Projekt HESO – Regióny

Projekt HESO-Regióny – Výsledky za 4. štvrťrok 2003

Dátum: 31.12.2003

Stredoeurópsky inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) spolu s Junior Achievement Slovensko (JA SR) prináša výsledky projektu Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení v regiónoch SR (HESO-Regióny), ktorý je modifikáciou projektu HESO hodnotiaceho opatrenia na národnej úrovni. Najnovším hodnoteným obdobím HESO-Regióny je štvrtý štvrťrok 2003. V rámci projektu HESO-Regióny sa štvrťročne vyjadrujú ekonomickí analytici, podnikatelia, primátori a starostovia, zástupcovia akademickej obce, stavovských a mimovládnych organizácií (zoznam v prílohe) k navrhovaným a realizovaným opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov. Projekt HESO-Regióny tak prináša názor odbornej verejnosti na dôležité lokálne opatrenia ekonomicko-sociálneho charakteru ovplyvňujúcich kvalitu života občanov.

Poradie opatrení od najlepšie k najhoršie hodnoteným:

HESO-Regióny Rating
október - december 2003 [+300, -300]
1. Rekvalifikácia nezamestnaných pre prácu so zdravotne postihnutými v Prešovskom kraji 186
2. Sprísnenie rozpočtových pravidiel v Trenčíne 169
3. Vypracovanie trojročného investičného plánu magistrátom v Bratislave 167
4. Otvorenie nocľahárne pre bezdomovcov v bratislavskom Lamači Bratislavským VÚC 161
5. Vytvorenie postu rómskeho vajdu v miestnej časti Humenného 129
6. Anketa o práci samosprávy i osobnostiach obce Pruské za rok 2003 122
7. Mestskí policajti vo Svite budú v službe naďalej doručovať poštu 90
8. Majitelia psov vo Vysokých Tatrách dostanú od mesta 100 sáčkov na psie výkaly 76
9. Sprísnenie používania petárd na verejnosti vo Fiľakove a Tornali 47
10. Odpredaj „strategického“ majetku v Púchove musí schváliť referendum 24
11. Ponechanie zákazu robiť videozáznamy rokovania zastupiteľstva občanmi v Giraltovciach -11
12. Neschválenie písomných pravidiel poradovníka žiadateľov o nájom bytu v BA-Staré Mesto -110

Vo štvrtom štvrťroku 2003 komisia ocenila najvyšším hodnotením rekvalifikáciu nezamestnaných pre prácu so zdravotne postihnutými v Prešovskom kraji, ktoré spája znižovanie nezamestnanosti s pomocou postihnutým spoluprácou samosprávnych, štátnych i mimovládnych subjektov. Vysoko hodnotenými sa stali aj opatrenia v oblasti hospodárenia miest: sprísnenie rozpočtových pravidiel v Trenčíne, ktoré by malo prispieť k rozvážnejšej a lepšej tvorbe rozpočtu, a vypracovanie trojročného investičného plánu magistrátom v Bratislave ako užitočný nástroj pre koncepčné plánovanie výdavkov a zároveň kontrolu plánov občanmi.

K najkritizovanejším opatreniam štvrťroka patrili neschválenie písomných pravidiel poradovníka žiadateľov o nájom bytu v Bratislave-Staré Mesto, ktoré naďalej dáva priestor subjektívnemu rozhodovaniu a otvára priestor pre korupciu, a ponechanie zákazu robiť videozáznamy rokovania zastupiteľstva občanmi v Giraltovciach ako limitovanie prístupu občanov k informáciám a kontrole svojich zástupcov.

Komentáre hodnotiacej komisie k ratingom:

1. Rekvalifikácia nezamestnaných pre prácu so zdravotne postihnutými v Prešovskom kraji

Charakteristika opatrenia

V decembri začal Prešovský samosprávny kraj projekt pomoci zdravotne ťažko postihnutým občanom rekvalifikáciou nezamestnaných. Projekt v spolupráci s univerzitami, strednými školami a domovmi sociálnych služieb zahŕňa poskytnutie 60 vybraným nezamestnaným kurz sociálnych zručností s dôrazom na pomoc zdravotne postihnutým a ich zaradenie do spolupracujúcich inštitútov, prípadne mimovládnych organizácií. V troch domovoch sociálnej starostlivosti zároveň vzniknú dielne, ktoré majú vytvoriť priestor pre prácu postihnutých v spolupráci s rekvalifikovanými nezamestnanými. Projekt by mal trvať do septembra 2004. Prešovský samosprávny kraj prispel sumou 0,6 milióna korún, kým ďalší takmer milión korún príde z fondov Európske únie.

Komentár

Hodnotiaca komisia vyjadrila veľkú podporu tomuto projektu. Ocenili najmä originálne spojenie znižovania nezamestnanosti s pomocou zdravotne postihnutým. Vysoko pozitívne vnímanou bola aj širokospektrálna spolupráca samosprávy, štátnej správy a tretieho sektora na projekte, podobne ako aj schopnosť získať fondy EÚ.

2. Sprísnenie rozpočtových pravidiel v Trenčíne

Charakteristika opatrenia

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne prijalo všeobecné záväzné opatrenie sprísňujúce rozpočtové hospodárenie, ktoré sa prvý krát uplatnilo pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2004. Každý rozpočet vrátane pozmeňujúcich návrhov a jeho zmeny, použitie rezervného fondu sa schvaľuje všeobecne záväzným nariadením. Na jeho prijatie je potrebný súhlas 3/5 väčšiny prítomných poslancov. Nariadenie si tiež osvojilo celoštátne zákonné limity dlhu a objemu dlhových splátok za rok, a to rok pred jeho povinnou platnosťou. Rezervný fond mesta sa po novom môže využiť výlučne len v štyroch deklarovaných oblastiach: úhrada schodku hospodárenia mesta, zníženie dlhu, odstránenie živelných pohrôm, či na výdavky v záujme predísť hrozbe výrazných škôd na majetku mesta. Zmeny rozpočtu mesta môžu byť schválené zastupiteľstvom maximálne 2-krát v priebehu kalendárneho roka.

Komentár

Komisia privítala iniciatívu zastupiteľstva sprísniť a sprehľadniť hospodárenie mesta, navyše prijímaním zákonných limitov v predstihu. Opatrenie by malo tiež viesť k rozvážnejšiemu prístupu pri tvorbe rozpočtu. Podľa mnohých hodnotiteľov sa ustanovením potrebnej 3/5 väčšiny na schvaľovanie rozpočtu vytvoria predpoklady na hľadanie potrebných kompromisov medzi politickými stranami. Iná časť komisie má však obavy pred blokovaním zastupiteľstvo menšinou.

3. Vypracovanie trojročného investičného plánu magistrátom v Bratislave

Charakteristika opatrenia

Magistrát pod vedením primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského vypracoval zoznam investičných priorít mesta, obsahujúci konkrétne úlohy spolu s termínmi splnenia a odhadovanou výškou nákladov za jednotlivé roky 2004-2006. Materiál pozostáva zo 68 úloh za približne osem miliárd korún. Priority sú rozdelené na dopravné stavby, rekonštrukcie a opravy električkových tratí, investície pre Dopravný podnik, bezpečnosť a verejný poriadok, bývanie a rozvoj mesta všeobecne. Zoznam má pomôcť koncepčnosti ale aj transparentnosti a kontrole sľubov občanom.

Komentár

Opatrenie mnohí hodnotitelia považujú za samozrejmosť, ktorá však v mnohých mestách a obciach naďalej často chýba. Koncepčný prístup k investičným akciám nielenže umožňuje verejnú diskusiu ako aj kontrolu plnenia plánov, ale aj systematické plánovanie financovania uvedených investícií, čo by malo minimalizovať náklady na ne.

4. Otvorenie nocľahárne pre bezdomovcov v bratislavskom Lamači Bratislavským VÚC

Charakteristika opatrenia

Začiatkom decembra otvoril Bratislavský samosprávny kraj 42-miestnu nocľaháreň pre bezdomovcov v bratislavskej mestskej časti Lamač. Otvorená je denne od 16,00 do 8.00 ráno. Okrem spŕch a možnosti prania si môžu bezdomovci kúpiť aj polievku za 15 Sk. Ročné náklady sa odhadujú na 1,5 milióna korún, ktoré podobne ako výstavbu útulku, pokryjú sponzori.

Komentár

Hodnotitelia ocenili riešenie problému bezdomovcov, ako aj schopnosť získať sponzorské financovanie projektu. Jeden z hodnotiteľov navrhuje popri v podstate pasívnej pomoci zapojiť bezdomovcov do aktívnejšej spolupráce, napríklad varením, roznosom jedla či upratovaním.

5. Vytvorenie postu rómskeho vajdu v miestnej časti Humenného

Charakteristika opatrenia

V októbri mestské zastupiteľstvo v Humennom vybralo kandidáta na rómskeho "vajdu" vo funkcii predsedu komisie zastupiteľstva pre Podskalku, miestnu časť s rómsku osadou. Vajda bude predsedať komisii zloženej zo šiestich obyvateľov osady a dvoch členov zastupiteľstva. Vajda by mal slúžiť ako kontakt osady s humenskou samosprávou, a zároveň by mal dohliadať nad ekonomickým a sociálnym rozvojom obce, ale aj na jej bezpečnosťou a ochranou životného prostredia. Vajda sa zároveň bude zúčastňovať na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, no nebude mať hlasovacie právo.

Komentár

Zapojenie samotných Rómov do spolurozhodovania a vzájomná konzultácia s mestskými poslancami si získala sympatie hodnotiacej komisie. Mnohí však vyslovili pochybnosti, či dobrá myšlienka nepadne na výbere vajdu. Ten totiž musí byť rešpektovaný obyvateľmi samotnej osady, preto je jeho výber zastupiteľstvom otázny.

6. Anketa o práci samosprávy i osobnostiach obce Pruské za rok 2003

Charakteristika opatrenia

Starosta obce Pruské (okres Ilava) Viliam Cíbik inicioval vyhlásenie koncoročnej ankety, ktorá dala občanom možnosť oznámkovať prácu samosprávy a zároveň oceniť osobnosti/kolektívy obce v športe, kultúre, či všeobecnom rozvoji obce. Cieľom anonymnej ankety pre všetky domácnosti v obci bolo jednak v prípade osobnosti roka pozitívne motivovať k práci v prospech komunity a pri hodnotení samosprávy vytvoriť možnosť pre spätnú väzbu pre pracovníkov samosprávy (starosta, prednosta) a poslancov. Súčasťou ankety bola i možnosť vyjadrenia potrieb občanov v ďalšom rozvoji obce. Na ankete sa zúčastnilo 35% domácností. Jej výsledky boli zaslané spolu s výročnou správou starostu do každej domácnosti na konci roka.

Komentár

Komisia ocenila snahu o zainteresovanie občanov na správe vlastnej obce. Anketa je podľa nej vhodným príspevkom k získavaniu názorov občanov nenáročnou formou. Podobne je zasielaná výročná správa transparentnou formou komunikácie zodpovednosti voči voličom.

7. Mestskí policajti vo Svite budú v službe naďalej doručovať poštu

Charakteristika opatrenia

Mestský úrad vo Svite v októbri rozhodol, že mestskí policajti budú aj naďalej plniť počas svojej služby aj funkciu poštových doručovateľov. K využívaniu príslušníkov Mestskej polície vo Svite k roznáške pošty pristúpilo mesto z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov. Pracovníci MÚ vedia, do ktorého rajónu policajt pôjde a pripravia mu poštu pre spomínané ulice. Ročne tak mesto na poštovnom ušetrí asi 120-tisíc korún, ktoré využíva na iné komunálne aktivity.

V meste a mestskom zastupiteľstve sa totiž na jeseň rozpútala diskusia o tom, či roznáška pošty neobmedzuje mestských policajtov v plnení ich služobných úloh. Mestskí policajti vo Svite doručujú obyvateľom Svitu do schránok poštu, ktorú im posiela mestský úrad. Policajti to robia v čase, keď majú naplánovanú obchôdzku. Jeden obchôdzkár doručí denne tri až štyri listy. Viac pošty je iba v čase, keď magistrát doručuje výmery daní z nehnuteľností. Podľa náčelníka mestskej polície vo Svite je takáto aktivita prospešná aj v tom zmysle, že pri doručovaní pošty dostanú policajti od občanov veľa podnetov. Na policajnú stanicu občania veľmi nechodia, ale keď im doma zazvoní policajt, povedia mu viac.

Komentár

Celkovo komisia ocenila originálny nápad využitia policajtov, ktorý navyše vo veľkej miere pomáha ich vlastnej činnosti. Nezanedbateľné je aj šetrenie nákladov mesta. Niektorí hodnotitelia navrhujú zvážiť rozosielanie listov v rámci verejnoprospešných prác ľuďmi uchádzajúcimi sa o aktivačný príspevok.

8. Majitelia psov vo Vysokých Tatrách dostanú od mesta 100 sáčkov na psie výkaly

Charakteristika opatrenia

Každý chovateľ psov, ktorý má trvalé bydlisko na území mesta Vysoké Tatry, dostane v roku 2004 od samosprávy 100 kusov sto kusov sáčkov na psie výkaly. Dôvodom pre toto opatrenie z decembra je snaha mesta minimalizovať znečistenie vyplývajúce z chovu psov. Mestský úrad sa takýmto spôsobom snaží chovateľom kompenzovať výšku poplatku za chovanie psov, ktoré od roku 2004 vzrástli na 1000 Sk na jedného psa.

Komentár

Komisia bola pri hodnotení tohto opatrenia rozdelená. Viacerí tento krok podporili kvôli zvýšeniu disciplinovanosti majiteľov psov a lepším výberom poplatkov, keďže majitelia získajú pocit, že za platenie získavajú od mesta určitú protihodnotu. Mnohí hodnotitelia ale nesúhlasia - podľa nich je poplatok za psov formou platenia nákladov za negatívne dopady na ostatných obyvateľov, nie poplatok za nejakú protislužbu. Navyše na tom strácajú majitelia psov, ktorí ich nevenčia na verejnom priestranstve. Alternatívnym riešením nižší poplatok pre všetkých a osobitné platenie za sáčky pre záujemcov.

9. Sprísnenie používania petárd na verejnosti vo Fiľakove a Tornali

Charakteristika opatrenia

Mestské zastupiteľstvá vo Fiľakove i Tornali prijali nariadenia vymedzujúce čas a miesto používania petárd a delobuchov na verejnosti. Nariadenie vo Fiľakove okrem regulácie predaja pyrotechniky povoľuje jej používanie v siedmych určených dňoch v roku, inak len s povolením magistrátu. Za porušenie zákazu hrozí fyzickým osobám pokuta do tisíc korún, právnickým osobám do stotisíc korún. Cieľom opatrení je zlepšiť bezpečnosť a obnoviť verejný kľud v mestách.

Komentár

Kým niektorí hodnotitelia ocenili opatrenie v prospech bezpečnosti a verejného kľudu, viacerí mali výhrady kvôli forme regulácie osobnej slobody: prečo obmedzovať aj konkrétne dni, nielen hodiny či miesta? Je takéto opatrenie vôbec dostatočne vymáhateľné?

10. Odpredaj "strategického" majetku v Púchove musí schváliť referendum

Charakteristika opatrenia

Podľa decembrového všeobecne záväzného nariadenia schválenom mestským zastupiteľstvom v Púchove na návrh primátora bude strategický majetok mesta môcť byť predaný len po kladnom výsledku referenda. Doteraz o odpredaji rozhodovalo mestské zastupiteľstvo. Katalóg strategického majetku obsahuje budovy základných škôl, mestského úradu, mestskej polície, kultúrne domy, studne, mestský park. Prijatie nariadenia a katalógu primátor Marián Michalec zdôvodnil potrebou ochraňovať majetok, ktorého morálna hodnota má prevyšovať pôsobnosť ktoréhokoľvek poslaneckého zboru.

Komentár

Aj pri tomto hodnotení bola komisia v podstate rovnomerne rozdelená. Mnohí členovia súhlasili s referendom ako prostriedkom lepšej kontroly relatívneho malého počtu poslancov pred tlakom silných záujmových skupín. Predaj strategického majetku je podľa nich dôležitý zásah do činnosti obce, a teda využitie referenda je namieste. Na druhej strane viacerí členovia komisie kritizovali referendum ako zdĺhavú, nepraktickú a drahú procedúru pre predaji majetku. Vyslovili obavy aj o kvalitu rozhodovania. Podľa tejto skupiny by sa poslanci mali skôr sústrediť na diskusiu o transparentnosti pravidiel samotného predaja majetku v tendroch.

11. Ponechanie zákazu robiť videozáznamy rokovania zastupiteľstva občanmi v Giraltovciach

Charakteristika opatrenia

Na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Giraltovciach (okres Svidník) sa poslanci rozhodli ponechať vlastné uznesenie, ktoré určuje, že videozáznamy zo zasadnutí zastupiteľstva je umožnené robiť len zamestnancom mestského úradu. Neprešiel tak návrh poslanca Stanislava Vargu, ktorý spolu s občianskym združením Rés Publica - Vec verejná, argumentoval zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Poslanci argumentovali možným narušením dôstojného priebehu rokovania ako aj faktom, že zastupiteľstvo si robí vlastný záznam, ktorý si občania môžu pozrieť.

Komentár

Komisia opatrenie ako celok kritizovala, hoci ocenila samotný prístup mesta videozáznamy robiť a pre občanov ich poskytovať. Na druhej strane by mali mať občania možnosť na informácie zo zasadaní vrátane vlastných videozáznamov, keďže záznamy mesta majú pod kontrolou samotní jeho predstavitelia. Problémy s dôstojnosťou sa dajú riešiť vymedzením osobitného priestoru pre kamery.

12. Neschválenie písomných pravidiel poradovníka žiadateľov o nájom bytu v Bratislave-Staré Mesto

Charakteristika opatrenia

Koncom októbra miestne zastupiteľstvo Bratislava - Staré Mesto neschválilo návrh všeobecne záväzného nariadenia upravujúceho vytváranie poradovníka žiadateľov o nájom obecného bytu. V návrhu pochádzajúcom od bytovej komisie zastupiteľstva boli stanovené presné podmienky pre zaradenie do poradovníka a bodový systém, prostredníctvom ktorého by sa poradovník vytváral na základe posúdenia rôznych aspektov situácie žiadateľov (najmä bytovej núdze a sociálnej situácie) bez možnosti subjektívneho vstupu členov bytovej komisie. Celý proces vytvárania poradovníka sa podľa návrhu mal diať na základe vopred stanovených a jednoznačných pravidiel a informácie o ňom mali byť (s výnimkou osobných údajov žiadateľov) prístupné verejnosti. Naďalej tak ostáva v platnosti celomestské nariadenie, ktoré však nestanovuje spôsob, ktorým sa má zo žiadateľov o byt vytvoriť poradovník. Starostu tak podľa predkladateľov návrhu neviažu pri schvaľovaní prenájmu bytov transparentné pravidlá.

Komentár

Komisia postup miestneho zastupiteľstva kritizovala kvôli ponechávaniu nejasných pravidiel okolo prideľovania bytov, čo vytvára priestor pre nedôveru verejnosti a možnú korupciu. Prijatie jasných pravidiel, hoci aj v kompromisnom znení oproti predkladanému návrhu, by stále zlepšilo doterajší stav. Jeden z hodnotiteľov navrhuje uvažovať o jednoduchom systéme predaja bytov za najvyššiu cenu. Sociálne hľadiska občanov by sa mohlo brať do úvahy dávkami mesta či obce posúdením celkovej hmotnej situácie.

Vyhodnotenia opatrení za obdobie január-marec 2004 bude publikované začiatkom mája 2004. Návrhy opatrení môžu ich autori či oponenti (starostovia, poslanci, mimovládne organizácie apod.) zasielať priamo koordinátorovi projektu.

Členovia hodnotiacej komisie

 • Antonín Eliáš, šéfredaktor časopisu OBEC a finance, Praha, Česká republika
 • Juraj Fekete, riaditeľ, Regionálne poradenské a informačné centrum, Dunajská Streda
 • Michal Horváth, analytik, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava
 • Emil Jamrich, riaditeľ, Odbor programov regionálneho rozvoja, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, Bratislava
 • Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou, predseda Svazu měst a obcí Jihočeského kraja, Česká republika
 • Milan Kňažko, analytik, CRA rating agency, Bratislava
 • Martina Kubánová, programová riaditeľka, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Bratislava
 • Rudolf Lukačka, manažér, Elas, Prievidza
 • Juraj Mesík, Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica (momentálne Svetová Banka, USA)
 • Juraj Nemec, profesor, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 • Vladimír Pirošík, právnik a občiansky aktivista, Banská Bystrica
 • Ján Podmanický, primátor, Partizánske
 • Ivan Rončák, politológ, Banská Bystrica
 • Rastislav Ručinský, ekonóm, Ekonomická univerzita, Košice
 • Marek Rybář, politológ, Filozofická fakulta UK, Bratislava
 • Ľubica Trubíniová, aktivistka, Bratislavské ochranárske regionálne združenie, Bratislava
 • Ľuboš Vagač, riaditeľ, Centrum pre hospodársky rozvoj, Bratislava
 • Ivana Vrabcová, úverová analytička, Prvá komunálna banka, Žilina
 • Vratislav Výborný, primátor, Jihlava, Česká republika
 • Jiří Životský, starosta, Sokolnice, Česká republika

Členovia komisie nepoberajú za svoju činnosť žiadnu odmenu – svoj čas a energiu venujú bezplatne zlepšovaniu kvality práce samospráv. Ak do prípravy či oponentúry hodnotenia určitého opatrenia bol priamo zainteresovaný aj člen komisie, jeho či jej hlas sa do výsledku daného opatrenia nezapočítaval.

Kontakt

INEKO, Gabriel Šípoš, sipos@ineko.sk, tel. 02/5341 1331