Armenia: Civic Participation, Data Visualization and Local Government

Dátum: 08.11.2016

International Conference: “Civic Participation, Data Visualization and Local Government”

Supported by the International Visegrad Fund and the Government of the Netherlands, the international conference “Civic Participation, Data Visualization and Local Government” has taken place on October 26-28 in Gyumri, hosted by the think tank Compass Research, Training, and Consultancy Center.

Experts of four countries’ organizations – the Czech Republic (CETA, Centre for Economic and Market Analysis), Slovakia (INEKO, Institute for Economic and Social Reforms), Hungary (Budapest Institute), and Armenia (Compass) – have shared their knowledge about challenges and lessons in budget visualisation practices. The workshop delivered presentations and exchange with 20 representatives of Armenian NGOs, the Ministry of Finance of Armenia, Regional Government of Shirak province and Gyumri municipality.

The focus of the conference was on budgeting and on challenges of budget visualisation. Conference participants have assessed the question, how data visualization can facilitate monitoring budget spendings, increasing local government’s efficiency and motivating citizens to participate in public decision making processes.
Part of the conference’s agenda was a visit at the Governor’s office of Shirak province in Gyumri. The governor Arthur Khachatryan welcomed all conference participants and answered questions. He pointed out the importance of the conference by referring to the upcoming presentation of local budget data to the national assembly: “Last time we had only some numbers to present. So, what we need is to make data more understandable.”

Not only is data visualization important on the government level but also for civic participation. The way taxes are used influences the motivation of citizens. Arthur Khachatryan expressed this need for transparency of budget spendings: “Where does the money come from and where does it go?”
The discussions led to the conclusion that overseeing local budget is a cornerstone in local democracy development in order to make informed decisions on both sides, government and citizens.

The conference participants have agreed to continue their collaboration in the project on “Civic Participation, Data Visualization and Local Government”. The main guidelines of this conference’s results for data visualisation, civic participation and local government will shortly be presented to the public and will be available as download on Compass website http://compass-center.org/en/home-en/ and other sources. The guidelines should be useful for CSO representatives, state and local government bodies and other interested parties.

Medzinárodná konferencia: Občianska participácia, vizualizácia dát a miestna samospráva”

S podporou Medzinárodného vyšehradského fondu a Holandskej vlády sa 26. – 28. októbra v Gyumri uskutočnila medzinárodná konferencia s názvom “Občianska participácia, vizualizácia dát a miestna samospráva”, ktorú organizoval think tank Compass Research, Training and Consultancy Center.

Odborníci zo štyroch krajín boli v zastúpení organizácií – Česká republika (CETA, Centrum pre ekonomickú a trhovú analýzu), Slovensko (INEKO, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy), Maďarsko (Budapeštiansky inštitút) a Arménsko (Compass) – zdieľali svoje poznatky o výzvach a skúsenostiach s praxou vizualizácie rozpočtov. Tento workshop sprostredkoval prezentácie a výmenu názorov s 20 zástupcami arménskych mimovládnych organizácií a taktiež so zástupcami ministerstva financií Arménska, regionálnej vlády provincie Shirak a obce Gyumri.

Konferencia bola zameraná na rozpočet a výzvy spojené s vizualizáciou rozpočtu. Účastníci konferencie sa zaoberali otázkou, ako môže vizualizácia údajov uľahčiť monitorovanie rozpočtových výdavkov, ako môže zvýšiť efektivitu miestnej správy a zároveň motivovať občanov k účasti na rozhodovacích procesoch verejného sektora.

Súčasťou agendy konferencie bola návšteva Guvernérskeho úradu provincie Shirak v Gyumri. Guvernér Arthur Khachatryan privítal všetkých účastníkov konferencie a odpovedal na otázky. Poukázal na dôležitosť konferencie v súvislosti s nadchádzajúcou prezentáciou správy hospodárenia miestnych samospráv národnému zhromaždeniu: “Naposledy sme mali na prezentáciu iba niekoľko čísel. Takže to, čo potrebujeme, je, aby boli údaje zrozumiteľnejšie. “

Nielenže je vizualizácia údajov dôležitá na vládnej úrovni, ale aj pre občiansku angažovanosť. Spôsob akými sú dane používané ovplyvňuje motiváciu občanov. Arthur Khachatryan vyjadril potrebu transparentnosti rozpočtových výdavkov: “Odkiaľ pochádzajú peniaze a kam idú?”

Diskusie viedli k záveru, že dohľad nad rozpočtom na lokálnej úrovni je základným kameňom rozvoja miestnej demokracie, aby sa mohli robiť informované rozhodnutia, ako na strane vlády tak aj na strane občanov.

Účastníci konferencie sa dohodli, že budú pokračovať v spolupráci v rámci projektu “Občianska participácia, vizualizácia dát a miestna samospráva”. Hlavné usmernenia výsledkov tejto konferencie pre vizualizáciu dát, občiansku účasť a miestnu samosprávu budú čoskoro predstavené verejnosti a budú k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke organizácie Compass http://compass-center.org/en/home-en/ a iných zdrojoch. Usmernenia by mali byť užitočné pre zástupcov organizácií občianskej spoločnosti, štátnych a miestnych orgánov ako ajďalších zainteresovaných strán.

Media and other outputs: