Zneužívanie moci ženie ľudí k extrémizmu

Dátum: 15.12.2016

Tlačová správa, 15.12.2016

Výsledky prieskumu verejnej mienky o vnímaní demokracie

Dve tretiny občanov si želá posilniť demokraciu väčšou angažovanosťou slušných ľudí vo verejných veciach a posilnením kontrolných orgánov. Štvrtina však vidí riešenie už aj v zavedení diktatúry.

Až 40 % ľudí považuje kvalitu demokracie na Slovensku za skôr zlú až mizernú, spokojných je len 26 %. Za posledných 5 rokov sa úroveň demokracie zhoršila podľa 43 % ľudí a zlepšila len podľa 18 %. Najmenej spokojní sú voliči strán ĽS-Naše Slovensko, OĽANO-NOVA, SaS ako aj nevoliči. Naopak pozitívne hodnotia stav a vývoj demokracie najmä voliči strán SMER-SD a SNS. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky o vnímaní demokracie na Slovensku, ktorý na zadanie inštitútu INEKO vykonala agentúra Focus na prelome októbra a novembra na vzorke 1020 respondentov.

Ľuďom najviac prekáža, že politici nepracujú vo verejnom záujme, ale v záujme vlastnom alebo spriaznených podnikateľov. Vadí im tiež, že sa netrestá nehospodárne nakladanie s majetkom a peniazmi štátu, ako aj to, že si ľudia nie sú rovní pred zákonom a vymožiteľnosť práva je slabá.

Nespokojnosť so zneužívaním moci ženie mnohých k extrémizmu. Zhruba každý štvrtý občan Slovenska vidí alternatívu súčasného stavu demokracie už aj v zrušení parlamentného systému a nastolení diktatúry. K socialistickému zriadeniu spred roka 1989 by sa vrátilo až 28 % ľudí. A až 35 % pripúšťa vystúpenie Slovenska z Európskej únie.

Najviac frustrovaní zo súčasného stavu sú voliči ĽS-Naše Slovensko, najmenej voliči SMER-SD. Voliči ĽS-Naše Slovensko a SME RODINA – Boris Kollár si v porovnaní s inými stranami menej uvedomujú súvis medzi kvalitou demokracie a kvalitou života. To môže vysvetľovať ich väčšiu ochotu akceptovať radikálne riešenia. Práve voliči týchto dvoch strán sú najviac ochotní podporiť vystúpenie Slovenska z EÚ. Voliči SME RODINA – Boris Kollár tiež najviac pripúšťajú nastolenie diktatúry, či návrat do socializmu. Extrémne riešenia podporujú väčšinou ľudia s nižším vzdelaním aj príjmom.

Ľudí odmietajúcich demokraciu či EÚ je podľa prieskumu stále značná menšina. Väčšina populácie demokraciu podporuje. Až dve tretiny respondentov vidí jej zdokonalenie vo väčšej angažovanosti slušných ľudí pri spravovaní verejných záležitostí. Zhruba rovnaký podiel si želá posilniť nezávislosť a odbornosť policajných vyšetrovateľov, prokuratúry, súdnictva, kontrolných a regulačných orgánov, aby sa znížilo riziko zneužitia moci.

Práve posilnenie nezávislosti a odbornosti kontrolných a regulačných orgánov označili za jedno z kľúčových riešení aj vybrané osobnosti v dotazníkovom prieskume, ktorý INEKO realizoval na prelome septembra a októbra. V porovnaní s bežnými ľuďmi hodnotili experti stav a vývoj demokracie ešte kritickejšie. Za skôr zlý až mizerný považuje súčasný stav demokracie polovica z nich a až 71 % si myslí, že sa kvalita demokracie za posledných 5 rokov zhoršila.

Názory na kvalitu demokracie

- Prieskum verejnej mienky Prieskum medzi osobnosťami
Skôr dobrá až výborná 26 % 25 %
Ani dobrá ani zlá 33 % 25 %
Skôr zlá až mizerná 40 % 50 %

Názory na zmenu kvality demokracie za posledných 5 rokov

- Prieskum verejnej mienky Prieskum medzi osobnosťami
Skôr sa zlepšila 18 % 13 %
Ani sa nezlepšila ani nezhoršila 36 % 16 %
Skôr sa zhoršila 43 % 71 %

Vysokú nespokojnosť so stavom demokracie a relatívne vysoký podiel ľudí odmietajúcich demokraciu a integráciu do EÚ považuje INEKO za varovný signál, ktorému treba venovať väčšiu pozornosť. Ide totiž o živnú pôdu pre ďalšie posilnenie extrémistov a populistov na politickej scéne.

Podľa INEKO je vo verejnom záujme rozvíjať kritické myslenie ľudí a vysvetľovať, že fungujúca demokracia je základným predpokladom rastu kvality života všetkých občanov. Najlepšie totiž chráni ľudí pred zneužívaním moci, čím poskytuje priestor pre využitie ich potenciálu. Fungujúca demokracia súčasne vytvára podmienky na slobodnú diskusiu, čím umožňuje hľadať čo najlepšie riešenia spoločenských problémov.

Diskusia o význame demokracie by mala smerovať na ľudí, ktorí podporujú extrémistické a populistické strany a osobitne na mladých. Zároveň treba apelovať na vládnu moc, aby účinnejšie riešila problémy, ktoré ľudia vnímajú ako zlyhanie demokracie a zúžila tak priestor na rast popularity extrémistov.

Odklon od demokratických k radikálnym a zdanlivo jednoduchým riešeniam by bol osudovou chybou. Nedostatky vo fungovaní demokracie na Slovensku treba identifikovať, nahlas pomenúvať a postupne naprávať. To je aj cieľom projektu, v ktorom skúmame názory medzi obyvateľmi a vybranými osobnosťami. Projekt realizuje INEKO vďaka finančnej podpore Center for International Private Enterprise (CIPE) a v spolupráci s Podnikateľskou alianciou Slovenska (PAS).

Peter Goliaš
riaditeľ INEKO