Aj vedecký pokrok má svoju cenu

Dátum: 24.02.2009

Predvolebný sľub „viac peňazí pre vedu a výskum“ zhodnotili odborníci v prieskume1 INEKO známkou 1,7 (na škále -3 až +3). Podpora vedy a vzdelania je podľa nich základným predpokladom pre správne fungovanie spoločnosti. Poukazujú však na fakt, že samotné navýšenie peňazí nestačí, potrebné je vytvorenie transparentného, motivačného mechanizmu a adresná podpora kvalitného výskumu a vedy s merateľným prínosom pre spoločnosť. Kriticky sa tiež vyslovili ku garantovaniu finančnej podpory konkrétnym subjektom, napr. SAV, bez ohľadu na výsledky. Otázna je tiež dostupnosť potrebných finančných zdrojov z verejného sektora. Cestou by mohlo byť prizvanie súkromných investorov na špecifické projekty.

Znenie sľubu:

SMER bude postupne zvyšovať objem finančných prostriedkov do vedy, výskumu a vývoja, a to transparentným financovaním Agentúry na podporu výskumu a vývoja, vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, výskumných zariadení, ale aj malých a stredných výskumných a vývojových centier až do výšky 0,8% z HDP z verejných zdrojov. (…) SMER bude legislatívne motivovať podnikateľskú sféru na investície do vzdelávania, vedy, výskumu a vývoja. (…) SMER bude vytvárať investičné stimuly – inteligentné investície podporujúce vznik technologických inkubátorov pri vysokých školách, SAV, rezortných a firemných vedeckých, výskumných a vývojových pracoviskách s vysokou pridanou hodnotou.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

Vybrané komentáre ku kvalite sľubu:
(Zdroj: Prieskum INEKO, máj 2007)

Podpora vedy, ak sa bude diať efektívnym spôsobom, je v súčasnej situácii jednou z kľúčových priorít Slovenska.
Vladimír Tvaroška, Envico, a.s. (bývalý štátny tajomník MF SR)

Dôležité je vytvoriť transparentný a motivačný mechanizmus na alokáciu týchto peňazí. Odmeňovať treba vedecký výstup, nie vyhľadávanie renty a replikáciu súčasnej praxe vo výskumných inštitúciách.
Martin Filko, Sanigest International

Samotné plošné navýšenie peňazí nepomôže. Potrebná je adresná štedrá podpora kvalitného výskumu a vedy.
Richard Kollár, University of Michigan, USA

Dotovať výskum len pre výskum je samoúčelné. Chce to kompletnú reformu školstva a s tým si zadefinovať aj čo očakávame od vedcov.
Anonymný autor

Lepšie by bolo zamerať sa na financovanie merateľných prínosov pre spoločnosť v týchto oblastiach, než na financovanie subjektov.
Eugen Jurzyca, INEKO

Nesúhlasím s formou, hlavne garancia postavenia a toku financií do SAV.
Emília Sičáková-Beblavá, Transparency International Slovakia

Poďme do toho, veď na to máme. Pokiaľ ide o príspevok investorov, asi by bolo dobre pamätať na to, že ani solidárna ľavicová vláda sa bez ich prínosu v takýchto ambicióznych plánoch nezaobíde.
Anonymný autor

Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia

Ostatné spracované sľuby:

1 V prieskume INEKO hodnotilo 26 odborníkov kvalitu 50 najvýznamnejších sľubov predstaviteľov súčasnej vlády. Uvedený text obsahuje vybrané komentáre odborníkov ku kvalite sľubu, to znamená k vplyvu, aký by malo splnenie daného sľubu na ekonomiku Slovenska. Kompletné znenie sľubov, ich hodnotenie vrátane komentárov, ako aj zoznamu odborníkov nájdete na stránke projektu: Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia.