Zvyšovanie občianskej informovanosti a participácie pri strážení finančného zdravia samospráv, ako aj kvality a efektívnosti v školstve, zdravotníctve a doprave

Dátum: 29.03.2017

Operačný program Efektívna verejná správa

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

  • Názov a sídlo prijímateľa: Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, INEKO, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212
  • Názov projektu: Zvyšovanie občianskej informovanosti a participácie pri strážení finančného zdravia samospráv, ako aj kvality a efektívnosti v školstve, zdravotníctve a doprave
  • Miesto realizácie projektu: Slovensko
  • Doba realizácie projektu: 04/2018 – 03/2020
  • Výška poskytnutého NFP: 372 825,60 EUR
  • Stručný opis projektu: Cieľom projektu je vylepšiť metodiky hodnotenia, ako aj informovať verejnosť a zapojiť ju do sledovania a hodnotenia (1) finančného zdravia a rozpočtov obcí a vyšších územných celkov, (2) výsledkov žiakov základných a stredných škôl, (3) kvality a efektívnosti nemocníc a ambulancií ako aj (4) efektívnosti veľkých projektov v doprave. Kvalitné informácie a možnosti participácie podporia občanov, médiá a odborníkov pri angažovaní sa a vytváraní tlaku na zdravšie hospodárenie samospráv, ako aj na zvyšovanie kvality služieb a efektívnejšie použitie verejných zdrojov v školstve, zdravotníctve a doprave. Uvedené ciele budú dosiahnuté prostredníctvom aktualizácie a rozvoja internetových portálov obsahujúcich relevantné dáta (http://www.hospodarenieobci.sk/, http://skoly.ineko.sk/, http://nemocnice.ineko.sk/, nový portál o dopravných projektoch), výskumu a workshopov s odborníkmi pri tvorbe metodík hodnotenia, zapojením subjektov verejnej správy (Inštitút zdravotnej politiky, Inštitút vzdelávacej politiky, Útvar hodnoty za peniaze, atď.) do identifikácie a zberu relevantných dát a tiež zapojením verejnosti do hodnotenia kvality verejných služieb. Výsledky budú merané rozsahom novo-zverejnených dát, návštevnosťou portálov, počtom mediálnych a analytických výstupov, počtom zapojených osôb, workshopov a prednášok vrátane ich účastníkov.

Priebežne aktualizované informácie o projekte a jeho aktivitách:

Priebežne aktualizovaná fotogaléria:

4.12.2018: Pracovené stretnutie v rámci multisektorového partnerstva INEKO a ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach – Vylepšenie metodiky hodnotenia kvality a efektívnosti poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti

29.11.2018: Tlačová konferencia – INEKO portál prináša prehľadné porovnania všetkých úsekov chystaných diaľnic a rýchlostných ciest

22.11.2018: Ranné správy RTVS: Matej Tunega hovorí o najnovších rebríčkoch základných a stredných škôl

21.11.2018: Televízne noviny – Koľko si počkáme na vyšetrenia

20.11.2018: Televízne noviny – Rebríček základných a stredných škôl

19.11.2018: Konzultácie so zástupcami IZP o hodnotení a zverejňovaní ukazovateľov produkcie, kvality a efektívnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

13.11.2018: Školenie o hodnotení a zvyšovaní transparentnosti nemocníc Trenčianskeho samosprávneho kraja

6.11.2018: Workshop s prezidentom Asociácie nemocníc Slovenska v súvislosti s hodnotením nemocníc

22.10.2018, Workshop INEKO pre poslancov NR SR o plánovaných výdavkoch na dopravu v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2019

18.10.2018, Stretnutie s Jozefom Ryníkom z týždenníka TREND

18.10.2018, Konzultácie s predstaviteľom IZP pri MZ SR ohľadne problematiky tzv. Case Mix Indexov nemocníc

12.10.2018, Workshop INEKO pre novinárov o návrhu štátneho rozpočtu na rok 2019 – konkrétne o plánovaných výdavkoch na dopravu

9.10.2018, TREND konferencia Zdravotnícky manažment 2018: účasť Dušana Zachara v paneli Nemocnica v každom meste?

9.10.2018, TREND konferencia Zdravotnícky manažment 2018: Odovzdávanie diplomov víťazom ocenenia Nemocnica roka 2018

8.10.2018, Tlačová konferencia: Nemocnica roka 2018 – výsledky hodnotenia nemocníc podľa ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, náročnosti diagnóz, hospodárenia a transparentnosti

13.9.2018: Pracovné stretnutie s bývalou senior analytičkou Útvaru hodnoty za peniaze pri MF SR ohľadne disponibility dát monitorujúcich kvalitu a efektívnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti na Slovensku

7.9.2018: Pracovné stretnutie s predstaviteľmi OZ Lepšia doprava o možnostiach, ako podporiť vnímanie a vyžadovanie udržateľných riešení dopravných problémov

31.8.2018: Pracovné stretnutie s predstaviteľom Transparency International Slovensko ohľadne priebežnej spätnej väzby k zberu údajov a k problémom aplikačnej praxe pri tvorbe Indexu transparentnosti nemocníc 2018

31.8.2018: Pracovné stretnutie s predstaviteľmi Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) k vybraným ročným výkazom poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti

22.8.2018: Workshop o zapájaní pacientskej verejnosti do hodnotenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vrátane jej pohľadu na transparentnosť, resp. otvorenosť nemocníc voči nej

15.8.2018: Stretnutie so zástupcom Transparency International Slovensko (TIS) k rebríčku nemocníc

9.8.2018: Stretnutie so zástupcom Transparency International Slovensko (TIS) k rebríčku nemocníc

6.8.2018: Stretnutie so zástupcom Transparency International Slovensko (TIS) k rebríčku nemocníc

13.7.2018: Workshop: Neohrozí vyžadovanie až 39% eko-busov verejnú osobnú dopravu v krajoch a mestách?

10.7.2018: Stretnutie so zástupcami Transparency International Slovensko (TIS) k rebríčku nemocníc

9.7.2018: Stretnutie s predstaviteľmi Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) na tému indikátory kvality, efektívnosti a transparentnosti UNB

19.6.2018: Stretnutie so zástupcami Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) a Trensparency International Slovensko (TIS)

8.6.2018: Stretnutie so zástupcami Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB)

7.6.2018: Stretnutie s primátorom mesta Ilava a ďalšími predstaviteľmi mesta za účelom rokovania o možnostiach rozšírenia portálu www.hospodarenieobci.sk a tiež o možnostiach vylepšenia metodiky hodnotenia finančného zdravia a zahrnutí nových funkcionalít na portáli

6.6.2018: Stretnutie so zástupcami Inštitútu zdravotnej politiky (IZP), analytickým a poradným útvarom Ministerstva zdravotníctva SR. Prediskutovanie spätnej väzby k Ministerstvom zdravotníctva SR predloženému návrhu dotazníka spokojnosti pacientov a predstavenie návrhu dotazníka zo strany INEKO. Rozpracovanie možnosti integrácie údajov z dotazníka spokojnosti na Portál INEKO o zdravotníckych zariadeniach.

1.6.2018: Workshop o dosiahnutých indikátoroch kvality, efektívnosti a transparentnosti Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) v ostatných rokoch, o jej silných a slabých stránkach a o možnostiach zlepšenia jej indikátorov.

15.5.2018: Workshop so zástupcom Ministerstva zdravotníctva SR o pripravovanej platforme na ohodnotenie spokojnosti pacientov s ambulantným a nemocničným segmentom, o súvisiacom dotazníku spokojnosti pacientov a o možnosti jeho úprav a zahrnutia na Portál zdravotníckych zariadení

15.5.2018: Stretnutie so zástupcami Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) k problematike získania údajov zo štatistických zisťovaní NCZI o sieti, ekonomike a činnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a o zdravotníckych pracovníkoch

14.5.2018: Stretnutie so zástupcami spoločnosti PosAm, spol. s r.o. k Portálu o hospodárení miest, obcí a VÚC

9.5.2018: Stretnutie so zástupcami Ministerstva zdravotníctva SR k možnostiam získania dát z verejných zdrojov k hodnoteniu kvality a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti a ich zverejnenia na Portáli o zdravotníckych zariadeniach

26.4.2018: Stretnutie s predstaviteľmi Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky (OS ZZS SR) k ukazovateľu – čas odovzdania pacienta záchrankou na urgente v ústavných zdravotníckych zariadeniach SR

26.4.2018: Stretnutie s MUDr. Ľudovítom Ševčíkom k indikátorom kvality poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti