určené na zástavbu bytovými a polyfunkčnými komplexmi. Myslí si, že aj riešenie zo strany magistrátu (zrušenie pracovného pomeru s jedným zamestnancom) nie je adekvátne. Problém je tak závažný, že mala byť vyvodená podstatne širšia politická zodpovednosť, čo sa žiaľ nestalo a čo svedčí o nízkej politickej a etickej vyspelosti predstaviteľov mesta.

Poznámka:

Členovia hodnotiacej komisie sa zúčastňujú hodnotení v rámci projektu HESO – Regióny bez nároku na odmenu. Hodnotenia členov komisie majú charakter osobného postoja a nemusia zodpovedať názorovej línii INEKO alebo organizácie, v ktorej pôsobia.

Inšpiratívne opatrenia samospráv z Českej republiky a Maďarska

Bruntál prijal opatrenia proti vyberaniu smetných nádob bezdomovcami

Zastupiteľstvo mesta Bruntál prijalo vyhlášku, ktorá zakazuje vyberať odpad zo smetných nádob. Mestská polícia bude môcť ľuďom, ktorí to robia, udeliť pokutu až 1 000 korún. Odpadky najčastejšie vyberajú bezdomovci alebo sociálne slabí občania. Okrem pokuty, ktorá bude iba ťažko vymáhateľná, môžu policajti tiež zabaviť vozík alebo kočík, na ktorom odpadky zhromažďujú, čo je častokrát pre priestupcu väčší trest než samotná sankcia. Mesto sa tak snaží zlepšiť poriadok v okolí smetných nádob. Okrem zákazu vyberať odpad vyhláška navyše zakazuje zapaľovanie odpadu v smetných nádobách, ich ničenie, prevracanie či premiestňovanie.

Písek prevádzkuje vlastnú internetovú televíziu

Písek je prvým mestom v Českej republike, ktoré začalo prevádzkovať vlastnú internetovú televíziu. Sľubuje si od toho zvýšenie turistického ruchu a väčší záujem o mesto. Aktuálne informácie alebo historické dokumenty o Písku tak môžu v súčasnosti sledovať nepretržite ľudia na celom svete.

Internetovú televíziu spustili skúšobne koncom minulého roka. Virtuálne prehliadky mesta, dokumentárne a historické filmy o Písku od januára videlo už viac ako 5 000 ľudí. Vybudovanie internetovej televízie stálo mesto necelých dvesto tisíc korún, ročná prevádzka stojí podobnú čiastku.

Nový spôsob postihovania čiernych pasažierov chcú zaviesť v Ústí n/Labem

Radnica v Ústí nad Labem má kontroverzný plán, ako postihovať čiernych pasažierov v mestskej doprave. Radnica chce umožniť revízorom, aby za asistencie polície zabavovali cestujúcim bez platného cestovného lístka ich cennosti priamo vo vozidlách MHD. Znamená to, že ak by revízor chytil čierneho pasažiera bez dostatočnej finančnej hotovosti, mohol by mu priamo na mieste vziať napríklad mobilný telefón, hodinky, šperky a podobne. Nápad sa pozdáva aj viacerým mestám, ktoré o zavedení takéhoto opatrenia tiež uvažujú.

Úradníci navštevujú ľudí priamo doma

V Poříčí nad Sázavou vymysleli unikátny projekt nazvaný Úrad do každej rodiny. V praxi to znamená, že keď niekto nemôže prísť na úrad, aby si zariadil potrebné záležitosti, dohodne si schôdzku s úradníkmi priamo u seba doma. Nová služba je pomocou najmä pre ženy na materskej dovolenke a starších ľudí, ktorí majú problémy s chôdzou.

Samotní obyvatelia si novú službu veľmi pochvaľujú. Starosta Poříčí nad Sázavou potvrdil, že o návštevu úradníka môže požiadať ktokoľvek formou e-mailu alebo telefonicky. Za návštevu sa neplatí, občania iba musia uhradiť poplatky spojené s danou službou.

V Maďarsku budú merať rýchlosť aj súkromníci

Od 1. mája budú môcť v Maďarsku kontrolovať dodržiavanie povolenej rýchlosti aj súkromní podnikatelia, ak ich touto úlohou poveria samosprávy ako prevádzkovatelia komunikácií. Umožní to nariadenie vlády, ktoré dáva právo merať rýchlosť a dokumentovať ostatné priestupky v cestnej premávke prevádzkovateľom jednotlivých komunikácií.

Samosprávy alebo nimi poverené subjekty by dôkazy o priestupkoch odovzdali polícii a z pokuty by dostali určitý podiel. Odhaduje sa, že počet radarov na maďarských cestách môže stúpnuť až dvadsaťnásobne a samosprávy by mohli ročne získať na pokutách z dopravných priestupkov rádovo stovky miliónov forintov.

Členovia hodnotiacej komisie, ktorí hodnotili opatrenia monitorované v 1. štvrťroku 2008

 • Vladimír Benč, analytik, Spoločnosť pre zahraničnú politiku, Prešov
 • Jozef Čavojec, redaktor denníka SME, Bratislava
 • Richard Drutarovský, analytik, mediátor, Prešov
 • Antonín Eliáš, šéfredaktor časopisu OBEC a finance, Praha, Česká republika
 • Juraj Gallo, ekonóm, Mestský úrad Žiar nad Hronom
 • Eugen Jurzyca, riaditeľ, Inštitút INEKO, Bratislava
 • Michal Kaliňák, politológ, špecializuje sa na samosprávu, Prešov
 • Silvia Kapášová, hlavná analytička, Slovenská ratingová agentúra, Bratislava
 • Vojtech Koleják, riaditeľ, Nemocnica s poliklinikou, Trstená
 • Tomáš Kramár, občiansky aktivista, Oživení, Praha, Česká republika
 • Bohumil Olach, šéfredaktor, Obecné noviny, Bratislava
 • Vladimír Pirošík, advokát, spolupracovník TIS, poslanec MsZ v Banskej Bystrici
 • Silvia Ručinská, odborná asistentka, Fakulta verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika, Košice
 • Marek Rybář, politológ, Filozofická fakulta UK, Bratislava
 • Dušan Sloboda, analytik, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Bratislava
 • Martin Šuster, ekonóm, Národná Banka Slovenska, Bratislava
 • Ľubica Trubíniová, projektová manažérka BROZ, Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Bratislava
 • Ľuboš Vagač, riaditeľ, Centrum pre hospodársky rozvoj, Bratislava
 • Eduard Vokál, primátor, Lipany
 • Ivana Vrabcová, úverová analytička, Dexia banka Slovensko, Žilina
 • Zuzana Wienk, riaditeľka, Aliancia Fair-play, Bratislava
 • Jiří Životský, starosta, Sokolnice, Česká republika