Rozpočet odzrkadľuje falošnosť sľubov

Dátum: 15.10.2007

Tlačová správa, 15.10.2007

Návrh štátneho rozpočtu, ktorý schválila vláda, odzrkadľuje falošnosť sľubov jej strán. Potvrdzuje totiž, že vláda nedáva výrazne viac peňazí na sociálne veci, ani na rozvoj vzdelanosti potrebný pre dlhodobý rast životnej úrovne. V pomere k HDP sa financovanie týchto oblastí dokonca zmenšuje.

Vyplýva to z hodnotenia návrhu štátneho rozpočtu, ktoré vypracoval inštitút INEKO v rámci projektu zameraného na monitoring plnenia politických sľubov.

INEKO tiež poukazuje na fakt, že vláda neplní sľuby o zvyšovaní transparentnosti pri použití verejných zdrojov. Vo svojom volebnom programe SMER napríklad sľúbil „zvýšiť transparentnosť poskytovania štátnej pomoci centrálnym zverejnením jej príjemcov“. Tieto informácie doteraz neboli zverejnené. Chýbajú tiež analýzy efektívnosti investičných stimulov, ktoré vláda sľubovala pripraviť vo svojom programovom vyhlásení. Nedochádza ani k sľubovaným zlepšeniam pri verejnom obstarávaní.

Uvedené skutočnosti vytvárajú hrozbu, že sa peniaze zo štátneho rozpočtu budú strácať na účtoch verejnosti neznámych firiem. V období očakávaného príchodu takmer 400 mld. Sk z eurofondov to môže výrazne zhoršiť podnikateľské prostredie aj celkovú morálku v spoločnosti.

Poznámka: INEKO nemá záujem vstupovať do straníckej súťaže. Cieľom projektu zameraného na monitoring plnenia sľubov je zabrániť tomu, aby sa aj u nás premenil boj o moc na preteky, kto dokáže lepšie „klamať ráno, na obed aj večer“. Keďže falošné sľubovanie pokračuje aj druhý rok po voľbách (širokorozchodná trať, diaľnica do roku 2010, južná rýchlostná cesta do roku 2012, …), považuje INEKO za zodpovedné prezentovať odpočet plnenia sľubov čoraz razantnejšie. Ak sa totiž stratégia klamania občanov ukáže ako úspešná, hrozí, že ju časom masovo príjmu viaceré politické strany. INEKO dúfa, že falošné sľuby budú na našej politickej scéne postupne ubúdať, čo spoločnosti umožní venovať sa riešeniu vážnejších problémov.

Eugen Jurzyca, Peter Goliaš
INEKO

Číselné údaje:

Výdavky určené pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v pomere k HDP klesajú z 3% v roku 2006 na 2,7% v roku 2008. Podobne zdroje štátu na podporu bývania klesajú z 0,5% HDP v roku 2006 na 0,4% HDP v roku 2008.

Najväčšia vládna strana neplní ani svoj sľub „pozdvihnúť vzdelanosť a schopnosť jej uplatnenia na najvyšší piedestál spoločenských hodnôt“ (Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005). Výdavky pre Ministerstvo školstva v pomere k HDP totiž klesajú z 3% v roku 2006 na 2,8% v roku 2008. Vo volebnom programe SMER-u aj vo vládnom programe sa pritom píše o plánovanom raste zdrojov na 5% HDP.

Menší koláč z verejných zdrojov dostanú aj vysoké školy (pokles z 0,8% HDP v roku 2006 na 0,7% HDP v roku 2008), hoci SMER sľuboval ich nárast na 1,2% HDP. Pokles pocíti aj veda a výskum, ktorá mala v roku 2006 0,48% HDP, v roku 2008 to bude 0,44% HDP. Sľub vlády bol pritom “postupne dosiahnuť úroveň financovania vedy a techniky vo výške 0,8 % HDP”.

V porovnaní s rokom 2008 klesá tiež podiel financovania kultúry a športu. K miernemu zlepšeniu dochádza len v zdravotníctve, kde sa podiel zdrojov rezortu zdravotníctva na HDP zvýšil z 1,6% HDP v roku 2006 na 1,7% HDP v roku 2008. Ani tu však vláda nesplnila svoj sľub o zvýšení platieb za štátnych poistencov zo 4% na 5% priemernej mzdy.

Príloha: Sľuby a realita (podrobný rozpis vybraných sľubov a ich plnenia)

Sľub:
Našim bohatstvom musí byť kvalifikovaný a vzdelaný človek. (…) SMER – sociálna demokracia mieni pozdvihnúť vzdelanosť a schopnosť jej uplatnenia na najvyšší piedestál spoločenských hodnôt.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

SMER bude presadzovať opatrenia, ktoré umožnia postupne dosiahnuť výdaje na školstvo vo výške 5% z hrubého domáceho produktu.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

Vláda SR uplatní v školstve viaczdrojové financovanie s cieľom postupného dosiahnutia úrovne 5 % HDP.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

Realita:

Výdavky ŠR (v mld. Sk) 2006 2007 2008
Ministerstvo školstva 48,92 (3,01% HDP) 51,36 (2,87% HDP) 55,49 (2,79% HDP)

Zdroj:
Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2008
Zákon o štátnom rozpočte na rok 2007

Sľub:
(SMER bude) zvyšovať verejné prostriedky pre vysoké školstvo s cieľom dosiahnuť výšku 1,2% z HDP mimo finančných zdrojov zameraných do sociálnej oblasti študentov.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

Realita:

Výdavky ŠR (v mld. Sk) 2006 2007 2008
Vysoké školy spolu 13,08 (0,81% HDP) 13,42 (0,75% HDP) 13,92
(0,70% HDP)

Zdroj:
Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2008
Zákon o štátnom rozpočte na rok 2007

Sľub:
SMER bude postupne zvyšovať objem finančných prostriedkov do vedy, výskumu a vývoja, a to transparentným financovaním Agentúry na podporu výskumu a vývoja, vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, výskumných zariadení, ale aj malých a stredných výskumných a vývojových centier až do výšky 0,8% z HDP z verejných zdrojov.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

Zo štátneho rozpočtu venovať postupne ročne na rozvoj vedy a výskumu minimálne 3,4% HDP.
Zdroj: Volebný program SNS

Zabezpečíme, aby sa trend zvyšovania podpory výskumu a vývoja z verejných prostriedkov neustále zvyšoval, aby sa dosiahlo podielu 1,5 % HDP v roku 2010 a aby celoštátny podiel výdavkov za oblasť výskumu a vývoja k HDP predstavoval 3%.
Zdroj: Volebný program HZDS, máj 2006

Cieľom vlády je, aby v spolupráci vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, výskumných a vývojových centier, vedeckých a technologických parkov, podnikateľských inkubátorov a technologicky orientovaných firiem a úspešného čerpania prostriedkov z fondov EÚ sa postupne dosiahla úroveň financovania vedy a techniky vo výške 0,8 % HDP.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

Realita:

Výdavky ŠR (v mld. Sk) 2006 2007 2008
Výskum a vývoj spolu 7,81 (0,48% HDP) 7,06 (0,39% HDP) 8,75
(0,44% HDP)
- z toho SAV 1,54 (0,095% HDP) 1,59 (0,089% HDP) 1,83 (0,092% HDP)

Zdroj:
Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2008
Zákon o štátnom rozpočte na rok 2007

Sľub:
Prepad verejných výdavkov na kultúru sa systematicky prehlbuje, čo má hrozivý, ba katastrofálny dopad na situáciu v slovenskej kultúre. (…) Objem prostriedkov, ktoré štát vynakladá na kultúru, má za posledných desať rokov systematicky zostupnú tendenciu (v roku obnovenia štátnej samostatnosti 1993 cca 0,9% HDP, v súčasnosti cca 0,6% HDP, pričom EÚ odporúča/požaduje aspoň 1% HDP). (…) Je preto potrebné perspektívne dosiahnuť v štátnom rozpočte 1% HDP pre kultúru v roku 2007 a 1,5% HDP pre kultúru v roku 2010.
Zdroj: Volebný program SNS

Vláda SR si kladie za cieľ v tomto volebnom období postupne zvyšovať príspevok na financovanie kultúry a vytvoriť tak predpoklad, aby sa na podporu kultúry na Slovensku vynakladal čo najskôr taký podiel verejných zdrojov, aký je obvyklý v štátoch Európskej únie.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

Realita:

Výdavky ŠR (v mld. Sk) 2006 2007 2008
Ministerstvo kultúry 4,57 (0,28% HDP) 4,04 (0,23% HDP) 5,11
(0,26% HDP)

Zdroj:
Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2008
Zákon o štátnom rozpočte na rok 2007

Sľub:
SMER presadí také zvýšenie finančných prostriedkov pre zdravotníctvo, okrem iného aj vyššími platbami štátu za svojich poistencov, aby došlo k ekonomickej stabilizácii zdravotníckeho systému.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

Vláda zabezpečí navýšenie finančných prostriedkov pre zdravotníctvo v roku 2007 cestou zvýšených platieb poistného za skupiny občanov, kde je platiteľom štát zo 4% priemernej mzdy na 5% priemernej mzdy.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

Realita:
V roku 2008 má štát platiť za svojich poistencov odvody vo výške 4,5% priemernej mzdy.

Výdavky ŠR (v mld. Sk) 2006 2007 2008
Ministerstvo zdravotníctva 26,46 (1,63% HDP) 30,10 (1,68% HDP) 33,73 (1,70% HDP)

Zdroj:
Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2008
Zákon o štátnom rozpočte na rok 2007

Sľub:
SMER bude orientovať zdravotníctvo na prevenciu a včasnú diagnostiku ochorení; (…) rozvinie celospoločensky najdôležitejšie preventívne programy zamerané na choroby srdca a ciev, nádorové choroby, program pre matku a dieťa a komplexný program starostlivosti o starých občanov.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

Realita:

Výdavky ŠR (v mld. Sk) 2006 2007 2008
Prevencia a ochrana zdravia 1,24 (0,076% HDP) 1,03 (0,058% HDP) 1,05 (0,053% HDP)

Zdroj:
Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2008
Zákon o štátnom rozpočte na rok 2007

Sľub:
Štát zabezpečí postupný nárast financovania športu.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

Realita:

Výdavky ŠR (v mld. Sk) 2006 2007 2008
Národný program rozvoja športu 1,02 (0,063% HDP) 1,02 (0,057% HDP) 1,01 (0,051% HDP)

Zdroj:
Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2008
Zákon o štátnom rozpočte na rok 2007

Sľub:
Je správne a spravodlivé, ak napriek hospodárskemu rastu je Slovensko krajinou s najväčšou chudobou v Európskej únii? (…) K najdôležitejším cieľom politiky strany SMER – sociálna demokracia v oblasti sociálneho zabezpečenia patrí: – postupne odstraňovať chudobu a sociálne vylúčenie – zlepšiť sociálnu súdržnosť – utvoriť podmienky pre dôstojný život všetkých ľudí, osobitne pre znevýhodnené skupiny osôb a starších osôb.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

Vláda Slovenskej republiky dáva takto jasne najavo rešpektovanie ústavného predpokladu, podľa ktorého Slovenská republika má byť sociálny štát so sociálne a ekologicky orientovanou trhovou ekonomikou.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

Realita:

Výdavky ŠR (v mld. Sk) 2006 2007 2008
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 48,93 (3,01% HDP) 51,82 (2,90% HDP) 52,93 (2,66% HDP)
- Sociálna inklúzia (najmä pomoc v hmotnej núdzi) 39,56 (2,44% HDP) 41,29 (2,31% HDP) 43,81 (2,20% HDP)

Zdroj:
Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2008
Zákon o štátnom rozpočte na rok 2007

Sľub:
Vláda zvýši mieru podpory financovania bývania formou bonifikácie hypotekárnych úverov a bude pokračovať v podpore stavebného sporenia s cieľom zlepšenia prístupu k bytovému fondu najmä mladým rodinám. (…) Vláda vytvorí podmienky na výstavbu nájomných bytov pre mladé rodiny vo vzťahu na možnosti štátneho rozpočtu.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

Cieľom SNS je, aby mladé rodiny do jedného roka od narodenia dieťaťa mali vlastný byt.
Zdroj: Volebný program SNS

Realita:

Zdroje na podporu bývania - - -
(v tis. Sk) 2006 2007 2008
Štátny fond rozvoja bývania 2 768 300 2 261 638 2 154 043
Program rozvoja bývania (MVRR SR) 2 134 628 1 858 415 1 658 000
Štátna prémia v stavebnom sporení 1 045 000 1 330 000 1 420 000
Bonifikácia k hypotekárnym úverom 650 000 690 000 720 000
Spolu dotácie ŠR 6 597 928 6 140 053 5 952 043
Príjmy ŠFRB 1 527 200 1 675 300 1 947 700
Celkom zdroje 8 125 128 7 815 353 7 899 743
V % HDP 0,50% 0,44% 0,40%

Zdroj:
Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2008
Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2007

Sľub:
V oblasti podpory podnikania SMER – sociálna demokracia zvýši transparentnosť poskytovania štátnej pomoci centrálnym zverejnením jej príjemcov.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

Realita:
Vláda doposiaľ nezaviedla centrálny register príjemcov štátnej pomoci.

Sľub:
Vláda SR analyticky zhodnotí efektívnosť poskytovania investičných stimulov vo väzbe na regionálny a ekonomický rozvoj SR.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

Realita:
Vláda doposiaľ nezverejnila analýzu efektívnosti poskytovania investičných stimulov.

Sľub:
Toto sú cesty – verejné obstarávanie, vážna kontrola na úrovni verejného obstarávania, kde sa pohybujú desiatky miliárd korún, tuším je to 80 alebo 90 miliárd. Ak len 10 %, pán poslanec, urobíme takýmto spôsobom, len tam máme 9 miliárd.
Zdroj: Pavol Paška, SMER, po voľbách podpredseda parlamentu, TA3, V politike, 10.1.2006

Obrovské množstvo dodatočných zdrojov je v samotnej rezerve a neefektívnosti vynakladania finančných prostriedkov v rámci verejnej správy. (…) Našou hlavnou ambíciou je hľadať presne túto neefektívnosť. (…) A na to je množstvo príkladov, (…) napríklad centrálne verejné obstarávanie, centrálna správa nehnuteľností, centrálna správa informačných systémov. Toto všetko sa tu zanedbávalo dlhé roky (…)
Zdroj: Ján Počiatek, minister financií (SMER), TA3, V politike, 17.12.2006

Realita:
K zlepšeniu systému verejného obstarávania zatiaľ nedošlo.

Sľub:
Otázka redaktora:
Dotácie neraz chápe verejnosť ako roľnícke privilégium. Budete pokračovať vo zverejňovaní poberateľov dotácií na internete, ako to robil minister Simon?
Odpoveď Miroslava Jureňu, ministra pôdohospodárstva:
Tento krok môjho predchodcu schvaľujem. Žijeme v otvorenej spoločnosti a plne rešpektujem právo občanov vedieť o tom, komu a načo slúžia verejné zdroje premenené na farmárske podpory.
Zdroj: Pravda, 13.7.2006, Dotácie nie sú vynálezom Slovákov

Realita:
INEKO informácie o poberateľoch farmárskych dotácií na internetovej stránke ministerstva pôdohospodárstva nenašlo.