Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina

Dátum: 24.03.2020

Operačný program Efektívna verejná správa

Neformálne Multisektorové partnerstvo k aktivite č. 1 (Monitoring pripravenosti a efektívnosti dopravných projektov, návrh ich prioritizácie)

Subjekty:

  • INEKO, Bajkalská 25, Bratislava
  • Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina, Martina Rázusa 8175/104A, Žilina

Kontaktné osoby:

  • INEKO – Ján Kovalčík, analytik
  • SSC Košice – Stanislav Lališ, vedúci úseku investičnej prípravy

Predmet:

Konzultácie k pripravovaným projektom rozvoja ciest I. triedy v Žilinskom a Trenčianskom kraji, najmä pri spracovaní štúdií uskutočniteľnosti modernizácie cestných ťahov.

Účel a ciele partnerstva:

Otvorenie procesu posudzovania funkčnosti cestných ťahov a variantov riešenia nevyhovujúcich úsekov pripomienkam a podnetom, ktoré neidentifikuje sama SSC Žilina. Včasným preskúmaním podnetov prispieť k výberu efektívnejších riešení dopravných problémov, k neskreslenému posúdeniu ich prínosov a nadväzne aj k riadne odôvodnenej prioritizácii konkrétnych stavieb.

Konkrétne aktivity INEKO v rámci partnerstva so SSC Žilina:

Máj – október 2019:
Aktívna účasť na niekoľkých pracovných rokovaniach na pôde SSC IVSC Žilina k štúdii uskutočniteľnosti koridoru cesty I. triedy I/64 Topoľčany – Žilina. Upozornenie na nedostatky návrhu riešenia dopravných prieskumov a možný súvis s výrazným podcenením tejto časti prác v cenovej ponuke firmy Valbek, ktorá zákazku získala (iba 1/3 ceny časti plnenia oproti iným uchádzačom => pri vyhodnocovaní ponúk mala komisia žiadať vysvetlenie). Je potrebné skvalitniť prácu komisií pri hodnotení ponúk.

Odporúčanie zladiť a dopĺňať sa s prieskumami, ktoré sa v území spracúvajú pre strategické plány udržateľného rozvoja mobility v žilinskom a trenčianskom kraji. Opakované pripomienkovanie návrhov rozmiestnenia sčítacích stanovíšť, odporúčania lepšieho zhodnotenia dát z prieskumov.

Návrhy k ďalším prerokúvaným otázkam na pracovných rokovaniach v priebehu spracovania štúdie. Odporúčania predchádzať opakovaniu nedostatkov v štúdiách uskutočniteľnosti (zlepšenie kvality zadávania štúdií, ako aj preberania dodaných výstupov).

December 2019 – február 2020:
Oboznamovanie sa so stavom prípravy modernizácie cesty I/9 Chocholná – Trenčianska Turná a plánom organizácie výstavby a dopravných obmedzení počas plánovaných až 2 rokov výstavby.

Vypracovanie a zaslanie analýzy: Návrhy na zefektívnenie plánu organizácie výstavby a dopravy pri modernizácii úseku I/9 Chocholná – Mníchova Lehota. Účasť na prerokovaní návrhov so zástupcami relevantných inštitúcií (SSC Žilina, MDV, TNSK, dopravné inšpektoráty), iniciovanie lepšej súčinnosti kľúčových aktérov v záujme predídenia kolapsu dopravy počas dlhotrvajúcich dopravných obmedzení a presmerovania dopravy.