Pozrite si najnovšie poradie základných a stredných škôl

Dátum: 27.03.2018

ineko.blog.sme.sk, 27.3.2018
Pozrite si najnovšie poradie základných a stredných škôl

Upozornenie: Dňa 29.3.2018 sme vykonali opravu, po tom ako sme na portáli upravili údaje dvoch škôl. Táto zmena spôsobila aj zmenu poradia v rebríčkoch. Ku chybám nedošlo našou vinou, ale v dôsledku skutočnosti, že údaje preberané od verejných inštitúcií obsahovali chyby. Na chyby nás upozornili dotknuté školy. Po preverení námietok sme údaje ihneď opravili. Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme.

V aktuálnom vydaní školských rebríčkov sa najlepšie vo svojich kategóriách umiestnili ZŠ na Krosnianskej v Košiciach, Obchodná akadémia v Trnave na Kukučínovej a Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymn. na Teplickej v Bratislave.

Ak hľadáte vhodnú školu pre vaše dieťa a neviete si vybrať spomedzi viacerých možností, alebo máte doma žiaka, ktorý chodí do školy a radi by ste vedeli viac o výsledkoch jej žiakov, mohla by vás zaujímať aktualizácia nášho portálu základných (ZŠ) a stredných škôl (SŠ) skoly.ineko.sk, v rámci ktorej sme doplnili najnovšie údaje o:

  • uplatnení absolventov SŠ (absolventská miera nezamestnanosti),
  • mimoriadnych výsledkoch žiakov (odmeňované ministerstvom školstva),
  • pridanej hodnote (PH) v slovenskom jazyku,
  • výsledkoch štátnej školskej inšpekcie na školách,
  • počtoch učiteľov a žiakov vrátane informácie o počte žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a informácie, do akej miery učitelia využívajú informačné technológie,
  • podieli absolventov SŠ prijatých na štúdium na vysokých školách na území SR,
  • finančných zdrojoch škôl v prepočte na jedného žiaka,
  • zapojení škôl do vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE).

Vďaka doplneniu údajov o nezamestnanosti absolventov a mimoriadnych výsledkoch sme skompletizovali množinu údajov potrebných pre uzavretie hodnotenia škôl za rok 2017, pričom toto hodnotenie vypovedá o tom, aké výsledky dosahujú žiaci na jednotlivých školách. Na jeho základe zostavujeme rebríčky ZŠ a SŠ, ktoré si môžu návštevníci v detailnom členení prezerať na školskom portáli INEKO vrátane zobrazenia časových radov zachytávajúcich vývoj čiastkových ukazovateľov aj celkového hodnotenia pri jednotlivých školách.

Upozornenie: Rebríčky škôl uvedené v tomto blogu ako aj na portáli skoly.ineko.sk komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak nemusia plne vypovedať o kvalite školy, môžu však byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy a najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali učiteľov pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.

Po aktualizácii rebríčkov obhájila medzi ZŠ na celoslovenskej úrovni vedúcu pozíciu Základná škola na Krosnianskej 4 v Košiciach. Nasleduje Základná škola T. J. Moussona 4, Michalovce a na tretej pozícii evidujeme dvojicu škôl so zhodným hodnotením – ZŠ na ul. Slov. partizánov v Považskej Bystrici a ZŠ Kollárova 2, Svätý Jur.

Medzi SOŠ obhájili prvé dve miesta Obchodná akadémia v Trnave (Kukučínova 2) a SPŠ elektrotechnická na Plzenskej ul. v Prešove. Na tretie miesto postúpila Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne.

Oprava (29.3.2018): Medzi SOŠ obhájila prvé miesto Obchodná akadémia v Trnave (Kukučínova 2). Na druhé miesto postúpila Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne. A na treťom mieste sa umiestnila SPŠ elektrotechnická na Plzenskej ul. v Prešove.

Výmenu v rámci čelných pozícií sme zaznamenali pri gymnáziách. Z tretieho na prvé miesto poskočilo bratislavské Gymnázium Jura Hronca, a naopak, z prvého na tretie miesto sa posunula Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium na Teplickej 7 v Bratislave. Druhú priečku obhájilo Gymnázium sídliace na Poštovej 9 v Košiciach.

Oprava (29.3.2018): Výmenu v rámci čelných pozícií sme zaznamenali aj pri gymnáziách.Prvé miesto ostalo Škole pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium na Teplickej 7 v Bratislave. Druhé a tretie miesto si vymenili bratislavské Gymnázium Jura Hronca a Gymnázium sídliace na Poštovej 9 v Košiciach – bratislavské gymnázium po novom predbehlo košické.

Výber najzaujímavejších výsledkov (spomedzi škôl s dostatočnou vzorkou žiakov resp. absolventov) vám prinášame v tomto blogu vo forme prehľadných rebríčkov 10 škôl s najlepšími výsledkami žiakov zvlášť za každý typ škôl (ZŠ, SOŠ, gymnáziá) – viď tabuľky 1 až 3.

Tab. 1 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: základné školy

Tab. 2 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: SOŠ

Tab. 3 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: gymnáziá

Metodická vysvetlivka: Týmto spôsobom sme hodnotili školy so vzorkou v priemere aspoň 20 žiakov resp. absolventov počas každého z uplynulých 4 rokov. Hodnotenie odráža dosiahnuté výsledky na dlhšom časovom horizonte, pričom v prípade ZŠ do hodnotenia vstupujú výsledky Testovania 9 (váha 60 %), Testovania 5 (20 %) a mimoriadne výsledky oceňované ministerstvom školstva (20 %). Pri SOŠ nahradzujú Testovanie písomné maturity (40 %). Najvyššiu váhu pri SOŠ (50 %) má regionálna uplatniteľnosť študentov, teda pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli. Napokon, mimoriadne výsledky majú pri SOŠ váhu 10 %. Pri gymnáziách berieme do úvahy tie isté ukazovatele ako pri SOŠ, avšak vzhľadom na iné zameranie gymnázií majú tieto ukazovatele iné váhy, a to postupne 60, 25 a 15 %. Pri všetkých školách pritom berieme do úvahy údaje za posledné dostupné 4 školské roky (novšie údaje majú pri hodnotení vyššiu váhu). Viac o metodike a podmienkach prideľovania hodnotenia jednotlivým školám možno nájsť v sekcii Metodika na portáli skoly.ineko.sk.

Údaje za školy s najlepším hodnotením v jednotlivých krajoch a informáciu o školách s najlepším medziročným posunom vo výsledkoch žiakov či s najvyššou pridanou hodnotou si môžete stiahnuť TU. Pre kompletné výsledky vrátane výsledkov ostatných škôl navštívte náš portál skoly.ineko.sk.

Matej Tunega
Autor spolupracuje s inštitútom INEKO
Projekt v rokoch 2017 a 2018 realizujeme vďaka finančnej pomoci od spoločnosti PosAm, spol. s r.o..