Kľúčové kompetencie pre základné a stredné školy

Dátum: 21.09.2006

Cieľ

Cieľom tohto projektu je poskytnúť učiteľom základných a stredných škôl praktické informácie o kľúčových kompetenciách. Mali by sa predovšetkým dozvedieť, ktoré kompetencie možno považovať za kľúčové, čo je ich náplňou a ako je možné tieto kompetencie u žiakov rozvíjať a testovať.

Čo sú kľúčové kompetencie

Kľúčové kompetencie sú také spôsobilosti a zručnosti, ktoré jednotlivcovi umožňujú úspešne sa začleniť do sociálneho a pracovného života, t.j. zastávať rôzne pracovné pozície a funkcie, riešiť nepredvídateľné problémy a vyrovnať sa s rýchlymi zmenami v pracovnom, spoločenskom a osobnom živote1. Ide o kompetencie, ktoré majú praktický význam pre každého človeka a celú spoločnosť, preto považujeme za dôležité, aby sa tieto kompetencie na Slovensku rozvíjali už na základných a stredných školách.

Pri vymedzení predkladaného zoznamu kľúčových kompetencií sme využili skúsenosti z medzinárodných porovnávacích štúdií (PISA, PIRLS…) a z viacerých zahraničných školských systémov2. Základným kritériom pre zaradenie konkrétnej kľúčovej kompetencie do zoznamu bola početnosť jej zastúpenia v skúmaných konceptoch. Náš zoznam teda predstavuje akýsi medzinárodný konsenzus v oblasti vymedzenia kľúčových kompetencií a reprezentuje súbor kompetencií, ktoré väčšina relevantných krajín považuje za dôležité.

Na základe uvedenej metodiky sme zostavili nasledujúci zoznam kľúčových kompetencií:

Okrem uvedených kompetencií rozvíjajú niektoré krajiny aj kultúrnu vnímavosť, pracovné a podnikateľské kompetencie a výchovu k zdraviu. Vzhľadom na ich malé zastúpenie v skúmaných zahraničných systémoch tieto kompetencie bližšie nesledujeme.

1 Porovnaj BELZ, H., SIEGRIEST, M. 2001. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha : Portál, 2001. 376 s. ISBN 80-7178-479-6, s. 174.
TUREK, I. 2003. Kľúčové kompetencie. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2003. 40 s. ISBN 80-8052-174-3, s. 7.

2 Skúmali sme týchto 11 konceptov: OECD PISA, projekt Milénium, návrh Ministerstva školstva SR, Európskej únie a systémy Českej republiky, Anglicka, Škótska, Írska, Austrálie, Nového Zélandu a Kanady.