Najlepšie programy pre verejné financie majú SaS, SDKÚ-DS a Most-Híd

Dátum: 27.05.2010

Tlačová správa, 27. mája 2010

O udržateľnosť verejných financií sa najlepšie dokážu postarať strany SaS, SDKÚ-DS a Most-Híd. Naproti tomu najhoršie sa dá očakávať od strán SNS, Smer-SD a HZDS-ĽS. Vyplýva to z hodnotenia volebných programov 8 strán, ktoré majú najväčšiu šancu dostať sa do parlamentu. Programy hodnotilo v prieskume INEKO deväť ekonómov prevažne z bánk a z mimovládneho sektora.

Najlepšie ocenenie získal sľub SDKÚ-DS obmedziť schvaľovanie legislatívy s negatívnym dopadom na rozpočet tak, aby bolo možné len súčasne s kompenzačnými opatreniami v rovnakom rozsahu. Vysoko pozitívne známky dostali aj sľuby zastaviť zadlžovanie, zaviesť výdavkové stropy a dlhové brzdy a tiež konsolidovať verejné financie. Tieto sľuby sa objavujú v programoch viacerých strán. Napríklad KDH chce konsolidovať tempom 0,5% HDP za rok, SNS chce znížiť deficit verejných financií pod 3% HDP do konca roku 2012 a SaS chce ústavným zákonom garantovať vyrovnaný rozpočet do roku 2014.

Na opačnom konci rebríčka dominujú sľuby nezvyšovať dôchodkový vek (SMER-SD, HZDS-ĽS, KDH) a zaviesť trinásty dôchodok (SMER-SD, HZDS-ĽS, SNS, SMK). V prípade strany SMER-SD tieto sľuby síce nie sú priamo v programe, vzhľadom na ich otvorenú deklaráciu čelnými predstaviteľmi strany sme ich však zaradili do hodnotenia. Výrazne negatívnu známku dostal aj sľub HZDS-ĽS znížiť úrokové sadzby na spotrebiteľské úvery pre občanov s najnižšími príjmami. Viacerí odborníci upozornili, že rovnaká politika viedla k nedávnej finančnej kríze v USA.

Záporné hodnotenie dostali aj viaceré zámery strán v rodinnej politike. V prípade SDKÚ-DS sa ekonómom nepáčia dvojročné prázdniny na splácanie hypotéky pri narodení prvého dieťaťa, príspevok na splátky úveru a predĺženie materskej dovolenky na jeden rok. V prípade KDH ide najmä o ročné daňovo-odvodové prázdniny pre prvo-novomanželov, ale aj o zníženie dôchodkových odvodov a dôchodkového veku žien podľa počtu detí.

Ekonómovia tiež zdôrazňujú, že verejné financie sa dnes nachádzajú v zlom stave, pričom volebné programy neobsahujú konkrétne opatrenia, ktoré by zaručili ich potrebnú konsolidáciu. Spoliehať sa len na rast príjmov nebude stačiť. Nová vláda by preto mala razantne znížiť verejné výdavky, reformovať odvody a dôchodkový systém, tvrdo zasiahnuť proti korupcii a pokračovať v privatizácii. „V prípade nečinnosti strán, ktorá vyplýva z ich programov, nás čaká buď ďalší rast štátneho dlhu alebo zvyšovanie daní,“ uviedol Radovan Ďurana z inštitútu INESS.

Zvyšovanie daní by pritom zhoršilo konkurencieschopnosť Slovenska, čo by sa mohlo odraziť aj na nižšom raste ekonomiky s negatívnym dopadom na zamestnanosť a stabilitu verejných financií.

Hodnotenie volebných programov z pohľadu udržateľnosti verejných financií:

Názov strany Priemerná známka na škále (-10, +10) Poradie
SaS 3,9 1
SDKÚ-DS 3,3 2
Most-Híd 3,2 3
SMK 2,9 4
KDH 1,7 5
SNS 0,2 6
Smer-SD -0,3 7
HZDS-ĽS -1,6 8

Zdroj: INEKO
Poznamka k metodike: Predmetom hodnotenia bol zoznam opatrení rozčlenený podľa jednotlivých programov avšak bez uvedenia názvov politických strán.

Zoznam piatich najlepšie hodnotených opatrení:

Opatrenie Známka na škále (-10, +10) Strana
Obmedzenie schvaľovania legislatívy s negatívnym dopadom na rozpočet (len súčasne s kompenzačnými opatreniami v rovnakom rozsahu) 7,1 SDKÚ-DS
Rozpočtová striedmosť a dlhová brzda: limit na verejný dlh 45% HDP, výdavkové stropy, konsolidácia 0,5% HDP za rok, fiškálna rada 7,1 KDH
Inštitucionálna reforma verejných financií – výdavkové stropy, zvýšenie transparentnosti, sledovanie čistého bohatstva štátu, nezávislá fiškálna rada 7,0 SDKÚ-DS
Najneskôr od roku 2014 vyrovnaný rozpočet (ústavným zákonom) 6,7 SaS
Reforma odvodov – nemocenské, úrazové a nezamestnanecké poistenia budú komerčné, zrovnoprávnenie zdravotných odvodov rôznych príjmov 6,3 KDH

Zdroj: INEKO

Zoznam piatich najhoršie hodnotených opatrení:

Opatrenie Známka na škále (-10, +10) Strana
Nezvyšovanie dôchodkového veku -6,9 SMER-SD, HZDS-ĽS, KDH
Trinásty dôchodok -6,3 SMER-SD, HZDS-ĽS, SNS, SMK
Zníženie úrokových sadzieb (spotrebiteľských úverov) pre občanov s najnižšími príjmami -6,3 HZDS-ĽS
Maximalizácia národného doplatku priamych platieb poľnohospodárom -6,1 SNS
Dvojročné prázdniny na splácanie hypotéky pri narodení prvého dieťaťa, príspevok na splátky úveru, predĺženie materskej na jeden rok -6,0 SDKÚ-DS

Zdroj: INEKO

Stiahnite si kompletné hodnotenie volebných programov z hľadiska ich vplyvu na dlhodobú udržateľnosť verejných financií (vo formáte .xls)

Vybrané komentáre:

Radovan Ďurana, INESS
Ak by som si chcel vybrať stranu, ktorú vo voľbách podporím na základe toho, či má ucelený program, ako dostať verejné financie v priebehu 4 rokov na vyrovnanú úroveň bez zvyšovania daní a odvodov, tak si vybrať nemôžem. Strany vo svojich programoch ignorujú skutočnosť, že schodok štátneho rozpočtu dosahuje tretinu príjmov vlády. Vyrovnanie rozpočtu za takýchto okolností nie je možné bez výrazného obmedzenia rozsahu verejnej správy a služieb a transférov, ktoré poskytuje. Nič také sa v programoch nenachádza, strany sa výhradne spoliehajú na oživenie rastu daňových príjmov. Ten však nemusí nastať, a v prípade nečinnosti strán, ktorá vyplýva z ich programov, nás čaká buď ďalší rast štátneho dlhu alebo zvyšovanie daní.

Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika
Súčasná vláda zanecháva po sebe rozvrátené verejné financie, najmä veľké rozpočtové sekery v podobe vysokých deficitov verejných financií a osobitných (napr. PPP) projektov, ktorými preniesla do budúcnosti výrazné otvorené zadlženie a skryté finančné záťaže. Problém vysokých deficitov verejných financií podopierala značne rastúcimi verejnými výdavkami (spojených s klientelizmom a plytvaním). Riziká skrytých dlhov znásobuje napríklad nezreformovaný prvý pilier dôchodkového systému. Väčšina politických strán nerieši podstatu problémov verejných financií. Menej politických strán prezentuje niektoré ekonomicky nevyhnutné a prínosné zámery (napríklad “vyrovnaný rozpočet do r. 2014”, či “zastavenie zadlžovania, znižovanie podielu dlhu na HDP”), ale z ďalších nimi navrhovaných opatrení nevyplýva jednoznačná podpora týchto zámerov. Pre zvrátenie nepriaznivého trendu vo verejných financiách bude nutné realizovať vzájomne prepojené opatrenia na garantovanie vyrovnaného alebo prebytkového hospodárenia s verejnými financiami (napr. od posledného roku volebného obdobia budúcej vlády), zastavenie rastu verejného dlhu a vytvorenie podmienok na jeho znižovanie, a to spolu so zjednodušením daňového a odvodového systému, znížením odvodového zaťaženia a nezvyšovaním daňového zaťaženia. Predpokladá to na rozdiel od volebných programov prezentovať návrhy opatrení na razantné redukovanie verejných výdavkov, ich reformovanie (vrátane sociálneho a dotačného systému) a zásadné redukovanie aktív štátu (vrátane použitia výnosov z ich predaja výlučne na financovanie verejného dlhu a nákladov dôchodkovej reformy).

Michal Mušák, SLSP
Aj vzhľadom na zlú rozpočtovú situáciu v Európe bude musieť byť fiškálna konsolidácia pre Slovensko jednou z hlavných povolebných priorít. Z hľadiska dlhodobej udržateľnosti je žiaduce, aby sa to nedialo na úkor konkurencieschopnosti Slovenska. Slovensko by malo zmeniť nastavenie dôchodkového systému tak, aby bol finančne udržateľný (napr. naviazaním vyplácaných dôchodkov na odvodové príjmy, dôchodkového veku na vek dožitia a pod.). Možnú cestu vidím aj v zúžení povinných odvodov a súčasnom posilnení dobrovoľného poistenia. Možné úspory sa dajú dosiahnuť odstránením rezerv v štátnej správe (väčšia transparentnosť, kontrola, zjednotenie odvodov a daní a pod.). Zvyšovanie daní by malo negatívny vplyv na ekonomický rast a preto by sa podľa môjho názoru malo využiť až medzi poslednými, nedá sa však vylúčiť, že potreba rýchlo konsolidovať verejne financie si vyžiada aj takéto opatrenia.

Zoznam respondentov:

  1. Barta Juraj, SLSP
  2. Ďurana Radovan, INESS
  3. Goliaš Peter, INEKO
  4. Gonda Peter, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika
  5. Lehuta Michal, Trend Analyses
  6. Mušák Michal, SLSP
  7. Ondriska Pavol, Alico Funds Central Europe
  8. Pažitný Peter, Health Policy Institute
  9. Vaňo Vladimír, Volksbank Slovensko

Tento výstup je súčasťou projektu Podpora udržateľnosti verejných financií, ktorý finančne podporil OPEN SOCIETY INSTITUTE

Viac informácií poskytne:

Peter Goliaš
riaditeľ INEKO
02 / 5341 1020