Centrum sociálneho dialógu

Dátum: 03.04.2012

 • Štúdia: Sledovanie potrieb trhu práce
  Táto štúdia skúma prepojenie trhu práce a vzdelávania v kontexte zisťovania perspektívnych profesií, zabezpečovania prípravy absolventov v štruktúre žiadanej na trhu práce a podpory vzdelávania v žiadaných profesiách.
 • Štúdia: Rozširovanie a záväznosť kolektívnych zmlúv
  Štúdia popisuje stav kolektívneho vyjednávania a uzatvárania kolektívnych zmlúv v SR so zdôraznením kľúčových faktorov a problémov a porovnáva ho s vývojom a trendmi v ostatných krajinách EÚ. Materiál venuje značnú pozornosť problematike rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a ponúka prehľad, akým spôsobom sa tento inštitút aplikuje v praxi v krajinách EÚ.
 • Štúdia: Dovolenky a dni pracovného voľna
  Táto štúdia skúma právnu úpravu dovoleniek a úpravu sviatkov na Slovensku a vo vybraných krajinách OECD. Porovnáva základnú výmeru dovolenky pre nových a služobne starších zamestnancov, vyplácanie náhrady mzdy a iných benefitov počas dovolenky a popisuje ďalšie špecifiká ohľadom poskytovania dovoleniek vo vybraných krajinách. Zároveň skúma počet štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja v skúmaných krajinách a nároky, ktoré zamestnancom prináležia v prípade pracovania a nepracovania vo sviatok, možnosti presúvania sviatkov a ďalšie špecifiká, ktoré sa vzťahujú ku sviatkom v skúmaných krajinách.
 • Štúdia: Rizikové skupiny na trhu práce – Diskriminácia, teória, legislatíva a prax
  Štúdia analyzuje problematické postavenie rizikových skupín na trhu práce na Slovensku. Na základe dostupných údajov vymedzuje rizikové skupiny, skúma ich ekonomickú aktivitu a poukazuje na rozdiely, ktoré vedú k znevýhodnenému postaveniu na trhu práce v porovnaní s ostatnou pracovnou silou. Štúdia obsahuje prehľad existujúcich prístupov k riešeniu zamestnanosti týchto skupín v SR a porovnáva ich s politikami vo vybraných krajinách EÚ a OECD. Súčasťou štúdie je návrh zmien, ktoré by aj s využitím najlepšej praxe zo zahraničia mohli viesť k zlepšeniu postavenia rizikových skupín na trhu práce v SR.
 • Štúdia: Sociálne zabezpečenie po skončení práce
  Táto štúdia skúma rozsah sociálneho zabezpečenia prepusteného zamestnanca na Slovensku a v iných krajinách, najmä tých najvyspelejších združených v OECD. Skúma dĺžku výpovednej doby, výšku odstupného, ich prípadný súbeh a odstupňovanie podľa odpracovaných rokov ako aj zaistenie zo strany štátu v podobe dávok z poistenia v nezamestnanosti. Popisuje hlavné problémy sociálneho zaistenia prepustených pracovníkov a prináša porovnanie parametrov tohto zaistenia vo vybraných krajinách.
 • Štúdia: Poistenie v nezamestnanosti
  Táto štúdia skúma, ako je poistenie v nezamestnanosti zadefinované na Slovensku a v iných krajinách, najmä tých najvyspelejších združených v OECD. Popisuje históriu a hlavné problémy poistenia v nezamestnanosti na Slovensku. Prináša porovnanie parametrov poistenia v nezamestnanosti vo vybraných krajinách, keď skúma sadzby poistenia v nezamestnanosti, minimálne a maximálne stropy, povinnosť alebo dobrovoľnosť poistenia, rozloženie poistenia na zamestnanca a zamestnávateľa, minimálnu dobu poistenia, vznik nároku na výplatu dávok, dobu poberania dávok a ich výšku.
 • Peter Goliaš, Dušan Zachar a Luboš Vagač (externý spolupracovník INEKO) 18.2.2011 uzavreli s Centrom vzdelávania MPSVR SR dohody o vykonaní práce na vypracovanie štúdií na dohodnuté témy. Pre bližšie informácie klikni na meno.
 • Peter Goliaš, Dušan Zachar a Luboš Vagač (externý spolupracovník INEKO) boli 14.10.2010 Riadiacim výborom NP CSD potvrdení a následne zaradení do Zboru expertov za vládnu stranu v národnom projekte Centrum sociálneho dialógu. Uvedený projekt realizuje Centrum vzdelávania MPSVR SR od 05/2010 do 07/2013. Zároveň začala fungovať webová stránka národného projektu, kde sú zatiaľ prvotné informácie o príprave projektu. Následne sa na uvedenej stránke zverejnia nominácie a postupne sa budú zverejňovať aj výsledky práce a aktivity. Pre bližšie informácie klikni na meno.