Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne

Dátum: 12.10.2021

12.10.2021, blog.sme.sk/ineko
Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne

Príchod biologicky podobných liekov je ukážkovým príkladom zásadného zvýšenia hodnoty za peniaze v zdravotníctve. Pri nižších výdavkoch dostáva rovnocennú liečbu podstatne viac pacientov.

Biologicky podobné alebo biosimilárne lieky sú rovnako účinnou, kvalitnou a bezpečnou náhradou referenčných liekov vyvinutých na živom základe. Podobne generické lieky sú rovnocennou alternatívou originálnych liekov vyvinutých na chemickom základe.

Biosimilárne aj generické lieky sú pri príchode na trh podstatne lacnejšie ako ich skôr vyvinuté alternatívy, keďže nemajú také vysoké náklady na výskum a vývoj vrátane nákladov na testovanie účinnosti a bezpečnosti. Prinášajú teda konkurenčný tlak, ktorý vedie k zníženiu cien a tým aj k úspore verejných zdrojov používaných na uhrádzanie výdavkov za tieto lieky.

Vďaka tomu je možné zlepšiť finančnú udržateľnosť zdravotníctva, liečiť viac pacientov či financovať iné priority v zdravotníctve alebo verejnej sfére. Preto je vo verejnom záujme podporovať čo najrýchlejší vstup biosimilárnych aj generických liekov na trh a ich intenzívnejšie využívanie v prospech cenovej súťaže.

Ako šetríme na biosimilároch

Pri využívaní biosimilárnych liekov Slovensko ešte pred troma rokmi výrazne zaostávalo za okolitými štátmi. Situácia sa začala meniť od polovice roka 2018, keď na náš trh postupne prišlo 31 liekov, čím sme vymazali straty za susedmi. Spomedzi 66 biosimilárnych liekov zaregistrovaných Európskou liekovou agentúrou EMA bolo k 1.8.2021 na slovenskom trhu kategorizovaných 38 liekov, v Poľsku 32 liekov, v Maďarsku tiež 38 liekov a v Českej republike 40 liekov.

Konkurenčný tlak priniesol zásadné zníženie verejných výdavkov za lieky s rovnakou účinnou látkou, ale aj zásadné zvýšenie dostupnosti, keď ich vďaka nižším cenám môže užívať podstatne viac pacientov. Príkladom je finančne najväčšia molekula adalimumab, ktorá sa používa pri liečbe zápalových autoimunitných ochorení. V rokoch 2019-20 klesla maximálna úhrada zdravotných poisťovní za lieky s touto účinnou látkou o 46 %. Kým v roku 2018 za ne poisťovne zaplatili 58 miliónov eur, v roku 2020 to bolo už len 48 miliónov eur. Objem podaných dávok liečiva pritom v rovnakom období stúpol o 44 %.

Len na tejto molekule teda verejné financie ušetrili 10 miliónov eur v roku 2020, pričom sa zásadne zvýšil počet liečených pacientov. Vstup biosimilárnych liekov s molekulou adalimumab je tak ukážkovým príkladom podstatného zvýšenia hodnoty za peniaze v zdravotníctve. Ak sa pozrieme na všetky molekuly, pri ktorých v posledných troch rokoch prišiel na trh biosimilárny liek, dosiahla úspora verejných zdrojov 17 miliónov eur v roku 2020, pričom očakávame jej zvýšenie na 32 miliónov eur v roku 2022.

Významnú časť úspor sa podarilo dosiahnuť vďaka centrálnym nákupom liekov zo strany zdravotných poisťovní. Len Všeobecná zdravotná poisťovňa tak v roku 2020 ušetrila takmer 7 miliónov eur a do budúceho roka túto úsporu zvýši vďaka tendrom uzavretým v tomto roku o ďalšie viac ako 4 milióny eur.

Tabuľka 1: Odhad ročnej úspory z verejných zdrojov vďaka príchodu biosimilárnych liekov

Splnená podmienka dosiahnutia úspor Úspora realizovaná v roku 2020 Odhad ďalších úspor v roku 2022
Vstup 31 biosimilárnych liekov na trh v rokoch 2018-21 17 mil. eur 14,5 mil. eur
- Z toho tendre VšZP na molekuly infliximab, rituximab, trastuzumab, etanercept a bevacizumab 6,5 mil. eur 4,5 mil. eur
Spolu 31,5 mil. eur

Zdroj: INEKO

Kde je priestor na ďalšie úspory

Pri využívaní biosimilárnych aj generických liekov odhadujeme celkový potenciál pre dosiahnutie úspor vo verejných zdrojoch v orientačnej výške až do 55 miliónov eur ročne nad rámec už dosiahnutých úspor. Časť z tohto potenciálu sa už realizuje, časť vo výške 25-40 miliónov eur sa však bez zavedenia ďalších opatrení nepodarí dosiahnuť. Predpokladmi využitia plného potenciálu sú najmä:

  • Zvýšenie podielu generických liekov na spotrebe napríklad účinnejším uplatňovaním generickej preskripcie a substitúcie, alebo znížením povinných zrážok z cien pri vstupe generík na trh.
  • Intenzívnejšia cenová súťaž, ku ktorej by došlo rozšírením centrálneho obstarávania napríklad na finančne veľké molekuly adalimumab a lenalidomid, ako aj zrušením výnimky z tzv. fixného doplatku poistenca za lieky.
  • Prehodnotenie nákladovej efektívnosti skôr zaradených liekov, ktorých komparátorom, resp. liekom s podobnými indikačnými obmedzeniami klesli ceny v dôsledku vstupu konkurenčných liekov.
  • Efektívnejšia revízia úhrad zdravotného poistenia za lieky v rámci skupín s rovnakou účinnou látkou ale rozdielnou cestou podania.
  • Vstup ďalších biosimilárnych liekov na trh.

Tabuľka 2: Odhad ročnej úspory z verejných zdrojov ktorá bez ďalších opatrení nebude realizovaná

Zatiaľ nesplnená podmienka dosiahnutia úspor Odhad nevyužitej ročnej úspory
Centrálne nákupy liekov s molekulami adalimumab a lenalidomid a zrušenie výnimky z fixného doplatku, následné 20-40 % úspory 9-17 mil. eur
Prehodnotenie nákladovej efektívnosti po poklese cien tzv. komparátorov, resp. liekov s podobnými indikačnými obmedzeniami 7-13 mil. eur
Efektívnejšia revízia úhrad zdravotného poistenia 5 mil. eur
Príchod ďalších biosimilárov (enoxaparin, inzulín lispro, inzulín aspart) 4-5 mil. eur
Spolu 25-40 mil. eur

Zdroj: INEKO

Ako zlepšiť centrálne nákupy

Najväčší balík dodatočných úspor vo výške 9-17 miliónov eur sa dá dosiahnuť zefektívnením centrálnych obstarávaní liekov, ktoré organizujú zdravotné poisťovne. V prvom rade je dôležité motivovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vrátane lekárov, aby predpisovali a vydávali finančne dostupnejšie lieky s rovnakou účinnou látkou. Dnes sa tak často nedeje a poskytovatelia predpisujú drahšie lieky aj v prípadoch, keď poisťovňa vysúťažila lacnejšieho dodávateľa v centrálnych nákupoch.

V tejto súvislosti treba zabezpečiť účinné vymáhanie príkazu č. 3/2021, ktorým minister zdravotníctva aktualizoval nariadenia svojich predchodcov. Podľa príkazu majú štátni poskytovatelia vydávať určenému podielu pacientov lieky, ktoré poskytli v centrálnych nákupoch zdravotnej poisťovne najnižšiu cenu.

Pre účinné vymáhanie príkazu je dôležitá kontrola plnenia, ako aj hrozba sankcií v prípade nedodržania, alebo zavedenie pozitívnych motivácií k jeho dodržiavaniu. Príkaz tiež odporúčame ukotviť v legislatíve napríklad ako zákonnú normu či rezortnú vyhlášku. Bohužiaľ, v praxi kontrola nefunguje a ministerstvo zatiaľ nezverejnilo žiadny odpočet plnenia príkazu poskytovateľmi. Bez odpočtu a prípadných sankcií je príkaz bezzubý.

Súčasne odporúčame zákonom upraviť, aby poisťovne hradili lieky zaradené do rovnakej úhradovej skupiny len do výšky úhrady vysúťaženého lieku. Zamedzilo by sa tak plytvaniu verejnými zdrojmi, keď poisťovne platia za liek predpísaný lekármi vyššiu úhradu ako by platili za liek, ktorého dodávateľ ponúkol v centrálnej súťaži najlepšiu cenu.

Centrálne nákupy už preukázali vysokú efektívnosť, preto v nich treba pokračovať aj v budúcnosti. Predovšetkým odporúčame rozšíriť ich aj na finančne veľké molekuly ako sú adalimumab alebo lenalidomid. Pri molekulách rituximab a trastuzumab odporúčame do tendrov zahrnúť súčasne intravenóznu (s podaním do žily) aj subkutánnu (s podaním pod kožu) formu lieku, aby nedochádzalo k presunu pacientov na užívanie drahšieho lieku, ktorého dodávateľ nemusel čeliť konkurencii v otvorenej súťaži.

Ďalšie zistenia a odporúčania si prečítajte v Analýze stavu a možností širšieho využívania generických a biosimilárnych liekov na Slovensku, ktorú zostavil inštitút INEKO vďaka finančnej podpore GENAS – Asociácie pre generické a biosimilárne lieky.

Peter Goliaš
riaditeľ INEKO