Projekt HESO-Efektívny štátny rozpočet

Dátum: 26.01.2007

Informácie o projekte

Už niekoľko rokov sa Slovensko snaží zaviesť moderné programové rozpočtovanie – také rozdeľovanie peňazí v štátnom rozpočte, ktoré zdôrazňuje účel, cieľ, na ktorý sa tieto prostriedky použijú. Štátny rozpočet SR dnes prerozdeľuje takmer tretinu HDP Slovenska. Ak má byť táto tretina míňaná v súlade so záujmami spoločnosti, nestačí, aby sa formulácii cieľov rozpočtu a meraniu efektívnosti vynakladania verejných zdrojov venovali len politici, lebo ciele politických strán a celej spoločnosti nie sú vždy identické. INEKO chce preto ponúknuť odborníkom priestor na hodnotenie a komentovanie jednotlivých cieľov štátneho rozpočtu, a tým vytvárať tlak na zvýšenie transparentnosti a efektívnosti používania prostriedkov vo verejnom sektore.

Projekt HESO – Efektívny štátny rozpočet bude prebiehať priebežne počas celého roka a cieľom je, aby sa každoročne opakoval. Je rozdelený na viaceré na seba nadväzujúce etapy.

V prvej fáze projektu členovia šiestich odborných komisií (pre oblasti zdravotníctva, školstva, vedy, kultúry, športu a hospodárstva) navrhli svoje vlastné ciele, na plnenie ktorých by sa mal podľa nich príslušný rezort prednostne zamerať v programoch štátneho rozpočtu.

Následne INEKO (v oblasti hospodárstva v spolupráci s Podnikateľskou alianciou Slovenska) zostavilo zoznam najdôležitejších cieľov, ktoré by mal podľa neho štát sledovať vo vyššie spomenutých oblastiach, pričom pri tvorbe cieľov INEKO čerpalo inšpiráciu z návrhov jednotlivých odborných komisií.

V ďalšej fáze boli tieto ciele hodnotené členmi jednotlivých odborných komisií. Rovnako sa vyjadrovali aj k cieľom, ktoré naformulovali politici do štátneho rozpočtu na rok 2007 pre tú-ktorú sledovanú oblasť. Odborníci hodnotili prínos jednotlivých cieľov pre spoločnosť, pričom pri hodnotení zohľadňovali okrem užitočnosti cieľa pre spoločnosť aj jeho dôležitosť, ambicióznosť, jednoznačnosť, merateľnosť, spätnú kontrolovateľnosť, ako aj to, či je merateľný ukazovateľ k cieľu vhodne zvolený a pod. Komentárom mohli vyjadriť svoj názor na cieľ a jeho merateľný ukazovateľ, popísať možné príčiny jeho neefektívnosti, prípadne navrhnúť konkrétnu úpravu. Jedným z výsledkov tejto fázy projektu bolo zostavenie rebríčka cieľov zoradených podľa ich prínosu pre spoločnosť pre každú sledovanú oblasť, tak ako to vnímala oslovená odborná verejnosť. Na základe hodnotenia a komentárov odborníkov následne INEKO analyzovalo, či ciele slovenského štátneho rozpočtu spĺňajú hlavné atribúty efektívneho programového rozpočtovania, v čom spočívajú problémy, a aké ciele chýbajú odbornej verejnosti v štátnom rozpočte najviac.

Vo fáze projektu, prebiehajúcej od začiatku roka 2008, INEKO v spolupráci s odborníkmi skúma trend (ne)napĺňania cieľov stanovených v štátnom rozpočte pre oblasti zdravotníctva, školstva, vedy, športu a hospodárstva za rok 2007, ako aj hodnoteniu (ne)napĺňaniu cieľov, ktoré naformulovalo INEKO ako vzorové.

Dušan Zachar, Miroslava Kemeňová
manažéri projektu
e-mail: heso[bodka]rozpocet[zavinac]ineko[bodka]sk