Projekt HESO – Regióny

Projekt HESO-Regióny – Výsledky za 1. štvrťrok 2004

Dátum: 01.04.2004

Stredoeurópsky inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) spolu s Junior Achievement Slovensko (JA SR) prináša výsledky projektu Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení v regiónoch SR (HESO-Regióny), ktorý je modifikáciou projektu HESO hodnotiaceho opatrenia na národnej úrovni. Najnovším hodnoteným obdobím HESO-Regióny je prvý štvrťrok 2004. V rámci projektu HESO-Regióny sa štvrťročne vyjadrujú ekonomickí analytici, podnikatelia, primátori a starostovia, zástupcovia akademickej obce, stavovských a mimovládnych organizácií (zoznam v prílohe) k navrhovaným a realizovaným opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov. Projekt HESO-Regióny tak prináša názor odbornej verejnosti na dôležité lokálne opatrenia ekonomicko-sociálneho charakteru ovplyvňujúcich kvalitu života občanov.

Poradie opatrení od najlepšie k najhoršie hodnoteným:

HESO-Regióny Rating
január - marec 2004 [+300, -300]
1. Otvorenie informačných kioskov v meste Poprad 179
2. Zavedenie grantového systému podpory neziskových akcií zastupiteľstvom v Žiline 173
3. Otvorenie domu pre ľudí v núdzi v Trenčíne 172
4. Nesúhlas bratislavskej samosprávy s výstavbou bezpečnostného plota okolo ambasády USA 165
5. Zriadenie tzv. Mládežníckej samosprávy v Turzovke 126
6. Vysielanie miestnej TV Poprad aj na internete 114
7. Primátorský Vianočný punč na charitu v Košiciach 64
8. Zverejnenie mobilných služobných čísel vedenia mesta Prešov 46
9. Schválenie kritérií pre odmeny primátorovi Prešova 36
10. Predaj centrálneho námestia Ĺ.Štúra pre obchodný komplex v Žiline -128

V prvom štvrťroku 2004 komisia ocenila najvyšším hodnotením otvorenie informačných kioskov v meste Poprad. Infokiosky umožňujú prístup k základným informáciám o samospráve a nariadeniach mesta a postupne by mali umožniť aj platby rôznych miestnych poplatkov. Podľa hodnotiteľov je zjednodušenie komunikácie s občanmi krokom k vyššej transparentnosti samosprávy. Zavedenie grantového systému podpory neziskových akcií zastupiteľstvom v Žiline sa stalo druhým najlepším samosprávnym opatrením monitorovaného obdobia vďaka jeho potenciálu pre efektívnejšie a prehľadnejšie udeľovanie mestskej podpory. K vysoko hodnoteným opatreniam patrilo tiež otvorenie domu pre ľudí v núdzi v Trenčíne ako aj nesúhlas bratislavskej samosprávy s výstavbou bezpečnostného plota okolo ambasády USA.

Naopak najkritizovanejším opatrením štvrťroka bol predaj centrálneho námestia Ľ. Štúra pre obchodný komplex v Žiline, ktorý sa uskutočnil bez dostatočnej diskusie s verejnosťou a prítomnosti odborných materiálov v zastupiteľstve. Podľa komisie by mali rozhodnutia o predaji majetku, obzvlášť ak ide o takú dôležitú časť mesta, byť nanajvýš transparentné a výsledkom dlhodobých analýz a diskusií.

Komentáre hodnotiacej komisie k ratingom:

1. Otvorenie informačných kioskov v meste Poprad

Charakteristika opatrenia

Vedenie mesta Poprad nechalo koncom marca nainštalovať sedem informačných kioskov, cez ktoré má občan možnosť bezplatne dostať informácie o meste, prezrieť si celý systém mestskej webstránky, oboznámiť sa so všetkými nariadeniami a informáciami. Bezplatne si môže tiež vytlačiť všetky tlačivá a listiny, ktoré bude potrebovať. Kiosky by do leta mali umožniť občanom pomocou platobnej karty zaplatiť účty alebo uhradiť mestu poplatok za odvoz a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu. Kiosky sú rozmiestnené na rôznych miestach: centrálne námestie Sv. Egídia, dva interiérové sú na železničnej stanici a v obchodnom dome Tesco, ďalšie štyri sú na jednotlivých popradských sídliskách a v mestských častiach Matejovce, Západ, Juh II a Juh III. Náklady na jeden infokiosk predstavujú približne 2 500 Sk mesačne plus náklady na ISDN linku. Cieľom mesta je zjednodušiť občanom prístup k informáciám a odbremeniť samotný mestský úrad.

Komentár

Hodnotitelia vysoko ocenili zjednodušenie komunikácie mesta s občanmi. Kiosky by mohli pomôcť vyššej transparentnosti samosprávy. Viacero členov komisie považuje informatizáciu obcí a miest za významný faktor ovplyvňujúci kvalitu života a rozhodovania samospráv. Do určitej miery otáznou ostáva využiteľnosť kioskov občanmi - ľudia s prístupom k internetu doma či v práci ich až tak nepotrebujú, ľudia bez prístupu a znalostí internetu môžu mať problém infokiosk využívať.

2. Zavedenie grantového systému podpory neziskových akcií zastupiteľstvom v Žiline

Charakteristika opatrenia

Začiatkom februára uzavrela hodnotiteľská komisia v Žiline prvé kolo grantového systému podpory kultúry, vzdelávania, športu a sociálnych aktivít. Poslanci odsúhlasili rozdelenie týmto spôsobom štyroch miliónov korún v roku 2004 (milión pre každú oblasť). Zavedenie grantovej schémy má priniesť väčšiu transparentnosť do výberu podporovaných aktivít oproti doterajšiemu priamemu schvaľovaniu zastupiteľstvom. Žiadatelia si vždy musia nájsť aj iný zdroj peňazí okrem tých grantových (min 25%). Hodnotiteľmi projektov sú poslanci mestského zastupiteľstva z príslušných komisií a nimi prizvaní odborníci.

Komentár

Grantový systém výberu neziskových aktivít patrí k štandardnému modernému riadeniu obecných peňazí. Jeho výsledkom je vyššia transparentnosť a dôvera k výberu podporených projektov. Grantový systém umožňuje aj efektívnejší výber, lebo sa posudzuje priamo v kontexte mnohých súperiacich aktivít, nie sám osebe. Viacerí členovia komisie súhlasia aj so zavedením spoluúčasti financovaných subjektov. Ďalší navrhujú zahrnúť k hodnotiteľom projektov aj občanov - napríklad výsledkami ankiet či prieskumov.

3. Otvorenie domu pre ľudí v núdzi v Trenčíne

Charakteristika opatrenia

Začiatkom marca otvorilo občianske združenie Centrum pre rodinu s prispením mesta sociálny dom s kapacitou 21 osôb pre ľudí bez prístrešku. Cieľovou skupinou sú ľudia krátkodobo bez prístrešia, zamestnaní alebo evidovaní nezamestnaní. Po troch dňoch vzrastá nocľažné z 20 na 40 korún na noc. Do pol ôsmej ráno musia klienti dom opustiť. K dispozícii by mali mať aj služby právnika, psychológa či kňaza. Mesto prispelo budovou a príspevkom 100 tisíc korún na jeho rekonštrukciu pri celkových nákladoch takmer 700 tisíc. Prevádzku chce centrum hradiť od sponzorov, príspevku Trenčianskeho samosprávneho kraja a finančnej spoluúčasti klientov.

Komentár

Otvorenie centra komisia privítala ako veľmi potrebnú aktivitu pre mesto veľkosti Trenčína. Hodnotitelia vítajú aj rôznorodosť zdrojov financovania centra, čo by malo prispieť k jeho stabilnej budúcnosti. Podobne ceneným je zámer podporiť krátkodobý, nie dlhodobý pobyt, motiváciou finančnou ale aj poskytovaním služieb, ktoré majú pomôcť klientom nájsť si stabilný zdroj príjmu a prístrešie.

4. Nesúhlas bratislavskej samosprávy s výstavbou bezpečnostného plota okolo ambasády USA

Charakteristika opatrenia

Bratislavské ani miestne zastupiteľstvá na čele s primátorom a starostami neodsúhlasili plány americkej ambasády postaviť okolo svojej budovy v historickom centre mesta takmer trojmetrový plot. Plot mal chrániť zamestnancov ambasády pred možnými teroristickými útokmi. Poslanci kritizovali plot ako necitlivý zásah do historického centra mesta. Nakoniec americká ambasáda od plánu ustúpila a hľadá sa náhradné riešenie, pravdepodobne zahŕňajúc presťahovanie ambasády na iné miesto.

Komentár

Väčšina hodnotiteľov súhlasí s konaním bratislavskej samosprávy a oceňuje trpezlivé rokovanie a hľadanie trvalého, pre obe strany schodného riešenia. Historické centrum Bratislavy podľa nich stojí za zvýšenú ochranu pred estetickými zásahmi, obzvlášť ak existuje alternatíva pre umiestnenie ambasády.

5. Zriadenie tzv. Mládežníckej samosprávy v Turzovke

Charakteristika opatrenia

Poslanci mestského zastupiteľstva v Turzovke vo februári odsúhlasili zriadenie Mládežníckej samosprávy v meste, združujúcej 32 žiakov a študentov mesta. Cieľom iniciatívy je využiť potenciál mladých ľudí a zapojiť ich do verejného života. Mládežníci budú mať takto priestor diskutovať o problémoch svojich škôl i mladých ľudí všeobecne a zároveň tlmočiť svoje podnety v riadnom mestskom zastupiteľstve.

Komentár

Podľa hodnotiteľov je to cenná aktivita, ktorá by mohla priniesť lepšie poznanie potrieb mladých ľudí. Zároveň dáva šancu mladým talentom vyrásť na neskorších komunálnych politikov. Niektorí primátori z komisie však upozorňujú, že mnohokrát takáto inštitúcia zlyhala - úspech závisí aj od výberu študentských osobností.

6. Vysielanie miestnej TV Poprad aj na internete

Charakteristika opatrenia

Koncom marca TV Poprad, lokálna televízia vlastnená mestom Poprad, sprístupnila vysielanie televízie aj používateľom internetu (www.tvpoprad.sk) ako jediná lokálna televízia na Slovensku. Cieľom je umožniť sledovanie aj rodákom mimo mesta. Webstránka obsahuje archív spravodajských príspevkov či diskusné fórum k životu v meste. TV Poprad pokrýva mestá Poprad a Svit s okolitými obcami, čo je približne 100 tisíc divákov. Takmer tri štvrtiny z nich si prepne na TV Poprad každý deň.

Komentár

Hodnotitelia privítali snahu o lepšiu dostupnosť informácií o meste pre občanov, a to aj pre ľudí mimo mesta. Viacerí však kládli otázky ohľadom efektívnosti takejto investície. Hoci v budúcnosti by to určite mohla byť bežná aktivita, pri súčasnom rozšírení internetu medzi obyvateľstvom a relatívnych nákladoch naň je namieste otázka, aký veľký okruh ľudí bude z projektu benefitovať.

7. Primátorský Vianočný punč na charitu v Košiciach

Charakteristika opatrenia

V decembri usporiadalo vedenie mesta Košice tzv. primátorský punč, kde viaceré osobnosti mesta na čele s primátorom osobne predávali v uliciach mesta občanom uvedený nápoj. K akcii sa pripojili aj starostovia mestských častí či riaditelia firiem. Sponzorom akcie bola firma Gastroservis. Výťažok z akcie 57 tisíc korún bol v januári rozdelený do šiestich zdravotníckych a opatrovateľských organizácií mesta.

Komentár

Na jednej strane komisia privítala charitatívne konanie a osobnú angažovanosť primátora i ďalších osobností, vrátane priameho kontaktu s občanmi, čo by mohlo zvýšiť dôveryhodnosť a prístupnosť samosprávy. Na druhej strane mnohí hodnotitelia vidia za takýmto krokom populizmus - starosť o financovanie zdravotníckych prevádzok by mala byť systematická a získavanie symbolických zdrojov predajom alkoholu asi nie je najlepším využitím času primátora a ďalších predstaviteľov.

8. Zverejnenie mobilných služobných čísel vedenia mesta Prešov

Charakteristika opatrenia

Čísla služobných mobilných telefónov vedúcich pracovníkov prešovského mestského úradu (vrátane primátora a jeho zástupcov) zverejnil mestský úrad na svojej internetovej stránke, popri pevnej linke a emailovej adrese. Podľa mimovládnej organizácie Občan a demokracia je takáto iniciatíva na Slovensku stále ojedinelá. Cieľom zverejnenia má byť zvýšená dôvera občanov i uľahčenie ich komunikácie s vedením mesta.

Komentár

Aj toto opatrenie vnímajú viacerí členovia komisie ako populistické. Praktická výhoda zverejnenia mobilného čísla je minimálna, lebo vedúci úradníci nemôžu mať čas komunikovať s občanmi v akýkoľvek čas, na to sú kancelárie a vedúci úradov. Lepším prístupom sú jasné stránkové hodiny ako aj príslušné emailové adresy. Uverejnené mobilné čísla síce môžu zlepšiť kontakt na samosprávu, ale za vysokú cenu rušenia pri práci. Iní hodnotitelia si cenia zverejnenia služobných mobilných čísel kvôli ich financovaniu z daní. To však platí aj napríklad pre kancelárie primátora, no nikto kvôli tomu nežiada neobmedzený prístup k ich dverám.

9. Schválenie kritérií pre odmeny primátorovi Prešova

Charakteristika opatrenia

Koncom januára schválilo mestské zastupiteľstvo kritériá pre udeľovanie odmeny k platu primátora. Podmienkou pre udelenie odmeny je zachovanie vyrovnaného rozpočtu, získavanie peňazí z fondov EÚ i zo štátneho rozpočtu a vytvorenie podmienok pre bytovú výstavbu a stavbu priemyselných parkov. Podľa zákona odmena dosiahnuť 50% platu za dané obdobie. Cieľom kritérií má byť motivácia a sprehľadnenie odmeňovania práce primátora. Kritici pripomínajú všeobecnosť kritérií ako aj obmedzenú zodpovednosť samotného primátora na plnenie kritérií.

Komentár

Podľa komisie je snaha stransparentniť kritériá odmeňovania a zvýšiť zodpovednosť a motiváciu primátora chvályhodná, no zvolené kritériá si vyžadujú väčšiu podrobnosť a analýzu. Súčasné kritériá sa javia príliš všeobecné na jasné posúdenie výkonu. Navyše zväčša sú prostriedkami, nie výsledkami, pripomína jeden z hodnotiteľov. Ak mesto dosiahne vyššiu zamestnanosť a rozvoj podnikania inými prostriedkami ako priemyselným parkom či fondami EÚ, prečo aj za to neodmeniť primátora?

10. Predaj centrálneho námestia Ĺ.Štúra pre obchodný komplex v Žiline

Charakteristika opatrenia

Koncom decembra mestské zastupiteľstvo v Žiline odsúhlasilo návrh vedenia mesta predať centrálne námestie Ľ.Štúra so zámerom na väčšine námestia vybudovať obchodný komplex Aupark za 50.mil. korún. Navrhovatelia argumentovali zlepšením kvality služieb, zábavy i parkovania pre občanov, oponenti kritizovali zabratie historického námestia, ktorému dominuje socha Ľudovíta Štúra (pamätník však má ostať zachovaný). Kritizovaným bol aj spôsob rozhodovania: podľa jedného z poslancov zastupiteľstvo nedostalo žiadne písomné podklady, a rozhodlo sa aj bez rokovania mestskej rady či odbornej komisie.

Komentár

Podľa komisie je narábanie s majetkom mesta, obzvlášť ak ide o centrálnu časť mesta, jednou z najdôležitejších funkcií samosprávy a takéto rozhodovanie musí ostať transparentné s čo najväčšou možnou účasťou občanov. Urýchlené rozhodovanie vyvoláva otázky o výhodnosti kroku pre občanov mesta. Dlhodobejšia diskusia mohla objasniť pozitíva i negatíva predaja a zvýšiť dôveru občanov vo vedenie mesta.

Vyhodnotenia opatrení za obdobie apríl-jún 2004 bude publikované začiatkom augusta 2004. Návrhy opatrení môžu ich autori či oponenti (starostovia, poslanci, mimovládne organizácie apod.) zasielať priamo koordinátorovi projektu.

Členovia hodnotiacej komisie

 • Peter Beňuška, riaditeľ, Dom Európy, Bratislava
 • Laura Dittel, prezidentka, Karpatská nadácia v SR, Košice
 • Antonín Eliáš, šéfredaktor časopisu OBEC a finance, Praha, Česká republika
 • Emil Jamrich, generálny riaditeľ, Sekcia regionálnej politiky, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, Bratislava
 • Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou, predseda Svazu měst a obcí Jihočeského kraja, Česká republika
 • Vojtech Koleják, riaditeľ, Nemocnica s poliklinikou, Trstená
 • Milan Kňažko, analytik, CRA rating agency, Bratislava
 • Martina Kubánová, programová riaditeľka, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Bratislava
 • Rudolf Lukačka, manažér, Elas, Prievidza
 • Juraj Mesík, konzultant, Svetová Banka (momentálne v USA)
 • Juraj Nemec, profesor, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 • Vladimír Pirošík, právnik a občiansky aktivista, Banská Bystrica
 • Ján Podmanický, primátor, Partizánske
 • Ivan Rončák, politológ, Banská Bystrica
 • Ľubica Trubíniová, aktivistka, BROZ-Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Bratislava
 • Ľuboš Vagač, riaditeľ, Centrum pre hospodársky rozvoj, Bratislava
 • Eduard Vokál, primátor, Lipany
 • Vratislav Výborný, primátor, Jihlava, Česká republika

Členovia komisie nepoberajú za svoju činnosť žiadnu odmenu – svoj čas a energiu venujú bezplatne zlepšovaniu kvality práce samospráv. Ak do prípravy či oponentúry hodnotenia určitého opatrenia bol priamo zainteresovaný aj člen komisie, jeho či jej hlas sa do výsledku daného opatrenia nezapočítaval.

Kontakt

INEKO, Gabriel Šípoš, sipos@ineko.sk, tel. 02/5341 1331