Vylepšili sme portál o školách a doplnili nové údaje

Dátum: 02.12.2013

Tlačová správa, 2.12.2013

Zverejňujeme aktuálne rebríčky základných a stredných škôl

Inštitút INEKO začal začiatkom roka 2012 prevádzkovať internetový portál, ktorého cieľom je prezentovať verejnosti široký okruh informácií o základných a stredných školách v SR. Veríme, že portálom pomôžeme jednak rodičom a budúcim žiakom, ale aj samotným školám, pretože dostávajú k dispozícii nástroj na porovnávanie sa a tiež dodatočnú motiváciu k lepším výsledkom. Inak povedané, ak majú ľudia viac kvalitných informácií, dokážu sa na ich základe lepšie rozhodnúť.

V súčasnosti prichádzame už s druhou verziou portálu, a to spolu s doplnením novších údajov. Pripravili sme viaceré vylepšenia portálu, a to jednak po jeho obsahovej stránke (nové funkcie), ako aj po prezentačnej (nový dizajn). Najvýraznejšou zmenou je vylepšenie rebríčkov škôl, kde po novom uvádzame 30 najlepšie umiestnených (resp. po registrácii na portáli všetkých) škôl v rámci každého kraja a podľa jednotlivých typov škôl (napr. základné školy, gymnáziá, SOŠ), pričom na zoradenie škôl používame ich celkové hodnotenie na základe kľúčových ukazovateľov (pri ZŠ ide o Testovanie 9 a mimoriadne výsledky žiakov; pri gymnáziách a SOŠ ide o externú časť a písomnú formu internej časti maturít, mimoriadne výsledky žiakov a nezamestnanosť absolventov).

Portál súčasne prešiel aj úpravou dizajnu a doplnili sme nové údaje za takmer všetky zobrazované ukazovatele. V prípade Testovania 9 a maturít boli doplnené výsledky žiakov za školský rok 2012/13. Za ten istý šk. rok pribudli aj údaje o zapojení škôl do vybraných testov/súťaží (vrátane ich výsledkov) a o mimoriadnych výsledkoch žiakov (za ktoré prideľuje ministerstvo príslušným školám dodatočnú finančnú prémiu). Doplnili sme tiež údaje od Štátnej školskej inšpekcie za tie školy, ktoré v danom šk. roku inšpekcia posudzovala. Napokon, nové údaje sú za šk. rok 2012/13 aj o využívaní IKT (informačných technológií) pri vyučovaní, či o počte učiteľov na 100 žiakov.

Aktualizovali sme aj niektoré ukazovatele vzťahujúce sa k šk. roku 2011/12. Jedná sa o údaje o financovaní škôl (zdroje na žiaka a podiel vlastných zdrojov škôl) a tiež aj o 2 ukazovatele týkajúce sa nezamestnanosti absolventov stredných škôl. Prvý z nich uvádza podiel absolventov škôl, ktorí sú po viac ako roku od ukončenia štúdia evidovaní ako nezamestnaní. Druhý následne dáva nezamestnanosť absolventov jednotlivých škôl do pomeru k priemernej nezamestnanosti v okrese, v ktorom daná škola sídli. Oba tieto ukazovatele boli aktualizované vo vzťahu k absolventom šk. roku 2011/12, pričom sledovaná bola ich (ne)zamestnanosť ku koncu septembra 2013.

Aj na základe uvedených aktualizovaných ukazovateľov sme zostavili aktuálne celkové hodnotenie škôl, a to s využitím údajov z rokov 2010 až 2013 (novšie údaje s vyššou váhou) – toto hodnotenie vzniká zvlášť pre základné školy, zvlášť pre gymnáziá a zvlášť pre SOŠ. Do hodnotenia boli pribraté iba tie školy, ktoré mali za posledné 4 roky aspoň 80 testovaných/zmaturovaných žiakov a 80 absolventov. Podrobná metodika je dostupná na portáli.

Pre ilustráciu uvádzame 3 rebríčky, ktoré obsahujú po 10 najlepšie umiestnených škôl na Slovensku v rámci svojej kategórie (poradie škôl je určené podľa dosiahnutého skóre).

názov ulica skóre 2013 skóre 2012
1. Základná škola SSV Skuteckého 8 Banská Bystrica 8,2 7,8
2. Základná škola Horná 19 Ochodnica 7,3 6,7
3. Základná škola s MŠ Nová Bystrica 686 Nová Bystrica 7,2 6,4
4. Základná škola Krosnianska 4 Košice – Dargovských Hrdinov 7,0 6,3
5. Základná škola s VJM J. Jesenského 41 Levice 6,9 6,8
6. Spojená škola – ZŠ(PYP) Novohradská 3 Bratislava – Ružinov 6,9 6,0
7. Základná škola s MŠ Dlhé nad Cirochou 231 Dlhé nad Cirochou 6,9 6,1
8. ZŠ G. Czuczora s VJM G. Czuczora 10 Nové Zámky 6,8 7,1
9. Základná škola Nám. L. Novomeského 2 Košice – Staré Mesto 6,6 5,7
10. Základná škola Dlhé Hony 1 Trenčín 6,5 5,8
GYM názov ulica obec skóre 2013 skóre 2012
1. Bilingválne gymnázium Komenského 215 Sučany 8,0 7,8
2. Spojená škola-Gymnázium Novohradská 3 Bratislava – Ružinov 7,6 7,8
3. Gymnázium M.R.Štefanika Športová 41 Nové Mesto nad Váhom 7,6 7,2
4. Gymnázium Poštová 9 Košice – Staré Mesto 7,6 7,7
5. Gymnázium bilingválne Tomáša Ružičku 3 Žilina 7,5 7,6
6. Gymnázium A. Vrábla Mierová 5 Levice 7,4 7,5
7. Gymnázium P. J.Šafárika Ul. akademika Hronca 1 Rožňava 7,3 7,1
8. Spojená škola – Gym Dominika Tatarku 7 Poprad 7,3 7,4
9. Gymnázium Grösslingová 18 Bratislava – Staré Mesto 7,2 7,7
10. Súkromné gymnázium Solivarská 28 Prešov 7,2 6,9
SOŠ názov ulica obec skóre 2013 skóre 2012
1. Obchodná akadémia Kukučínova 2 Trnava 8,1 7,8
2. OA Milana Hodžu Martina Rázusa 1 Trenčín 7,7 7,3
3. SPŠ elektrotechnická Plzenská 1 Prešov 7,7 7,8
4. Spojená školaSPŠP.HA.ŠG Slančíkovej 2 Nitra 7,6 7,4
5. Obchodná akadémia Jesenského 6 Považská Bystrica 7,5 7,4
6. Hotelová akadémia MUDr. Alexandra 29 Kežmarok 7,5 7,5
7. SPŠ odevná Sovietskych hrdinov 324 Svidník 7,4 7,0
8. Spojená škola-HA Slanická Osada Námestovo 7,3 7,0
9. Obchodná akadémia Bernolákova 26 Zlaté Moravce 7,3 6,7
10. Obchodná akadémia Murgašova 94 Poprad 7,3 6,9

Návštevník portálu si môže tiež zobraziť profily jednotlivých škôl, alebo si zostaviť vlastné rebríčky podľa rôznych kritérií, pričom k dispozícii má celkovo 33 rôznych ukazovateľov vypovedajúcich buď o podmienkach pre vyučovanie, alebo o dosiahnutých výsledkoch žiakov. Ukazovatele môžu vypovedať o kvalite vyučovacieho procesu, resp. o podmienkach a dosiahnutých výsledkoch žiakov príslušnej školy. Tieto údaje však nehodnotia kvalitu školy priamo, ale informujú o vybraných parametroch školy. Presný zoznam ukazovateľov, ich opisy vrátane informácie o tom, akých typov škôl sa týkajú, možno nájsť na portáli.

Upozornenia:

Výsledky písomných maturít a Testovania 9 nehodnotia kvalitu školy komplexne, ale informujú o výsledkoch dosiahnutých jej žiakmi. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola odovzdala svojim žiakom.

Výsledky písomných maturít na školách s významným podielom externých študentov nemusia byť reprezentatívne, pretože externí študenti často študujú popri práci, a preto môžu dosahovať horšie výsledky.

Hodnotenie pri stredných odborných školách nezahŕňa výsledky z maturít z odborných predmetov, ktoré sú súčasťou meraní získaných vedomostí a zručností žiakov SOŠ. Tieto údaje sme do hodnotenia nemohli zaradiť, pretože nie sú verejne dostupné.

Výsledky písomných maturít z cudzích jazykov môžu byť skreslené pri tých školách, kde má významná časť žiakov certifikát z cudzieho jazyka. Tieto certifikáty totiž môžu slúžiť ako náhrada maturity, a preto sa ich výsledky nepremietnu do hodnotenia školy.

Je potrebné si uvedomiť, že škola môže poskytovať kvalitnú výučbu, no napriek tomu môžu jej žiaci dosahovať podpriemerné výsledky, a to napríklad v dôsledku toho, že veľká časť žiakov školy pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. Dosiahnuté výsledky v jednotlivých ukazovateľoch či umiestnenia škôl v rebríčkoch je vždy potrebné posudzovať v kontexte prostredia, v ktorom sa škola nachádza a žiakov, ktorí na nej študujú.

Údaje o školách sú prevzaté a prešli spracovaním. Majú informatívny charakter a INEKO neručí za ich správnosť. Niektorým školám sa nepodarilo priradiť údaje v dôsledku nedostatočnej kompatibility databáz. Údaje môžu byť priebežne dopĺňané. Nemožno vylúčiť možné chyby vzniknuté napríklad pri zbere dát či pri testovaní žiakov.

Portál je dostupný na stránke: http://skoly.ineko.sk/.

Ak sa Vám aktivity a činnosť inštitútu INEKO zdajú prínosné, budeme radi, ak nás podporíte v našej ďalšej práci. Ďakujeme.