Zmeny v dôchodkovom systéme na Slovensku 2000-2010

Dátum: 06.06.2011

Tento dokument prináša prehľad najdôležitejších zmien v dôchodkovom systéme na Slovensku v rokoch 2000 až 2010. Obsahovo pokrýva priebežný systém vyplácania starobných dôchodkov (prvý pilier), kapitalizačný systém starobného dôchodkového sporenia (druhý pilier) a nepovinný kapitalizačný systém doplnkového dôchodkového sporenia (tretí pilier). V prvej časti popisuje dôchodkový systém pred reformou z rokov 2004 až 2005, v druhej časti reformu prvého a tretieho piliera, plus zavedenie druhého piliera a v tretej časti neskoršie prijaté zmeny. V závere uvádza hlavné výzvy do budúcnosti, ktoré bude potrebné riešiť s dôrazom na zabezpečenie dlhodobej finančnej udržateľnosti dôchodkového systému.

Pri spracovaní dokumentu sme použili výsledky projektu „Monitoring a komentovanie štrukturálnych reforiem“, ktorý finančne podporila Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava.