DataCentrum (podriadená organizácia MF SR)

Dátum: 25.11.2019

Neformálne Multisektorové partnerstvo k aktivite č. 7 (Zásadné rozšírenie a aktualizácia portálu http://www.hospodarenieobci.sk/)

Subjekty:

  • INEKO, Bajkalská 25, Bratislava
  • DataCentrum (podriadená organizácia MF SR), Cintorínska 5, Bratislava

Kontaktné osoby:

  • INEKO – Matej Tunega, analytik
  • DataCentrum (MF SR) – Magda Styková

Predmet:

Konzultácie k poskytovaniu zbieraných dát o hospodárení miest a obcí v SR.

Účel a ciele partnerstva:

Pri každej požiadavke na dáta o hospodárení miest a obcí sa môcť oboznámiť s možnosťami – vopred sa oboznámiť s tým, akými presne dátami DataCentrum disponuje a v akej podobe možno export týchto dát zostaviť. Cieľom je teda preskúmať možnosti, ako čo najefektívnejšie zostaviť požiadavku na export dát tak, aby bola obsahovo čo najkvalitnejšia a aby boli dáta efektívne poskytnuté – aby sa predišlo nedostatkom, ktoré by bolo potrebné dodatočne odstraňovať. Tak, aby INEKO adresovalo správne požiadavky a aby tieto požiadavky mohli byť efektívne a optimálne vybavené. Poznámka: samotné formálne znenie žiadostí sa adresuje MF SR, ktoré potom zostavenie exportu dát deleguje na svoju organizáciu DataCentrum. DataCentrum export zostaví a dáta sa následne dostanú do INEKO.

Konkrétne aktivity INEKO v rámci partnerstva s DataCentrom (podriadená organizácia MF SR):

24.4.2018:
Zaslanie žiadosti o poskytnutie údajov – kompletného zoznamu všetkých spoločností, rozpočtových, príspevkových organizácií či iných subjektov, v ktorých majú vlastnícky podiel slovenské samosprávy (vrátane stavu za rok 2017). Údaje boli poskytnuté 4.5.2018.

16.5.2018:
Zaslanie žiadosti o poskytnutie údajov – komplexné účtovné údaje za všetky samosprávy v SR za rok 2017. Údaje boli poskytnuté 29.5.2018, pričom menšia časť údajov (za VÚC) nebola poskytnutá tak, ako INEKO zamýšľalo – preto INEKO dožiadalo opravné údaje, ktoré už boli následne poskytnuté vo vyhovujúcej forme.

6.5.2019:
Zaslanie žiadosti o poskytnutie údajov – komplexné účtovné údaje za všetky samosprávy v SR za rok 2018. Údaje boli poskytnuté 20.5.2019. V poskytnutých dátach (údaje o úveroch od ŠFRB) INEKO s odstupom času identifikovalo chybu. V rámci riešenia tohto problému prebehlo 6.8.2019 stretnutie na pôde MF SR, kde sa dohodlo, akým spôsobom tieto dáta opraviť. Následne INEKO už na základe správnych dát vykonalo opravu údajov na svojom portáli a vo svojich výstupoch.

11.10.2019:
Zaslanie žiadosti o poskytnutie údajov – žiadosť zameraná na údaje, ktoré samosprávy vykazujú prostredníctvom tzv. výkazov “FIN 1-12”. Následne, 23.10.2019 prebehlo stretnutie (na pôde DataCentra), kde sme si vyjasnili, aký presne export by pre nás malo DataCentrum zostaviť. Údaje boli poskytnuté 5.11.2019.

20.11.2019:
Zaslanie žiadosti o poskytnutie údajov – kompletný zoznam všetkých spoločností, rozpočtových, príspevkových organizácií či iných subjektov, v ktorých majú alebo mali vlastnícky podiel slovenské samosprávy v jednotlivých kalendárnych rokoch (vrátane stavu za rok 2018).