Odporúčania na zlepšenie otvorenosti rozpočtového procesu verejnej správy na Slovensku

Dátum: 31.05.2022

Odporúčania pre Slovensko:

Pre zlepšenie hodnotenia transparentnosti je potrebné zverejňovať podrobnejšiu polročnú správu o plnení rozpočtu verejnej správy. V júli 2020 ministerstvo financií zverejnilo tlačovú správu s čiastočnými informáciami, čo však nespĺňa kritériá polročnej správy. Do dokumentu je potrebné zahrnúť najmä údaje o stave príjmov, výdavkov a bilancie verejnej správy ku koncu júna v porovnaní s rozpočtovanými údajmi, odhady koncoročných údajov, makroekonomické predpovede, prehľad uskutočnených a plánovaných zmien v rozpočte, ako aj údaje o verejnom dlhu. Okrem toho je potrebné zostavovať a zverejňovať kľúčové dokumenty týkajúce sa rozpočtu verejnej správy vo verzii ľahko zrozumiteľnej pre bežných občanov.

„Prvý krok spravila vláda už v decembri 2020, keď zverejnila prehľadnú verziu schváleného rozpočtu. V tomto trende treba pokračovať aj pri ďalších dokumentoch ako sú program stability alebo návrh rozpočtu verejnej správy. Tie sú dnes čitateľné najmä pre odborníkov, obyčajný človek sa v nich ľahko stráca. Dobrou medzinárodnou praxou je, ak vláda zverejňuje tieto dokumenty aj v podobe, ktorej ľahko porozumie bežný občan,“ uviedol Peter Goliaš, ktorý v roku 2021 zostavoval hodnotenie za Slovensko.

Pre zlepšenie hodnotenia dohľadu nad rozpočtovým procesom je potrebné posilniť kompetencie Národnej rady SR pri schvaľovaní rozpočtových dokumentov, ako aj posilniť aktivity, vplyv a otvorenosť Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Predstavitelia NKÚ a RRZ by sa napríklad mali najmenej 5-krát ročne zúčastňovať diskusií parlamentných výborov k najdôležitejším zisteniam kontrol, resp. k návrhom politík s významným dopadom na verejné financie.

Pre zlepšenie zapojenia občanov je potrebné posilniť organizovanú účasť verejnosti pri zostavovaní a prerokovaní kľúčových rozpočtových dokumentov, ako sú program stability, návrh rozpočtu verejnej správy alebo stanovisko NKÚ k návrhu záverečného účtu. Predstavitelia mimovládnych organizácií, resp. jednotliví občania, osobitne zo sociálne alebo zdravotne znevýhodnených skupín, by mali mať možnosť otvorenej diskusie na vybrané témy s predstaviteľmi vládnych orgánov a parlamentu.

Podrobnejšie odporúčania pre Slovensko nájdete tu: https://www.ineko.sk/file_download/1709/