Zastaviť kupčenie s poslancami áno, nie však ich odvolávaním

Dátum: 16.01.2008

Predvolebný sľub ,,zastaviť kupčenie s poslancami zmenou volebného systému“ zhodnotili odborníci v prieskume1 INEKO známkou 0 (na škále -3 až +3). Odmietli najmä možnosť zbaviť poslanca jeho mandátu v priebehu volebného obdobia, nakoľko by sa mohlo stať, že nepopulárne, ale potrebné zmeny by neboli vôbec prijaté. Viacerí tiež odmietli väčšinový volebný systém, keďže by oslabil zastúpenie menšín v parlamente a pravdepodobne by viedol k zvýšeniu počtu nezávislých poslancov. Vyššiemu zastúpeniu regiónov v parlamente by však prispelo rozdelenie Slovenska do viacerých viacmandátových obvodov pri zachovaní pomerného volebného systému.

Znenie sľubu:

Zastavenie “kupčenia” s poslancami, zmena volebného systému
SMER – sociálna demokracia v boji proti politickej korupcii vo forme kupovania nezávislých poslancov presadí zmenu volebného systému, aby aspoň polovica poslaneckého zboru bola volená v jednomandátových volebných obvodoch, v ktorých by voliči mali právo zbaviť poslanca jeho mandátu aj v priebehu volebného obdobia.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

Ak sa ma niekto pýta ako by som charakterizoval toto volebné obdobie povedal by som, že najcharakteristickejšou črtou tohto volebného obdobia je kupovanie poslancov národnej rady, jav absolútne nevídaný. (…) (Jedným z riešení) je významná zmena volebného systému, pretože dnes neexistuje žiadny vzťah medzi poslancom a voličom. Volič nevie kto je jeho poslanec lebo máme jeden volebný obvod. Preto aby sme sa vyhli imperatívnemu mandátu ktorý sa zdá, že Európa nechce akceptovať. Je potrebné vytvoriť taký systém, žeby poslanci NR boli volení v menších územných celkoch, kde by bol priamy vzťah toho poslanca k povedzme 25, 30, 40 000 voličom ale títo istí voliči ktorí by zvolili poslanca v tom volebnom obvode ak by poslanec NR urobil také niečo žeby tam bolo podozrenie že naozaj konal na základe nejakej netransparentnej zmluvy, že zradil program, že odišiel atď, by mali právo vyvolať určité konanie v tom volebnom obvode, ktoré by viedlo k zmene tohto poslanca ešte počas volebného obdobia.
Zdroj: Robert Fico, predseda strany SMER, TA3, V politike, 23.4.2006

Vybrané komentáre ku kvalite sľubu:
(Zdroj: Prieskum INEKO, máj 2007)

Volebný systém zrejme nie je dokonalý, ale nepovažujem ho za podstatný problém Slovenska v týchto rokoch. Možnosť odvolávať poslanca aj v priebehu volebného obdobia určite nepatrí medzi zmeny, ktoré by systém skvalitnili. Nepopulárne, ale potrebné opatrenia by sa potom už na Slovensku nerobili nikdy.
Vladimír Tvaroška, Envico, a.s. (bývalý štátny tajomník MF SR)

Zmena volebného systému z pomerného na väčšinový resp. kombinovaný by bol krokom späť v konsolidácii demokracie na Slovensku. Väčšinový volebný systém dobre funguje v podmienkach dlhoročných stabilných demokracií. Neodporúčam ho však v krajinách s krátkou tradíciou demokracie. Väčšinový volebný systém navyše nie je vhodný v krajinách, kde žijú príslušníci aj iných národností resp. etník. Súčasný volebný systém predpokladá ich zahrnutie do politického rozhodovania, vo väčšinovom volebnom systéme by hrozilo ich vylúčene, čo by napokon mohlo viesť k ich radikalizácii. Patologickým javom súčasného systému je však existencia jedného volebného obvodu. Jeden volebný obvod rovnako nežiaducim spôsobom zabetónoval stranícke elity v ich centrálach. Na čele kandidátky sa spravidla objavujú osoby s trvalým pobytom v hlavnom meste. Do akej miery môžu obyvatelia západu poznať problémy občanov v severných alebo východných regiónov Slovenska? Aká je to demokracia, keď občan v okruhu päťdesiatich kilometrov od svojho miesta trvalého bydliska nenájde žiadneho poslanca? Vyriešenie tohto stavu vidím v rozdelení Slovenska do viacerých viacmandátových obvodov. Ideálne by bolo rozdelenie podľa územnosprávneho členenia, tj. do ôsmych viacmandátových obvodov. Ďalším argumentom bez pevných základov je tvrdenie o stabilite politických strán v parlamente a menšom počte nezávislých poslancov. Vo väčšinovom volebnom systéme by to bolo presne naopak, pretože práve ten umožňuje, aby sa popri straníckych kandidátoch uchádzali o mandát poslanca aj kandidáti bez straníckej príslušnosti. Zatiaľ čo v pomernom systéme musia aj nestranícki kandidáti figurovať na listine niektorej politickej strany, vo väčšinovom systéme takáto podmienka neexistuje. Čisto teoreticky môžu nestranícki kandidáti obsadiť všetky miesta v parlamente.
To čo bolo na nezávislých poslancoch kritizované, môže sa vo väčšinovom systéme stať ich povinnosťou. Keďže každý z poslancov by bol volený priamo v regióne, jeho prvoradým cieľom by bolo svojmu regiónu prinášať čo najväčší profit. Čím viac sa mu to bude dariť, o to viac sa posilní jeho pozícia v regióne a s ňou aj šanca na opätovné zvolenie do Národnej rady. Ak tzv. nezávislí poslanci boli presvedčení o ich opätovnom nezvolení z dôvodu odchodu zo svojich materských strán, vo väčšinovom systéme by to bolo presne naopak. Čím viac čističiek, športových hál, ciest a priemyselných parkov by sa v regióne postavilo, tým by mali väčšiu šancu ostať v poslaneckom kresle aj po voľbách.
Radoslav Štefančík, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava

Zjavne protiústavný, účelový a nekoherentný sľub. Účelovo spája otázku imperatívneho mandátu a volebného systému, pričom vôbec neponúka riešenie údajného “kupovania poslancov” a to, akým spôsobom navrhované zmeny zabránia takýmto podozreniam. Zároveň devalvuje postavenie vyšetrovacích a súdnych orgánov, kompetentných konať v prípade spomínaných podozrení.
František Chovanec, Premier Consulting Prešov, spol. s. r.o

Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia

Ostatné spracované sľuby:

1 V prieskume INEKO hodnotilo 26 odborníkov kvalitu 50 najvýznamnejších sľubov predstaviteľov súčasnej vlády. Uvedený text obsahuje vybrané komentáre odborníkov ku kvalite sľubu, to znamená k vplyvu, aký by malo splnenie daného sľubu na ekonomiku Slovenska. Kompletné znenie sľubov, ich hodnotenie vrátane komentárov, ako aj zoznamu odborníkov nájdete na stránke projektu: Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia.