Súťaž o najlepšiu esej

Dátum: 18.04.2006

Projekt podporila Nadácia SPP


Mediálny partner projektu TREND


Tento projekt realizujeme aj vďaka 2% z Vašich zaplatených daní.


Aktuality:

18.04.2006: Vyhodnotenie súťaže o najlepšiu esej.
1. miesto: Miroslava Kemeňová, Trstená
2. miesto: Veronika Michalková, Martin
3. miesto: Michal Rehúš, Senica
27.03.2006: Pozrite si citáty z esejí jednotlivých autorov, ktoré výstižne vykresľujú ich pohľad na slovenské školstvo.
21.03.2006: Z priebežných informácií od hodnotiteľov sme pripravili zoznam najčastejších chýb pri písaní esejí.
09.03.2006: Prebieha hodnotenie esejí. Pozrite si zoznam členov poroty.
02.03.2006: Do súťaže sme v súlade s pravidlami zaradili 146 esejí.
01.03.2006: Dňa 28.2.2006 o 24:00 bolo ukončené prijímanie esejí do súťaže.


INEKO – Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy pod záštitou podpredsedu vlády IVANA MIKLOŠA vyhlasuje súťaž o najlepšiu esej na tému: Čo sa v škole naučíš, v živote akoby si našiel?

Prečo už desiatky rokov zlyhávajú pokusy zmeniť obsah školskej výučby najmä na základných školách, čo treba robiť inak, aby sa reforma zrealizovala? Popíšte problémy obsahu učiva, identifikujte bariéry reformy a navrhnite riešenia.

Podmienky súťaže:

 1. Zaslanie eseje (v elektronickej podobe v programe Microsoft Word) na uvedenú tému do

28. februára 2006:
a) poštou (na diskete, resp. na CD) na adresu: INEKO, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212
b) alebo prostredníctvom elektronickej pošty (ako prílohu v programe Microsoft Word) na adresu: kovacik@ineko.sk.
Pre zaradenie do súťaže bude rozhodujúci dátum prijatia eseje.
 1. Zaslanie (spolu s esejou) základných údajov (meno, priezvisko, vek, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa). Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí zašlú neúplné, nejednoznačné, alebo nečitateľné údaje.
 2. Rozsah eseje by nemal prekročiť 1000 slov.
 3. Účastníkom súťaže môže byť jednotlivec, alebo kolektív autorov. Kolektív autorov môže mať max. 3 členov. Jedným z členov kolektívu autorov môže byť odborný gestor. Vek účastníkov súťaže nesmie prekročiť 24 rokov, výnimkou je odborný gestor, ktorého vek nie je limitovaný.
 4. Splnenie podmienok súťaže a ocenenie esejí prihlásených do súťaže vyhodnotí porota zložená z odborníkov pod predsedníctvom Ivana Mikloša.
 5. Porota bude hodnotiť odbornú (obsahovú) úroveň esejí. Spôsob hodnotenia stanoví s prihliadnutím na aktuálnosť, invenciu a nový náhľad na problematiku predseda poroty. Na zabezpečenie objektívnosti budú práce posudzované anonymne. Základné kritériá pre hodnotenie esejí sa nachádzajú na stránke www.ineko.sk.
 6. Porota vyhodnotí eseje do 17. apríla 2006 a výsledky budú zverejnené na internetových stránkach INEKO a MF SR: www.ineko.sk, www.finance.gov.sk.
 7. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť niektoré, alebo aj všetky honorované miesta v prípade ak úroveň esejí bude nízka a dohodne sa na tom nadpolovičná väčšina všetkých členov poroty.
 8. Pre súťažiacich (jednotlivcov, resp. kolektívy), ktorých porota vyhlási na prvých troch miestach sú pripravené nasledujúce ceny1:

1. miesto: finančná podpora vo výške 40 000,- Sk a ročné predplatné týždenníka TREND
2. miesto: finančná podpora vo výške 30 000,- Sk a ročné predplatné týždenníka TREND
3. miesto: finančná podpora vo výške 20 000,- Sk a ročné predplatné týždenníka TREND
Ocenení budú mať príležitosť absolvovať pracovný deň s podpredsedom vlády Ivanom Miklošom.
 1. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v priebehu mája 2006. Bližšie informácie o slávnostnom vyhodnotení budú zverejnené najneskôr dva týždne pred jeho uskutočnením na internetových stránkach INEKO a MF SR: www.ineko.sk, www.finance.gov.sk
 2. Vybrané eseje budú zverejnené na stránke www.ineko.sk a budú poskytnuté médiám na zverejnenie.

Bližšie informácie získate na stránkach www.ineko.sk, resp. Vám ich poskytne Rastislav Kováčik: Tel: 02/5341 1020, e-mail: kovacik@ineko.sk.

Stiahnite si vyhlásenie súťaže o najlepšiu esej vo formáte .pdf

Základné kritériá pre písanie a hodnotenie esejí:

 • Esej je zrozumiteľná, jednoducho a jednoznačne odpovedá na zadanie, mala by pozostávať z úvodu, hlavných argumentov a záveru.
 • Vety sú jasné, zrozumiteľné, stručné a výstižné. Prezentované názory sú jasne a logicky usporiadané, nadväzujú na seba.
 • Každý odsek má jednoznačnú myšlienku, podporenú faktami, príkladmi, dobre zdôvodnenými argumentmi a postrehmi. Tvrdenia sú hutné a obmedzujú sa na podstatu problému.
 • Esej je priestor na uplatnenie a prezentovanie vlastných názorov a vedomostí, jasných a logických argumentov.
 • Použité citáty musia byť zdôraznené v texte a uvedené v zozname použitej literatúry.

Tipy na literatúru a stránky:
http://www.statpedu.sk/buxus/generate_page.php?page_id=723
http://www.ineko.sk/projekty/monitoring-reformy-skolstva

1 Upozornenie: ceny z verejných súťaží sú predmetom dane z príjmov (Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ¬ß 8, ods. 1, písmeno j))