Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice

Dátum: 24.10.2019

Operačný program Efektívna verejná správa

Neformálne Multisektorové partnerstvo k aktivite č. 1 (Monitoring pripravenosti a efektívnosti dopravných projektov, návrh ich prioritizácie)

Subjekty:

  • INEKO, Bajkalská 25, Bratislava
  • Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské nám. 4, Košice

Kontaktné osoby:

  • INEKO – Ján Kovalčík, analytik
  • SSC Košice – Gabriela Mareková, vedúca úseku investičnej prípravy

Predmet:

Konzultácie k pripravovaným projektom rozvoja ciest I. triedy na východnom Slovensku, najmä pri spracovaní štúdií uskutočniteľnosti modernizácie cestných ťahov.

Účel a ciele partnerstva:

Otvorenie procesu posudzovania funkčnosti cestných ťahov a variantov riešenia nevyhovujúcich úsekov pripomienkam a podnetom, ktoré neidentifikuje sama SSC Košice. Včasným preskúmaním podnetov prispieť k výberu efektívnejších riešení dopravných problémov na východnom Slovensku, k neskreslenému posúdeniu ich prínosov a nadväzne aj k riadne odôvodnenej prioritizácii konkrétnych stavieb.

Konkrétne aktivity INEKO v rámci partnerstva so SSC Košice:

18.6.2018:
Účasť na verejnom prerokovaní Štúdie realizovateľnosti I/18 a I/74 Lipníky – Ubľa a obhliadke najproblémovejších úsekov riešených cestných ťahov spolu s projektantom, zástupcami SSC Košice a Ministerstva dopravy a výstavby SR (nadväzne 12.7. pripomienkovanie záznamu).

1.8.2018:
E-mailové konzultácie s ÚHP nadväzne na nedostatky v ŠR Lipníky – Ubľa a nekonkrétnu odpoveď riešiteľa dopravnej prognózy na otázky INEKO z prerokovania štúdie (úloha zo záznamu).
Pripomienky zaslané SSC Košice a odporúčania/ návrhy adresované MDV SR na opatrenia, ktoré by predchádzali opakovaniu nedostatkov v štúdiách uskutočniteľnosti (zlepšenie kontroly a kvality zadávania a preberania štúdií realizovateľnosti).

Marec – jún 2019 + október 2019:
Aktívna participácia na priebežných pracovných rokovaniach s riešiteľom štúdie uskutočniteľnosti ciest I/67, I/66 a I/77 na ťahu Rožňava – Poprad – Bardejovské kúpele. Telefonická, e-mailová i osobná komunikácia so SSC Košice a projektantom, účasť na pracovných rokovaniach, spracúvanie a zasielanie pripomienok a návrhov k podkladom zasielaným k jednotlivým priebežným prerokovaniam aj k záverečnému prerokovaniu. Viacero zdôvodnených odporúčaní najmä k prevereniu možností efektívnejšieho riešenia obchvatov medzi Popradom a Spišskou Belou.

12.6.2019:
Účasť na záverečnom prerokovaní štúdie realizovateľnosti I/68 Mníšek nad Popradom – Prešov (oneskorené finále dlhého procesu, ku ktorému ešte nebol prizvaný zástupca INEKO). Upozornenie na zjavne pokrivené vstupné predpoklady výrazne skresľujúce prínosy (časové úspory) a výsledok CBA pre 2 úseky, kde sa odporúča realizácia preložky cesty. Odporučenie prijatia opatrení, aby k výraznému nadhodnocovaniu socio-ekonomických prínosov projektov a tým aj vylepšovaniu výsledkov CBA nedochádzalo, pretože je dôležité robiť výber prioritných projektov na realizáciu na základe korektných, nie pokrivených údajov.

26.9.2019:
Účasť na pracovnom stretnutí k príprave zadania (súťažných podkladov) pre Štúdiu uskutočniteľnosti cestného úseku I/15 Vranov nad Topľou – Stročín. Cieľom stretnutia bolo nastavenie požiadaviek na obsah štúdie tak, aby sa vytvoril predpoklad pre kvalitný a použiteľný výstup od budúceho dodávateľa.

4.10.2019:
Spracovanie a zaslanie odporúčaní INEKO pre SSC Košice na exaktnejšie zadefinovanie požiadaviek na rozsah dopravných prieskumov pre štúdiu uskutočniteľnosti modernizácie cestného ťahu I/15