Monitoring obsahovej reformy školstva a informovanie o kľúčových kompetenciách pre základné a stredné školy

Dátum: 28.01.2008

Cieľ

Poskytnúť verejnosti zaujímajúcej sa o vzdelávanie a predovšetkým učiteľom základných a stredných škôl informácie o obsahovej reforme školstva, ako aj praktické informácie o kľúčových kompetenciách. Mali by sa predovšetkým dozvedieť:

  1. Aké zmeny pripravuje vláda vo vzdelávaní na základných a stredných školách
  2. Ktoré kompetencie možno považovať za kľúčové, čo je ich náplňou a ako je možné tieto kompetencie u žiakov rozvíjať a testovať.

Čo sú kľúčové kompetencie

Kľúčové kompetencie sú také spôsobilosti a zručnosti, ktoré jednotlivcovi umožňujú úspešne sa začleniť do sociálneho a pracovného života, t.j. zastávať rôzne pracovné pozície a funkcie, riešiť nepredvídateľné problémy a vyrovnať sa s rýchlymi zmenami v pracovnom, spoločenskom a osobnom živote. Ide o kompetencie, ktoré majú praktický význam pre každého človeka a celú spoločnosť, preto považujeme za dôležité, aby sa tieto kompetencie na Slovensku rozvíjali už na základných a stredných školách.

Plán aktivít na rok 2008

  1. Analýza výsledkov medzinárodného prieskumu PISA 2006, v ktorom slovenské deti skončili pod priemerom krajín EÚ a OECD. Poukázanie na úlohy, v ktorých sme zlyhali najviac. Zverejnenie analýzy.
  2. Zostavenie zoznamu kľúčových kompetenciíINEKO bude pokračovať v zostavovaní zoznamu s dôrazom na tieto kompetencie: matematická gramotnosť, prírodovedná gramotnosť, čitateľská gramotnosť, riešenie problémov, komunikatívne kompetencie, používanie informačných a komunikačných technológií, učiť sa učiť, sociálne kompetencie, občianske kompetencie a personálne kompetencie. Zoznam zostaví na základe skúseností z medzinárodných porovnávacích štúdií (PISA, PIRLS…) a z úspešných zahraničných školských systémov. Základným kritériom pre zaradenie konkrétnej kľúčovej kompetencie do zoznamu je početnosť jej zastúpenia v skúmaných konceptoch. Zoznam teda predstavuje medzinárodný konsenzus v oblasti vymedzenia kľúčových kompetencií a reprezentuje súbor kompetencií, ktoré väčšina relevantných krajín považuje za dôležité. K jednotlivým kompetenciám INEKO priradí konkrétne príklady, aby učitelia (ale napríklad aj rodičia) vedeli, ako dané kompetencie testovať a rozvíjať. Uvádzanie príkladov má doplniť verejnú diskusiu o obsahovej reforme školstva, ktorá sa zatiaľ nesie skôr vo formálnej rovine.
  3. Monitoring obsahovej reformy školstva a informovanie o najdôležitejších zmenách – INEKO bude každodenne sledovať pripravované zmeny vo vzdelávaní na základných a stredných školách, ako aj najlepšie skúsenosti zo zavádzania podobnej reformy v zahraničí. O najdôležitejších opatreniach a skúsenostiach bude INEKO informovať na internetovej stránke projektu. Vybrané zmeny bude komentovať v médiách.