Pravidlá spolupráce s podporovateľmi

Dátum: 07.02.2013

  1. Sme politicky nestranní. Snažíme sa hľadať optimálne riešenia bez ohľadu na ideológiu ako aj na ideologické názory jednotlivých politikov alebo politických strán.
  2. Mená sponzorov a partnerov, ktorých príspevok presahuje 5% ročného rozpočtu INEKO, zverejňujeme na našej internetovej stránke. Výšku finančnej podpory od najväčších sponzorov a partnerov zverejňujeme v ročnej správe, ktorá je dostupná na našej internetovej stránke.
  3. Sponzori a partneri nezasahujú do výstupov našich projektov, t.j. nemajú právo ich akokoľvek meniť a upravovať. Zverejneniu výstupov môže predchádzať odborná diskusia so sponzormi alebo partnermi za účelom zabezpečenia presnosti a správnosti výstupov.
  4. Pokiaľ je to technicky možné, zverejňujeme všetky výstupy na našej internetovej stránke. Výnimkou môžu byť výstupy, ktoré vznikli na základe zmluvných vzťahov so súkromnými spoločnosťami a pri ktorých náš zmluvný partner so zverejnením nesúhlasí.
  5. V prípade zmluvných vzťahov s vládou alebo inými štátnymi orgánmi zverejňujeme všetky takéto zmluvy na našej internetovej stránke vrátane výšky odmeny.
  6. Pokiaľ je to technicky možné, pri jednotlivých výstupoch uvádzame mená sponzorov a partnerov súvisiacich projektov tak, aby sme informovali o potenciálnom konflikte záujmov. Túto informáciu podávame aj ústne, napríklad pri rozhovoroch s novinármi, politikmi, odbornou verejnosťou, atď.
  7. V ročnej správe a v prípade potreby aj priebežne na našej internetovej stránke informujeme o externých aktivitách našich ľudí (napr. členstvá v iných organizáciách, skupinách, orgánoch a pod.), ktoré by mohli byť zdrojom konfliktu záujmov s našou prácou. O týchto aktivitách informujeme aj pri jednotlivých výstupoch, pokiaľ sú zdrojom konfliktu záujmov. Túto informáciu podávame aj ústne, napríklad pri rozhovoroch s novinármi, politikmi, odbornou verejnosťou, atď.
  8. Presadzujeme a šírime názory a myšlienky, s ktorými sa vnútorne stotožňujeme, resp. ktoré sú podľa nášho názoru vo verejnom záujme. Nevykonávame lobing, čiže ovplyvňovanie verejných činiteľov s cieľom presadiť záujmy úzkej skupiny ľudí alebo organizácií, pokiaľ sú v rozpore s naším presvedčením a s verejným záujmom.
  9. Spoluprácu vyhľadávame predovšetkým s osobami alebo organizáciami, ktoré podporujú demokraciu, transparentnosť a boj proti korupcii vo verejnej sfére, zlepšovanie podnikateľského prostredia a ktoré používajú čestné praktiky na dosiahnutie vlastných cieľov. Nespolupracujeme so subjektmi, ktoré uznávajú alebo podporujú totalitné režimy (fašizmus a komunizmus), rasovú, etnickú a národnostnú neznášanlivosť, násilie a pod.
  10. Snažíme sa čo najviac diverzifikovať zdroje nášho financovania tak, aby sme boli čo najmenej finančne závislí od malej skupiny sponzorov alebo partnerov. O diverzifikáciu finančných zdrojov sa snažíme aj na úrovni jednotlivých projektov.

INEKO, 2013