Dlhová kríza v EÚ – možnosti riešenia a pozícia SR

Dátum: 08.11.2012

Slovensko sa zúčastňuje finančnej pomoci viacerým zadlženým štátom EÚ, verejnosť by preto mala mať informácie o tom, k akým zmenám dochádza v týchto ekonomikách. Slovensko by tiež malo aktívne vstúpiť do diskusie o tom, aké ďalšie zmeny sú potrebné v záujme udržateľnosti verejných financií a posilnenia ich konkurencieschopnosti. Premena nadmieru zadlžených štátov na konkurencieschopné a prosperujúce ekonomiky s udržateľnými verejnými financiami je totiž kľúčovým predpokladom efektívneho použitia investície, ktorou sa v podobe finančnej pomoci zadlženým štátom angažujú členovia eurozóny vrátane Slovenska.

V rámci projektu INEKO s názvom „Dlhová kríza v EÚ – možnosti riešenia a pozícia SR“ postupne vypracovávame štúdie, ktoré vyhodnocujú reformné úsilie v zadlžených krajinách.

Štúdie obsahujú prehľad relevantných ukazovateľov o vývoji hospodárstva v týchto krajinách, ako aj o ozdravných opatreniach, ktoré tieto krajiny realizujú v rámci riešenia krízy a s finančnou pomocou iných členských štátov eurozóny. Cieľom štúdií je poskytnúť verejnosti informácie o tom, k akým zmenám dochádza v zadlžených krajinách ako aj naznačiť, aké ďalšie zmeny sú potrebné v záujme udržateľnosti verejných financií a posilnenia konkurencieschopnosti týchto krajín.

Sme presvedčení, že pre verejnosť, ktorá v konečnom dôsledku dáva peniaze na záchranu zadlžených štátov, je kľúčové, aby mala prehľad o prebiehajúcich zmenách a aby si tak vedela vytvoriť názor na efektívnosť použitia záchranných zdrojov. Inak sa zvyšuje riziko, že neinformovaná verejnosť v budúcnosti pomoc poskytnúť odmietne a to aj v prípade, že by táto pomoc bola pre Slovensko či iné štáty eurozóny efektívna.

Cieľom projektu je posilniť odbornosť v diskusii o možnostiach riešenia dlhovej krízy v EÚ a tým pomôcť optimalizovať rozhodnutia SR v tejto oblasti.

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore nadácií Konrad Adenauer Stiftung a Open Society Foundations.

Zrealizované aktivity:

  • Účasť na verejnej diskusii: mediálne výstupy (články, blogy, komentáre, rozhovory):

Plánované aktivity:

  • Dotazník medzi ekonómami o možnostiach riešenia dlhovej krízy v EÚ
  • Workshop na tému „Aké sú možnosti riešenia dlhovej krízy v EÚ a akú pozíciu by k nim mala zaujať SR?“. Predpokladaní hostia (počet cca 10): ekonomickí analytici (napr. z bánk, mimovládneho sektora) a ekonomickí experti zo štátnej správy (napr. NBS, Fiškálna rada, Inštitút finančnej politiky, atď.)
  • Príprava metodiky, zber dát, príprava a dokončenie štúdie porovnávajúcej štáty PIIGS (Portugalsko, Írsko, Taliansko, Grécko, Španielsko) z pohľadu ich konkurencieschopnosti a prijímaných konsolidačných opatrení vrátanie plnenia podmienok pomoci zo strany iných členov EÚ, porovnanie so SR a ďalšími vybranými štátmi eurozóny
  • Analýzy oficiálnych postojov SR k možnostiam riešenia dlhovej krízy
  • Slovenské titulky k videám Khan academy (http://www.khanacademy.org/), ktoré sa zaoberajú finančnou a dlhovou krízou v EÚ
  • Účasť na verejnej diskusii: mediálne výstupy (články, blogy, komentáre, rozhovory) a internetová stránka na doméne ineko.sk, kde budú prezentované výstupy projektu ako aj názory na aktuálne dianie (napr. vládne dokumenty)