Projekt HESO
(Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení)

Projekt HESO – 2. štvrťrok 2003

Dátum: 30.06.2003

II. ŠTVRŤROK APRÍL - JÚN 2003 RATING Miera
súhlasu
Koeficient
dôležitosti
PORADIE OPATRENÍ PODĽA RATINGU
(prínosu k sociálno-ekonomickému rozvoju krajiny)
[-300;300] [ -3; 3 ] %
1. Ratifikácia vstupu Slovenskej republiky do NATO 176,5 2,26 78,0
2. Stratégia reformy riadenia verejných financií (väčšia transparentnosť, tvrdé rozpočtové obmedzenia, programové rozpočtovanie, strednodobý fiškálny rámec) 170,6 2,26 75,4
3. Návrh opatrení na zefektívnenie obchodného registra (zápis do obchodného registra do 5 dní, zavedenie štandardizovaných formulárov, presun agendy zo sudcov na vyšších súdnych úradníkov, postupný prechod na úplnú elektronickú komunikáciu) 153,7 2,79 55,2
4. Návrh nového zákona o sociálnom poistení (reforma priebežného systému dôchodkového zabezpečenia, zvýšenie veku odchodu do dôchodku na 62 rokov, väčší vplyv zásluhovosti na výšku dôchodku, automatická valorizácia dôchodkov) 133,8 1,72 77,8
5. Návrh novely zákona o telekomunikáciách (návrh na povinné sprístupnenie miestnych vedení dominantného operátora konkurencii, rozšírenie právomocí Telekomunikačného úradu, zjednodušenie poskytovania licencií) 127,1 2,29 55,6
6. Návrh zákona na zriadenie Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry na boj proti korupcii a organizovanému zločinu 123,1 2,10 58,5
7. Návrh na zavedenie inštitútu tzv. korunného svedka (návrh novely Trestného poriadku) 102,7 2,11 48,6
8. Koncepcia reformy dôchodkového zabezpečenia (I. priebežný pilier, II. kapitalizačný pilier, III. pilier dobrovoľných foriem dôchodkového zabezpečenia) 97,4 1,10 88,3
9. Verejný informačný portál Občan.sk 86,0 2,45 35,1
10. Koncepcia daňovej reformy (rovná daň z príjmov - 19%, jednotná sadzba DPH - 19%, zvýšenie spotrebných daní, odstránenie výnimiek, zjednodušenie daňovej legislatívy) 81,9 0,96 85,6
11. Stratégia reformy zamestnanosti vo verejnom sektore (zrušenie tabuľkových tarifných platov vo verejnej službe, systém bodového hodnotenia výkonu v štátnej službe spolu s tabuľkovým platom, zavedenie tzv. nominovanej štátnej služby s definitívou, nulová tolerancia korupcie, etický kódex) 79,9 1,49 53,7
12. Nové cenové opatrenie v zdravotníctve (zníženie minimálnych a zvýšenie maximálnych cien kapitácie, zvýšenie maximálnej ceny bodu, zvýšenie cien výkonov pre malé nemocnice, rozšírenie jednodňovej chirurgie) 69,3 1,37 50,8
13. Projekt ďalšej decentralizácie verejnej správy a návrh usporiadania miestnej štátnej správy (prenos ďalších kompetencií, zrušenie okresných úradov od roku 2004, vznik obvodných úradov a špecializovaných úradov miestnej štátnej správy) 66,4 1,07 62,3
14. Návrh na zavedenie povinnosti pre zamestnávateľov platiť nemocenské dávky počas prvých 10 dní práceneschopnosti (návrh zákona o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca) 63,3 1,19 53,2
15. Zníženie počtu úradníkov na krajských a okresných úradoch o 5% k 1.7.2003 59,2 1,69 35,1
16. Refundácia nadmerného odpočtu DPH po uplynutí 6 mesiacov od zdaňovacieho obdobia (novela zákona o DPH) 53,8 1,27 42,4
17. Zvýšenie dôchodkov o 6% 46,8 1,02 45,7
18. Skrátenie ochrannej lehoty pre originálne lieky z 10 na 6 rokov (novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach) 44,0 1,25 35,2
19. Obnovenie osobnej dopravy na 9 regionálnych železničných tratiach 33,2 1,05 31,6
20. Aktualizácia projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest (diaľnica severom do r. 2010 - 60% zdrojov, rýchlostná cesta stredom a juhom - 40% zdrojov, plánovaná rýchlostná cesta južným ťahom; vstup súkromných investorov do výstavby diaľnic) 32,2 0,52 62,3
21. Predaj Banky Slovakia, a.s. (60% za 360 mil. Sk) 28,5 1,40 20,4
22. Nevyplatenie 13. platu verejným zamestnancom v roku 2003 (novela zákona o verejnej službe) 21,6 0,67 32,4
23. Návrh zákona o advokácii (zlúčenie Komory komerčných právnikov SR so Slovenskou advokátskou komorou, zachovanie povinného členstva v komore, nulová tolerancia pre advokátov, otvorenie trhu pre zahraničných advokátov) 17,4 0,53 33,0
24. Zavedenie jednotnej sadzby DPH na úrovni 19% (novela zákona o DPH) 13,6 0,19 71,3
25. Predaj hotela Forum (za 425 mil. Sk) 9,2 0,50 18,4
26. Zvýšenie koncesionárskych poplatkov pre Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas o 33% 7,0 0,20 35,7
27. Zvýšenie spotrebných daní (z minerálnych olejov, z piva, z tabaku a tabakových výrobkov) -3,7 -0,07 55,7
28. Tender na dodávku informačného systému pre Sociálnu poisťovňu (podpis zmluvy riaditeľom bez súhlasu štátu) -45,6 -1,71 26,7
   
  RATING II. ŠTVRŤROKA 2003 - prijaté opatrenia 70,8
  RATING I. ŠTVRŤROKA 2003 - prijaté opatrenia 60,3  

Dušan Zachar – e-mail: heso[zavinac]ineko[bodka]sk - koordinátor projektu HESO