Školské rebríčky aktualizujeme aj v čase pandémie COVID-19

Dátum: 23.12.2020

23.12.2020, ineko.blog.sme.sk
Školské rebríčky aktualizujeme aj v čase pandémie COVID-19

V najnovšom vydaní školských rebríčkov sa najlepšie vo svojich kategóriách umiestnili ZŠ na Kollárovej v Svätom Juri, SPŠ elektrotechnická v Prešove na Plzenskej a košické Gymnázium na Poštovej ulici.

Aj napriek tomu, že počas roku 2020 bolo obmedzené vyučovanie a neuskutočnili sa celoplošné merania – Testovanie 9 či písomné maturity, podarilo sa nám zozbierať dostatok nových údajov o výsledkoch žiakov a vďaka tomu prichádzame s novými rebríčkami.

Ak hľadáte vhodnú školu pre vaše dieťa a neviete si vybrať spomedzi viacerých možností, alebo máte doma žiaka, ktorý chodí do školy a radi by ste vedeli viac o výsledkoch jej žiakov, mohla by vás zaujímať aktualizácia nášho portálu základných (ZŠ) a stredných škôl (SŠ) skoly.ineko.sk, v rámci ktorej sme doplnili najnovšie údaje o:

  • Testovaní 5 – predmety: slovenský jazyk, matematika a maďarský jazyk,
  • uplatnení absolventov SŠ (absolventská miera nezamestnanosti),
  • mimoriadnych výsledkoch žiakov (umiestnenia v súťažiach),
  • výsledkoch štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) na školách,
  • počtoch učiteľov a žiakov vrátane informácie o počte žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Vďaka doplneniu vyššie uvedených údajov sme mohli zostaviť hodnotenie škôl za šk. rok 2019/20. Hodnotenie sme priradili všetkým školám, ktoré mali dostatočnú vzorku žiakov. Vypovedá o výsledkoch, ktoré dosahujú žiaci na jednotlivých školách, a na jeho základe vznikajú aj rebríčky ZŠ a SŠ, ktoré si môžu návštevníci v detailnom členení prezerať na školskom portáli skoly.ineko.sk.

V tejto súvislosti dodávame, že kvôli pandémii COVID-19 síce nebolo možné do hodnotenia zahrnúť aj aktuálne výsledky žiakov v Testovaní 9 a v písomnej časti externej formy maturít za šk. rok 2019/20, no tieto ukazovatele nevypadli z výsledného hodnotenia úplne. V zmysle metodiky totiž do hodnotenia vstupujú výsledky žiakov až za štyri najnovšie dostupné roky a preto Testovanie 9 aj maturity majú naďalej svoje miesto v hodnotení zastúpené, a to prostredníctvom zahrnutia výsledkov žiakov zo školských rokov 2016/17 až 2018/19.

Portál o ZŠ a SŠ

Na portáli zbierame dostupné údaje o ZŠ a SŠ v SR a snažíme sa ich užívateľsky prívetivou formou prezentovať návštevníkom portálu. Okrem tejto aktualizácie, v rámci ktorej sme pridali vyššie uvedené ukazovatele, máme na portáli aj viacero ďalších ukazovateľov, ktoré síce teraz neboli predmetom aktualizácie, no príslušné údaje doplníme pri nasledujúcej aktualizácii, ktorú plánujeme v marci 2021. Až vtedy skompletizujeme celú množinu údajov patriacu k školskému roku 2019/20, no s doplnením týchto údajov už nebude súvisieť vydávanie nových rebríčkov, keďže nejde o údaje, ktoré by vstupovali do metodiky na výpočet celkového hodnotenia škôl.

Navyše, riaditelia škôl majú možnosť doplniť na profil svojej školy na portáli ľubovoľné informácie o úspechoch či výhodách ich školy, stačí, ak stručný text pošlú na adresu skoly@ineko.sk.

Pripomíname, že hodnotiť školy môžu aj návštevníci portálu a od roku 2020 je novinkou možnosť hodnotiť nielen celú školu, ale zvlášť štyri rôzne aspekty škôl:

  • kvalitu pedagógov (ich odborné znalosti a motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva),
  • prístup pedagógov (spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní)
  • stav a vybavenie školy (stav budov, tried, odborných miestností / dielní, používané digitálne technológie)
  • prostredie školy a klíma (pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít)

V súvislosti s touto úpravou pozývame rodičov a užívateľov portálu, aby sa do hodnotenia zapojili a pomohli vytvoriť čo najlepšie hodnotenie práve tých aspektov škôl, ktoré v súčasnosti nie je možné až tak dobre opísať merateľnými (číselnými) ukazovateľmi zbieranými a prezentovanými na portáli.

Spôsob hodnotenia jednotlivých oblastí pritom ostáva totožný so spôsobom hodnotenia, ktorý sme dosiaľ využívali za celú školu – ide teda o využitie jednoduchej škály 1 až 5 hviezdičiek, pričom samotné hodnotenie sa realizuje priamo v profiloch jednotlivých škôl.

Výsledky

Po aktualizácii rebríčkov sa posunula na vedúcu pozíciu medzi ZŠ na celoslovenskej úrovni Základná škola na Kollárovej 2 v Svätom Juri. Výrazné zlepšenie dosiahli aj ďalšie školy – ZŠ na Ďumbierskej ulici v Banskej Bystrici poskočila zo siedmeho miesta na druhé a najlepšiu trojicu dopĺňa ZŠ sídliaca na Hradnej 22 v Nových Zámkoch. Aj táto škola zaznamenala významný posun, pretože po predchádzajúcej aktualizácii rebríčkov sa nachádzala na 14. priečke – polepšila si teda až o 11 miest.

Naopak, pri SOŠ sme tentokrát zaznamenali iba malé zmeny poradia. Prvé miesto obhájila SPŠ elektrotechnická na Plzenskej ul. v Prešove a na druhom je naďalej Stredná zdravotnícka škola na Farskej ul. v Nitre. Na tretie miesto sa dostala Obchodná akadémia na Račianskej 107 v Bratislave.

Medzi gymnáziami sa na prvé miesto zaradilo Gymnázium na Poštovej 9 v Košiciach. Nasleduje Gymnázium Jura Hronca (Novohradská) v Bratislave. A napokon, tretia je Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium na Teplickej 7 v Bratislave.

Výber najzaujímavejších výsledkov vám prinášame v tomto blogu vo forme prehľadných rebríčkov 10 škôl s najlepšími výsledkami žiakov v SR, a to zvlášť za každý typ školy (ZŠ, SOŠ, gymnáziá) – viď tabuľky 1 až 3.

Údaje za školy s najlepším hodnotením v jednotlivých krajoch a informáciu o školách s najlepším medziročným posunom vo výsledkoch žiakov si môžete stiahnuť tu. Pre kompletné výsledky vrátane výsledkov ostatných škôl navštívte náš portál skoly.ineko.sk.

Dôležité upozornenie: Rebríčky škôl uvedené v tomto blogu ako aj na portáli skoly.ineko.sk komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom (údaje o pridanej hodnote za jednotlivé stredné školy v predmete slovenský jazyk si môžu návštevníci portálu pozrieť osobitne v profile každej strednej školy). Rebríčky tak nemusia plne vypovedať o kvalite školy, môžu však byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy a najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali učiteľov pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.

Tab. 1 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: základné školy

Tab. 2 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: SOŠ

Tab. 3 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: gymnáziá

Metodická vysvetlivka: Týmto spôsobom sme hodnotili školy so vzorkou v priemere aspoň 20 žiakov resp. absolventov počas každého z uplynulých 4 rokov (ak boli údaje za daný rok dostupné). Hodnotenie odráža dosiahnuté výsledky na dlhšom časovom horizonte, pričom v prípade ZŠ do hodnotenia vstupujú výsledky Testovania 9 (váha 60 %), Testovania 5 (20 %) a mimoriadne výsledky oceňované ministerstvom školstva (20 %). Pri SOŠ nahradzujú Testovanie písomné maturity (40 %). Najvyššiu váhu pri SOŠ (50 %) má regionálna uplatniteľnosť študentov, teda pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli. Napokon, mimoriadne výsledky majú pri SOŠ váhu 10 %. Pri gymnáziách berieme do úvahy tie isté ukazovatele ako pri SOŠ, avšak vzhľadom na iné zameranie gymnázií majú tieto ukazovatele iné váhy, a to postupne 60, 25 a 15 %. Pri všetkých školách pritom berieme do úvahy údaje za posledné dostupné 4 školské roky (novšie údaje majú pri hodnotení vyššiu váhu). Viac o metodike a podmienkach prideľovania hodnotenia jednotlivým školám možno nájsť v sekcii Metodika na portáli skoly.ineko.sk.

Matej Tunega
Analytik INEKO

Portál a tento výstup sú súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa.
Portál prevádzkujeme aj vďaka finančnej pomoci od spoločnosti PosAm, spol. s r.o..