Projekt HESO-Regióny: január - marec 2003

Stredoeurópsky inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) spolu s Junior Achievement Slovensko (JA SR) prináša výsledky projektu Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení v regiónoch SR (HESO-Regióny), ktorý je modifikáciou projektu HESO hodnotiaceho opatrenia na národnej úrovni. Najnovším hodnoteným obdobím HESO-Regióny je prvý štvrťrok 2003. V rámci projektu HESO-Regióny sa štvrťročne vyjadrujú ekonomickí analytici, podnikatelia, primátori a starostovia, zástupcovia akademickej obce, stavovských a mimovládnych organizácií (zoznam v prílohe) k navrhovaným a realizovaným opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov. Projekt HESO-Regióny tak prináša názor odbornej verejnosti na dôležité lokálne opatrenia ekonomicko-sociálneho charakteru ovplyvňujúcich kvalitu života občanov.

Poradie opatrení od najlepšie k najhoršie hodnoteným:

HESO-Regióny Rating
január - marec 2003 [+300, -300]
1. Zriadenie detského útulku na obecnom úrade v Malých Zlievciach 162
2. Zriadenie nocľahárne pre bezdomovcov v Poprade 159
3. Prenajatie strednej školy železiarňam Banskobystrickým VÚC 154
4. Založenie Bratislavskej regionálnej koľajovej spoločnosti 151
5. Využitie nezamestnaných na dopravné hliadky pred školami v Starom meste v Bratislave 146
6. Myjavskí poslanci sa vzdali odmien 144
7. Zavedenie občianskych hliadok vo Veľkom Krtíši 101
8. Zámer Banskobystrického VÚC oživiť letisko Sliač pravidelnou linkou 101
9. Využitie internetovej ankety pri tvorbe pravidiel o držaní psov v Starom Meste, Bratislava 60
10. Žrebovanie nájomníkov nových obecných bytov v Humennom a v Banskej Bystrici 59
11. Návrh alternatívy k predaju košických lesov 49
12. Zavedenie presklených dverí na Mestskom úrade v Poprade 43
13. Vylúčenie cyklistov z pešej zóny v Martine 42
14. Zavedenie návštevného poplatku v Košiciach 10
15. Zrušenie koncertu skupiny Horkýže Slíže v Starej Ľubovni -4
16. Schválenie výstavby garáží v centre obytnej zóny Solinky v Žiline -79

V prvom štvrťroku 2003 komisia ocenila najvyšším hodnotením zriadenie detského útulku na obecnom úrade v Malých Zlievciach (okres Veľký Krtíš) starostom. Hodnotitelia vysoko ocenili praktické a pritom jednoduché riešenie starostu (keďže najbližšia materská škôlka je až v susednej obci), ktoré v spolupráci so sponzormi a rodičmi využíva voľné kapacity majetku obce pri minimálnych dodatočných nákladoch. Medzi ďalšie vysoko hodnotené opatrenia samospráv patrí zriadenie nocľahárne pre bezdomovcov v Poprade ako aj aktívne riešenie problémov školstva, respektíve dopravy dvoma vyššími územnými celkami: Banskobystrický samosprávny kraj zabezpečil budúcnosť odborného učilišťa jeho prenajatím hlavnému miestnemu zamestnávateľovi – železiarňam, kým Bratislavský samosprávny kraj spolu so súkromnými investormi dokázal zachovať regionálnu železničnú dopravu po zrušení štátnych dotácií.

Podľa INEKO si osobitnú pozornosť zasluhuje najmä nápad predstaviteľov Starého mesta v Bratislave využiť nezamestnaných ako dopravné hliadky pred školami. Dôvodom je pohotová reakcia samosprávy na možnosti vyplývajúce z novej legislatívy, keď v rámci balíka úprav práv a povinností dostali samosprávy možnosť bezplatne využiť nezamestnaných na pomoc pri obecných službách. Ide o jednoduchý nápad s minimálnymi nákladmi, ktorý prináša vyššiu bezpečnosť detí ako aj zapojenie nezamestnaných do pracovných návykov

Naopak najkritizovanejším opatrením štvrťroka bolo schválenie výstavby garáží v centre obytnej zóny Solinky v Žiline mestskými poslancami bez konzultácie s občanmi ako susediacimi majiteľmi. Komisia vyjadrila nesúhlas aj s rozhodnutím starostu v Starej Ľubovni zrušiť na poslednú chvíľu koncert kapely kvôli údajnej vulgárnosti jej textov.

Komentáre hodnotiacej komisie k ratingom:

1. Zriadenie detského útulku na obecnom úrade v Malých Zlievciach

Charakteristika opatrenia

Starosta obce Malé Zlievce (okres Veľký Krtíš) Jozef Filkus zriadil v nevyužívanej zasadacej miestnosti obecného úradu tzv.detský útulok, keďže najbližšia materská škôlka je až v susednej obci. Rodičia si tam môžu ponechať svoje deti od ôsmej rána do jednej hodiny poobede. O deti sa stará pracovníčka úradu, ktorej tam predĺžili úväzok z polovičného na plný. Nábytok zabezpečila obec, hračky sponzori a rodičia.

Komentár

Hodnotitelia vysoko ocenili praktické a pritom jednoduché riešenie starostu, ktoré pritom hlavne využíva voľné kapacity majetku obce pri minimálnych dodatočných nákladoch. Cenná je aj spolupráca s komunitou rodičov a sponzorov. Stojí za úvahu, či ešte výhodnejšou alternatívou by nebolo celkom prenechať opatrovateľské služby miestnym podnikateľom, pričom nevyužité kapacity obce by mohli byť predané či prenajaté.

2. Zriadenie nocľahárne pre bezdomovcov v Poprade

Charakteristika opatrenia

Mesto Poprad od začiatku roka zriadilo nocľaháreň pre zhruba 30 bezdomovcov. Za pol milióna korún bola zrekonštruovaná jedna z mestských budov, ktorú mesto vybavilo vyradeným zariadením z Ústavu pre liečbu TBC a pľúcnych chorôb a časť vecí dostalo od rakúskej charity. Bezdomovci môžu útulok využívať počas celého roka, za podmienky že budú dodržiavať vnútorný poriadok zariadenia. Poplatok za jednu noc pre bezdomovca z Popradu je 20 korún. Bezdomovci z iných miest regiónu zaplatia za noc o 10 korún viac.

Komentár

Podľa komisie by sociálna solidarita mala byť jednou zo základných služieb väčších miest. Dobrým krokom je aj zavedenie symbolického poplatku za prístrešok, ktorý by mal viesť k motivácii hľadať si prácu. Opatrenie môže prispieť aj k zvýšeniu bezpečnosti v meste.

3. Prenajatie strednej školy železiarňam Banskobystrickým VÚC

Charakteristika opatrenia

Poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na marcovom zasadnutí odsúhlasili transformáciu SOU hutníckeho v Podbrezovej na Súkromné stredné odborné učilište hutnícke a jeho prenájom spoločnosti Železiarne Podbrezová. SOU hutnícke bolo od vlaňajšieho júla v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. Cieľom je vytvoriť jednoznačný charakter školy, ktorá by bola reprezentantom hutníckych a strojárenských odborov a profesií v regióne. V tomto odbornom učilišti sa sústredia všetky podobné špecializované odbory z iných škôl, napríklad zo SOU v Brezne, ktoré bude zamerané iba na služby. Ako vyplýva z projektu, Železiarne žiakov po ukončení štúdia zaradia do pracovného procesu v rámci spoločnosti. Finančné prostriedky, ktoré poskytuje BBSK zo štátneho rozpočtu, nepostačujú ani na krytie nevyhnutných nákladov školy. Dotácie zo štátneho rozpočtu sa každým rokom znižujú, pričom Železiarne Podbrezová dlhodobo škole poskytujú materiálnu a odbornú pomoc, podieľajú sa na opravách a rekonštrukcii hnuteľného a nehnuteľného majetku. Ten bude zverený do správy spoločnosti, keďže BBSK, ktorý je vlastníkom majetku ho podľa platnej legislatívy môže iba prenajať.

Komentár

Hodnotitelia privítali zabezpečenie budúcnosti školy v spolupráci s hlavným miestnym zamestnávateľom. Partnerstvo by malo zaručiť kvalitu vzdelávania a dopyt po študentoch po skončení školy. Navyše ak škola slúži ako zdroj zamestnancov hlavne pre jednu firmu, mal by ten podnik aj dominantne podieľať na podpore školy.

4. Založenie Bratislavskej regionálnej koľajovej spoločnosti

Charakteristika opatrenia

V polovici marca bola z podnetu Bratislavského vyššieho územného celku (VÚC) založená Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a.s., ktorej cieľom je prevziať regionálne trate, na ktorých osobnú dopravu od februára 2003 vláda už neposkytuje dotácie (trate Zohor-Záhorská Ves a Zohor-Plavecký Mikuláš). Nová spoločnosť bude prevádzkovať osobnú i nákladnú železničnú dopravu. Bratislavský kraj vlastní 51% novej spoločnosti, 4% patria obciam, cez ktoré trate vedú (Záhorská Ves, Vysoká pri Morave, Rohožník, Lozorno). Zvyšné akcie vlastnia zahraničný Connex Transport AB, ŽOS Vrútky a Wagon Servis Travel. Akcionári chystajú výraznú redukciu zamestnancov s cieľom urobiť prevádzkovanie tratí ziskovou aktivitou. Založenie koľajovej spoločnosti nasledovalo po prechodnom mesačnom období, keď Bratislavský samosprávny kraj vykrýval straty železníc z prostriedkov pôvodne určených pre celoročné odmeny poslancov dopravnej komisie kraja. Premávka však bola oproti pôvodnej výrazne zredukovaná.

Komentár

So silným súhlasom sa stretla snaha regionálnej samosprávy aktívne riešiť vzniknutú situáciu v miestnej doprave. Lokálna doprava je jednou z typických právomocí pre regióny, ktoré ju vedia efektívnejšie spravovať ako veľká štátna firma. Podľa viacerých hodnotiteľov je však dôležité neudržiavať všetky dopravné spojenia za každú cenu na úkor iných investičných aktivít VÚC. Pri rozhodovaní je potrebné zohľadniť aj pri doprave dôležitý dopad na životné prostredie.

5. Využitie nezamestnaných na dopravné hliadky pred školami v Starom meste v Bratislave

Charakteristika opatrenia

V rámci balíka úprav práv a povinností nezamestnaných prijatom na začiatku roka dostali samosprávy možnosť bezplatne využiť nezamestnaných na pomoc pri obecných službách. Staré Mesto Bratislava sa po dohode s okresným úradom práce rozhodlo začiatkom marca zapojiť ľudí bez práce do projektu „Bezpečná cesta domov“ tým, že nezamestnaní budú hliadkovať pri základných školách na začiatku a na konci vyučovania, aby školáci mohli bezpečne prejsť cez frekventované cesty a križovatky.

Komentár

Cenná je pozitívna reakcia samosprávy na možnosti vyplývajúce z novej legislatívy. Ide o jednoduchý nápad s minimálnymi nákladmi, ktorý prináša vyššiu bezpečnosť detí ako aj zapojenie nezamestnaných do pracovných návykov. Otáznou je vyriešenie zodpovednosti pri dopravnej nehode.

6. Myjavskí poslanci sa vzdali odmien

Charakteristika opatrenia

Poslanci mestského zastupiteľstva v Myjave sa na januárovom zasadaní dobrovoľne vzdali odmien za rok 2003 v celkovej hodnote 180.000Sk. Usporené prostriedky zamýšľajú vložiť do zdravotníckych služieb.

Komentár

Na jednej strane ide o vítané šľachetné gesto budovania dôvery k poslancom, na druhej strane je to nesystémové, krátkodobé riešenie, z ktorého sa zdravotníctvo či iné služby nedajú sústavne financovať. Okrem toho odmeny slúžia ako motivácia poslancov pre ich prácu, a kolektívne vzdanie sa odmien pravdepodobne k vyššej motivácii nepovedie. Ide však o súkromné rozhodnutie, a v momentálnej situácii je pozitívne hodnotené.

7. Zavedenie občianskych hliadok vo Veľkom Krtíši

Charakteristika opatrenia

V spolupráci s mestskou políciou a mestským úradom vo Veľkom Krtíši rozbehlo Komunitné centrum menšín projekt hliadkovania problémových „rómskych“ ulíc. V prvom štvrťroku sa uskutočnilo výberové konanie vrátane psychologických testov pre desiatich pracovníkov hliadok. Na apríl bol chystaný rekvalifikačný kurz sociálnej a terénnej práce. Zmyslom hliadok by mala byť preventívna činnosť smerom k znižovaniu výtržníctva na verejnosti. Hliadky by mali byť zmiešané z Rómov aj nerómov. Hliadky budú financované úradom práce a z grantov Komunitného centra.

Komentár

Komisia ocenila snahu zapojiť verejnosť vrátane Rómov do riešenia vlastných problémov prevenciou kriminality. Hliadky by mali pracovať v súčinnosti s miestnou políciou. Okrem zníženia kriminality by toto riešenie mohlo priniesť aj lepšie spolunažívanie dvoch komunít a v neposlednom rade pracovné miesta pre Rómov.

8. Zámer Banskobystrického VÚC oživiť letisko Sliač pravidelnou linkou

Charakteristika opatrenia

Predstavitelia banskobystrického samosprávneho kraja navrhujú obnovenie pravidelnej linky Sliač-Praha v spolupráci s dopravcom ČSA. Cieľom projektu je prilákať tranzitných cestujúcich z kraja (na úkor letísk vo Viedni či Budapešti) ako aj zlepšenie podmienok pre investície zahraničných investorov v kraji. Banskobystrický VÚC i ČSA by si v predloženom projekte rovnako delili zisky aj straty. Náklady na linku s piatimi letmi týždenne predstavujú 45 miliónov ročne. Samosprávny kraj už predbežne získal vládnu dotáciu 2,5mil.Sk a snaží sa získať aj podporu miestnych podnikateľov. Budúcim zámerom kraja je privatizácia 34% akcií letiska.

Komentár

Komisia bola dosť rozdelená v hodnotení snahy BBSK obnoviť pravidelnú leteckú dopravu. Kľúčovou je otázna návratnosť projektu pri relatívne veľkých investíciách. Kým niektorí hodnotitelia vítajú pokus o využitie existujúcej infraštruktúry a považujú spoluúčasť súkromného dopravcu za určitú garanciu návratnosti, iná skupina hodnotiteľov navrhuje využiť plánované investície do (dopravných) projektov s väčším dosahom v regióne, keďže letecká doprava ostáva dôležitá len pre vybranú skupina občanov a podnikateľov.

9. Využitie internetovej ankety pri tvorbe pravidiel o držaní psov v Starom Meste, Bratislava

Charakteristika opatrenia

Koncom marca vytvoril Miestny úrad Staré Mesto Bratislava na svojej internetovej stránke anketu, ktorá má slúžiť na zozbieranie názorov občanov pri tvorbe všeobecno-záväzného nariadenia ohľadom pravidiel, ktoré by mali dodržiavať majitelia psov. Stránka však neposkytuje možnosť prezrieť si doterajšie výsledky ani pripomienky zúčastnených či počet občanov, ktorí sa do ankety zapojili.

Komentár

Zapojenie širšej verejnosti do určovania pravidiel v komunite takouto jednoduchou a lacnou formou je dobrý nápad, hoci pre viacerých hodnotiteľov je nedostatočná spätná väzba v ankete problémom. Je však dôležité si uvedomiť, že internetové ankety ostávajú prístupné len malej časti verejnosti a preto ich výsledky by nemali byť preceňované. Je dobré ich kombinovať s inými formami prieskumu verejnej mienky.

10. Žrebovanie nájomníkov nových obecných bytov v Humennom a v Banskej Bystrici

Charakteristika opatrenia

V Humennom odovzdali na začiatku roka do užívania 161 nových bytov, ktoré vznikli rekonštrukciou penziónu na sídlisku pod Sokolejom. Mestský úrad v snahe predísť podozreniam o uprednostňovaní jednotlivých nájomníkov rozhodol, že konkrétne byty pridelí žrebovaním za prítomnosti všetkých 161 žiadateľov o byty ako aj médií. Nájomníci si žrebovali sami aj čísla bytov. Doposiaľ v Humennom platilo, že o pridelení konkrétneho bytu rozhodovali hlasovaním členovia bytovej komisie. Pretože nové byty nie sú všetky rovnaké, napríklad niektoré sú bez balkónov, nedalo sa vylúčiť podozrenie u tých, ktorí nedostanú byt podľa vlastných predstáv.

Podobne postupovali aj v Banskej Bystrici, kde spomedzi 58 žiadateľov, ktorí spĺňali kritéria, žrebovali v marci deviatich nájomníkov, ktorí sa nasťahujú do uvoľnených bytov po neplatičoch na Podháji a na Internátnej ulici. Mesto žiadateľov rozdelilo do kategórií a prvou z nich boli ľudia s trvalým pobytom v B. Bystrici, ktorí vyrástli v detských domovoch a nemajú kde bývať. Išlo o štyroch žiadateľov na jeden byt. Najpočetnejšou bola druhá kategória zastúpená rodinami s deťmi, kde aspoň jeden pracuje. Na päť bytov pripadalo 24 žiadateľov. Ostatné rodiny s deťmi tvorili tretiu kategóriu, kde sa spomedzi 23 žiadateľov žrebovali dvaja nájomníci. Štvrtú predstavovali samostatne žijúce osoby. Na sedem záujemcov pripadal jeden uvoľnený byt. V každej kategórii žrebovali aj náhradníkov, pretože mesto bude ešte budúcich užívateľov bytov preverovať, či nedošlo k zmene ich pomerov.

Komentár

Viacerí hodnotitelia privítali iniciatívu na potláčanie klientelizmu a budovanie dôvery občanov v mestskú samosprávu. Mnohí iní experti však kritizovali alibizmus a nesystémovosť losovania. Aj kritériá sa dajú nastaviť tak, aby byty získali ľudia blízki samospráve. Navyše ak chce mesto poskytnúť byty sociálnym prípadom, rozhodovanie od prípadu k prípadu je férovejšie ako udelenie bytov podľa náhody. V neposlednom rade by mesto mohlo byty prideliť aj podľa dopytu v aukcii (obálková metóda) a získané zdroje použiť na ďalšie byty či iné investície.

11. Návrh alternatívy k predaju košických lesov

Charakteristika opatrenia

Skupina environmentalistov na čele s poslancom mestského zastupiteľstva Michalom Kravčíkom navrhuje nepredať lesy vo vlastníctve mesta Košice, ale naopak využiť ich ako zdroj pitnej vody. Magistrát vidí v predaji lesov jedinú možnosť výrazne znížiť dlhovú službu mesta, na čo je už v prvom polroku potrebných 400 mil. Sk (súčasný dlh mesta je okolo 1,6 mld Sk, ročný rozpočet mesta 3,2 mld Sk). Podľa alternatívneho projektu by mesto mohlo využiť lesy ako prirodzený a lacnejší zdroj pitnej vody namiesto doterajšieho odberu vody zo vzdialenejších nádrží. Projekt si však vyžaduje investície v sume 900 mil. Sk (700 mil. Sk na získavanie vodných zdrojov a 200 mil. Sk na infraštruktúru). Ročné úspory mesta na nákladoch na vodu by podľa autorov predstavovali okolo 200 mil. Sk. Projekt by mohol byť zrealizovaný do roku 2008.

Komentár

Pri rozhodovaní o lesoch by mesto určite malo brať do úvahy dopady na životné prostredie, vrátane tých dlhodobých. Na druhej strane aj keby bol navrhovaný projekt realistický, stále by mohol byť realizovaný kupcom lesov, súkromným investorom. V súčasnej situácii si mesto asi ťažko môže dovoliť veľké investície, takže predaj majetku je zrejme jediným možným riešením vysokého zadĺženia.

12. Zavedenie presklených dverí na Mestskom úrade v Poprade

Charakteristika opatrenia

Primátor Popradu Anton Danko sa rozhodol zaviesť priesvitné sklené dvere do kancelárií Mestského úradu ako prostriedok vyššej efektívnosti a transparentnosti práce úradníkov. Presklené dvere boli privezené z iných budov majetku mesta alebo do plných dverí boli vyrezané otvory pre sklené výplne.

Komentár

Vítaný je tlak na transparentnosť a efektívnosť práce úradníkov takýmto jednoduchým nápadom. Medzi hodnotiteľmi sa objavil návrh nainštalovať priesvitné dvere aj do primátorovej kancelárie, prípadne zároveň umiestniť ku každým dverám mená a fotky úradníkov s presným popisom práce, čo by umožnilo občanom lepšiu orientáciu. Niektorí hodnotitelia ale považujú vymieňanie dverí za malicherné a neúčinné, ak nefunguje efektívny monitoring a odmeňovanie podľa výsledkov práce zo strany primátora.

13. Vylúčenie cyklistov z pešej zóny v Martine

Charakteristika opatrenia

Martinský mestský úrad vylúčil cyklistov z pešej zóny mesta kvôli častým kolíziám s chodcami. Pri vchode do pešej zóny a priamo v zóne sú zriadené úschovne bicyklov a cyklostojany, jeden na približne 100 metrov štvorcových. Prechod cez zónu je s bicyklom možný len peši. Pokuty či špeciálne vymedzené trasy pre cyklistov nie sú podľa predstaviteľov úradu osvedčené riešenia. Napriek označenému zákazu je jeho dodržiavanie problematické kvôli slabej kontrole zo strany obecnej polície.

Komentár

Hodnotenie tohto opatrenia do veľkej miery závisí od miestnych podmienok – veľkosť pešej zóny, hustota peších v zóne či alternatívne možnosti pre cyklistov. Ak je však zákaz nedodržiavaný, takéto polovičné riešenie je z hľadiska bezpečnosti možno ešte horšie ako vyhradené cyklistické trasy. Zákaz totiž zvyknú porušovať tí najneohľaduplnejší cyklisti.

14. Zavedenie návštevného poplatku v Košiciach

Charakteristika opatrenia

Koncom februára schválili poslanci všeobecné záväzné nariadenie (VZN) o zavedení miestneho poplatku za pobyt v Košiciach ako v „meste sústredeného cestovného ruchu.“ Sadzba poplatku je stanovená na 15 korún za osobu a každý deň pobytu, vrátane príchodu a odchodu. Poplatok bude platiť fyzická osoba, ktorá sa v meste prechodne ubytuje v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania. Účelom prechodného ubytovania môže byť rekreácia, plnenie pracovných povinností alebo výkon podnikateľskej činnosti. VZN počíta aj s odpustením poplatku pre niektoré skupiny občanov (napr. dôchodcovia, študenti, neplnoletí, zdravotne postihnutí). Pri 15-korunovej sadzbe sa príjem odhaduje na tri milióny korún ročne. Mesto ich chce použiť na rozvoj cestovného ruchu. VZN vstupuje do platnosti od 1.4.2003.

Komentár

Výber poplatkov mestom za pobyt je štandardnou formou doplnenia mestského rozpočtu príjmami od návštevníkov za poskytovanie verejných statkov (doprava, parky). V tomto prípade je ale veľmi otázna efektívnosť: odhadovaný príjem 3 mil. Sk sa zdá viacerým hodnotiteľom zanedbateľný vzhľadom na dlhy a rozpočet mesta, nehovoriac o tranzakčných nákladoch na výber a kontrolu poplatkov.

15. Zrušenie koncertu skupiny Horkýže Slíže v Starej Ľubovni

Charakteristika opatrenia

Primátor Starej Ľubovne František Orlovský zrušil koncert skupiny Horkýže Slíže, ktorý sa mal konať 21. februára v miestnom Mestskom kultúrnom stredisku. Dôvodil vulgárnosťou niektorých textov kapely a ich zlým vplyvom na mladých návštevníkov koncertu. Svoje námietky preto predniesol vedeniu mesta, ktoré jeho podnet odobrilo týždeň pred koncertom. Peniaze za 300 predaných lístkov fanúšikom vrátili. V zmluve medzi kapelou a mestom Stará Ľubovňa nebola klauzula o sankciách.

Komentár

Väčšina hodnotiacich postup primátora odmieta ako nič neriešiaci (k hudbe tej kapely sa dá ľahko dostať inými spôsobmi) a zmätočný (najprv povolenie a potom zrušenie). Výchova mladých zákazmi primátora je otázna, možno upozornenie na kapelu rodičov bez následného zákazu by bolo prijateľnejšie. Z pohľadu princípov sa opatrenie nedá jednoznačne hodnotiť: sloboda prejavu je v konflikte s miestnymi normami slušnosti, a mesto má právo podpisovať zmluvy na koncerty vo svojom stredisku podľa svojho úsudku.

16. Schválenie výstavby garáží v centre obytnej zóny Solinky v Žiline

Charakteristika opatrenia

V novembri 2002 predalo mesto Žilina pozemky pre výstavbu poschodových hromadných garáží na žilinskom sídlisku Solinky v centre obytnej zóny. Obyvatelia priľahlého paneláku spísali v januári petíciu a obrátili sa na prokuratúru v zmysle podozrenia na porušenie stavebného zákona mestom, keďže ako väčšinoví majitelia susedného majetku neboli prizvaní k stavebnému konaniu. Podľa občanov mestské zastupiteľstvo nezmenilo ani nedoplnilo platný územný plán, ktorý by prešiel pripomienkovým konaním. Alternatívou by mohlo byť vybudovanie na sídlisku potrebných garáží mimo obytnej zóny a zatrávnenej plochy, kde sa doteraz hrávali deti.

Komentár

Komisia negatívne hodnotila nedodržanie zákona neprizvaním majiteľov susedného majetku k stavebnému konaniu, čo vyvoláva podozrenie z uprednostňovania vlastných ekonomických záujmov pred záujmami občanov. Pokiaľ ide o samotný plán výstavby garáží, neexistuje jednoznačná odpoveď: záleží od dostupnosti alternatívnych ihrísk pre deti a miest pre garáže. V každom prípade je vždy nutné pri výstavbe obytných bytov zároveň myslieť aj na otázky individuálnej dopravy.

Vyhodnotenia opatrení za obdobie apríl-jún 2003 bude publikované začiatkom augusta 2003. Návrhy opatrení môžu ich autori či oponenti (starostovia, poslanci, mimovládne organizácie apod.) zasielať priamo koordinátorovi projektu.

Kontakt

Ineko, Gabriel Šípoš, sipos@ineko.sk, tel. 02/5341 1331