INEKO ponúka 150 konsolidačných opatrení

Dátum: 28.06.2013

blog.etrend.sk, 28.6.2013
Ponúkame 150 konsolidačných opatrení

Tlačová správa, 28.6.2013
Verejný dlh rastie vo vyspelých krajinách aj na Slovensku. Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť by bez prijatia ďalších opatrení dosiahol verejný dlh Slovenska v roku 2062 379 %. Znamenalo by to spomalenie hospodárskeho rastu, rastúcu nezamestnanosť a následne aj riziká pre demokraciu. Hoci názory odborníkov na riešenia a na ich rýchlosť sa rôznia, na jednom z nich sa zhodujú všetci: na potrebe konsolidačných opatrení. Teda krokov, ktoré povedú ku znižovaniu deficitov verejných financií dostatočnému na to, aby bolo možné znížiť verejné dlhy na dlhodobo udržateľnú úroveň. Podľa záverov misie Medzinárodného menového fondu z júna 2013 musí aj Slovensko ešte dlho prijímať významné kroky zamerané na zvýšenie udržateľnosti verejných financií.

Slovensko vlani prelomilo prvú dlhovú brzdu, ktorú definuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, keď verejný dlh dosiahol ku koncu vlaňajška 52,1% HDP. Ministerstvo financií vo štvrtok oznámilo ďalší neočakávaný výpadok príjmov verejných financií vo výške 347 miliónov eur v roku 2013 (0,5 % HDP) a 611 miliónov eur v roku 2014 (0,8 % HDP).

S cieľom zvýšiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií INEKO ponúka verejnosti databázu 150 konsolidačných opatrení. Ich hodnotenia sa zúčastnilo 18 ekonomických analytikov z mimovládneho sektora a z finančných verejných aj súkromných inštitúcií. Na stránke konsolidacia.ineko.sk je možné tieto opatrenia zoradiť napríklad podľa miery súhlasu hodnotiteľov, podľa konsolidačného dopadu opatrení či miery ich priechodnosti. Projekt, v rámci ktorého sme stránku vytvorili, je čiastočne financovaný Think Tank Fund – Open Society Foundations.

Vzhľadom na očakávanú opatrnosť vlády pri konsolidácii verejných financií pred prezidentskými a následne aj parlamentnými voľbami zdôrazňujeme v nasledujúcom výbere návrhy opatrení, ktoré majú podľa INEKO šancu na najväčšiu politickú, sociálnu, hospodársku a technickú priechodnosť.

Opatrenia s najvyššou priechodnosťou:

 • Zaviesť odpočítateľné položky na zdravotné a sociálne odvody (alternatívne znížiť sadzby pri nízkych príjmoch) fiškálne neutrálnym spôsobom (napríklad v kombinácii so zvýšením nepriamych, environmentálnych, majetkových daní)
 • Zdobrovoľniť odvody do druhého dôchodkového piliera nad určitú hranicu vymeriavacieho základu (napríklad nad 1,5-násobok priemernej mzdy)
 • Znížiť o pol percenta sadzbu dane z príjmov daňovníkom (fyzickým osobám) súhlasiacim so zverejnením výšky zaplatenej dane a výšky odvodov a zvýšiť sadzbu dane z príjmu ostatným o 1 percento
 • Zverejňovať identitu neplatičov (dlžníkov) podnikov vlastnených verejnou správou, aj prirodzených monopolov (sieťových odvetví) vrátane výšky záväzkov po lehote splatnosti
 • Priebežne sprístupňovať občanom informácie o tom, aký dostanú starobný dôchodok, koľko už zaplatili na starobné dôchodkové poistenie a ako to ovplyvní výšku ich starobného dôchodku
 • Zverejňovať manažérske zmluvy u podnikov s majetkovou účasťou verejnej správy. Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ak teda zmluva nebude zverejnená, nebude ani platná
 • Zverejňovať informácie o konfliktoch záujmov členov poradných orgánov Ministerstva zdravotníctva SR. Sprístupňovať videozáznamy zo zasadnutí kategorizačnej komisie
 • Zoradiť podniky s majetkovou účasťou štátu a samospráv do rebríčka podľa strednodobých hospodárskych výsledkov a rebríček zverejňovať
 • Pravidelne pripravovať a zverejňovať analýzy príčin vysokých cien energií v niektorých trhových segmentoch a kroky, ktoré budú smerovať k náprave. Napríklad odstraňovanie výnimiek, posudzovanie odbornosti a nezávislosti regulačného úradu, znižovanie krížových dotácií
 • Zverejniť desať percent právnických a fyzických osôb, platcov DPH, s najnižším podielom odvedenej DPH na obrate

Ak neberieme do úvahy iba priechodnosť opatrení (napríklad politické a sociálne obmedzenia), ale vyberáme z nich na základe súhlasu hodnotiteľov či konsolidačného dopadu, sú ťažiskovými opatreniami nasledujúce:

Opatrenia s najväčším súhlasom hodnotiteľov

 • Realizovať postupný, ale systematický audit všetkých významných výdavkov štátneho rozpočtu renomovanou firmou. Výsledky umiestniť verejnosti zrozumiteľným spôsobom na web
 • Požadovať zníženie dotácií z eurofondov do poľnohospodárstva a priemyslu v rámci EÚ
 • Transparentne a efektívne privatizovať Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. a z výnosov splácať verejný dlh, čím by vláda ušetrila na úrokoch

Opatrenia s najväčším konsolidačným potenciálom

 • Zvýšiť DPH na 22 percent
 • Obmedziť, prípadne úplne zastaviť poskytovanie investičných stimulov a dotácií do poľnohospodárstva
 • V dobrých časoch (rast) budovať rozpočtový vankúš prebytkami verejných financií. Na úrovni štátu aj samosprávy. Napríklad zákonom alebo Ústavou stanoviť zákaz deficitu verejných financií v prípade hospodárskeho rastu nad 3%
 • Spustiť intenzívnejšiu transparentnú a efektívnu privatizáciu zdravotníckych zariadení (najmä nemocníc) a z výnosov splácať verejný dlh, čím by vláda ušetrila na úrokoch
 • Obmedzovať úniky na DPH vyplývajúce z nadmerných odpočtov. Napríklad zabezpečením náhodnosti časti kontrol, intenzívnejším párovaním faktúr na vstupe a na výstupe, kontrolami kamiónov, krížovými kontrolami daňových úradov

Ak sa Slovensku nepodarí z politických dôvodov prijať únosné konsolidačné opatrenia v súčasnosti, takmer určite budeme musieť prijať drastické kroky neskôr. Príkladom sú opatrenia v Grécku, Portugalsku, ale aj opatrenia v predkladanej databáze vyhodnotené ako najmenej priechodné.

Najmenej priechodné opatrenia

 • Predlžovať vek odchodu do dôchodku rýchlejšie než predpokladá zákon. Z päťdesiatich dní ročne napríklad na sto
 • Zaviesť spoluúčasť pacienta vo forme percenta z účtovanej ceny, resp. z maximálnej ceny regulovanej štátom
 • Vyplácanie vianočných dôchodkov obmedziť len pre prípad osôb v dôchodkovom veku ohrozených chudobou
 • Začať predlžovať vek odchodu do dôchodku už v roku 2014
 • Zrušiť daňové zvýhodnenie cestovných náhrad

Metodické poznámky

Ciele:

 • Ponúknuť spoločnosti databázu opatrení, ktoré by mohli zvýšiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií
 • Upozorniť na to, že ak Slovensko dnes neprijme sociálne únosné a politicky priechodné opatrenia, bude musieť v budúcnosti akceptovať kroky, ktoré budú bolestivé a ilustrovať toto upozornenie

Opatrenia budú priebežne aktualizované.

Analytici budú môcť hlasovať aj v budúcnosti nielen o nových opatreniach, ale aj o tých pôvodných, keďže predpokladáme, že ich konsolidačný potenciál či priechodnosť sa budú v čase meniť.

Konsolidačný dopad opatrení nie je prerátaný, je iba odhadovaný. Opatrenia s najvyšším konsolidačným potenciálom a s najvyššou pravdepodobnosťou realizácie budeme ďalej spresňovať a prerátame ich dopady.

Ankety sa zúčastnilo 181 hodnotiteľov. Účastníci ankety odhadovali dlhodobý dopad opatrení na verejné financie a vyjadrili stupeň svojho súhlasu/nesúhlasu s nimi. Mieru priechodnosti hodnotilo INEKO.

INEKO ďakuje za spoluprácu Klubu ekonomických analytikov ako aj ďalším hodnotiteľom, ktorí prácu vykonali „pro bono publico“. Súčasne ďakujeme všetkým autorom návrhov, ktoré sme prevzali z médií. Ak sa prihlásia, ich identitu veľmi radi zverejníme.

pošli na vybrali.sme.sk

1 Juraj Barta, Michal Mušák, Peter Pažitný, Peter Gonda, Peter Goliaš, Dušan Zachar, Radovan Kavický, Matej Tunega, Eugen Jurzyca, Róbert Kičina. Ostatní hodnotili opatrenia anonymne.