Po 2 rokoch plnia vládne strany svoje sľuby na 40%

Dátum: 04.08.2008

Pomohol im rast ekonomiky, no vládni politici naznačili aj ochotu k pragmatizmu ústupom od viacerých pre krajinu škodlivých sľubov

Dva roky od prijatia programového vyhlásenia vlády sa zatiaľ plní 40% sľubov, ktoré najviac pomohli súčasnej vláde získať a udržať si vysoké voličské preferencie v pred- a povolebnom období. Z 50-ich najpopulárnejších sľubov sa plní alebo skôr plní 40% a neplní alebo skôr neplní 56%. Plnenie zvyšných 4% sľubov zatiaľ nebolo možné vyhodnotiť.

Deväť z 50ich najpopulárnejších sľubov bolo už kompletne splnených, z nich najpopulárnejšie boli zrušenie poplatkov v zdravotníctve, rast reálnych miezd a zamestnanosti, neprivatizovanie tzv. strategických podnikov, zvýšenie odstupného pre zamestnancov pri prepúšťaní či zmierňovanie rozdielov medzi staro- a novodôchodcami. Naopak, 17 z 50 sľubov ostáva kompletne neplnených, príkladom sú sľub zaviesť vyššie dane pre monopoly a banky, znížiť ceny pohonných látok znížením spotrebnej dane, postihnúť ľudí neschopných preukázať pôvod svojho bohatstva či odškodniť klientov nebankových subjektov.

Dva roky vládnutia: prehľad plnenia 50 najpopulárnejších* pred- a povolebných sľubov strán vládnej koalície

Percento plnenia daného sľubu Počet sľubov Percentuálny podiel
0% 17 34%
1-25% 8 16%
26-50% 3 6%
51-75% 6 12%
76-99% 5 10%
100% 9 18%
nevyhodnotené 2 4%
spolu 50 100%

Zdroj: INEKO

*Popularita je priemerom známok, ktoré im dali sociológovaia V.Krivý, O. Gyárfášová a politológ G.Mesežnikov

Ako sme uviedli v analýze pred rokom, takmer dve tretiny najpopulárnejších sľubov patrili zároveň podľa INEKO k škodlivým z pohľadu dlhodobej výkonnosti ekonomiky (k najškodlivejším patrili rušenie či zastavenie reforiem v daniach, dôchodkoch a zdravotníctve, boj s „monopolmi“, umelé udržiavanie nízkych cien v energetike). Z pohľadu doterajšieho plnenia po dvoch rokoch vlády teda aj väčšinu z nesplnených sľubov tvoria sľuby pre krajinu škodlivé. K neplneným patrí odškodnenie klientov nebankových subjektov, komplexná úprava či rušenie reforiem, vyššie zdanenie bánk a monopolov či zvýšenie minimálnej mzdy na 60% priemerného zárobku. K splnenýmh škodlivým sľubom patria spomínané zrušenie poplatkov v zdravotníctve, politický tlak na zníženie cien energetických surovín či zastavenie privatizácie strategických podnikov. Zo skupiny pre krajinu užitočných sľubov sú zatiaľ splnené sľuby o raste zamestnanosti, reálnych miezd či zmenšovaní regionálnych rozdielov, a to najmä vďaka rýchlo rastúcej ekonomike. Naopak neplnené ostávajú pozitívne sľuby o vyššej transparentnosti a boji proti korupcii.

Uvedené výsledky ukazujú, že vláda v prvých dvoch rokoch svojej činnosti profituje z rýchleho rastu ekonomiky, no zároveň naznačila aj čiastočný sklon k pragmatizmu. Predstavitelia vládnych strán do veľkej miery porušili svoje sľuby o radikálnej úprave reforiem bývalej vlády, z ktorých mnohé položili základy rekordne rastúcej ekonomiky. Napriek očakávaniam a sľubom a s pomocou silnej ekonomiky pokračovali v relatívne úspornej politike výdavkov spojenej so znižovaním deficitu verejných financií. Sľuby o veľkom náraste výdavkov vlády do školstva, kultúry či zdravotníctva ostávajú po dvoch rokoch vlády nesplnené. Otáznym ostáva, nakoľko budú predstavitelia súčasných vládnych strán ochotní prikročiť k porušeniu ďalších svojich sľubov v čase, keď bude rekordný ekonomický rast Slovenska doznievať, a krajina si bude vyžadovať, aj keď v menšej miere, ďalšie reformné kroky.

Uvedené výsledky vyplývajú z 3-ročného projektu INEKO s názvom Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia, ktorý v rokoch 2007 – 2009 monitoruje plnenie 180 predvolebných a povolebných sľubov a výrokov predstaviteľov vládnych strán, ktorá vzišla z parlamentných volieb v roku 2006. Cieľom projektu je poskytnúť verejnosti obraz o kvalite a napĺňaní sľubov a tým prispieť k tomu, aby každé budúce voľby na Slovensku boli menej o populizme (t.j. hlásaní populárnych, avšak nereálnych sľubov, resp. sľubov škodlivých pre krajinu) a viac o hľadaní skutočných riešení problémov. Pri výbere sme zohľadňovali najmä význam sľubov z pohľadu ekonomických a sociálnych dosahov.

Kompletný zoznam sľubov, ich hodnotenie vrátane komentárov, zoznamu hodnotiacich odborníkov, ako aj odpočtu plnenia nájdete na webstránke INEKO.

Sponzorom projektu je Open Society Institute (OSI).

Gabriel Šípoš, Peter Goliaš
INEKO
sipos@ineko.sk, golias@ineko.sk
Tel: 02 / 5341 1020