Efektívnejšie fungovanie fondov

Dátum: 18.06.2012

Dátum poslednej aktualizácie: 15.1.2013

K 31.12.2012 ŠPF ako aj PFZP na základe nového zákona zanikli a nahradil ich nový Fond na podporu vzdelávania. K uvedenému dátumu predčasne skončilo aj pôsobenie Petra Goliaša a ostatných členov rád v oboch fondoch.

Cieľ projektu: Zvýšiť efektívnosť fungovania Študentského pôžičkového fondu (ŠPF) a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov (PFZP)

Peter Goliaš pôsobí v období od augusta 2011 do júla 2013 ako predseda Rady fondu ŠPF a v období od apríla 2012 do marca 2014 ako člen Rady fondu PFZP. Do oboch rád bol menovaný ministrom školstva Eugenom Jurzycom. Ďalšími členmi Rady fondu a Dozornej rady ŠPF menovanými ministrom sú Gabriel Šípoš, Štefan Kišš, Marián Zachar, Andrej Salner a Zuzana Dančíková. Za Študentskú radu vysokých škôl v radách ŠPF v uvedenom období pôsobili Ján Kvak, Andrej Babej, Michal Brčák a Vladimír Hardoň. Ďalšími členmi Rady fondu a Dozornej rady PFZP menovanými ministrom sú Ján Kvak, Michal Rehúš, Matej Sapák, Renáta Králiková a Zuzana Hersteková. Funkciu vykonávajú v súlade so zákonom čestne, to je bez nároku na finančnú odmenu.

Hlavné kroky podniknuté k zefektívneniu činnosti v ŠPF a PFZP:

  • Kontrola dodržiavania zákona (bolo zistených viacero rozporov so zákonom), vyvodenie dôsledkov za jeho porušovanie (vrátane personálnych – odvolanie riaditeľa ŠPF a trestnoprávnych – podanie trestného oznámenia) a náprava pochybení
  • Zvýšenie transparentnosti (napr. zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, zverejňovanie výročných správ, uznesení zo zasadnutí rád, ako aj tlačových správ na internete)
  • Transparentné výberové konanie na riaditeľa fondu prostredníctvom profesionálnej personálnej agentúry vybranej v súťaži
  • Úprava resp. ukončenie zmluvných vzťahov s dodávateľmi (napr. pracovná zdravotná služba, právne služby, softwarové služby, audit), zámer vyberať nových dodávateľov v súťaži na základe zákona o verejnom obstarávaní
  • Zostavenie ukazovateľov úspešnosti podľa ktorých bude pravidelne vyhodnocovaný verejný prínos fondu a ktoré budú tiež podkladom pri rozhodovaní o odmenách riaditeľovi
  • Návrhy na legislatívne a iné zmeny tak, aby fondy mohli lepšie plniť verejný záujem (napr. v prípade ŠPF umožnenie ukladania voľných zdrojov fondu v Štátnej pokladnici, zisťovanie sociálnej situácie žiadateľov o pôžičku, zámer zvýšiť maximálnu výšku pôžičky, posilniť externú kontrolu fondu, upraviť zákonný limit na výdavky na správu fondu, atď. – pozri tiež návrh téz na zmenu zákona o ŠPF)
  • Kalkulačka pre porovnanie výhodnosti pôžičky ŠPF s komerčnými bankami

Hlavné výstupy súvisiace s aktivitami vykonanými v ŠPF a PFZP: