Reakcia na otvorený list riaditeľky Základnej školy v Novákoch Anny Chlupíkovej kritizujúci aktualizáciu INEKO portálu o základných a stredných školách

Dátum: 07.12.2015

Otvorený list riaditeľky Základnej školy v Novákoch Anny Chlupíkovej.

Reakcia INEKO:

Dobrý deň,

na našom portáli ponúkame verejne dostupné informácie o základných a stredných školách, ktoré existujú na národnej úrovni a hovoria o dosiahnutých výsledkoch žiakov alebo o podmienkach pre vyučovanie. Samozrejme, mnoho údajov na národnej úrovni neexistuje (napríklad výsledky niektorých súťaží), preto školám ponúkame možnosť uviesť na svojom profile ďalšie informácie, ktoré považujú za významné z pohľadu ich aktivít a výsledkov. Informácie o výsledkoch žiakov a podmienkach na vyučovanie podľa nás môžu pomôcť pri rozhodovaní o výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Myslíme si, že projektom pomáhame jednak rodičom a budúcim žiakom, ale aj samotným školám, pretože sa môžu porovnávať a motivovať k lepším výsledkom. Súčasne by sme radi vytvorili tlak na zbieranie a zverejňovanie ďalších údajov potrebných pre objektívnejšie hodnotenie. Ide napríklad o meranie pridanej hodnoty, platy absolventov stredných škôl, či informácie o úspešnosti žiakov pri prechode na vyšší stupeň vzdelávania.

V liste pani riaditeľka naznačuje, že školy často pracujú v nevhodných podmienkach a preto nemôžu dosahovať lepšie výsledky. Priamo píše napríklad o nedostatočnom finančnom ohodnotení učiteľov alebo o nedostatočnom podpornom sociálnom systéme v školách. V tomto s ňou súhlasíme. Ako priamo uvádzame na portáli, výrazný rast platov pedagógov považuje INEKO za nevyhnutnú podmienku nielen zvýšenia, ale už aj udržania kvality nášho školstva. Súčasne je však potrebné udržiavať jeho efektívnosť na čo najvyššej úrovni, a to sa nedá bez merania výsledkov. Veríme, že ich zverejnenie v užívateľsky priateľskej podobe pomôže nasmerovať verejnú diskusiu tak, aby mladšie generácie boli vzdelané čoraz lepšie.

Osobitne pri základných školách považujeme za potrebné, aby boli školy so slabšími výsledkami a najmä vyšším podielom znevýhodnených žiakov systematicky podporované finančne aj prenosom skúseností, pretože rovnosť šancí získať kvalitné základné vzdelanie považujeme za kľúčový predpoklad úspešného života.

Na portáli aj v súvisiacich výstupoch upozorňujeme, že rebríčky z dôvodu nedostupnosti niektorých údajov komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Myslíme si, že štát môže tento stav zásadne zmeniť, pokiaľ začne zbierať a zverejňovať informácie potrebné pre výpočet pridanej hodnoty. Pri stredných školách už táto iniciatíva existuje, len zatiaľ nie sú verejne dostupné výsledky. Pri základných školách bude zásadným prínosom zavedenie testovania pri vstupe na druhý vzdelávací stupeň (Testovanie 5).

Každopádne, pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.

S pozdravom

Peter Goliaš
riaditeľ INEKO