Workshop: Tvorba cien zemného plynu

Dátum: 15.06.2009

Zorganizované v spolupráci s Podnikateľskou alianciou Slovenska (PAS) a s finančnou podporou Slovenského plynárenského priemyslu (SPP, a.s.)

Dátum konania: 16. júna 2009
Miesto konania: budova Coop Jednoty Slovensko, Bajkalská 25, Bratislava.

Program:
08:30 – 09:00 Registrácia
09:00 – 09:10 Úvod do témy (Eugen Jurzyca, INEKO)
09:10 – 09:25 Faktory vplývajúce na cenu plynu, princípy cenotvorby v segmentoch veľkoodberateľov a maloodberateľov: trhové ceny ako najlepší regulátor (Dušan Randuška, SPP)
09:25 – 11:30 Diskusia k téme

Pozadie:
Ako dosiahnuť, aby ceny zemného plynu neboli ani príliš nízke, ani príliš vysoké? Ako nájsť ich optimálnu úroveň? Dlhú dobu ceny reguloval štát, v segmente domácností ich reguluje dodnes. To so sebou prináša viaceré negatíva spojené najmä s uprednostňovaním krátkodobých cieľov pred dlhodobými, prevahou emócií nad odbornosťou, nízkou stabilitou regulačného rámca a zlou predvídateľnosťou zmien. Dôsledkom boli často príliš nízke ceny a následne poddimenzované zdroje na investície do plynárenskej infraštruktúry. Ohrozená bola a je finančná stabilita dodávateľov aj odberateľov a v konečnom dôsledku aj plynulosť a bezpečnosť dodávok zemného plynu.

Súčasným trendom v EÚ je postupné uvoľňovanie cenotvorby a spoliehanie sa na trhovú súťaž. Aj na Slovensku boli medzi prvými deregulované ceny pre veľkých a následne aj menších firemných odberateľov. Od roku 2007 sú dodávky zemného plynu pre komerčných zákazníkov úplne liberalizované a dnes na slovenskom trhu pôsobí viacero obchodníkov. Priemyselní odberatelia tak majú už od roku 2008 reálnu možnosť voľby svojho dodávateľa plynu.

Kľúčovým predpokladom smerovania k optimálnym cenám plynu je popri rozvíjaní konkurenčného prostredia aj stabilný a efektívny regulačný rámec a budovanie dôvery medzi dodávateľmi a odberateľmi. Dôvera musí byť založená na korektnej tvorbe cien a vzájomnej informovanosti.

INEKO chce prispieť k budovaniu tejto dôvery najmä pomocou znižovania informačnej asymetrie na trhu so zemným plynom. Bez znižovania informačnej asymetrie a bez vzájomnej dôvery medzi dodávateľmi a odberateľmi totiž hrozí opätovný návrat k regulácii cien založenej na prevahe emócií, krátkodobých záujmov a so všetkými jej ďalšími negatívami.