Zverejnili sme nové rebríčky škôl podľa výsledkov žiakov. Ukazujú na výborné výsledky žiakov košickej ZŠ sv. Cyrila a Metoda, bratislavského gymnázia na Teplickej a Obchodnej akadémie na Kukučínovej v Trnave

Dátum: 26.02.2024

26.2.2024, ineko.blog.sme.sk
Top školy podľa výsledkov žiakov: ZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice-Západ, bratislavské gymnázium na Teplickej a Obchodná akadémia, Kukučínova 2,Trnava

Pozrite si nové rebríčky škôl po zahrnutí výsledkov žiakov z Testovania 9 a maturít. Testovanie 5 bolo, žiaľ, prerušené.

Výsledky žiakov

Úvodom upozorňujeme, že zoradenie škôl v nižšie uvedených rebríčkoch nemožno interpretovať tak, že ide o najlepšie alebo najkvalitnejšie školy. Rebríčky škôl zohľadňujú “len“ výsledky ich žiakov.

V aktualizovanom rebríčku základných škôl (ZŠ) podľa dosiahnutých výsledkov žiakov obhájila vedúcu pozíciu cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda sídliaca na Bernolákovej 18 v Košiciach – Západ, a to s relatívne výrazným náskokom, aký už inde v rámci TOP 10 nie je možné vidieť (presnejšie o vyše 0,3 bodu).

Druhé miesto podľa výsledkov žiakov dosiahla ZŠ Kollárova 2 zo Svätého Jura (v predošlom rebríčku bola tretia). Prvú trojicu po novom uzatvára ZŠ na ulici T. J. Moussona v Michalovciach. Pred rokom sme ju evidovali na piatom mieste.

Medzi školy, ktoré si vďaka úspechom svojich žiakov opätovne aj po roku udržiavajú pozíciu v top 10, patria okrem vyššie uvedenej trojice ešte ZŠ Pri Podlužianke v Leviciach, ZŠ Staničná 13, Košice-Juh, a napokon i dve banskobystrické ZŠ – na Skuteckého a na Ďumbierskej ulici.

Najvýraznejším pozitívnym skokanom medzi ZŠ sa stala škola na Hviezdoslavovej ulici v Lipanoch (okres Sabinov). Významné zlepšenie v sledovaných ukazovateľoch prinieslo tejto škole posun na 282. miesto medzi všetkými ZŠ. Minulý rok pritom figurovala na 630. pozícii. Ide o poradie spomedzi vyše 750 ZŠ, pre ktoré sme mali dostupné potrebné údaje na zostavenie hodnotenia.

Je jasné, že školy, ktoré vykazujú vyšší podiel detí z málo podnetného prostredia, to majú už na „štartovacej čiare“ oveľa ťažšie, preto nás mimoriadne teší, že medzi školy s veľmi dobrými výsledkami žiakov sa zaradila aj ZŠ I. B. Zocha z Revúcej na Jilemnického 3, kde viac ako tretina žiakov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. Žiaci tejto školy tak dosiahli najlepšie výsledky spomedzi škôl, v ktorých je relatívne vyšší podiel detí zo znevýhodneného prostredia (vyšší ako 20 %).

Tab. 1: 10 najlepšie hodnotených škôl v SR podľa výsledkov žiakov v kategórii: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zdroj: INEKO

Pri stredných odborných školách (SOŠ) sa na prvé miesto prepracovala výsledkami žiakov a uplatnením na trhu práce dlhodobo úspešná Obchodná akadémia na Kukučínovej ulici v Trnave. Druhá skončila Súkromná SOŠ na Ulici 29. augusta v Poprade, čím potvrdzuje svoj dlhodobý progres (ešte pred tromi rokmi bola na 25. priečke).

Medzi stálice v top 10 SOŠ-iek patria aj elektrotechnické priemyslovky na Plzenskej v Prešove a Komenského v Košiciach či Obchodná akadémia zo Zlatých Moraviec. Najvýraznejším skokanom smerom nahor v tejto kategórii škôl je žilinská SOŠ odevná na Hlavnej ulici č. 2.

Tab. 2: 10 najlepšie hodnotených škôl v SR podľa výsledkov žiakov v kategórii: STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY

Zdroj: INEKO

Relatívne najmenšie pohyby na popredných priečkach sme opäť zaznamenali pri gymnáziách, pričom bez akejkoľvek zmeny ostala celá prvá trojica. Prvé miesto obhájila Škola (gymnázium) pre mimoriadne nadané deti na Teplickej ulici v Bratislave. Nasledujú gymnáziá Poštová 9 v Košiciach a Gymnázium Jura Hronca (GJH) na Novohradskej v Bratislave.

V dlhodobom miernom postupe naďalej pokračuje aj Gymnázium Grösslingová 18, Bratislava (GAMČA), ktoré už figuruje v tesnom závese za prvou trojicou, pričom za týmito štyrmi školami vidieť v rebríčku veľký skok – piate gymnázium (Raymana, Prešov) totiž nasleduje so značným odstupom až 0,7 bodu za Grösslingovou.

Pokiaľ ide o najvýraznejšieho skokana, tým sa stalo Gymnázium Karola Štúra v Modre, ktorého študenti dokázali zareagovať na zhoršujúce sa výsledky ich predchodcov z minulých rokov. Hoci naďalej zaostáva, tentokrát zaznamenalo zlepšenie vo všetkých sledovaných ukazovateľoch a vďaka tomu sa čiastočne priblížilo späť k priemeru ostatných gymnázií.

Tab. 3: 10 najlepšie hodnotených škôl v SR podľa výsledkov žiakov v kategórii: GYMNÁZIÁ

Zdroj: INEKO

Viac tabuliek škôl s najlepším hodnotením v jednotlivých krajoch a informáciu o školách s najlepším medziročným posunom vo výsledkoch žiakov si môžete stiahnuť tu. Pre kompletné výsledky, vrátane výsledkov ostatných škôl, a pre ďalšie sledované ukazovatele o školách (napr. údaje o nezamestnanosti absolventov stredných škôl, o mimoriadnych výsledkoch žiakov, o výsledkoch štátnej školskej inšpekcie na školách, o využívaní digitálnych technológií pri vyučovaní, údaje o počtoch učiteľov a žiakov, údaje o podiele absolventov SŠ prijatých na štúdium na vysokých školách na území SR a tiež dáta o finančných zdrojoch škôl) navštívte náš portál skoly.ineko.sk.

Zrušené Testovanie 5

Pred rokom sme vydali nesúhlasné stanovisko, kde sme upozornili na problematické rozhodnutie vtedajšieho ministra školstva Jána Horeckého, ktorým na poslednú chvíľu zrušil celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5) v školskom roku 2022/2023. Údajne pre negatívne efekty pandémie, ktoré rozdielnym spôsobom postihli jednotlivé školy. Keďže sme meranie zrušili, ani sme nezistili aké rozdiely vo výsledkoch a kde boli najvypuklejšie. Prišli sme o drahocenné informácie. Slúžiť mohli o.i. aj štátu na to, aby sme na základe nich vedeli, kam po pandémii máme zacieliť naše intervencie. Aby sme vedeli, ktorým školám, v akých regiónoch, a v ktorých oblastiach výučby pomôcť. Práve pomocou týchto informácií sme mohli pomôcť efektívnejšie zotierať regionálne rozdiely či rozdiely medzi školami. Dátová hmla tomu určite nepomôže.

Následne sa naše obavy potvrdili a rezort školstva rozhodol, že Testovanie 5 nebude realizované ani v aktuálne prebiehajúcom školskom roku 2023/2024. Rodičia, ale aj štát tak prichádzajú o časť dôležitých informácií. Vraj sa pripravujú nové (tzv. kriteriálne) testy, ktoré majú nadväzovať na kurikulárnu reformu.

Celoplošné merania sú pritom dôležité nielen pre zabezpečenie spätnej väzby pre školy, zriaďovateľov a rodičov a ich následné kvalifikovanejšie rozhodovanie, ale sú tiež jedným z predpokladov pre odstraňovanie informačnej nerovnosti a následný možný rast kvality vzdelávania. Navyše, ich pravidelná realizácia je kľúčová aj pre meranie tzv. pridanej hodnoty vo vzdelávaní na stredných školách a otvára cestu aj pre prípadné budúce meranie pridanej hodnoty na druhom stupni základných škôl.

Aj preto opätovne apelujeme na ministra školstva Tomáša Druckera a súčasné vedenie ministerstva, aby čo najskôr obnovili celonárodné merania, či už pôjde o porovnávanie výkonu žiakov cez rozlišovacie (normatívne) testy, tak ako to bolo doposiaľ, alebo aj o posudzovanie miery zvládnutia jednotlivých spôsobilostí cez kriteriálne testy, a to na začiatku a konci každého vzdelávacieho cyklu, aby sme tak dokázali merať aj pridanú hodnotu škôl. Kľúčové taktiež bude, aby k výsledkom týchto meraní mala prístup aj široká verejnosť, a aby neboli vyhradené len pre insider-ov v rezorte, lebo v takom prípade sa výrazne sťaží verejná kontrola a tlak na zlepšovanie.

V tejto súvislosti dodávame, že Testovanie 5 sa síce v šk. roku 2022/23 neuskutočnilo, no tento ukazovateľ nevypadol z výsledného hodnotenia úplne. V zmysle metodiky totiž do hodnotenia vstupujú výsledky žiakov až za štyri školské roky, a preto Testovanie 5 zatiaľ naďalej má svoje miesto v hodnotení zastúpené – a to prostredníctvom zahrnutia výsledkov žiakov zo školských rokov 2019/20 a 2021/22. Ak sa však Testovanie 5 neobnoví, postupne z nášho hodnotenia úplne vypadne.

Aké dáta zbierame

Súčasná aktualizácia portálu základných (ZŠ) a stredných škôl (SŠ) skoly.ineko.sk prináša najnovšie údaje a výsledky žiakov vyplývajúce z:

 • Testovania 9 – predmety: slovenský jazyk, matematika, maďarský jazyk a SJaSL (slovenský jazyk a literatúra pre školy s vyučovacím jazykom maďarským),
 • písomnej časti maturít – predmety: slovenský jazyk, matematika, maďarský jazyk, SJaSL, anglický jazyk (úrovne B1, B2 a C1) a nemecký jazyk (úrovne B1, B2 a C1).
 • uplatnenia absolventov SŠ (absolventská miera nezamestnanosti),
 • mimoriadnych výsledkov žiakov (umiestnenia v predmetových olympiádach a iných súťažiach),
 • výsledkoch štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) na školách,
 • počtov učiteľov a žiakov, vrátane informácie o počte žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a informácie, do akej miery učitelia využívajú digitálne technológie,
 • podielov absolventov SŠ prijatých na štúdium na vysokých školách na území SR a
 • finančných zdrojov škôl v prepočte na jedného žiaka.

Vďaka doplneniu vyššie uvedených údajov sme mohli zostaviť kompletné hodnotenie škôl za školský rok 2022/23. Hodnotenie sme priradili všetkým školám, ktoré mali dostatočnú vzorku žiakov. Vypovedá o výsledkoch, ktoré dosahujú žiaci na jednotlivých školách, a na jeho základe vznikajú aj rebríčky ZŠ a SŠ, ktoré si môžu návštevníci v detailnom členení prezerať na školskom portáli skoly.ineko.sk.

Metodická vysvetlivka: Do rebríčkov sme zaradili školy so vzorkou v priemere aspoň 20 žiakov, resp. absolventov počas každého z uplynulých 4 rokov. Hodnotenie škôl odráža teda dosiahnuté výsledky na dlhšom časovom horizonte, pričom v prípade ZŠ do hodnotenia vstupujú výsledky Testovania 9 (váha 60 %), Testovania 5 (20 %) a mimoriadne výsledky žiakov v súťažiach oceňovaných ministerstvom školstva (20 %).
Pri SOŠ nahradzujú Testovania písomné maturity (40 %). Najvyššiu váhu pri SOŠ (50 %) má regionálna uplatniteľnosť študentov, teda pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli.

Napokon, mimoriadne výsledky študentov majú pri SOŠ váhu 10 %.
Pri gymnáziách berieme do úvahy tie isté ukazovatele ako pri SOŠ, avšak vzhľadom na iné zameranie gymnázií majú tieto ukazovatele iné váhy, a to postupne 60, 25 a 15 %. Pri všetkých školách pritom berieme do úvahy údaje za posledné dostupné 4 školské roky (novšie údaje majú pri hodnotení vyššiu váhu). Viac o metodike a podmienkach prideľovania bodového hodnotenia jednotlivým školám možno nájsť tu.

Dôležité upozornenie: Rebríčky škôl uvedené v tomto blogu, ako aj na portáli skoly.ineko.sk komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom (údaje o pridanej hodnote za jednotlivé stredné školy v predmete slovenský jazyk si môžu návštevníci portálu pozrieť osobitne v profile každej strednej školy). Rebríčky tak nemusia plne vypovedať o kvalite školy, môžu však byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy a najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali učiteľov pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov, o atmosfére a šírených hodnotách v škole a pod.

Zapojte sa do hodnotenia škôl aj Vy

Pripomíname, že hodnotiť školy môžu aj návštevníci portálu – pozývame rodičov žiakov, aby sa do hodnotenia na jednoduchej škále 1 až 5 hviezdičiek zapojili a pomohli vytvoriť čo najširšie hodnotenie práve tých aspektov škôl, ktoré v súčasnosti nie je možné až tak dobre opísať merateľnými (číselnými) ukazovateľmi zbieranými a prezentovanými na portáli. Hodnotiť možno nielen celú školu, ale zvlášť štyri rôzne aspekty škôl:

 • kvalitu pedagógov (ich odborné znalosti a motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva),
 • prístup pedagógov (spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní),
 • stav a vybavenie školy (stav budov, tried, odborných miestností / dielní, používané digitálne technológie),
 • prostredie školy a klíma (pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít).

Momentálne neprispieva na tento projekt žiadna verejná inštitúcia ani súkromná firma či nadácia, preto je Vaša podpora pre nás mimoriadne dôležitá a umožní nám aktualizovať rebríčky škôl aj o rok. Ďakujeme!

Matej Tunega
analytik INEKO