Hodnotenie volebných programov politických strán 2010

Dátum: 26.05.2010

Umiestnenie politických strán z hľadiska hodnotenia ich volebných programov v jednotlivých oblastiach:

Politická strana Boj proti korupcii Udržateľnosť verejných financií Zdravotníctvo Školstvo Podnikateľské prostredie
SDKÚ-DS 1-2 2 1 2 1
SaS 1-2 1 3 3 3
KDH 3 5 2 1 2
Most-Híd 4 3 5 5 4
SMK 6 4 4 8 5
Smer-SD 5 7 7 6 6
SNS 7 6 6 4 8
HZDS-ĽS 8 8 8 7 7
Zdroj: TIS INEKO INEKO INEKO PAS

Podnikateľské prostredie (Vyhodnotila PAS)

Pri zostavovaní rebríčka hodnotila PAS kvalitu volených programov politických strán. Ako podkladový hodnotiaci materiál slúžil Wish list, ktorý obsahuje desať najvýznamnejších požiadaviek PAS na skvalitnenie podnikateľského prostredia na Slovensku. Pri skúmaní volebných programov sa PAS sústredila na podrobné identifikovanie problémov, predloženie konkrétnych nástrojov na ich riešenie a reálnosť ich použitia. Druhým kritériom bola vykonateľnosť zámerov politikov najsilnejších strán. PAS si všímala odborné zázemie na vykonávanie hospodárskej politiky v jednotlivých politických stranách, hodnotila doterajšie výsledky a schopnosť zostavovať vládnu koalíciu, pretože budúca vláda bude na Slovenskú tradične viaczložková.

Vo volebných programoch prisúdili politici najvyššiu pozornosť boju proti korupcii, byrokracii a ďalšiemu nezodpovednému zadlžovaniu štátu. Naopak, najmenej ich zaujímalo zdôrazňovanie nezastupiteľnosti podnikateľského stavu, presadzovanie disciplíny v Európskej únii a skvalitnenie školstva. Z tohto pohľadu treba posudzovať celkové hodnotenie politických strán pred voľbami zo strany PAS ako rámcové. Konkrétny prístup preukážu politici až po parlamentných voľbách, keď zostavia nový parlament a vládu.
PAS sa dlhodobo zasadzuje o skvalitňovanie podnikateľského prostredia na Slovensku. Len zlepšovanie v tejto oblasti podnieti vyššiu ekonomickú aktivitu, podnieti rozvoj zamestnanosti a skvalitní úroveň života obyvateľov na Slovensku.

Školstvo

Odborníci a odborníčky ocenili najmä opatrenia smerujúce k otvoreniu trhu s učebnicami
Najlepšie riešenia v oblasti školstva ponúkajú strany KDH, SDKÚ – DS, SaS a SNS. Oproti tomu najmenší prínos do vzdelávania sa dá podľa programov očakávať od strán SMER – SD, ĽS – HZDS a SMK. Vyplýva to z hodnotenia volebných programov ôsmich politických strán, ktoré majú podľa predvolebných prieskumov najväčšiu šancu dostať sa do parlamentu. Programy hodnotilo v prieskume INEKO 15 odborníkov a odborníčok z prostredia stredných a vysokých škôl a z mimovládnych organizácií. Predmetom hodnotenia bol zoznam opatrení rozčlenený do vecne súvisiacich skupín tak, aby hodnotitelia a hodnotiteľky nemali vedomosť o tom, ktorá strana ich navrhuje. Pri svojom hodnotení brali do úvahy komplex kritérií, ako napríklad kvalitu a prínos opatrení, ich dôležitosť, konkrétnosť či realizovateľnosť.

Najlepšie hodnoteným opatrením bol návrh KDH otvoriť trh s učebnicami. Podobné znenie – dať školám slobodu vo výbere učebníc – malo aj druhé najlepšie opatrenie pochádzajúce z dielne SaS a do prvej desiatky sa dostal aj návrh SDKÚ – DS zrušiť monopol štátu na učebnice. Oprávnenosť vysokého hodnotenia týchto opatrení naznačujú aj výsledky skoršieho prieskumu INEKO z marca 2009, podľa ktorého 86,6 % z 1597 učiteľov a učiteliek základných a stredných škôl vyjadrilo nesúhlas s tvrdením, že nová školská reforma im poskytla dostatočné didaktické zázemie (učebnice, učebné texty, metodiky) pre vyučovanie. Nedostatočná ponuka učebníc patrí dlhodobo medzi zásadné slabiny slovenského školstva, a tak opatrenia na riešenie tohto stavu prirodzene obsadili najvyššie miesta.

Zdravotníctvo

Podľa prieskumu INEKO medzi odbornikmi má najprínosnejší volebný program pre zdravotníctvo SDKÚ-DS nasledovaná s výraznejším odstupom KDH a stranou SaS. Na chvoste skončila ĽS-HZDS. Experti ocenili najvyššou známkou návrhy strán SaS a SDKÚ-DS na zadefinovanie základného balíka zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného poistenia. Ako najškodlivejšie opatrenia aktuálnych volebných programov boli hodnotené zámery ĽS-HZDS a Smeru-SD, ktoré majú zabezpečovať silnú ingerenciu štátu v zdravotníctve, resp. výsadné postavenie štátnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Spoločným znakom aktuálnych volebných programov v porovnaní s voľbami v roku 2006, s výnimkou strany SaS, ktorá napísala najkonkrétnejší a zároveň najkontroverznejší program, je nárast vágnosti a opatrnosti pri formulácii predvolebných sľubov. Na druhej strane, v programoch sa dajú nájsť viaceré pozitívne opatrenia smerujúce k zlepšovaniu informácií napríklad o finančných tokoch v zdravotníctve, kvalite a štandardoch liečby. Je však škoda, že oproti minulosti možno, snáď s výnimkou strany SaS, badať ústup od presvedčivej podpory súťaže a vstupu súkromného kapitálu do zdravotníctva. Ani jedna strana napríklad nekladie dôraz na súťaž medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, na posudzovanie efektívnosti poskytovanej starostlivosti financovanej z verejných zdrojov, ktorá by mala byť braná do úvahy i pri odmeňovaní poskytovateľov a poisťovní, či na privatizáciu zdravotníckych zariadení.

Udržateľnosť verejných financií

O udržateľnosť verejných financií sa najlepšie dokážu postarať strany SaS, SDKÚ-DS a Most-Híd. Naproti tomu najhoršie sa dá očakávať od strán SNS, Smer-SD a HZDS-ĽS. Vyplýva to z hodnotenia volebných programov 8 strán, ktoré majú najväčšiu šancu dostať sa do parlamentu. Programy hodnotilo v prieskume INEKO deväť ekonómov prevažne z bánk a z mimovládneho sektora.

Najlepšie ocenenie získal sľub SDKÚ-DS obmedziť schvaľovanie legislatívy s negatívnym dopadom na rozpočet tak, aby bolo možné len súčasne s kompenzačnými opatreniami v rovnakom rozsahu. Vysoko pozitívne známky dostali aj sľuby zastaviť zadlžovanie, zaviesť výdavkové stropy a dlhové brzdy a tiež konsolidovať verejné financie. Tieto sľuby sa objavujú v programoch viacerých strán. Napríklad KDH chce konsolidovať tempom 0,5% HDP za rok, SNS chce znížiť deficit verejných financií pod 3% HDP do konca roku 2012 a SaS chce ústavným zákonom garantovať vyrovnaný rozpočet do roku 2014.

Na opačnom konci rebríčka dominujú sľuby nezvyšovať dôchodkový vek (SMER-SD, HZDS-ĽS, KDH) a zaviesť trinásty dôchodok (SMER-SD, HZDS-ĽS, SNS, SMK). V prípade strany SMER-SD tieto sľuby síce nie sú priamo v programe, vzhľadom na ich otvorenú deklaráciu čelnými predstaviteľmi strany sme ich však zaradili do hodnotenia. Výrazne negatívnu známku dostal aj sľub HZDS-ĽS znížiť úrokové sadzby na spotrebiteľské úvery pre občanov s najnižšími príjmami. Viacerí odborníci upozornili, že rovnaká politika viedla k nedávnej finančnej kríze v USA.

Boj proti korupcii (Vyhodnotila TIS)

Z porovnania predvolebných programov všetkých 18 kandidujúcich strán a hnutí vyplynulo, že stranami s najkvalitnejšími programami v oblasti boja proti korupcii sú SaS a SDKÚ-DS. Spolu so stranami KDH a Most – Híd (3. a 4. miesto) sú zároveň jedinými, ktoré ponúkajú dostatočne obsiahle programy na to, aby mali v prípade účasti vo vláde potenciál reálne znížiť úroveň korupcie na Slovensku.

Programy zvyšných strán sa obsahujú len minimum návrhov opatrení a obmedzujú sa len na všeobecné zmienky o potrebe niečo urobiť. Na piatom mieste skončila s odstupom strana Smer-SD, na 6. SMK a na 7. až 9. mieste sú KSS, SNS a Únia – Strana pre Slovensko. Z ôsmych strán, ktoré majú podľa prieskumov verejnej mienky najväčšiu šancu sa dostať do parlamentu, má najslabší potenciál verejný protikorupčný program ĽS-HZDS.

Linky na ďalšie analýzy volebných programov: