Národná diaľničná spoločnosť

Dátum: 24.01.2020

Operačný program Efektívna verejná správa

Neformálne Multisektorové partnerstvo k aktivitám č. 1 (Monitoring pripravenosti a efektívnosti dopravných projektov, návrh ich prioritizácie) a č. 3 (Tvorba a aktualizácia internetového portálu s mapou a prehľadmi informácií o dopravných projektoch)

Subjekty:

  • INEKO, Bajkalská 25, Bratislava
  • Národná diaľničná spoločnosť, Lamačská cesta 5, Bratislava

Kontaktné osoby:

  • INEKO – Ján Kovalčík, analytik
  • NDS – Jiří Hájek, investičný riaditeľ

Predmet:

Poskytovanie informácií o stave prípravy projektov diaľnic a rýchlostných ciest, konzultácie k opakujúcim sa nedostatkom a možnostiam ich eliminácie v záujme lepšej prípravy a efektívnejšieho obstarávania dopravných stavieb.

Účel a ciele partnerstva:

Otvorenie informácií o desiatkach plánovaných úsekov diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku odbornej i laickej verejnosti, a to v užívateľsky komfortnom prostredí. Predchádzanie nedostatkom vo vyhlasovaných obstarávaniach – v záujme väčšej otvorenosti a korektnosti súťaží, získania lepších uchádzačov a ponúk, a tiež predchádzania opodstatneným námietkam, ktoré dlho blokujú ukončovanie tendrov.

Konkrétne aktivity INEKO v rámci partnerstva s NDS:

20.6.2018:
Pracovné stretnutie s NDS. Predstavenie projektu INEKO a zámeru prispievať k výrazne lepšej dostupnosti relevantných informácií o dopravných projektoch v SR, a to prostredníctvom portálu, ktorého základom je interaktívna mapa diaľnic a rýchlostných ciest. Úvodné prediskutovanie možností poskytnutia a pravidelnej aktualizácie údajov užitočných pre kvalitnejšiu verejnú diskusiu.

10.7.2018:
Pokračovanie diskusie o možnostiach poskytnutia údajov o úsekoch v prevádzke a v príprave pre potreby portálu. Oboznámenie sa s aktuálnym vývojom pri meškajúcich projektoch vo výstavbe. Návrhy na zvýšenie transparentnosti a otvorenosti verejných obstarávaní.

9.8.2018:
Pracovné stretnutie s predstaviteľmi NDS k možnostiam zvýšenia transparentnosti a zlepšenia výsledkov tendrov. Konkrétne návrhy:

  • zverejňovanie informácií o ponukách vo verejnom obstarávaní hneď po ich otvorení,
  • aktívne komunikovanie zlej praxe v plneniach dodávateľov (prevencia podcenenia ponúk),
  • otvorená a kvalifikovaná príprava multikritérií pre súťaže na projektové dokumentácie, kde je najvýraznejší verejný záujem vyberať nielen podľa najnižšej ceny,
  • širšie využívanie smerových dát z mýtneho systému v príprave projektov.

September – november 2018:
Dopĺňanie, kontrola, spresňovanie a vysvetľovanie – emailom, telefonicky i na pracovných stretnutiach –obsiahlych súborov údajov z NDS v záujme predstavenia čo najkomplexnejšej ponuky údajov o diaľniciach a rýchlostných cestách na postáli cesty.ineko.sk.

29.1.2019:
Pracovné stretnutie s investičným riaditeľom NDS: Doplnenie a aktualizácia informácií o príčinách vážnych problémov kľúčovej stavby diaľnice D1 (Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná skala) a o možnostiach riešenia.

13.2.2019:
Pracovné stretnutie s NDS k možnostiam zmiernenia kongescií v zostávajúcom období čakania na meškajúce úseky diaľnic D1 a D3. Diskusia o potenciáli a časovej náročnosti uskutočnenia menších opatrení v Ružomberku a na ceste I/11 pri Kysuckom Novom Meste.

15.5. a 4.6.2019:
Pracovné stretnutie so zástupcom NDS a následne účasť na pracovnom rokovaní na NDS k možnostiam a prekážkam využitia anonymizovaných dát o polohe SIM kariet na analýzy mobility, kvalitnejšie modelovanie dopravy a navrhovanie efektívnejších dopravných riešení.

August – december 2019:
Účasť na úvodnej fáze prípravných trhových konzultácií k súťaži na dostavbu úseku D1 s tunelom a Višňové. Oboznámenie sa s podkladmi pre chystaný tender (informatívny dokument, kvalifikačné, eliminačné i výberové kritériá). Spracovanie analýzy nedostatkov a odporúčaní na ich odstránenie: Zhodnotenie podmienok tendra na dostavbu D1 s tunelom Višňové a návrhy korekcií pred vyhlásením verejnej súťaže. Zaslanie predstaviteľom NDS na zváženie a včasné predídenie zbytočným problémom v najočakávanejšej súťaži na kľúčovú stavbu diaľnice D1.

November 2019 – január 2020:
Komunikácia s NDS vo veci infožiadosti o poskytnutie údajov z automatických sčítačov dopravy, ktorej NDS opakovane nevyhovela.
Pracovné stretnutia k otázkam mýtneho systému – jeho (ne)efektívnosti, pokračovania, nového obstarávania i využiteľnosti údajov pre portál INEKO. A tiež k dopadom minulých i nových požiadaviek autodopravcov na náklady a výnosy z mýtneho systému.