Naozaj sa štátne nemocnice zadlžujú pomalšie?

Dátum: 03.03.2014

ineko.blog.sme.sk, 3.3.2014
Naozaj sa štátne nemocnice zadlžujú pomalšie?

Záväzky po lehote splatnosti rástli v minulom roku rýchlejšie. Do akej miery to bolo ovplyvnené obmedzením lehoty splatnosti faktúr na 60 dní je neznáme.

Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo už vo februári na pracovných raňajkách s novinármi niektoré čiastkové údaje o hospodárení štátnych nemocníc za rok 2013, pričom v tlačovej správe konštatuje, že „si takmer pred dvoma rokmi vytýčilo ambiciózny plán finančnej stabilizácie fakultných a univerzitných nemocníc“ a zároveň tvrdí, že výsledky ukazujú, že sa tento zámer „úspešne napĺňa a nárast dlhu sa postupne znižuje“.

Zaiste je dobré, keď niektoré nemocnice dokážu zlepšovať svoj hospodársky výsledok, ale to je na celkové hodnotenie a posúdenie úspešnosti hospodárenia a činnosti štátnych nemocníc príliš málo. Treba mať pri ňom totižto zároveň na zreteli nemenej dôležité ďalšie parametre a ukazovatele, ktoré ho tiež ovplyvňujú.

MZ SR chváli najmä racionalizačné kroky vedení štátnych nemocníc, ktoré mali pozitívne ovplyvniť ich celkovú stratu, ktorá sa znížila medziročne o 50 mil. EUR. Lenže pre úplnosť treba povedať tiež “B” a dodať, že aj príjmy od zdravotných poisťovní (najmä od štátnej VšZP) medziročne vzrástli o 50 mil. EUR.

Človek by očakával, že zníženie straty štátnych nemocníc povedie i k nižšej tvorbe nových dlhov nemocníc, tak ako to naznačuje MZ SR vo svojej tlačovej správe. Lenže verifikovať toto tvrdenie je na základe momentálne zverejnených údajov a dostupných poznatkov problematické. Prečo?

Začiatkom februára 2013 totižto vstúpila do účinnosti novela Obchodného zákonníka, ktorá transponovala európsku smernicu o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách. Pre zdravotnícke zariadenia stanovila maximálnu lehotu splatnosti faktúr na 60 dní (pozn.: dovtedy maximálna lehota neexistovala), čo MZ SR vyhodnotilo tak, že sa záväzky v lehote splatnosti budú dynamickejšie presúvať do kategórie záväzkov po lehote splatnosti. Ministerstvo, ako aj manažmenty štátnych nemocníc teraz stále odôvodňujú vyšší nárast záväzkov po lehote splatnosti týmto legislatívnym opatrením. Či je však tomu skutočne tak, alebo je to len vhodná výhovorka pre rýchlejšie zadlžovanie, sa nedá určiť, nakoľko MZ SR nikde nezverejnilo kvantifikáciu vplyvu tohto administratívneho opatrenia na zvýšenie nárastu záväzkov po lehote splatnosti.

V každom prípade sú však záväzky po lehote splatnosti na rozdiel od záväzkov v lehote splatnosti pre existenciu nemocníc oveľa závažnejšie, keďže pri nich vznikajú už rôzne nároky veriteľov (napr. exekúcie), ktoré môžu nepríjemným spôsobom dopadnúť na nemocnice, a navyše Ministerstvo financií SR, ako aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť chápu pod dlhom nemocníc práve výšku ich záväzkov po lehote splatnosti, tak sa poďme pozrieť na ich vývoj v ostatných dvoch rokoch.

Ak sú čísla MZ SR a štátnych nemocníc presné a hodnoverné1, prišlo v roku 2013 oproti roku 2012 k väčšiemu rastu záväzkov po lehote splatnosti, teda zadlženosti štátnych nemocníc. Kým v roku 2012 narástol dlh štátnych nemocníc o vyše 72 mil. EUR, v minulom roku sa podľa údajov MZ SR dlh zvýšil o vyše 95 mil. EUR (pozri tabuľku).

Tabuľka: Prehľad vývoja záväzkov po lehote splatnosti (istina) v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR (v mil. EUR)

k 31.12.2011 k 31.12.2012 k 31.12.2013
Stav záväzkov po lehote splatnosti (dlh) 69,44 141,75 237
Tvorba nového dlhu 1.1.-31.12. 2012 1.1.-31.12. 2013
72,31 95,25

Zdroje: Informácia o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva za rok 2012 (MZ SR, apríl 2013),
TASR: http://www.teraz.sk/zdravie/dlh-nemocnice-strata-mz/74621-clanok.html (20.2.2014)
Tabuľka a prepočty: INEKO

Ak sa pozrieme aj na oficiálne “údaje o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam”:C:\Documents and Settings\Rasto Kovacik\Local Settings\Temp\údaje o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam, tak zistíme, že dlh štátnych nemocníc voči Sociálnej poisťovni rástol v roku 2013 tiež rýchlejšie (+30 mil. EUR) ako v roku 2012 (+23 mil. EUR), pričom v tomto prípade nehrá legislatívne obmedzenie lehoty splatnosti žiadnu rolu.

Záver: Keďže miera administratívneho vplyvu zavedenia maximálnej lehoty splatnosti faktúr na nárast záväzkov po lehote splatnosti nie je známa, nemôže MZ SR bez ďalšieho vysvetlenia tvrdiť, že sa mu podarilo v absolútnych hodnotách spomaliť tempo zadlžovania štátnych nemocníc, keď kľúčový ukazovateľ – záväzky po lehote splatnosti – hovorí pravý opak.

A keďže na Slovensku tiež nedostatočne meriame a zverejňujeme údaje o efektívnosti a kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti, nemôže nikto dostatočne fundovane odpovedať ani na otázku, či a nakoľko bol nižší medziročný nárast straty štátnych nemocníc zapríčinený aj zvýšením efektívnosti, alebo či nebol náhodou aj odzrkadlením prípadného zníženého rozsahu, dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti poskytovanej občanom.

Dušan Zachar
INEKO

INEKO realizuje projekt i-Health, ktorý finančne podporuje zdravotná poisťovňa Dôvera.

1 Netransformované štátne nemocnice ako príspevkové organizácie totiž nemusia mať výkazníctvo a jeho zverejňovanie na takej kvalitatívnej úrovni ako napríklad akciové spoločnosti a navyše na rozdiel od nich sa nemusia ani každoročne podrobovať nezávislému auditu. Na web-stránkach MZ SR a 13 štátnych nemocníc sme informácie o ich hospodárení a činnosti našli len pri Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici: http://www.dfnbb.sk/sprava-o-financnom-hospodareni-a-cinnosti-organizacie a Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica: http://www.fnspfdr.sk/index.php/spravy-o-hospodareni.html.