Nové rebríčky škôl po pandémii – s top výsledkami žiaci bratislavského gymnázia na Teplickej, Súkromnej SOŠ v Poprade a ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice

Dátum: 19.01.2023

19.1.2023, ineko.blog.sme.sk
Nové rebríčky škôl po pandémii – s top výsledkami žiaci bratislavského gymnázia na Teplickej, Súkromnej SOŠ v Poprade a ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice

Po dvojročnej odmlke sa opäť realizovali celoplošné merania – pozrite si školské rebríčky po zahrnutí týchto údajov.

Sme radi, že sa ministerstvo školstva po dvojročnej prestávke vrátilo k realizovaniu Testovania 9 a písomnej časti maturít a po ročnej pauze aj k testovaniu piatakov (Testovanie 5). Celoplošné merania sú totižto dôležité nielen pre zabezpečenie spätnej väzby pre školy, zriaďovateľov a rodičov, ale sú tiež jedným z predpokladov pre odstraňovanie informačnej nerovnosti a následný rast kvality vzdelávania. Navyše, ich pravidelná realizácia je kľúčová aj pre meranie tzv. pridanej hodnoty vo vzdelávaní na stredných školách a otvára cestu aj pre prípadné budúce meranie pridanej hodnoty na druhom stupni základných škôl.

Výsledky

V aktualizovanom rebríčku základných škôl (ZŠ) sa na vrchol dostala cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda sídliaca na Bernolákovej 18 v Košiciach – Západ. Posunula sa nahor z predchádzajúceho 11. miesta. Druhé miesto podľa výsledkov žiakov dosiahla Spojená škola – ZŠ Tilgnerova z bratislavskej Karlovej Vsi a tretie ZŠ Kollárova 2 zo Svätého Jura, ktorá bola v predošlom rebríčku piata.

Medzi školy, ktoré si vďaka úspechom svojich žiakov udržiavajú pozíciu v top 10 z minuloročného rebríčka aj v tom aktuálnom, patria ZŠ Staničná 13, Košice – Juh, ZŠ T.J.Moussona v Michalovciach, ZŠ Pri Podlužianke v Leviciach, ako aj zvolenská ZŠ na Hrnčiarskej ulici 1.

Najvýraznejším skokanom medzi ZŠ sa stala škola na Tematínskej ulici č. 2092 v Novom Meste nad Váhom. Významné zlepšenie v sledovaných ukazovateľoch prinieslo tejto škole posun na 20. miesto medzi všetkými ZŠ. Ešte rok dozadu pritom figurovala na 308. pozícii spomedzi približne 700 ZŠ, pre ktoré sme mali dostupné potrebné údaje na zostavenie hodnotenia.

Tab. 1 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: základné školy

Zdroj: INEKO

Medzi strednými odbornými školami (SOŠ) sa na prvé miesto prepracovala Súkromná SOŠ, ktorá sídli na Ulici 29. augusta v Poprade. Pred dvoma rokmi bola ešte na 25. priečke. Medzi stálice v top 10 SOŠ-iek patria aj Obchodná akadémia Kukučínova v Trnave, elektrotechnické priemyslovky na Plzenskej v Prešove a Komenského v Košiciach, Obchodná akadémia zo Zlatých Moraviec a tiež bratislavská Stredná zdravotnícka škola na Záhradníckej ulici. Najvýraznejším pozitívnym skokanom v tejto kategórii škôl je bratislavská súkromná škola HOST.

Tab. 2 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: SOŠ

Zdroj: INEKO

Relatívne najmenšie pohyby na popredných priečkach sme zaznamenali pri gymnáziách. Prvé miesto obsadila Škola (gymnázium) pre mimoriadne nadané deti na Teplickej ulici v Bratislave, ktorá v minuloročnom rebríčku nefigurovala kvôli relatívne malej vzorke študentov, ale aj minulý rok to bola škola s excelentnými výsledkami žiakov. Oproti minuloročnému rebríčku sa do top 10 dostali po novom aj gymnáziá z Trnavy (Na hlinách 30) a Dubnice nad Váhom (Školská 2).

Za zmienku stojí aj posun gymnázia v Kráľovskom Chlmci, ktoré sa stalo celkovo najvýraznejším skokanom pri porovnaní hodnotenia za školské roky 2020/21 resp. 2021/22. Za svoj pozitívny posun v rebríčku o 2,06 bodu vďačí najmä veľmi dobrému výsledku svojich žiakov v maturitách z matematiky a maďarského jazyka.

Tab. 3 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: gymnáziá

Zdroj: INEKO

Viac tabuliek škôl s najlepším hodnotením v jednotlivých krajoch a informáciu o školách s najlepším medziročným posunom vo výsledkoch žiakov si môžete stiahnuť tu. Pre kompletné výsledky, vrátane výsledkov ostatných škôl, navštívte náš portál skoly.ineko.sk.

Aké dáta zbierame

Súčasná aktualizácia portálu základných (ZŠ) a stredných škôl (SŠ) skoly.ineko.sk prináša najnovšie údaje a výsledky žiakov vyplývajúce z:

 • Testovania 5 – predmety: slovenský jazyk, matematika a maďarský jazyk,
 • Testovania 9 – predmety: slovenský jazyk, matematika, maďarský jazyk a SJaSL (slovenský jazyk a literatúra pre školy s vyučovacím jazykom maďarským),
 • písomnej časti maturít – predmety: slovenský jazyk, matematika, maďarský jazyk, SJaSL, anglický jazyk (úrovne B1, B2 a C1) a nemecký jazyk (úrovne B1, B2 a C1).
 • uplatnenia absolventov SŠ (absolventská miera nezamestnanosti),
 • mimoriadnych výsledkov žiakov (umiestnenia v predmetových olympiádach a iných súťažiach),
 • počtov učiteľov a žiakov vrátane informácie o počte žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a informácie, do akej miery učitelia využívajú digitálne technológie,
 • podielov absolventov SŠ prijatých na štúdium na vysokých školách na území SR a
 • finančných zdrojov škôl v prepočte na jedného žiaka.

Vďaka doplneniu vyššie uvedených údajov sme mohli zostaviť kompletné hodnotenie škôl za školský rok 2021/22. Hodnotenie sme priradili všetkým školám, ktoré mali dostatočnú vzorku žiakov. Vypovedá o výsledkoch, ktoré dosahujú žiaci na jednotlivých školách, a na jeho základe vznikajú aj rebríčky ZŠ a SŠ, ktoré si môžu návštevníci v detailnom členení prezerať na školskom portáli skoly.ineko.sk.

Zapojte sa do hodnotenia škôl aj Vy

Pripomíname, že hodnotiť školy môžu aj návštevníci portálu – pozývame rodičov žiakov, aby sa do hodnotenia na jednoduchej škále 1 až 5 hviezdičiek zapojili a pomohli vytvoriť čo najširšie hodnotenie práve tých aspektov škôl, ktoré v súčasnosti nie je možné až tak dobre opísať merateľnými (číselnými) ukazovateľmi zbieranými a prezentovanými na portáli. Hodnotiť možno nielen celú školu, ale zvlášť štyri rôzne aspekty škôl:

 • kvalitu pedagógov (ich odborné znalosti a motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva),
 • prístup pedagógov (spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní),
 • stav a vybavenie školy (stav budov, tried, odborných miestností / dielní, používané digitálne technológie),
 • prostredie školy a klíma (pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít).

Ak sú pre Vás porovnávania výsledkov žiakov jednotlivých škôl a ďalšie nami zverejňované údaje o školách prínosom, uchádzame sa o Vašu finančnú podporu. Keďže momentálne neprispieva na tento projekt žiadna verejná inštitúcia ani súkromná firma či nadácia, Vaša podpora nám umožní aktualizovať rebríčky škôl aj o rok. Ďakujeme!

Dôležité upozornenie: Rebríčky škôl uvedené v tomto blogu, ako aj na portáli skoly.ineko.sk komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom (údaje o pridanej hodnote za jednotlivé stredné školy v predmete slovenský jazyk si môžu návštevníci portálu pozrieť osobitne v profile každej strednej školy). Rebríčky tak nemusia plne vypovedať o kvalite školy, môžu však byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy a najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali učiteľov pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov a pod.

Metodická vysvetlivka: Do rebríčkov sme zaradili školy so vzorkou v priemere aspoň 20 žiakov, resp. absolventov počas každého z uplynulých 4 rokov. Hodnotenie škôl odráža teda dosiahnuté výsledky na dlhšom časovom horizonte, pričom v prípade ZŠ do hodnotenia vstupujú výsledky Testovania 9 (váha 60 %), Testovania 5 (20 %) a mimoriadne výsledky žiakov v súťažiach oceňovaných ministerstvom školstva (20 %).

Pri SOŠ nahradzujú Testovania písomné maturity (40 %). Najvyššiu váhu pri SOŠ (50 %) má regionálna uplatniteľnosť študentov, teda pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli. Napokon, mimoriadne výsledky študentov majú pri SOŠ váhu 10 %.

Pri gymnáziách berieme do úvahy tie isté ukazovatele ako pri SOŠ, avšak vzhľadom na iné zameranie gymnázií majú tieto ukazovatele iné váhy, a to postupne 60, 25 a 15 %. Pri všetkých školách pritom berieme do úvahy údaje za posledné dostupné 4 školské roky (novšie údaje majú pri hodnotení vyššiu váhu). Viac o metodike a podmienkach prideľovania bodového hodnotenia jednotlivým školám možno nájsť tu.

Matej Tunega
analytik INEKO

Ďakujeme, že nás podporíte, aby sme mohli pre Vás pracovať aj naďalej.