Zvyšovanie občianskej informovanosti a participácie pri strážení finančného zdravia samospráv, ako aj kvality a efektívnosti v školstve, zdravotníctve a doprave

Dátum: 29.03.2017

Operačný program Efektívna verejná správa

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

  • Názov a sídlo prijímateľa: Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, INEKO, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212
  • Názov projektu: Zvyšovanie občianskej informovanosti a participácie pri strážení finančného zdravia samospráv, ako aj kvality a efektívnosti v školstve, zdravotníctve a doprave
  • Miesto realizácie projektu: Slovensko
  • Doba realizácie projektu: 04/2018 – 03/2020
  • Výška poskytnutého NFP: 372 825,60 EUR
  • Stručný opis projektu: Cieľom projektu je vylepšiť metodiky hodnotenia, ako aj informovať verejnosť a zapojiť ju do sledovania a hodnotenia (1) finančného zdravia a rozpočtov obcí a vyšších územných celkov, (2) výsledkov žiakov základných a stredných škôl, (3) kvality a efektívnosti nemocníc a ambulancií ako aj (4) efektívnosti veľkých projektov v doprave. Kvalitné informácie a možnosti participácie podporia občanov, médiá a odborníkov pri angažovaní sa a vytváraní tlaku na zdravšie hospodárenie samospráv, ako aj na zvyšovanie kvality služieb a efektívnejšie použitie verejných zdrojov v školstve, zdravotníctve a doprave. Uvedené ciele budú dosiahnuté prostredníctvom aktualizácie a rozvoja internetových portálov obsahujúcich relevantné dáta (http://www.hospodarenieobci.sk/, http://skoly.ineko.sk/, http://nemocnice.ineko.sk/, nový portál o dopravných projektoch), výskumu a workshopov s odborníkmi pri tvorbe metodík hodnotenia, zapojením subjektov verejnej správy (Inštitút zdravotnej politiky, Inštitút vzdelávacej politiky, Útvar hodnoty za peniaze, atď.) do identifikácie a zberu relevantných dát a tiež zapojením verejnosti do hodnotenia kvality verejných služieb. Výsledky budú merané rozsahom novo-zverejnených dát, návštevnosťou portálov, počtom mediálnych a analytických výstupov, počtom zapojených osôb, workshopov a prednášok vrátane ich účastníkov.

Priebežne aktualizované informácie o projekte a jeho aktivitách:

Priebežne aktualizovaná fotogaléria: