Ocenenie Nemocnica roka 2015 získali nemocnice v Ružomberku a Starej Ľubovni

Dátum: 18.12.2015

Po finančnom zdraví samospráv a výsledkoch základných a stredných škôl sme začali hodnotiť už aj nemocnice. Štát podľa nás hodnotenie kvality a efektívnosti verejných služieb zanedbáva, pritom ide o jednu z najvýznamnejších reforiem, ktorá môže za relatívne málo peňazí výrazne zlepšiť kvalitu života na Slovensku. V rámci našich možností sa preto snažíme zostavovať hodnotenia aspoň vybraných oblastí. Boli by sme radi, keby si štát zvolil meranie výsledkov ako prioritu a zameral sa na zhromažďovanie kľúčových údajov, aby boli metodiky hodnotenia čo najdokonalejšie a aby mali čo najširší záber. Dúfame, že k tomu prispeje aj verejná diskusia, ktorú naším hodnotením vyvoláme.

Tlačová správa, 18.12.2015

Ocenenie nemocníc inštitútom INEKO podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2011-2014

Ocenenie Nemocnica roka 2015 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získala Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica. Tesne za ňou sa v hodnotení vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenia a transparentnosti umiestnila Fakultná nemocnica (FN) Nitra. Tretí najvyšší počet bodov nazbierala Univerzitná nemocnica Martin.

Ružomberská vojenská nemocnica dominovala vo svojej kategórii v celkovej spokojnosti pacientov, pri ukazovateľoch úmrtnosti po operáciách a po mozgových príhodách. Silná stránka nemocnice je aj v transparentnosti informácií pre pacientov a hospodárskych informácií. Doménou FN v Nitre sú najmä suverénne najlepšie hospodárske čísla spomedzi štátnych nemocníc, ale môže sa pochváliť aj nízkou reoperovanosťou pacientov a úmrtnosťou na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS). Univerzitka v Martine zabodovala spokojnosťou jej pacientov. Pozitívne ju hodnotia a nesťažujú sa. Za štvorročné obdobie nedostala ani jednu pokutu od Úradu pre dohľad (ÚDZS) za zle poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

V kategórii všeobecných nemocníc sa laureátom ocenenia Nemocnica roka 2015 stala Ľubovnianska nemocnica, n.o. Druhé miesto obsadila Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica a tretie Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.

Nemocnica zo Starej Ľubovne má spokojných pacientov, ktorí nepodávajú sťažnosti. Má nízku rehospitalizovanosť pacientov, ako aj nízku úmrtnosť na oddelení po preložení z JIS. Víťazná všeobecná nemocnica nedostáva pokuty od ÚDZS za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Nemocnica v Košiciach-Šaci je absolútnym lídrom v celkovej spokojnosti pacientov a pri ukazovateli úmrtnosti na akútnu mozgovo-cievnu príhodu. Na jej jednotkách intenzívnej starostlivosti prichádza k úmrtiam len veľmi zriedkavo. Levočská nemocnica vykazuje relatívne nízku mieru úmrtnosti po mozgovej príhode a pri pobytoch na JIS. Spoločným znakom všetkých týchto troch nemocníc je, že sa nezadlžujú.

Ocenené nemocnice museli prejsť kvalifikačnými kritériami komplexnosti (poskytovanie zdravotnej starostlivosti v základných odbornostiach) a dostatočnej veľkosti vzorky pri sledovaných ukazovateľoch a získať pri nich sumárne najvyšší počet bodov. Posudzované bolo obdobie rokov 2011 až 2014, pričom so vzdialenejším rokom sa váha hodnôt ukazovateľov znižovala.

INEKO porovnávalo nemocnice v rámci ich kategórií (štátne fakultné a všeobecné) na základe hodnôt dvanástich ukazovateľov v troch hlavných skupinách ukazovateľov:

Skupina ukazovateľov Váha Názov ukazovateľa Váha
A) Spokojnosť pacientov 30 % A1) Celková spokojnosť pacientov 25 %
A2) Sťažnosti pacientov 5 %
B) Kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti 40 % B1) Reoperovanosť 10 %
B2) Rehospitalizovanosť do 30 dní 5 %
B3) Úmrtnosť po operačných výkonoch 5 %
B4) Úmrtnosť na akútnu mozgovo-cievnu príhodu 5 %
B5) Úmrtnosť na JIS 5 %
B6) Úmrtnosť na lôžkovom oddelení po preklade z JIS 5 %
B7) Pokuty od ÚDZS 5 %
C) Hospodárenie a transparentnosť 30 % C1) Schopnosť generovať vlastné zdroje 10 %
C2) Dlh po lehote splatnosti (štátne univerzitné a fakultné nemocnice) 10 %
C2) Zadlženosť (všeobecné nemocnice) -
C3) Index transparentnosti 10 %
- 100% - 100 %

Zdroj: INEKO

Nemocnice s najvyšším dosiahnutým ratingom (pozn. nemocnice možno porovnávať len v rámci kategórie):

# Kategória štátne univerzitné a fakultné nemocnice Rating [0; 100] Spokojnosť pacientov Kvalita ZS Hospodárenie a transparentnosť
1. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica 63,0 83 52 58
2. Fakultná nemocnica Nitra 62,6 52 61 75
3. Univerzitná nemocnica Martin 56,3 84 33 60

Zdroj: INEKO

# Kategória všeobecné nemocnice Rating [0; 100] Spokojnosť pacientov Kvalita ZS Hospodárenie a transparentnosť
1. Ľubovnianska nemocnica, n.o. 75,1 89 66 73
2. Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica 68,9 94 49 70
3. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 61,2 58 56 71

Zdroj: INEKO

Ďalšie všeobecné nemocnice, ktoré získali viac ako 50 bodov (zoradené podľa abecedného poradia)
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o.
Nemocnica Poprad, a.s.
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
Nemocnice Žiar nad Hronom (vrátane prevádzky Banská Štiavnica) a Rimavská Sobota

Zdroj: INEKO

V úvodnom ročníku ocenenia Nemocnica roka sme sa rozhodli zverejniť len najúspešnejšie nemocnice, aby sme minimalizovali riziko poškodenia dobrej povesti zdravotníckych zariadení v prípade neprávom zlého hodnotenia z titulu chybných dát či rozdielneho výkladu definície ukazovateľov a rôznej metodiky zberu a vyhodnocovania údajov zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotných poisťovní. Pri väčšine ukazovateľov sme totižto odkázaní na štátom niekedy nejasne stanovené indikátory kvality, ktoré autonómne vyhodnocujú jednotlivé zdravotné poisťovne na základe im vykázanej zdravotnej starostlivosti poskytovateľmi. Napríklad hodnotné a vo svete hojne používané indikátory kvality, ako je výskyt nemocničných nákaz či preležanín, sa u nás nedá seriózne použiť, keďže nemocnice tieto údaje nedostatočne sledujú a chybne reportujú.

Aj preto plánujeme každej nemocnici zaslať list s jej výsledkom v rámci ocenenia Nemocnica roka 2015, aby sa mohli vyjadriť k metodike, poukázať na prípadné nezrovnalosti a navrhnúť možné riešenia zlepšenia kvality dát a rozšírenia sledovaných ukazovateľov. Po doladení metodiky a v závislosti od dostupnosti a kvality dát a od našich finančných možností máme ambíciu realizovať popri hodnotení celých zariadení aj porovnávanie jednotlivých nemocničných oddelení.

Keďže Slovensko ešte nemá zavedený systém DRG a chýbajú informácie o tom, s akými náročnými diagnózami a zdravotným stavom sú v jednotlivých nemocniciach hospitalizovaní pacienti (tzv. Case Mix), nemožno brať výsledky ocenenia Nemocnica roka 2015 ako komplexný obraz o kvalite zdravotníckych zariadení. Bez tzv. rizikového váženia, teda zohľadnenia stavu pacienta pri vstupe, sa môže stať, že nemocnice s komplikovanejšími prípadmi môžu byť znevýhodnené, a preto nemusia byť vždy priamo porovnateľné s ostatnými zariadeniami, kde prevládajú ľahšie diagnózy.

Meraním a zverejňovaním údajov chce INEKO pritiahnuť pozornosť verejnosti k diskusii o kvalite a efektívnosti zdravotníckych zariadení. Pokiaľ majú ľudia viac kvalitných informácií, dokážu sa na ich základe lepšie rozhodnúť a vytvoriť aj účinnejší tlak na zlepšovanie verejných služieb.
„Myslíme si preto, že projektom pomôžeme jednak pacientom a ich príbuzným, ale aj samotným zariadeniam sa zlepšovať. Zvyšovanie transparentnosti zverejňovaním relevantných informácií o kvalite a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti je podľa nás jedným z kľúčových predpokladov na to, aby pacienti dostávali najlepšiu starostlivosť za najlepšiu cenu“.

Dušan Zachar
analytik INEKO

Chceli by sme vyjadriť vďaku najmä zdravotným poisťovniam Dôvera a Union, ako aj Všeobecnej zdravotnej poisťovni za súčinnosť a za poskytnutie štatistických údajov potrebných pre vyhodnotenie ukazovateľov kvality poskytovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti v SR.

Údaje tu použité boli prevzaté od zdravotných poisťovní, zdravotníckych zariadení, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR, Ministerstva zdravotníctva SR, TREND Analyses a z vlastného výskumu INEKO a Transparency International Slovensko. Všetky tieto dáta, ako aj mnoho ďalších je voľne prístupných na portáli nemocníc nemocnice.ineko.sk. Portál finančne podporujú Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., Union zdravotná poisťovňa, a.s. a Embassy of the United States.